Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.2.17
0

Vážený pán starosta Mgr. Peter Pilinský,

v Rači žijeme okrem iného aj pre charakteristický pôvab a ráz malebného vinohradníckeho mestečka. So znepokojením však sledujeme, ako sa tento pokojný ráz mení a Rača sa začína podobať veľkým sídliskám ako sú napríklad bratislavské Dlhé Diely. Nakoľko sa toto deje pod Vaším vedením, rozhodli sme sa Vás osloviť.

Bývame na Plickovej ulici (2 až 12) a plánovaná výstavba zámeru Rínok Rača na mieste bývalých Vinárskych závodov sa nás bytostne dotýka. Ako ste si už nepochybne všimli, developer plánuje vybudovať obytnú jednotku D3 neúmerne blízko našej bytovky, ktorá tu stojí už 30 rokov. Namiesto pokojných raňajok v rodinnom kruhu, v kuchyni zaliatej vychádzajúcim slnkom , si v lepšom prípade budeme  musieť chrániť súkromie tienením okien.

Vážený pán starosta, pozorne sledujeme celú situáciu okolo zámeru a stále nám nie je jasné, aké konkrétne kroky mestská časť v uvedenej veci urobila resp. plánuje urobiť. Vy sám ste v médiách viackrát deklarovali, že s výstavbou v takom objeme ako plánuje developer nesúhlasíte. 

Vaše vyjadrenia sme našli napríklad tu:

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/362998-raca-nesuhlasi-s-vystavbou-v-byvalych-vinarskych-zavodoch/
http://www.racaweb.sk/vin-vin-rinok-raca-vinarske-zavody-pilinsky-bencont-kollar/
https://www.raca.sk/104-sk/aktuality/?page=7

Domnievame sa, že po neúspechu v konaní na Ministerstve životného prostredia je teraz na Vás ako štatutárovi mestskej časti (ktorý podpisuje všetky rozhodnutia) uplatniť výhrady MÚ Rača a obyvateľov pri rozhodovaní v rámci územného konania. Chceme Vás preto požiadať o konkrétne informácie, aké konkrétne kroky miestny úrad podnikne, aby došlo k podstatnému (nie len nepatrnému) zníženiu objemu výstavby na mieste bývalých Vinárskych závodov.

Tiež by sme Vás požiadali o prísny dohľad nad dodržaním podmienok Ministerstvo životného prostredia SR, ktorými podmienilo súhlas s realizáciou zámeru Rínok Rača.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť najmä tieto pripomienky, ktoré sa našej bytovky bezprostredne dotýkajú:

  1. V spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava a mestskou časťou Bratislava – Rača optimalizovať hmotovo - kapacitné riešenie posudzovaného areálu vo väzbe na plnenie regulatívov (IZP, IPP, KZ). 
  2. V plánovanom objekte D3 optimalizovať odstup medzi existujúcim bytovým domom (pozn. na Plickovej ulici) a navrhovanou stavbou a “ Vyriešiť vzdialenosť a podlažnosť objektu D3 k spokojnosti obyvateľov na Plickovej ulici“.   
  3. V rámci územného konania predloží navrhovateľ vyjadrenie DPB k dostatočnej kapacite MHD. 

Podmienky záverečného stanoviska sú záväzné a ich praktické (nielen symbolické) dodržanie považujeme za prejav úcty k právnemu štátu ako aj k samotných obyvateľov MČ Rača.

Žiadame Vás preto o stretnutie so zástupcami občanov Rače a bytového domu Plickova ulica 2 až 12, na ktorom by sme dojednali konkrétne kroky a podmienky úpravy projektu tak, aby nedošlo k zníženiu kvality bývania a znehodnoteniu trhovej hodnoty majetku občanov. 

Veríme, že nájdete odvahu hájiť záujmy občanov a nepodľahne tlaku developera. 

Obyvatelia a vlastníci bytov domu Plickova 2 – 12

Obrázok: Pohľad na bytový dom Plickova 2 - 12 (vpravo). Plánovaný bytový dom D3 by bol vyšší ako existujúci bytový dom a bližšie k bytovému domu ako datacentrum v popredí.

Jaroslav Pelan

0 komentárov:

Zverejnenie komentára