Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.12.21
0
Ako som v predchádzajúcom článku predpokladala, že to bude zaujímavé, aj bolo. Výborne zmanipulované „dodatočné ústne stavebné pojednávanie na stavbe Rodinného domu Alstrova s dvoma bytovými jednotkami“ stavebníka Vladimíra Janka bez stavebného povolenia, za plnej podpory stavebného úradu MČ Bratislava-Rača, konané dňa 26.08.2021. Zaujímavé je to, že ešte pred záverom tohto ústneho stavebného pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, neoprávnenou osobou bola písomne pripravená zápisnica z vykonania ústneho pojednávania zo dňa 26.08.2021 ku stavebnému konaniu. V tejto zápisnici je uvedené vyjadrenie JUDr. Gajniaka, zástupcu stavebníka V. Janka bez splnomocnenia, kde je na vyše troch stranách napísané, ako doslovný prepis podania JUDr. Gajniaka, na ústnom pojednávaní, ktorý tento prepis doručil na podateľňu stavebného úradu dňa 19.08.2021 s označením: Vyjadrenie k námietkam nášho právneho zástupcu, účastníka konania – 9583/1405/2021/SU-RAA, čo znamená, že zápisnica bola vopred pripravená. Menovaný JUDr. Gajniak – podotýkam právnik klamlivo a zavádzajúco do zápisnice uviedol svoje stanovisko prednesené na ústnom pojednávaní, s textom citujem: „Po termíne na podanie námietok bola stavebnému úradu doručená dňa 22.08.21 námietka (podotýkam nášho splnomocneného a oprávneného zástupcu) – stavebný úrad na námietku neprihliadne.“ Za takéto podvody by sa nemuseli hanbiť ani tí najväčší a najznámejší podvodníci, a to nielen z radov študovaných právnikov, ako je JUDr. Gajniak.
V oznámení sa uvádza, že v prípade, ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca od účastníka plnú moc na zastupovanie. Na zastupovanie mňa a môjho syna RNDr. J. O. mal plnú moc k dispozícii a založenú v spise vo veci rodinný dom Alstrova JUDr. P. D. advokát. Avšak v „Oznámení“ sa právoplatný zástupca môjho syna neuvádza, ale je uvedený iba pri mojom mene. Podľa mňa je to skôr zmanipulovaný zámer, ako neschopnosť úradníkov stavebného úradu. Úvodom na stretnutí stavebník a vlastník Vladimír Janko a vedúca stavebného úradu MČ Bratislava-Rača prítomným menovite oznámili, že p. V. Janka bude zastupovať tu prítomný JUDr. Ondrej Florián Gajniak. Po tomto oznámení sme požiadali vedúcu stavebného úradu, aby v zmysle „Oznámenia“ – úradnej listiny preukázala plnú moc JUDr. Gajniaka na zastupovanie p. Janka. Vedúca stavebného úradu požiadavku – preukázanie plnej moci ignorovala a preukázať odmietla. Prečo? Lebo vedúca stavebného úradu žiadnu plnú moc JUDr. Gajniaka nemala. Okrem toho JUDr. O. G. ani nebol uvedený v zozname pozvaných účastníkov.
Preto sme jeho prítomnosť považovali za neoprávnenú, čo sme aj patrične zdôvodnili s tým, že pán JUDr. O. G. nemá žiadne oprávnenie sa k veci vyjadrovať, dokonca riadiť jednanie miesto vedúcej stavebného úradu. Na stretnutí bol neoprávnene v rozpore s ustanovením Úradnej listiny „Oznámenie, ako všeobecne záväzným nariadením“. Keď sme vedúcu stavebného úradu opätovne na tento nedostatok upozornili a požiadavku na preukázanie plnej moci menovaného opäť žiadali, našu žiadosť rázne odmietla. JUDr. O. G. nechala na stretnutí, aby neoprávnene a neopodstatnene zasahoval do prejednávaných vecí a riadil ich. Aj takéto podvody sa na MÚ MČ Bratislava-Rača tolerujú. To hovorí o neschopnosti dosadených vedúcich pracovníkov bez výberového konania MÚ MČ Bratislava-Rača.
JUDr. O. G. bol asi svojou neoprávnenou účasťou na predmetnom pojednávaní veľmi pre niekoho nepostrádateľný, prípadne niekým, či niečím motivovaný. Lebo ešte pred samotným ústnym pojednávaním, ako som vyššie uviedla, niekoľko hodín, či dní vopred vypracoval „Záznam – zápisnicu“ z vykonania ústneho pojednávania konaného dňa 26.08.2021, t. j. skôr než prebehlo samotné ústne pojednávanie s prítomnými a ich reálne odsúhlaseným záverom, čo sa nestalo. Alebo na vedenie ústneho pojednávania a na to nadväzné vypracovanie „záznamu – zápisnice“ z predmetného pojednávania vedúca stavebného úradu p. Mrvová a ako aj príslušní pracovníci stavebného úradu MČ Bratislava-Rača nemajú dostatočné kvalifikačné predpoklady či požadované schopnosti? Posúďte sami. Pravdepodobne túto službu JUDr. O. G. z poverenia V. Janka a vedúcej stavebného úradu vykonal za nejaké benefity, z ktorých neschopní úradníci stavebného úradu MČ Bratislava-Rača možno majú nejaké výhody. V zmysle vydierania nám JUDr. O. Gajniak z poverenia V. Janka predložil návrh dohody o urovnaní v kauze RD Alstrova, kde nám, ako účastníkom konania, ak nepodáme odvolanie vo veci dodatočne vydaného stavebného povolenia na stavbu RD Alstrova 1, oznámené listom č. 15101/1406/2021/SU-RAA a nebudeme podávať námietky a odvolania a inak obštrukčne konať pri povoľovacích procesoch na RD Alstrova 2, p. Janko je ochotný dobudovať oplotenie, a môjmu synovi bezodplatne previesť vlastnícke právo k pozemku, ktorý vraj neoprávnene zastaval „hospodárskou budovou“. Ľutujem, že pán vyštudovaný právnik JUDr. O. Gajniak nerozozná drobnú stavbu na poskytovanie služieb k doplnkovej hlavnej nehnuteľnosti na predmetnej pôde záhrade a vinohrade a na oddych, na skladovanie ovocia, zeleniny a na náradie atď... Podľa § 139 ods. 7 stavebného poriadku táto drobná stavba neovplyvňuje životné prostredie ani nie je kultúrnou pamiatkou. Táto drobná stavba v skutočnosti „záhradný altánok“, bola povolená na základe ohlasovacej povinnosti na MÚ Rača, preto vyhrážanie sa žalobou na vysporiadanie neoprávnenej stavby a so žiadosťou na odstránenie stavby je neopodstatnené. Pred začiatkom stavby bola predmetná stavba riadne geometrickou kanceláriou zameraná a je len otázkou, dokedy budú mať vlastníci pozemkov problémy, zapríčiňované nedôsledne doposiaľ nevysporiadanými pozemkami. Ponúkané benefity, ak nepodáme odvolanie zo strany JUDr. O. Gajniaka a V. Janka, považujem za korupciu.
Pýtam sa, ako je možné, že niekoľko hodín či dní vo vopred pripravenom „zápise z vykonaného ústneho pojednávania z 26.08.2021“, ktorého tvorcom nebol zamestnanec stavebného úradu MČ Bratislava-Rača JUDr. O. G. mohol zistiť a písomne v zázname deklarovať, že: cit.: „k námietkam právoplatného zástupcu (advokáta JUDr. P. D. podotýkam, že nášho), ktorého právoplatnosť na zastupovanie je písomne založená v spise RD Alstrova. Námietky nášho zástupcu boli podané na stavebný úrad včas a v súčinnosti s úradnou listinou, ktoré som na pojednávaní držala v ruke. JUDr. O. G. tvrdil, , že sa na tieto neprihliadne“. Neviem, aké námietky mali spolutvorcovia aj s tvorcom v predlohe, či ich vôbec čítali. Asi nie, ale záznam pripravili pravdepodobne na základe ich jasnovideckých fiškálnych schopností. Náš zástupca svoju neúčasť na pojednávaní pre neodkladné pracovné povinnosti riadne ospravedlnil, JUDr. O. G. nelenil a falšovaním úradnej listiny pri mene a por. čísle zmenil slovo ospravedlnený na neospravedlnený. Pritom neváhal, ako dúfam vyštudovaný právnik JUDr. O. G. seba pripísať, teda sfalšovať na „Úradnej listine“ svoje meno a podpis. Pravdepodobne si veľavážený pán. JUDr. O. G. neuvedomuje, že falšovanie „Úradných listín“ je trestným činom. Či sa mýlim? Alebo na stavebnom úrade pracujú veštci a veštkyne, čo vedia vopred predpovedať aj to: čo bude - keď bude, či bude - keď nebude? Možno na stavebnom úrade MČ Bratislava-Rača je to t. č. samozrejmé.
Opäť už asi tretí krát sme požiadali ja a môj syn, aby nám vedúca stavebného úradu predložila aspoň k nahliadnutiu plnú moc JUDr. O. G., ktorý zasahoval do všetkého, čo sa pri pojednávaní dialo, až do takej miery, že ho musel zástupca Slovenskej stavebnej inšpekcii Inšpektorát Bratislava upozorniť na to, kto je a čo tam robí a požiadať ho, aby odišiel a nevyrušoval nás. JUDr. O. G. síce odišiel, ale za vedúcou stavebného úradu a V. Jankom, s ktorými sa o niečom zhovárali. Vedúca stavebného úradu nám opätovne rázne odmietla plnú moc JUDr. O. G. predložiť. Možno ju už dešifrovali.
Následne nás však vyzvala, aby sme uviedli, čo všetko na stavbe po rozhodnutí a výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu o zastavení akýchkoľvek stavebných činnosti na predmetnej stavbe bolo zrealizované. Nakoľko sme mali so sebou písomné dokumenty o realizácii stavby, prítomných sme informovali o skutočnej stavebnej činnosti. (čo potvrdzuje aj priložená fotodokumentácia). Vladimír Janko tvrdil, ako aj stavebný úrad v „Oznámení“ a v Zázname, že sa v podstate nič nezmenilo, ale sa vykonali len malé úpravy, ktoré mali len kozmetický charakter. Napokon sme vstúpili do diskusie a vymenovali všetko, čo bolo počas 8-mesačného obdobia na stavbe realizované. (prosím pozrite si priloženú fotodokumentáciu). Zároveň som prítomných informovala, že o všetkých činnostiach má vedúca stavebného úradu, ako aj starosta a prednosta MČ Bratislava-Rača dostatok písomných podkladov, vedomosti a fotodokumentácie s tým, že V. Janko klame. Upozornila som na to, že aj v „Oznámení o vytýčení termínu ústneho pojednávania a miestneho zisťovania“ zmeny oproti právoplatnému stavebnému povoleniu č. 9993/1806/2019/SU-MRV zo dňa 30.05.2019 sú pre účastníkov konania, dotknutých orgánov a prizývaných, predložené podstatne skreslené a klamlivé údaje. Podobné klamstvo je popísané aj v „Zázname z ústneho pojednávania a miestneho zisťovania“, autorom ktorého je JUDr. O. Gajniak. Obhliadka stavby ako dôkaz, sa nekonala!!
Za nepochopiteľné považujem opomenutie zoznamu dotknutých orgánov, ktorým sa doručuje týmto odvolaním napadnuté dodatočné stavebné povolenie. Pokým v oznámeniach o začatí konania, prípadne vytýčení termínu ústneho pojednávania, sú pod. poradovým č. 7-14 uvedené dotknuté orgány a organizácie do rozpisu na doručovanie sa žiadne z nich nedostali. Výborne zmanipulované!!!!!
Stavebný úrad listom č. 14477/548/2021/SU-LU zo dňa 06.09.2021 požiadal Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava o stanovisko k doručenej námietke zo dňa 04.08.2021 účastníkov konania Ing. Daši Ostertágovej a RNDr. Juraja Ostertága v zastúpení JUDr. P. Dobrovodského. Z uvedeného dôvodu stavebný úrad konanie až do obdržania stanoviska Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy prerušil.
Podľa § 29 ods. (3) správneho poriadku proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.
Po našom usvedčujúcom vstupe a vymenovaní, čo sa na stavbe všetko zmenilo, začal V. Janko mne aj synovi vulgárne nadávať. Čo len dokazovalo výšku jeho IQ. Keďže sa agresivita p. Janka stále stupňovala, k čomu sa pridával aj JUDr. O. Gajniak, požiadali sme vedúcu stavebného úradu, aby zakročila a upozornila p. Janka a JUDr. Gajniaka na to, že ak neprestanú nás svojimi vyberanými vulgarizmami urážať, odídeme zo stretnutia. Vedúca stavebného úradu sa pravdepodobne až veľmi dobre zabávala na chovaní p. Janka. Našu požiadavku ako všetky ostatné odignorovala, voči Jankovi nezakročila. Viditeľne sa bavil aj JUDr. O. Gajniak, ktorý stál vedľa vedúcej stavebného úradu, viditeľne sa na všetkom bavili a spolu sa o niečom dohovárali. Možno o tom, ako nás už odrovnali, ako vojnu vyhrali, možno o výške benefitov.
V. Janko i naďalej nám nadával, a až potom, keď nám bolo jasné, že vedúca stavebného úradu p. Andrea Mrvová nezakročí, ale naopak na vzniknutej a vyprovokovanej situácii sa dobre bavila, tak sme zo stretnutia odišli. Ešte predtým, ako sme sa stačili vzdialiť, JUDr. O. Gajniak podotýkam, že neoprávnený účastník, začal tvrdiť, že sme Janka k jeho reakcii vyprovokovali my našim tvrdením o tom, že klame, a to je všetko v poriadku. Keď sme sa oproti jeho tvrdeniu ohradili, neoprávnený účastník JUDr. O. F. Gajniak, bez poverenia vedúcej stavebného úradu ako samozvanec a bez oprávnenia a splnomocnenia začal riadiť pojednávanie miesto pani Mrvovej a rýchlo dal hlasovať o tom, či niekto tieto vulgárne nadávky počul. JUDr. O. Gajniak hlasoval sám za seba, že on nič nepočul, ani pani Mrvová a ani p. Raabová, pracovníčka stavebného úradu, a ani Janko nič nepočuli. Janko len nadával. Asi tí štyria súkmeňovci, všetci v tom momente ohluchli a oslepli.
Preto pozor, manipulácia a manipulátori, ktorí by mali slúžiť nám daňovníkom a voličom si stále myslia, že sme len stádo nejakých menejcenných, psychicky narušených možno opíc, preto môžu s nami manipulovať tak, ako sa im chce a páči. Veď prečo aj nie? Čo sa im môže stať? Veď sedia na radných kreslách. A čo nemajú v hlave, majú v zálohe významné poistky v podobe zemepánov, dobre zazobaných zbohatlíkov, pochybných právnikov a politikov.
Ešte nekončím, následne budem pokračovať, čo bude určite tiež zaujímavé, nakoľko začína ďalšie kolo šikany, ktoré listom č. 18773/1406/2021/ SU-RAA 15.11.2021 vo veci Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie sa proti Dodatočnému stavebnému povoleniu č. 15101/1406/2021/SU-RAA z 11.10.2021. Ku všetkým protiprávnym činnostiam je dostatok kvalifikovanej písomnej i fotodokumentácie.

(pokračovanie)
Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, Žitný
0 komentárov:

Zverejnenie komentára