Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

9.3.11
0
Prehľad historických výročí spracoval Ľudovít Havlovič.


705 rokov    od prvej písomnej zmienky o veži farského kostola v roku 1306.
450 rokov    od kanonickej vizitácie vykonanej z príkazu ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Oláha,kde sa konštatuje, že farár Šebastián udržuje kostol a cintorín v dobrom stave.
300 rokov    od morovej epidémie v roku 1711-1712, kedy si dali obce Rača, Vajnory a Svätý Jur „Večitý sľub“ - na putovanie 15. augusta k Pustému kostolíku, ako vďaku ochrá- nenia od moru. V Rači boli len dva prípady moru.
290 rokov    od postavenia sochy sv. Floriána pred kúriou Milosrdných bratov v r.1721. Teraz na ul. Pri vinohradoch pred domom č.77.
255 rokov    od darovania kaplnky pri kúrii na námestí r. k. cirkvi, grófkou Teréziou Erdödyovou v r.1756. Na jej mieste v roku 1937 bol postavený terajší objekt nového Obecného domu a 55 rokov od zriadenia v tomto objekte obvodnej pôrodnice v r.1956, ktorá tu pôsobila viacej ako 10 rokov.
195 rokov    od postavenia kríža „Pri Leitbrúne“ v r.1816, teraz ul. Stupavská nad evanjelickým kostolom, kadiaľ chodili púte do Marianky.
190 rokov    od postavenia kamenného múru okolo farskej záhrady v r.1821.
185 rokov    od postavenia prvej murovanej školy pri farskom kostole v r.1826. Bola to jedno-triedka s bytom učiteľa, ktorý vykonával zároveň organistu, zvonára i kostolníka v jednej osobe. Objekt bol pre nespôsobilosť v roku 1969 zbúraný, teraz je to parčík pri kostole.
180 rokov    od vypuknutia cholery v Rači, 23.augusta 1831, kedy zomrelo celkom 170 ľudí. Rača mala vtedy 2019 obyvateľov. Gróf Pálfy prizval na svoje náklady doktora z Viedne, ale nepodarilo sa choleru zastaviť.
170 rokov    od zakúpenia a dodania terajšieho organu do farského kostola v r.1841 od p.Fazekaša z Prešporku – Bratislavy. Organ stál 1500 zlatých, na ktorý polovicu dala obec.
155 rokov    od požiaru na fare v r.1856, kedy zhoreli všetky budovy, okrem dvoch izieb na ulicu. Pri oprave po požiari bola pristavaná kaplnka a tretia izba na ulicu.
155 rokov    od zriadenia školy v odkúpenej bývalej Zichyho kúrii v r. 1856, na hornom konci obce, teraz Alstrova ul. č.171, budova s rodovým erbom (sestry Božieho Milosrd.) Táto budova ako škola slúžila 80 rokov.
150 rokov    od požiaru na dolnom konci obce v r.1861, kedy zhorelo 152 domov a p.farár Bachta robil zbierky na vyhorelcov. Vyzbieralo sa a rozdalo 3000 zlatých.
150 rokov    od ustanovenia Vdp. Mórica ALSTERA za farára Rače – 10. septembra 1861. V Rači pôsobil 33 rokov a pochovaný je na tunajšom cintoríne. Na objekte fary je pamätná tabuľa z roku 1930, venovaná M. Alsterovi od spolku Sv. Vojtecha.
140 rokov    od tragickej smrti Floriána Brichtu a postavenia pomníka na Malej Bani (360m/m). Táto udalosť sa stala 31.mája 1871 pri zvážaní dreva z hôr.
125 rokov    od zbierky na rozšírenie – zväčšenia farského kostola v r.1886 za vdp. M. Alstera.
115 rokov    od posviacky Krížovej cesty vo farskom kostole 17. apríla 1896, ktorá bola zakúpena v Poznani zo zbierok veriacich.
115 rokov    od osadenia 5 farebných vitrážnych okien v sanktuáriu farského kostola, za hlavným oltárom v r.1896. Okno sv. Karol, biskup – darovala rodina K. Würfla, okno sv. Štefan - daroval p. farár Š. Bezák, „ patróni kostola sv.Filip a Jakub“, okno sv. Terezka - darovala rodina Zechmeistrova a okno sv. Rodina – darovali račištorfskí farníci.
110 rokov    od postavenia hlavného oltára 6 m vysokého v r. 1901 za Vdp. Štefana Bezáka. V roku 1949 bol nahradený terajším mramorovým oltárom od sestier Najsvätejšieho Spasiteľa z Bratislavy, u ktorých sa už nemohol nainštalovať.
95 rokov      od rekvírovania dvoch zvonov v r.1916 z farského kostola o váhe 702 kg a 437 kg pre vojnové účely I. svetovej vojny, za vdp. V. Rudroffa.
80 rokov      od postavenia a odovzdania do užívania „Rím. kat. školu“, ktorú 30. augusta 1931 posvätil trnavský generálny vikár vdp. Karol Nečesálek. Projektoval architekt Milan Michal Harminc a za rok ju postavila firma Adamec a Strebinger z Trenčianskych Teplíc. Celkové náklady na školu boli 1,060.496,- Kčs. Teraz je to „ZŠ Jána de La Salle“, na Detvianskej ul.
70 rokov      od odovzdania do prevádzky nový „Katolícky kultúrny dom Andreja Hlinku, s. r. o.“ v septembri 1941. Po zoštátnení ako kino Nádej. Objekt je postavený na pozemku býv. veľkostatkára Mórica Sprinzla, od ktorého bol v roku 1939 odkúpený v celom rozsahu aj s príslušenstvom za 170.000,- Ks. Zaplatené úpisy od občanov boli 90.000,- Ks , obecný výbor a dary 10.000,- Ks, Slovenská krajina prispela 30.000,- Ks , zvyšok bola hypotéka, ktorá podľa výpisu z Pozemkovej knihy bola do roku 1945 splatená . Súčasne s výstavbou nového objektu kultúrneho domu bola robená aj prestavba ulice „Výhon“, teraz Detvianska ul. do súčasnej stavebnej úpravy a tiež aj námestie. Otvorené potoky : od Knižkovej doliny a z Kopaníc, boli dané pod cestu – novú ulicu.
70 rokov      od tragickej smrti poľovníka Viktora Haluzického – 5.apríla 1941, ktorého v jeho revíry zastrelil pytliak Pišta Skala. „Haluzického pomník“ je v lese na „Zálistku“.
55 rokov      od postavenia v r.1956 a dania do prevádzky POŠTY na Čachtickej ulici, ktorá dotiaľ bola v rodinnom dome na Detvianskej ul. - dom č.7.
20 rokov      od príchodu a začatia pôsobenia Inštitútu školských bratov Jána de La Salle v Rači.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára