Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Návrh k posilneniu transparentnosti a otvorenosti MČ Bratislava-Rača.

Prax ukázala, že v Rači je potrebné ďalej posunúť aj otázku transparentnosti. Prišiel čas prejsť od programu k plneniu. Pripájam aktualizovanú verziu článku z roku 2012. Dôvody úprav: buď už boli niektoré opatrenia medzičasom realizované, alebo sa zmenili niektoré okolnosti (napr. zákon GDPR).Cieľ
Opatrenie
1. Posilniť účasť obyvateľov mestskej časti na činnosti miestneho zastupiteľstva
1.1 Predkladať verejnosti na pripomienkovanie zásadné dokumenty, projekty a návrhy VZN týkajúce sa fungovania mestskej časti.

2. Zvýšiť otvorenosť miestneho zastupiteľstva a jeho komisií
2.1 Zverejňovanie všetkých materiálov, ktoré je v zmysle zákona možné zverejniť MZ, miestnej rady a komisií MZ automaticky na stránke www.raca.sk.

3. Zvýšiť transparentnosť činnosti MZ, MÚ a starostu mestskej časti
3.1 Prijať Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti.
3.2 Prijať Etický kódex zamestnancov mestskej časti a jej organizácií, ktorý bude obsahovať: deklaráciu majetkových, peňažných alebo iných vlastníckych pomerov; riešenie konfliktu záujmov; úpravu zneužívania svojho postavenia, služobných informácií a dôvery nadriadeného na získanie neoprávnených výhod pre seba alebo svojich blízkych; úpravu využívania verejných prostriedkov na osobný prospech; úpravu prijímania darov, výhod a pod.; úpravu akceptovaného správania a konania po skončení pracovného pomeru; sankcie v prípade porušenia ustanovení kódexu.
3.3 Zaviesť monitorovanie členstva zamestnancov úradu v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch iných právnických osôb.
3.4 Zaviesť režim riešenia sťažností spojených s porušením Etického kódexu (zabezpečené chránené oznamovanie nekalých praktík na pracovisku – whistleblowing).
3.5 Trvalo zverejniť na www.raca.sk:
3.5.1 pracovný poriadok a etické kódexy.
3.5.2 výročné správy, zakladacie (zriaďovacie) listiny, kontrakty s mestskou časťou a vedenie (resp. zloženie) orgánov.

(body 3.1 a 3.2 – viď Volebný program, úloha ÚRAD.6)


4. Zvýšiť transparentnosť stavebného úradu mestskej časti
4.1 Zapojiť do tvorby územného plánu resp. územných plánov zóny čo najväčší počet obyvateľov mestskej časti. (viď OBČAN.8)
4.2 Zaviesť kriteriálnu metodiku posudzovania a zásadu jednotnej aplikačnej praxe (zásada materiálnej rovnosti) pri porovnateľných stavebných zámeroch.
4.3 Trvalo zverejniť na www.raca.sk územný plán a územnoplánovacie podklady (napr. urbanistické štúdie).
4.4 Medializovať informácie o pripravovaných zmenách a doplnkoch územného plánu resp. územného plánu zón aj prostredníctvom miestnych médií, v miestnej tlači a na www.raca.sk.
4.5 Zverejniť na úradnej tabuli a na www.raca.sk informácie o každej žiadosti o územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie doručené obci + archív takýchto žiadostí nad 100 m2 zastavenej plochy.
4.6 Vytvoriť elektronickú úradnú tabuľu dostupnú 24 hodín denne a začiatky všetkých konaní nad 100 m2 umiestňovať na mieste investície a súčasne ich trvalo zverejniť na www.raca.sk.
4.7 Pre stavebný úrad vytvoriť samostatnú podstránku a prehľadne na nej zverejňovať dokumenty.
  
5. Zvýšiť transparentnosť nakladania s obecnými bytmi a miest v sociálnom a predškolskom zariadení.
5.1 Zaviesť elektronickú evidenciu žiadostí (o pridelenie bytu, prevod bytov do osobného vlastníctva a o miesto v sociálnom a predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec) s možnosťou sledovať stav žiadosti zverejnenej na internetovej stránke správcu / mestskej časti.
5.2 Trvalo zverejniť a priebežne aktualizovať (minimálne každých 6 mesiacov) na www.raca.sk základnú štatistiku o bytoch v správe obce (koľko bytov má mestská časť, koľko je v prenájme, koľko je voľných a pod.) a žiadateľoch o byt a miesta v sociálnych a predškolských zariadeniach mestskej časti v súlade so zákonom GDPR
5.3 Trvalo zverejniť na internetovej stránke správcu bytov zoznam sociálnych a predškolských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec vrátane informácie o aktuálnom počte klientov, počte voľných miest resp. počte žiadateľov o miesto v zariadení, informácie o možnostiach získania miesta v zariadení, rozpočte zariadenia, informácie o vedúcom/správcovi zariadenia a počte zamestnancov zariadenia.

6. Zvýšiť transparentnosť a otvorenosť rozpočtu
6.1 Uplatňovať na zásadné zmeny schváleného rozpočtu rovnaké pravidlá ako na návrh rozpočtu (zverejňovať zmeny na internete na pripomienkovanie verejnosťou atď.). Poznámka: Operatívne presuny v rámci bodov sú v malej miere v kompetencií starostu – nie je z hľadiska procesov efektívne riešiť to časovo náročne (napr. oprava pokazeného potrubia potrebuje rýchle rozhodnutie aj s rozpočtovým krytím).
6.2 Trvalo zverejniť na www.raca.sk
6.2.1 Register investičných akcií obce (obsahuje prehľad plánovaných investičných akcií v obci) za bežný a tri predchádzajúce uplynulé rozpočtové roky.
6.2.2 finančné výročné správy obce, audity vrátane informácií o vývoji dlhovej služby obce, a to všetko pri rešpektovaní zásady všeobecnej zrozumiteľnosti.
6.2.3 informácie o výške vyplatených miezd a odmien volených predstaviteľov obce, a to všetko pri rešpektovaní zásady všeobecnej zrozumiteľnosti.

7. Zvýšiť transparentnosť udeľovania dotácií a grantov
7.1 Trvalo zverejňovať na www.raca.sk
7.1.1 aktuálne grantové výzvy vrátane presného postupu rozhodovania o udeľovaní dotácií/grantov a systém ich hodnotenia, časové medzníky.
7.1.3 rozhodnutia o pridelení dotácie/grantu vrátane hodnotiacich tabuliek k jednotlivým projektom.
7.1.4 správy o realizovaných akciách financovaných z dotácie/grantu a zverejňovať pozvánky na podujatia financované z dotácie/grantu.
7.2 Vytvoriť prehľadnú podstránku na www.raca.sk.

8. Zvýšiť transparentnosť verejného obstarávania a zabezpečovania služieb
8.1 Využívať prednostne elektronické aukcie ako spôsob realizácie verejného obstarávania.
8.2 Spracovávať audity ročných plánov verejného obstarávania a ročných správ o stave a výsledkoch verejného obstarávania a zverejniť ich na www.raca.sk.
8.3 Zaviesť a trvalo zverejniť na internetovej stránke obstarávateľa etický kódex verejného obstarávania platný a záväzný pre všetkých zúčastnených na procese verejného obstarávania vrátane riešenia konfliktu záujmov na strane verejného obstarávateľa.
8.4 Trvalo zverejniť na internetovej stránke obstarávateľa všetky dostupné informácie o verejnom obstarávaní (interné smernice; oznámenia o verejných obstarávaniach; informácie o ustanovení komisií pre hodnotenie ponúk a riešení žiadostí; výsledky obstarávaní).
  
9. Zvýšiť transparentnosť predaja a prenájmu majetku mestskej časti
9.1 Používať pri predajoch a nájmoch súťažné metódy vždy, keď je to efektívne, nielen vtedy, keď to prikazuje zákon.
9.2 Používať pri predajoch a nájmoch elektronické aukcie – vždy, keď je to efektívne.
9.3 Zaslať všetkým uchádzačom a trvalo zverejniť na oficiálnej www.raca.sk informácie o výsledku obchodných verejných súťaží vrátane zápisnice z procesu predaja / nájmu majetku.
9.4 Zverejňovať v prípade prijatia úveru dopadové štúdie na obec.
Zahrnúť do nájomných zmlúv vždy možnosť vypovedania zmluvy zo strany mestskej časti.


Michal Drotován
marec 2019
0 komentárov:

Zverejnenie komentára