Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.4.13
0
Cyril Sekerka, poslanec za Rendez (Východné) MČ RačaMagistrát hl. mesta Bratislava

Referát cestného správneho orgánu
Ing. Hájková

Primaciálne námestie 1
Bratislava
Bratislava, 10.04.2013

Vec: ZÁKAZ PREJAZDU ŤAŽKEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY s prvou fázou rozhodnutia ZÁKAZU VJAZDU nákladných vozidiel 22 ton cez časť Rendez (Východné) MČ Rača v pásme dĺžky od začiatku železničného priecestia Rača – Rendez – Šajby – Dopravná ul. – Paseky až po kruhový objazd Vajnory.

Opätovne žiadam o riešenie závažného negatívneho stavu dopravnej situácie v celej časti Rendezu (Východného) MČ Rača na hlavnej ceste II. triedy v pásme dĺžky od začiatku železničného priecestia Rača – Rendez – Šajby – Dopravná ul. – Paseky až po kruhový objazd Vajnory z dôvodov prejazdu nákladnej ťažkej dopravy, ktorá obyvateľom výrazne poškodzuje Kvalitu života najmä v úseku cesty Dopravná ulica v podobe otrasov domov, neprimeranej hladiny hluku, exhalátov, výfukových plynov, nadmernej prašnosti plus množstva dopravných situácii, kde pri priemere šírky cesty II. triedy 6,6 – 6,8 m sú často ohrozované životy, zdravie a osobný majetok ľudí. V roku 2008 som zaslal písomnou formou podrobný popis celkového negatívneho dopravného stavu v časti Rendez (Východné) MČ Rača do podateľne Magistrátu hl. mesta Bratislavy, kde v odpovedi uznali moje argumenty, fakty, stanovisko a sľúbili riešiť uvedenú dopravnú situáciu aj prejazdu ťažkej nákladnej dopravy, ale píše sa rok 2013 a k žiadnym reálnym riešeniam týchto dopravných problémov zablokovania prejazdu ťažkej nákladnej dopravy v prvej fáze rozhodnutia ZÁKAZU VJAZDU nákladným autám 22 t neboli na Rendezi (Východnom) MČ Rača zatiaľ realizované. Opäť zdôrazňujem, že na dlhom úseku hlavnej cesty II. triedy v časti Rendez Dopravná ulica č. 1- 49 – 20 sú oproti sebe pri ceste bytovky sídliska Starého Rendezu, kde sa prejavujú všetky uvedené škodlivé negatívne vplyvy ťažkej nákladnej dopravy t.j. otrasy domov, nadmerná hlučnosť keď auto prejde aj po malej nerovnosti po ceste či výtlku, exhaláty z výfukových plynov, nadmerná prašnosť, kde navyše Sklady Šajby expedujú 24 hodín bez prestávky, kedy aj v noci rušia spánok náhle zvuky otrasov áut + prevádzka Račianskeho družstva.
            Žiadam opäť Magistrát hl. m. Bratislavy, odbor oddelenia dopravy s dôverou, že ako Vajnory úspešne zablokovali prejazd nákladných áut 22 ton, že aj obyvatelia Rendezu v roku 2013 sa dočkajú dopravných riešení a ťažká nákladná doprava im už nebude znehodnocovať ich Kvalitu života.
S úctou a vďakou v mene obyvateľov Rendezu
                                                                                                   Cyril Sekerka
                                                                                  Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača

Na vedomie:
MIESTNY ÚRAD v RAČI
Oddelenie dopravy
Ing. KLOTTON
Magistrát hl. mesta Bratislava

Ing. Milan F T Á Č N I K
Primátor Bratislavy


                                                                                  Bratislava 10.4. 2013

VEC: Realizácia rekonštrukcie – opravy asfaltového povrchu hlavnej cesty II. triedy v časti Rendez (Východné) v MČ Rača v úseku od železničného priecestia Rača po kruhový objazd Vajnory.

            Žiadam o realizáciu rekonštrukcie – opravy asfaltového povrchu hlavnej cesty II. triedy v časti Rendez (Východné) v MČ Rača v úseku od železničného priecestia Rača – Rendez – Šajby – Dopravná ulica – Paseky až po kruhový objazd Vajnory, ktorá bola naposledy opravovaná v roku 1990 pri návšteve Pápeža Jána Pavla II. na letisku vo Vajnoroch. V rámci investičných aktivít Magistrátu hl. mesta Bratislavy na sklonku roku 2012 bola daná ponuka mestským častiam v Bratislave aby písomne požiadali o dve investičné akcie na opravy, rekonštrukcie majetku, ktorý majetkovoprávne spadá do ich vlastníctva. Ako miestny poslanec za Rendez MČ Rača som vtedy písomne a v súčasnosti v roku 2013 opäť žiadam, aby bola zaradená investičná akcia rekonštrukcie – opravy asfaltovej cesty II. triedy do realizácie pre rok 2013 najmä z dôvodov už katastrofálnej kvality asfaltového povrchu, kde už na mnohých miestach je značne poškodený aj betónový podklad cesty. Zdôrazňujem, že hlavná cesta II. triedy v časti celého Rendezu (Východného) MČ Rača je jedinou možnou cestnou komunikáciou kde pri vážnejšej dopravnej nehode je cestná priepustnosť úplne paralyzovaná, v prípade víchrice pred 7 rokmi, keď na cestu popadali topole bola cestná priepustnosť zablokovaná 6-7 hodín, kedy zákonite MHD v tomto prípade autobusová doprava absolútne nefungovala (+ sanitky)
            Rendez (Východné) MČ Rača je sídlom areálu pamiatkovej zóny železničného múzea – STARÉ DEPO, kde navyše už 12. Ročníkov s obrovským úspechom sa tri dni organizuje „Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel“ za účasti ľudí nielen z celého Slovenska, ale aj zahraničia, kde verifikovane prichádzajú návštevníci z 13-14 štátov Európy. Úroveň a stav kvality hlavnej cesty II. triedy na celom Rendezi je tiež signálom ako sa dokážeme prezentovať pred návštevníkmi z celého Slovenska a početného zahraničia.
            Veríme a dúfame v mene obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača, že po 23 rokoch od roku 1990 príde ku kladnému rozhodnutiu a v roku 2013 Magistrát hl. m. Bratislava úspešne zrealizuje rekonštrukciu – opravu hlavnej cesty II. triedy, ktorá by výrazne dokázala zlepšiť Kvalitu života ľudí na Rendezi.
S úctou a vďakou v mene obyvateľov Rendezu

                                                                                                   Cyril Sekerka
                                                                                  Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača

Na vedomie:
Miestny úrad Rača
Mgr. Pilinský – starosta MČ Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára