Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.1.12
0
Rozhovor s autorom knihy Ľudovítom Havlovičom.


Pán Havlovič, koncom minulého roka ste vydali publikáciu „RAČA Z dejín a pamiatok obce“ ako elektronickú knihu. Čo Vás viedlo k tomuto kroku?

Publikácia „RAČA Z dejín a pamiatok obce“ bola vydaná ako kniha v roku 2002 s cieľom prehľadne a čo najstručnejšie oboznámiť obyvateľov Rače, školskú mládež, návštevníkov obce aj krajanov žijúcich v zahraničí s najzákladnejšími poznatkami o dejinách a pamiatkach obce. Písal som ju s úprimným želaním, aby prispela k lepšiemu poznaniu minulosti a k prehĺbeniu vzťahu Račanov k Rači. Dnes je kniha dostupná len v miestnej knižnici a na račianskych základných školách. Preto som sa rozhodol text sprístupniť čo najširšiemu okruhu záujemcov o históriu a pamiatky Rače v podobe elektronickej knihy.

Do akej miery je obsah elektronickej knihy zhodný s knižnou publikáciou z roku 2002?

Textová aj obrazová časť elektronickej knihy vychádza z publikácie z roku 2002, sú v nej len niektoré opravy textu a odlišné členenie obrázkov. Ak mi Pánboh dožičí zdravie, v priebehu tohto roka by som textovú aj obrazovú časť rád rozšíril a pripravil nové vydanie knihy.

Ktoré časti knihy máte v úmysle rozšíriť, prípadne pridať?

V prvom rade mám v úmysle zachytiť zmeny, ktoré sa v stave pamiatok a vo vývoji obce udiali za posledných desať rokov. Väčší priestor chcem venovať histórii vinohradníctva a hasičského zboru, činnosti spolkov, športových klubov a divadelných ochotníkov. Rád by som pridal kapitolu venovanú račianskym zemepánom a známym a významným Račanom. Rozšírim slovník račianskeho nárečia a v knihe dostanú priestor obrazy Vojtecha Polakoviča. Zamýšľam pridať ukážky z tvorby račianskych čipkárok, básnikov a literátov. V prílohách bude prístup k fotografiám zachytávajúcim premeny Rače v posledných rokoch.

Môžu niečím do nového vydania knihy prispieť obyvatelia Rače?

Novému vydaniu knihy by prospelo, keby Račania, ktorí poznajú publikáciu z roku 2002, napísali námety a pripomienky k jej obsahu, prípadne poskytli kópie fotografií a zaujímavých písomných pamiatok zo staršieho obdobia. Osobitne zaujímavé témy sú cesty za prácou do Ameriky, rukovanie na bojiská I. svetovej vojny, pôsobenie legionárov v zahraničí, oblečenie a kroje Račanov, račianski učitelia a školáci. Skontaktovať sa so mnou možno cez e-mail racan.sk@gmail.com.

Uvažujete aj o tlačenom vydaní prepracovanej a rozšírenej knihy?

Vytlačenie knihy s veľkým počtom obrázkov a fotografií vyžaduje značnú vstupnú investíciu s pomalou návratnosťou. Ak elektronické vydanie knihy prinesie potrebné finančné zdroje, do budúcna nevylučujem ani tlačené vydanie knihy.

Prajeme Vám veľa zdravia a síl na uskutočnenie Vašich zámerov.
Vďaka za rozhovor.


Rozhovor pripravil račan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára