Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

7.1.10
0
(zapísané pre pamäť)

620 rokov (1390) od prvej písomnej zmienky o kostole v Rači.
Kostol bol postavený na vtedajšom cintoríne.


430 rokov (1580) od pozvania prvého evanjelického kazateľa Ondreja Reisa do Rače. Pozval ho gróf Sigfried Kolonič do svojej súkromnej kaplnky, ktorá bola súčasťou kúrie na námestí. Od roku 1937 na jej mieste stojí Obecný dom.


210 rokov (1800) od postavenia kamenného kríža pri farskom kostole. Dali ho postaviť Ján a Klára Andrašovič.


200 rokov (1810) od zhorenia školy, ktorá stála pri farskej bráne.
V tomto roku zomrel aj p. farár Ján Kovaczik.


195 rokov (1815) od postavenia dvoch krížov na ceste do Marianky-(Mariatálu), “Horný kríž“ a „Dolný - Červený kríž“ nad Kopanicami.


170 rokov (1840) od začatia premávky prvého vlaku ťahaného koňmi.
V Rači bola prepriahacia stanica pre kone.


160 rokov (1850) od postavenia dvoch kamenných krížov pri hlavnej ceste.
Na začiatku obce pod vinicami „Rinzle“ od Bratislavy (teraz areál autoopravovne) a „Pri pastierni“ na konci obce od Svätého Jura (v zahrádke RD - zastávka električiek Pri vinohradoch).


155 rokov (1855) boli zadovážené vežové hodiny (Fk) a bol zakúpený dom býv. Zichylo kúria pre katolícku školu (dom Alstrova č. 171).


140 rokov (1870) od založenia Spolku svätého Vojtecha v Rači pánom farárom Móricom Alsterom. Spolok mal 52 členov.


105 rokov (1905) od postavenia a posviacky veže evanjelického kostola v Rači.


 80 rokov (1930) od odhalenia „Pamätnej tabule Móricovi Alsterovi“ na budove r. k. fary od SSV.


 75 rokov (1935) od odpredaja Erdödyovskej kaplnky na nám. pre stavbu nového obecného domu v Rači.

od zriadenia ÚVODY - detskej opatrovne sestričkami v býv. katol. budove - st. šk. (Alstrova č. 171).


 70 rokov (1940) delegácia Račanov odovzdala v prezidentskom paláci Dr. J. Tisovi oberačkový strapec hrozna a súdok račianskej Frankovky.

12. dec. 1940 navštívili račiansku faru prezident Dr. J. Tiso a ministri G. Medrický, J. Stano a Dr. M. Sokol.


 65 rokov (1945) 26. marca medzi 13,oo a 14,oo hodinou bola bombardovaná Rača, časť„Pozotória“ medzi hl. cestou č. 502 - ul. Žitná a železničnou traťou.

V prvej náletovej vlne boli zbombardované domy Samuela Rukrigla, Ulického, Strelku a mnohé boli poškodené.

V druhej náletovej vlne bol bombardovaný RENDEZ-Východné nádražie. Zahynulo 10 civilistov, 16 nemeckých vojakov a veľa bolo ranených.

2. apríla 1945 o 9,30 hod. začala streľba od Vajnor (príchod fronty)

3. apríla 1945 nad ránom prišli ruské hliadky „Kozáci“ a o 9,oo hod. už prišla ČA.

4. apríla bola oslobodená Bratislava.

Počas prechodu frontu padlo v račianskom chotári 5 civilistov, 14 ruských vojakov, 42 nemeckých vojakov a 6 maďarských vojakov.

5. apríla bol zorganizovaný Národný výbor v Rači:

za DS - Vdp. Ľudovít Horváth, r.k. farár, Teodor Beladič, Michal Polakovič
za KS - Karol Polakovič, Gustáv Polakovič, Jakub Sučanský
za Nestraníkov - Ondrej Ivanič

2. mája bol dobytý Berlín a ohlásená smrť Adolfa Hitlera.

8. mája kapitlácia Nemecka - ukončená II. svetová vojna v Európe. 60 rokov (1950) 5. októbra boli do Fk dovezené čierne lavice 24 ks zo zrušeného Uršulínskeho kláštora v Bratislave (viď zápis Dr. Frunzlík, správca kostola uršulínok, vdp. Ladislav Dorušák, správca rač. farnosti)

P. S. Prevoz uskutočnili:
Vojtech (Belko) Žitný, autodoprava
Ľudovít Havlovič, st. kostolník
Ľudovít Havlovič, ml. syn
vdp. Ladislav Dorušák, spr. farnosti Rača


 50 rokov (1960) urobená úprava sadania sanktuária v Dk na cintoríne.


 40 rokov (1970) v mesiacoch marec-apríl bola urobená prestavba oltára v Dk podľa II. vatik. koncilu „tvárou k ľudu“, upravené schodisko k oltáru, dlažba v kostole, všetko svojpomocne.

započala sa GO Fk, nová strešná krytina a nové vonkajšie omietky, za vdp. J. Zabáka.


 30 rokov (1980) vybielený Dk, čiastočne opravená elektroinšt. a dané nové svietidlá, za vdp. J. Nováka, ktorý zanechal kostoly a zvlášť faru vo veľmi zlom stave.


 20 rokov (1990) v marci pred Veľkou nocou, bol zreštaurovaný zhnitý bohostánok od boč. oltára vo Fk (teraz je na boku v Dk).

bol zadovážený medený plech 9,3 t = 1750 m2 pre Fk, Dk a faru

započalo sa s úpravou kaplnky, ktorá bola v dezolátnom stave.Bratislava-Rača, 7. januára 2010
Pre pamäť zapísal: Ľ. Havlovič

© Ľ. Havlovič

(zverejnené so súhlasom autora)


0 komentárov:

Zverejnenie komentára