Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.9.16
0
PREHĽAD POSLANECKÝCH AKTIVÍT – CYRIL SEKERKA – NA RENDEZI MČ RAČA V ROKOCH 2015-2018

1/ Poslanecké presadenie realizácia prípravy a finančných prostriedkov  kompletnej stavebnej rekonštrukcie a nadstavby budovy  Materskej školy 2016-2017. Osobné poslanecké priebežné pracovné stretnutia so zodpovednými pracovníkmi MÚ Rača za stavbu až do ukončenia stavebných prác – kolaudácie stavby.
Finančná hodnota cca 750.OOO €

2/ Presadenie zrealizovania výstavby detského hracieho sektora II – ktorý je komplexným dotvorením už vybudovaného detského sektora I. v areáli športu Rendezu na Sklabinskej
Finančná hodnota cca 19.8OO €

3/ Presadenie realizácie vybudovania cyklotrasy na hlavnej ceste II. triedy na území Rendezu v línii trasy od ulice Paseky po Vajnory letisko – združené finančné prostriedky MĆ Rača – Magistrát hl. m. Bratislavy – MČ Vajnory

4/ Poslanecké presadenie znovu obnovenia autobusového spoja linky č. 54 aj v sobotu a nedeľu s pridanou hodnotou zachádzania linky č. 54 so zastávkou pri obchodnom centre Vajnoria – pracovné kontakty Magistrát hl. m. Bratislavy – MHD Bratislava

5/ Písomné žiadosti o znovu zavedenie dopravného spoja linky teraz ako 56X /predtým 114/ z Rendezu priamo do centra mesta t.j. konečná Šajby – Zlaté piesky – Trnavská ulica /ako linka č. 53/. Argumenty: počet obyvateľov 5186, časové straty prestupovania za prácou, štúdiom, spoločenským životom.
Magistrát hl. m. Bratislavy – MHD Bratislava

6/ Písomné žiadosti /každoročne/ o zavedenie dopravnej trasy Bratislavskej integrovanej dopravy t.j.
Vajnory-Rendez-Predmestie-Filiálka a späť
Vajnory- Rendez-Vinohrady-hlavnástanica-Lamač-DevínskaN.Ves a späť
Vajnory-Rendez-Petržalka a späť
Vajnory-Rendez-Podunajské Biskupice a späť
Argumenty: počet obyvateľov Rendez-Rača + Vajnory, plne prevádzková železničná trať, ktorá bola v týchto železničných trasách využívaná ešte v 50-80-tych rokoch 20. Stor., možnosť rýchlej dopravy bez dopravných nepriepustností do celého VUC Bratislavy. ŽSR – magistrát hl. m. Bratislavy - VÚC Bratislava - MČ Vajnory - MČ Rača.

7 Písomné žiadosti + pracovné stretnutia o opätovné vybudovanie budovy železničnej stanice aj s nástupným terminálom namiesto zbúranej železničnej stanice /v 90-tych rokoch 20.st./ na jej pôvodnom mieste – orientačne oproti budove reštaurácie Rubikon. Pri búraní starej železničnej stanice bol daný záväzný prísľub, že sa postaví nová budova železničnej stanice – urgentná z dôvodu železničnej prevádzky Bratislavskej integrovanej dopravy – ŽSR
8/ Písomné žiadosti na Zákaz prejazdu ťažkej nákladnej dopravy s umiestnením dopravných značiek „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel do 22 T“ platiace cez celé územie Rendezu MČ Rača t.j. železničné priecestie – Rendez – Vajnory viadukt.
Magistrát hl. m. Bratislavy

9/ Písomné žiadosti o opravu asfaltového povrchu na hlavnej ceste II. triedy + cestného asfaltového chodníka súbežne vedľa hlavnej cesty od železničného priecestia po personálnu kasáreň v starom Rendezi.
Magistrát hl. m. Bratislavy

10/ Písomná žiadosť + pracovné stretnutia na MÚ Rača na urgentnú opravu zámkovej dlažby pred vchodom do budovy KS Impulz + oprava betónovej plochy pred KS Impulz + kompletné vymaľovanie vnútorných miestností v budove KS Impulz /maľované ešte v r. 2010/
MÚ Rača

11/ Písomná žiadosť na celoročný finančný rozpočet MČ Rača v areáli športu Rendezu Sklabinská v textovej časti cielené využitie areálu 2 ha v rôznorodých športových aktivitách t.j.  1/ futbalové ihrisko s umelou trávou typ ZŠ Tbiliská 2/hokejbalové ihrisko s mantinelmi /namiesto tenisového/, 3/ využitie bežeckého chodníka na atletický ovál + kolieskové korčule + bicykel, 4/ rodinný minigolf – 16 dráh vedľa línie záhrad, volejbalové ihrisko podklad tráva, existujúci detský hrací sektor, basketbalové ihrisko, minifutbalové + tenisové asfaltové ihriská – nutná oprava ochranného pletiva, sociálna budova otvorená apríl- október WC + pitná voda
MÚ Rača

12/ Písomné žiadosti formou cez MÚ Rača aby ŽSR kosili svoje trávnaté pozemky Dopravná 1-49, 2-10, 21-35, 12-20. Orezávanie živého plotu MÚ Rača po dohode na celej Dopravnej ulici.
MÚ Rača + ŽSR

13/ Zrealizovaná písomná žiadosť na MÚ Rača – odd. kultúry na zakúpenie 20 ks stoličiek, 4 ks stolov, 20+20 obrusov rôznej farba, zakúpenie kuchynského riadu ako inventár do KS Impulz.
MÚ Rača

14/ Priebežné realizovanie výmeny lavičiek na základe písomnej žiadosti  v oddychových zónach Dopravná 7-49, 2-10, 12-20, parčík pred KS Impulz+ areál Rendezu na Sklabinskej.
MÚ Rača – odd. životného prostredia

15/ Priebežné opravy , žiadané písomnými žiadosťami v detskom sektore v areáli Sklabinská /hojdačky/ + detské ihrisko Paseky.
MÚ Rača – odd. životného prostredia

16/ Priebežné opravy cestných výtlkov, žiadané písomne + pracovné stretnutia s odd. dopravy MÚ Rača t.j. určenie výtlkov a prevzatie vykonaných prác + fotodokumentácia – starý Rendez, Šúrska, Paseky
MÚ Rača – oddelenie dopravy
17/ Presadenie žiadosti na opravu chodníka v línii 162-bytovky na Pasekách s opísaným pracovným postupom.
MÚ Rača – oddelenie dopravy

18/ Žiadosť o informáciu formou poslaneckej písomnej interpelácie ako je zabezpečená bezpečnosť obyvateľov Rendezu pri vzniku možnej mimoriadnej situácie t.j. pred účinkami úniku nebezpečných látok chemických, plynných, horľavín zo strany ŽSR – hasičov – MÚ Rača, vypracovaný systém pod stálou kontrolou inšpekcie ŽSR.

19/ Písomná žiadosť na potrebné priebežné opravy budovy Domu služieb na Dopravnej ulici, Pošta atď. z dôvodu udržania dobrého technického stavu budovy.
MÚ Rača

20/ Písomná žiadosť o dobudovanie prírodnej telocvične – 3 fitnes stroje pri dvoch už zabudovaných na okraji detského sektora.
MÚ Rača – odd. životného prostredia

21/ Písomná žiadosť o orezanie konárov nad strechou budovy KS Impulz, vlhkosť spôsobuje plesne vo vnútri budovy + zrealizovaný orez v obvode celého asfaltového ihriska za budovou pri KS Impulz.
MÚ Rača – odd. životného prostredia

22/ Písomná žiadosť cez celoročný finančný rozpočet pre celoročné kultúrne akcie pre obyvateľov Rendezu – deti, mládež, seniorov. Presadenie potrebných finančných prostriedkov aj cez kultúrnu komisiu.
MÚ Rača

23/Písomná žiadosť na vyhotovenie Pamätnej tabule pri príležitosti bombardovania Rendezu počas II. svetovej vojny 26.3.1945 na pamiatku 9 civilným obetiam + jej osadenie po dohode so ŽSR na budove Múzejno dokumentačného centra ŽSR na Rendezi. Prerokované  schválenie na komisii kultúry.
MÚ Rača

24/ Zrealizovanie písomnej žiadosti pri výmenách cestných retardérov na Šúrskej ulici, Paseky cez MÚ Rača a Magistrát hl.m. Bratislavy viackrát na hlavnej ceste II. triedy vedľa ulice Na Pasekách.

25/ Žiadosť formou osobných stretnutí s veliteľom mestskej polície p. Kočišom na dodržiavanie prevádzkových záverečných hodín v reštauráciách. Kontrola dodržiavania VZN  MČ Rača majiteľov psov – zákaz pohybu psov v areáli športu Sklabinská, detské ihrisko Paseky, parčík KS Impulz, meranie povolenej cestnej rýchlosti na hlavnej ceste II. triedy Šajby – Dopravná – Paseky.
Mestská polícia

26/Realizácia mojich každoročných písomných poslaneckých požiadaviek na opravu cestných chodníkov vedľa hlavnej cesty II. triedy v pásme  od budovy zdravotného strediska ŽSR – Dom služieb na Dopravnej ulici až po ulicu Na pasekách Magistrátom hl.m. Bratislavy /Ing. Hnatová, Ing. Pavličková/, kde žiadam o komplexnú opravu hlavnej cesty II. triedy a cestných chodníkov v dĺžke od železničného priecestia Rača cez celé územie Rendezu až po ulicu Na pasekách, kde aktívne a pravidelne konštruktívne spolupracujem s Ing. Klottonom z MÚ Rača – oddelením cestného hospodárstva, ktorý permanentne presadzuje túto moju konkrétnu žiadosť na realizáciu Opráv cestných chodníkov a hlavnej cesty II. triedy na území Rendezu 2016-2017-2018 do plne funkčného stavu.
27/ Realizácia opráv výtlkov mojej poslaneckej písomnej žiadosti na príjazdovej ceste k budove KS Impulz z hlavnej cesty II. triedy Dopravná ulica , ktorý už výrazne blokoval prejazdu áut.
28/ Realizácia opravy cestného výtlku pred vjazdom k 100-bytovke Dopravná ulica 12-20 z hlavnej cesty II. triedy Dopravná, ktorý je už značne znefunkčnený úzkym pásom a blokuje plynulosť prejazdu áut k 100-bytovke.
29/ Spolupráca so starostom MČ Rača Mgr. Pilinskýmso mnou, ako poslancom za Rendez MČ Rača na priebežnom informačnom tlaku na POŠTU SR aby sa čo najskôr otvorila POŠTA na Rendezi ako dôležitá verejná služba, kde nám Pošta SR oznámila otvorenie prevádzky Pošty na Rendezi /Východnom/ dňa 19.9.2016
30/ Realizácia mojej poslaneckej žiadosti na opravu 1 hojdačky a opravu 1 hojdačky typu hniezdo v areáli športu Rendezu Sklabinská.
31/ Realizácia mojej poslaneckej žiadosti o zabudovanie lavičky pred predzáhradkou bytovky Dopravná 35 a oprava lavičiek – výmena zlomených dosiek v areáli detského sektora areálu športu Rendezu Sklabinská + realizácia ochranných náterov 2 prehupovačiek, drevenej mašinky a veľkej zostavy drevených preliezačiek


32/ Pravidelné vypracovanie poslaneckých návrhov pre Rendez MČ Rača na realizáciu akcií pre celoročný finančný rozpočet pre príslušný kalendárny rok s textovou časťou vecných argumentov pre ich realizáciu pre potrebu kvality života obyvateľov Rendezu.
MÚ Rača

33/ Realizácia písomnej žiadosti návrhu na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky 2 budovy personálnych kasární na Dopravnej 1-3 na Pamiatkový úrad SR s nasledovným rozhodnutím: Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu odporučila vyhlásenie oboch budov personálnych kasární za národné pamiatky.
Pamiatkový úrad SR

34/ Žiadosti písomnou formou poslaneckej interpelácie o informáciu na pléne MZ Rača kto je súčasným vlastníkom budovy bývalého vojenského hotela s možnosťou využitia pre Hospic, Dom dôchodcov, Penzión, Internát. Vlastníkom budovy je stále Ministerstvo obrany SR.
MÚ Rača

35/ Žiadosti písomnou formou poslaneckej interpelácie o informáciu na pléne MZ Rača kto je súčasným vlastníkom bývalého podniku MATADOR – OBNOVA, aby sa tam zrealizovali urgentné nápravy čistoty, poriadku a vyblokovanie možnosti pohybu nežiaducich osôb, toxikomácie, alkoholizmu atď. Súčasným vlastníkom je stále hlavné mesto Bratislava, ktoré dostalo moju uvedenú žiadosť o nápravu súčasného stavu.
MÚ Rača


Uvedené investičné akcie – aktivity som ako miestny poslanec za Rendez /Východné/ MČ Rača musel vždy najskôr vypracovať, navrhnúť a presadiť písomnou či ústnou formou najskôr na odborných komisiách MÚ Rača, ktoré sú pracovne poradné inštitúcie a na záver, priebežne na plénach MZ Rača najmä na konci roka, kedy sa schvaľujú poslanecké návrhy investičných akcií – aktivít pre celoročný finančný rozpočet MČ Rača pre príslušný nasledujúci rok, kde ich musíte dokázať presadiť presvedčením dostatočného počtu poslancov /15/ celého MZ Rača na základe vecne vyargumentovaných faktov – argumentov. Pri presadzovaní verejných záujmov – doprava, životné prostredie, obchod, služby, zdravotníctvo atď. pracovné poslanecké rokovania s konkrétnymi inštitúciami písomnou aj osobnou formou.
Všetku písomnú dokumentáciu svojich aktivít cez – žiadosti – návrhy projektov – odpovede inštitúcií – mám dlhoročne priebežne stále vedené a uložené v mojom poslaneckom archíve.


Vypracoval: SEKERKA CYRIL – poslanec za Rendez /Východné/ MČ Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára