Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

28.1.10
0
Udalosti zaznamenal Ľudovít Havlovič


Rok 1938


 • 6. októbra 1938: Autonómia Slovenska.
 • 16. októbra 1938: zvolený Slovenský národný výbor v Račištorfe.
 • R. k. faru navštívila Slovenská autonómna vláda na čele s jej predsedom Dr. J. Tisom.
 • 30. októbra 1938: námestie v Račištorfe pomenované na „Námestie Andreja Hlinku“, pri slávnosti pred Obecným domom prehovorili poslanci Ján Drobný a J. Mora.Rok 1939


 • z Rače odišlo 170 českých zamestnancov.
 • 19. marca 1939 bolo zakladajúce valné zhromaždenie a bola zvolená správa „Katolíckeho kultúrneho domu A. Hlinku s.r.o. v Račištorfe“
 • 24. a 25. marca 1939 bol vpád maďarských vojsk, pri ktorom padol vojak Viliam Svitnič z Račištorfu. Pohreb mal 2. apríla 1939 v Račištorfe. Na rodnom dome bola mu odhalená pamätná doska. P. S. Jeho meno sa nenachádza na pomníku padlých!?
 • bolo postavené „Hasičské skladište“ s nákladom 179.248,40 Ks. Okresný výbor Bratislava dal 10.000,- Ks, Slovenská krajina 15.000,- Ks. Pôvodne v suteréne mal byť aj obecný verejný kúpeľ, na čo obec dostala 10.000,- Ks.
 • bola vykonaná kolaudácia zakrytia potoka vo Výhone, terajšia Detvianska ul.. Náklad činil 91.115,50 Ks a začalo sa s prerábkou cesty Výhon, na čo obec dostala od Kraja podporu 200.000,- Ks.Rok 1940


 • 12. januára Matica Slovenská poriada kurz „Slovenských dejín“ prednášal prof. Dr. Hodál a tiež z radov miestnej inteligencie.
 • 25. februára MS výstava slovenskej knihy v Račištorfe, knihy dodala MSS a SSV.
 • 3. marca prišiel básnik V. Beniak, ktorý tu prehovoril.
 • 18. marca delegácia z Račištorfu V. Rudroff, M. Lednár a Ing. Ľ. Lednár odovzdali prezidentovi dar - súdok červeného vína a písomnú gratuláciu s podpismi občanov.
 • 24. a 25. marca divadelná hra „Ekvinokcia“
 • 4. mája oslavy gen. M. R. Štefánika pred Obecným domom.
 • 5. mája oslavy v meštianskej škole s akadémiou.
 • 2. júna Juniáles MO MS.
 • 8. septembra tradičná púť račanov do Marianky.
 • 3. novembra divadelná hra „Zmätok nad zmätok“, 10. novembra opakované predstavenie.
 • 12. novembra Výhon, (teraz Detvianska ul.) zavezený!
 • 12. decembra vzácna návšteva na fare v Račištorfe: prezident Dr. J. Tiso, Dr. G. Medrický, J. Stano, Dr. M. Sokol.
 • 24. decembra divadelná hra „Kalné prúdy“ P. S. hralo sa pred polnočnou sv. omšou.


Rok 1941


 • Každú nedeľu popoludní bábkové divadelné predstavenie - po litániach, vstupné ľubovoľné.
 • 13. marca večer v telocvični meštianskej školy akadémia k druhému výročiu vzniku Slovenského štátu. Slávnostný príhovor mal spisovateľ Jožo Kútnik-Šmálov.
 • 17. apríla vymenovaný vládny komisár s poradným zborom a zrušené obecné zastupiteľstvo. Komisár - Rudolf Štefánek, debnársky majster, zástupca - Jozef Strelka, železničný úradník, poradný zbor - Jozef Krampl, Michal Krištofič, Štefan Pažitný, Karol Folrich, Mathias Gschweng.
 • 3. mája akadémia gen. M. R. Štefánika v telocvični meštianskej školy.
 • 6. augusta požiar na Pažiti pod hradskou asi o pol 11-ej hod. v noci, zhorelo pozvážané obilie sedliakov, dve mláťačky a dva vagóny obilia. Požiar spôsobil opitý vandrovník, ktorý chcel tam prenocovať. Bola nariadená nočná stráž.
 • 23. augusta Michal Lednár, telefonista, nájdený obesený v lese.
 • 24. augusta Cyklistické závody Slovenska. Majstrom sa stal Műller z DSK Bratislava.
 • 12. septembra pre členov družstva Kat. kult. domu a pozvaných, v novom kultúrnom dome bol premietnutý film „Jánošík“ a „Trvalé svetlá“.
 • 13. septembra večer otváracie predstavenie v novom kine, premiéra filmu „Trikrát svadba“. Pozvaní boli zástupcovia spolkov a úradov. Prítomný bol aj minister vnútra a veľ. HG Šaňo Mach a veľ. HM A. Macko, Otomar Kubala, sekretár Ing. Karmasina a iný.
 • 14. septembra posviacka kultúrneho domu, prítomný za vládu Dr. Gejza Medrický.
 • 1. októbra založenie divadelného odboru pri MO MS, ktorý bude združovať všetkých divadelných ochotníkov z rôznych spolkov.
 • 30. novembra pohreb rotníka Gabriela Lednára, pilota, ktorý tragicky zahynul pri výcviku ako učiteľ lietania.Rok 1942


 • 23. januára zomrel V. Rudroff, dekan, račiansky farár a školský dekan.
 • 26. januára bol pohreb p. dekana V. Rudroffa, prítomní boli rožňavský biskup Bubnič, svätiaci biskup Dr. Buzalka, minister Dr. G. Medrický, poslanec V. Horák, župný tajomník J. Lihosit, hl. mešťanosta Belo Kováč, atď. Pohrebné obrady vykonal biskup Buzalka za asistencie biskupa Bubniča. V zastúpení prezidenta prehovoril Dr. Gejza Medrický.
 • 12. apríla za zomrelého V. Rudroffa, za predsedu Kat. kult. domu - družstva, bol zvolený R. Štefánek, za podpredsedu Martin Lednár, za tajomníka Dr. J. Čerňan, za pokladníka M. Krištofič, vinohradník. Za predsedu dozorného výboru bol zvolený Teodor Beladič, vinohradník.
 • 27. apríla boli urobené prípravné práce na znovupostavenie sochy Sv. Jána Nepomuckého na pôvodné miesto na námestie.
 • 28. apríla Dobrovoľný hasičský zbor v Račištorfe dostal modernú motorovú striekačku o náklade 73.000,- Ks, na čo dala župa, okres a obec.
 • 28. apríla konalo sa Valné zhromaždenie vinohradníckeho spolku v Račištorfe. Zvolený za predsedu bol Anton Brychta.
 • 29. marca Valné zhromaždenie MO MS v Račištorfe, za predsedu bol zvolený Štefan Drobný, notár, za podpredsedu Rudolf Štefánek, vládny komisár, za tajomníka Elena Hrušovská, učiteľka a za pokladníka Ladislav Mikloška.
 • 2. mája Račištorfské hody, tento deň bol proponovaný ako „Deň slovenského kroja“ a piesne.
 • 10. mája prvé divadelné predstavenie na novom javisku Kat. kult. domu A. Hlinku, hrou “Marína Havranová“ od J. Stodolu v réžii vdp. Karola Cibiru, kaplána a Ľ. Číka.P. S. scéna stála vyše 12.000,- Ks. 14. mája bolo opakované predstavenie.
 • 9. júna odtransportovaní židia, ktorí nedostali výnimku ako hospodársky dôležití.
 • 1. júla Anton Hofner ustanovený a menovaný ako požiarny inšpektor v Račištorfe.
 • 5. júla nariadená občianska povinnosť pre požiarne hliadky.
 • 25. júla 1942 padol v boji o Rostov, na východnom fronte Jozef Hrdlička (meno je na pomníku padlých).
 • po zomrelom farárovi V. Rudroffovi ako administrátor farnosti bol menovaný Vdp. Štefan Dekan, za pomoci kaplána Vdp. Karola Cibiru.
 • 1. augusta 1942 bol za farára menovaný Vdp. Ľudovít Horvát, farár z Dubovej, s nástupom 16. augusta.
 • 17. augusta výmena čsl. bankoviek 1000,- Kčs za nové slovenské, na poštovom úrade. V Rači sa vymenilo za pol milióna.
 • 1. októbra v Račištorfe sa celkom urodilo 7.120 litrov vína !!! Bolo ho veľmi mnoho, ale dobrá kvalita. Cena hrozna na lisovanie bola za 7,50 Ks/kg, mušt bol za 11,50 a 12,50 Ks za liter.
 • 6. novembra 1942 poručík v zálohe Jozef Thurzo, padol na východnom fronte (meno je na pomníku).
 • 8. novembra usporiadal MO MS a MOK „Výstavu slovenskej knihy“ od 8. - 14.nov., prišli aj spisovatelia Ľudo Zúbek, Emil Rusko, Ján Smrek, Dr. Ján Rob Poničan, Rudolf Dilong, František Hečko.Rok 1943


 • 10. januára ochotnícky divadelný krúžok zahral divadelnú hru „Škriatok“ od Ferka Urbánka, v réžii Ing. Ľ. Lednára. 17. januára - sa hralo opakované predstavenie.
 • 24. januára tragicky zahynul robotník Michal Cích, v Dynamit - Nobel, pri výkone svojej práce.
 • marec - požiadavky robotníkov na kopačku boli 50 - 55 Ks na deň a strava + liter vína.
 • 2. mája tradičné cyklistické preteky na „HODY“. Zvíťazil Vlasto Ružička, pred majstrom Slovenska Műllerom z Bratislavy.
 • 9. mája ku katolíckej mládeži v Račištorfe ako slávnostný rečník prehovoril poslanec Pavol Čarnogurský.
 • 16. mája divadelný krúžok zahral div. hru „Petrolej“ v réžii J. Čerňana.
 • 2. júna Salónny orchester pod vedením Mikuláša Vernera, riaditeľa meštianskej školy, usporiadal ľudovú akadémiu v Kultúrnom dome.
 • bolo veľmi suché leto.
 • 25. júla mal primície - P. Ondrej M. Augustín Wenzl, tešiteľ BS.Bol sirota a konvertita z evanjelika v dospelom veku. Na tom mal zásluhu aj jeho priateľ Vdp. Jakub Fekete, rač. rodák.
 • 14. októbra birmovka - biskup Dr. M. Buzalka, bolo 600 birmovancov.
 • 25. októbra výročný trh „Jarmok“ v Račištorfe.
 • 19. decembra divadelný krúžok zahral hru „Matka“ od Barč-Ivana (dráma), v réžii J. Čerňana
 • 22. decembra na železničnej stanici v Račištorfe došlo k tragickej udalosti, zahynul bývalý starosta Martin Lednár, zachytil ho prichádzajúci vlak, ďalšie dve osoby boli ľahšie zranené. Pohreb mal 25. decembraRok 1944


 • V januári bolo opakované predstavenie divadelnej hry „Matka“
 • 10. februára bol daný do prevádzky miestny rozhlas, vybudovaný za 70.000.- Ks.
 • Okolo rím. kat. ľudovej školy bola vybudovaná nová ohrada-oplotenie za 27.000,- Ks
 • 5. a 12. marca divadelný krúžok zahral hru „Ženský zákon“ od Jozefa Gregora-Tajovského.
 • 19. marca Združenie ev. mládeže zahralo hru od I. Stodolu „Keď jubilant plače“.
 • 25. marca MO MS a KOKD usporiadal kult. večierok, kde účinkoval aj Salónny orchester MO MS, spevokol VATRA a recitácie učiteliek, V. Porubjakova a E. Hrušovská.
 • 10. a 16. apríla 1944 divadelný krúžok zahral hru od J. Vojnoviča „Ekvinokcia“.
 • 4. mája Štefánikové oslavy, spevné čísla spevokol meštianskej školy pod vedením odb. učiteľky Viery Porubjakovej.
 • 23. mája inštalovaný nový starosta obce, pán Viktor Brychta, vinohradník.
 • 16. júna prvé bombardovanie Bratislavy - zasiahli továreň Apollo a Prístav. Za obeť padli aj traja Račištorfania Hauskrecht, Polášek a J. Janík.
 • 1. júla predsedom MOK a MO MS sa stal Mikuláš Verner, riaditeľ meštianskej školy.
 • Boli získané pozemky na vybudovanie ihrísk a plavárne. Pozemky obec už aj zaplatila v cene 500.000,- Ks, výstavba je plánovaná v blízkej budúcnosti.Rok 1945


 • 26. marca bol bombardovaný Račištorf a Rendez. Boli uskutočnené dva nálety, medzi 13. - 14. hodinou. Boli postihnuté domy Samuela Rukrigla, Ulického, Strelku a iné, ktoré boli zasiahnuté pri prvom nálete. Pri druhom bol bombardovaný Rendez - Východné nádražie, kde zahynulo viacero ľudí zo železníc.
 • 2. apríla o 9.30 hod. začala streľba od Vajnor, blížil sa front do Račištorfa (II. svetová vojna).
 • 3. apríla nad ránom prišli ruské hliadky „Kozáci“ o 6.00 hod.
 • O 9.00 hod. už prichádzala Červená armáda (Malinovského).
 • 4. apríla bola oslobodená Bratislava.
 • V račištorfskom chotári padlo 5 civilistov, 14 ruských vojakov, 42 Nemcov a 6 Maďarov.
 • 5. apríla bol organizovaný Národný výbor: za DS Vdp. Ľudovít Horvát, Teodor Beladič, Michal Polakovič, za KS Karol Polakovič, Gusto Polakovič, Jakub Sučanský, ako nestranný Ondrej Ivanič.
 • 7. mája boli doplňujúce voľby do NV, príslušníci DS odišli a NV sa potom skladal len z členov KS.
 • 2. mája bol dobitý BERLÍN a ohlásená smrť Hitlera.
 • 8. mája 1945 - Nemecká kapitulácia.
 • V júli bol utvorený Národný Front a dohodli sa na paritnom zastúpení v NV.
 • V novembri bola uvalená národná správa na Katolícky kultúrny dom A. Hlinku v Račištorfe s.r.o.


© Ľudovít Havlovič (zverejnené so súhlasom autora)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára