Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

6.12.21
0
Na budúci rok sa blížia komunálne voľby. Príležitosť pre mnohých našich spoluobčanov, aby si už vopred vyberali takých kandidátov, ktorí počas svojej kariérnej činnosti veľa toho nesľubujú, nepreskakovali z jednej strany či hnutia do druhého a napokon sa hrdia tým, že sú nezávislí a s politikou nemajú nič spoločné. Pred voľbami budú zo seba robiť anjelov, len krídla im budú chýbať a svojimi rečičkami budú klamať takmer do očí aj vlastnej materi. A čo bude po voľbách? Milý, príjemný a usmievavý priam prosiaci a všetkého schopný anjelik sa zmení na strašného čerta s rožkami a vypúlenými očami a vycerenými zubami. Bude a bude zatĺkať všetky svoje sľuby, ktoré dôverčivým spoluobčanom pred voľbami nasľuboval. Dokonca odškriepi aj vlastný nos medzi očami. Preto nezabúdajme, že onedlho ani sa nenazdáme sa niektorí budú o svoje pozície morálnym, ale pozor skôr nemorálnym a klamlivým spôsobom biť a nás bežných občanov presviedčať o svojej bezúhonnosti.
Dúfam, že si vážení čitatelia pamätáte slová vylepené prakticky na každom stĺpe či kontajneri, po celej Bratislave a Rači, 2x skrachovaného politika, ktorý pôsobil už v niekoľkých hnutiach, teda bývalý vypočítavý politik a starosta MČ Vajnory, ktorý vie asi veľmi dobre preskakovať a vysoko skákať. Keď ako kandidát na primátora hl. m. SR Bratislavy potreboval pre svoje zvolenie čo najviac hlasov, oslovoval nás voličov milým hlasom takto: „Chýba Vám v Bratislave pekný priestor a udržovaná zeleň ? Máte pocit, že komunity nemajú priestor na svoje aktivity? Zmeniť Bratislavu je možné. Dosiahol som to vo Vajnoroch ako starosta a princíp vedenia mesta je veľmi podobný. Dajte mi dôveru v komunálnych voľbách na primátora Bratislavy.“ Tomuto by naletel len hlupák. Našťastie sa tak nestalo, ale stalo sa ešte horšie. Jeho mecenáš, bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za OĽANO ho potichučky, bez veľkého cirkusu a čo je zarážajúce bez výberového konania posadil na veľmi významné miesto riaditeľa Úradu geodézie, kartografie a katastra. Stal sa mocipánom zeme – teda katastra. Mocipán však ani malú chvíľu nelenil. V krátkom čase usadil svoju manželku na MČ Bratislava-Rača. No nie na bežnú funkciu a výberovým konaním, ale rovno do kresla vedúcej stavebného úradu. A táto pani vedúca začala doslova plniť slogan svojho manžela, ale nie v tom dobrom slova-zmysle, ale naopak. Možno ste si už mnohí všimli, ako dnes vyzerá tá bývala prímestská malo-podkarpatská dedinka Rača, k .ú . Rinzle. Táto obec bola bohatá na faunu, s výborným a zdravým životným prostredím, kde sa rodilo veľa kvalitného šťavnatého sladkého hrozna, z ktorého sa robilo výborné a nefalšované víno. Vyrastala som tam. Preto túto časť Rače dobre poznám.
Nechajme však minulosť minulosťou, nad stratou ktorej každému pôvodnému Račanovi je do plaču.
Nadväzne na predchádzajúci článok mi bolo prakticky nečakane doporučeným listom č. 6013/1806/2019/SU-MTV dňa 28.03.2019 oznámené začatie stavebného konania na stavbu RD Alstrova s dvoma bytovými jednotkami. Stavebníkom bola v tom čase PH9 s.r.o., Hudecova 6, 841 04 Bratislava. Objavila sa nám prvá s.r.o.. Konateľom vtedy bol veľmi sebavedomý Ing. arch. P. H. a spoločníkom ešte sebavedomejší Vladimír Janko. Obaja tvrdili, že „rodinný dom Alstrova“ s dvoma bytovými jednotkami stavajú pre svoje dve už staršie matky. To sú tí dvaja, čo bez povolenia MČ Bratislava-Rača vyrúbali ovocné stromy a vzácne kroviny.

Vážení Račania, ako dlho ste vy museli čakať na stavebné povolenie? 3-4-5 rokov?
Ani mňa neprekvapil list č. 6013/1806/2019/SU-MRV z 28.03.2019, v ktorom oznámili začatie stavebného konania na stavbu „RD dom“ Alstrova, rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, stavebníka PH9 s.r.o., Hudecova 6 841 04 Bratislava Oznámenie mi bolo doručené oneskorene a účastníkovi konania J. O., ktorého sa stavba priamo ako bezprostredného suseda dotýkala, toto dôležité oznámenie bolo poslané na cudziu adresu. Konal stavebný úrad takto zámerne, alebo z neznalosti? Skôr zámerne, nakoľko sa vedúca stavebného úradu obávala našich odborných pripomienok. Radšej takto rafinovane a podlým spôsobom oznámili, že k našim pripomienkam, ako účastníkov konania, sa nebude prihliadať. Napokon sa stavebného konania zúčastnili len sám stavebník Ing. arch. P. F. a dve účastníčky, vlastníčky pozemku 1683/699, na ktorom sa mal stavať pre nich „RD Alstrova“. A neprešli ani 3 (tri) mesiace a stavebný úrad MČ Bratislava-Rača dňa 30.05.2019 vydal „Rozhodnutie“ pod. č. j. 9993/1816/2019/SU-MRV o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením na stavbu „RD Alstrova“ s dvoma bytovými jednotkami vrátane dažďovej kanalizácie, plynovej prípojky, prípojky NN, elektrického rozvodu, areálového osvetlenia, SO.01, SO.02, SO.03, oplotenie stavebníkovi PH9, s.r.o.. Hudecova 6, Bratislava na pozemku p. č. 699 vedenom na liste Vlastníctva 12771, bez uvedenia katastrálneho územia. Toto rozhodnutie mne bolo doručené v súlade s § 59 ods. 1 písm. b. stavebného zákon , ako osobe majúcej právo k susediacemu pozemku parc. č. 1683/443 vedenom na LV č. 5439 k. ú. Rača. Naraz aká ohľaduplnosť zo strany vedúcej stavebného úradu MČ Bratislava-Rača, ktorá pochybením stavebného úradu pri zásielke listu „Oznámenie o začatí stavebného konania“ naše pripomienky, moje aj synove, nebrala v úvahu. Prečo – komplot so stavebníkom? alebo stavebníkom sľubované nejaké benefity? alebo ešte niečo príťažlivejšie?
Ani náhodou sa v projektovej dokumentácii, v dokumentoch ku stavbe a stavebnom povolení nespomína a ani nežiada stavba druhého „RD NM či NN“? raz označeného ako rodinný dom NN, inokedy ako rodinný dom NM. Pravdepodobne tieto dve rôzne označenia majú slúžiť k tomu, aby nás najmä v posudzovaní a vznášaní námietok zmiatli. Nuž čo na tom? Predsa ten rovnejší si môže dovoliť klamať občanov aj s požehnaním úradníkov.
Vážení čitatelia, neuveríte, čo sa robilo ďalej. Pozemok, ako aj stavebné povolenie bolo z vlastníctva PH9 s.r.o. prevedené vtedy ešte do vlastníctva spoločníka a konateľa predmetnej s.r.o. pána Vladimíra Janka, ktorý si vzápätí vytvoril novú s.r.o. Plexus Group. Štatutárom tejto firmy sa podľa obchodného registra stal Vladimír Janko. Činnosť s.r.o. plne zodpovedá skutočnej realizácii stavby pri stavbe „RD Alstrova“ na predmetných neustále menených pozemkoch. Pozemok bol rozdelený na pozemok p. č. 1683/699 a p. č. 1683/727 až 735 spolu o výmere 950 m2. Hranica medzi pôvodným pozemkom p. č. 1683/699 je dnes pozemok vedený pod p- č. 1683/728 a pozemkami 1683/59 a 1683/73, do dnešného dňa však zostala nezmenená. Pekná chytračina, však?! Preto nech nás nezaskočí činnosť PLEXUS Group s.r.o., ktorá je nasledovná: 1) prípravné práce k realizácii stavby, 2) uskutočňovanie stavby a ich zmien, 3) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 4) nákladná cestná doprava s vozidlami do 3.5 ton... atď. Spoločníci sú: Adam Grexa, niekoľkokrát trestne stíhaný, Ján Onger, konateľ, Natália Mandáková. Adresa Plexus Group s.r.o., Hudecova 6, 841 04 Bratislava

Nový vlastník a stavebník Vladimír Janko však začal meniť nielen parcelné čísla pozemkov, ale aj Rozhodnutie stavebného povolenia, stavebný zákon a projektovú dokumentáciu, samozrejme v súčinnosti starostu MČ Bratislava-Rača a stavebného úradu.
Každý, kto len trošku má dobrý zrak a nie je úplný slepec, musí zistiť, že osadenie stavby – novostavby „RD Alstrova“, ktorá je v katastrálnej mape pôdorysne zakreslená ako p. č, 1683/727 (prosím, všímajte si zmeny parciel) nie je od hranice pozemkov p. č. 1683/59 a 1683/73 vzdialená tak, ako to ukladá stavebné povolenie a projekt, teda 3,55 m, ale až o 8,68 m zasahuje do vnútra pozemku p .č. 1683/73. Viete, vážení čitatelia, čo je najviac zaujímavé? Že tento rozdiel nezistili tzv. „odborní a plne kvalifikovaní pracovníci orgánu štátneho stavebného dohľadu“, pracovníci stavebného úradu. Zistila to – na smiech – Slovenská štátna inšpekcia, Inšpektorát Bratislava.(príloha 1, 2, 3). Opakovane som na porušovanie podmienok stavebného povolenia, stavebného zákona ako aj projektovej dokumentácie na túto skutočnosť v zmysle zákona NR SR 211/2000 Z. z. upozorňovala ako stavebný úrad, tak aj starostu MČ Bratislava. Odpovede na požadované otázky som dostávala neúplné, nekvalifikované a vyhýbavé až urážajúce.
Vrcholom všetkého tohto diania je posledný dôkaz „Záznam z vykonaného štátneho stavebného dohľadu“ zo dňa 09.06.2020 prílohy, z ktorého nie je zrejmé vôbec nič, ani osoba, ktorá tento úkon vykonala i napriek porušeniu ustanovenia § 98 a následne stavebného zákona, ktoré určujú, kto a akým spôsobom štátny stavebný dohľad vykonáva. Mám dojem, že osoba, ktorá tento záznam vyhotovila, nebola odborne spôsobilá, alebo ho vyhotovila v takej podobe úmyselne. Podľa mňa mi chcela uškodiť a mňa len rovnú diskriminovať.
Neviem si vysvetliť, prečo mňa starosta MČ Bratislava-Rača, či prednosta MÚ MČ Bratislava-Rača aj s vedúcou stavebného úradu považujú za negramotnú či psychicky nespôsobilú, keď na moje dotazy, najmä na otázku, ktorou som žiadala okrem iného kedy a či bolo MČ Bratislava-Rača a stavebným úradom vydané už „Rozhodnutie“ o umiestnení druhého „RD NN“ (či NM?) vedľa rozostavaného RD Alstrova bez stavebného povolenia na pozemku p. č. 1683/699, dokonca bez oznámenia o začatí stavebného konania s územným konaním. Prečo nás účastníkov konania o stavbe druhého RD nikto žiadnym spôsobom neinformoval? Pritom si na predmetnom pozemku bez oznámenia (teda načierno, či ilegálne) za plnej podpory vedúcej stavebného úradu a starostu MČ Bratislava-Rača, Vladimír Janko s vtedajšou vlastníčkou a stavebníčkou predmetného pozemku p. Natáliou Mandákovou vopred vykopali základy pre druhý RD. Aj toto zistila SSI IB.
Pri tomto výkope, bagrovaní arogantne a bez ohľadu na okolie, na životné prostredie, či na susedské vzťahy spolu s Natáliou Mandákovou bagrovali a bagrovali. Pri bagrovaní narušili môj pozemok p. č. 1683/443 a pozemok 1683/46 tým, že vyhádzali možno úmyselne vytyčovacie kolíky označené jasnou červenou farbou, ktoré geodetickou kanceláriou označovali hranice môjho pozemku p. č. 1683/443 a 1683/46 k. ú. Rača o výmere 608 m2 medzi pozemkami stavebníka Vladimíra Janka p. č. 1683/699, 1683/73 a 1683/59. Doposiaľ ich stavebník nevysporiadal. Pozemok, vinica ktorú revitalizujem, bola nadmieru zanesená prachom a zeminou, následne bolo zničených niekoľko mladých ovocných stromov a 5 koreňov už rodiaceho viniča.
Stavebný úrad, ako aj starosta MČ Bratislava-Rača pravdepodobne mali z mojich otázok už plnú hlavu a až priveľa ich zamestnávali, najmä keď si museli vždy hľadať nejaké nové a nové výhovorky, ako obhajovať aroganciu, vandalizmus neskrotného, možno vandala, ktorému niekto z úradníkov bol zaviazaný za ním poskytnuté benefity – ak budú mlčať. Pravdepodobne sa jedná o podobné benefity, aké poverený právny zástupca JUDr. O. F. G. mailom z 25.10.2021 za našu mlčanlivosť cez nášho splnomocneného zástupcu ponúkal nám. O Vaše „benefity“, pán JUDr. G., ani o Jankove nestojíme. Úradníci možno mali rešpekt pred niekým, kto z vyššieho miesta, či ďalekej krajiny stál v Jankovom tieni,i pozadí. Ich odpovede zneli smiešne a boli ako odpovede vhodné skôr do bulvárnych či satirických médií, než na žiadosť v zmysle zákona NR SR 211/2000/ Z. z.
Pravdepodobne našim, mysliac si nedotknuteľným vysokopostaveným úradníkom napokon prešla trpezlivosť, keď dňa 07.01.2021 V. Jankovi poslali doporučeným listom č. 636/962/2021/SU-RAA zo 07.01.2021 „Výzvu“, aby v zmysle § 102 /5/ s okamžitou platnosťou zastavil všetky stavebné práce na stavbe RD Alstrova s dvoma bytovými jednotkami. Stavebník Vladimír Janko túto výzvu odignoroval i napriek tomu, že bol o § 105 /1/písm. c/. poučený. Na predmetnej stavbe za súčinnosti stavebného úradu neustále pokračoval a pracoval, a tak nebolo možné posúdiť stav zmien, ku dňu 26.08.2021 k dodatočnému stavebnému povoleniu, s projektovou dokumentáciou (prílohy 4, 5), ktorá je do nežurnalizovaného spisu postupne a chaoticky dokladaná a následne menená. Musím konštatovať, že celá stavebníkom postupne predkladaná Projektová dokumentácia je vopred dobre cielený postupne dorábaný plán skutočného prevedenia – dostavby RD podľa toho, čo sa podarilo stavebníkovi, tomu podstatne rovnejšiemu, ako sme my, bez stavebného povolenia zrealizovať, a to za plnej podpory stavebného úradu, ako aj starostu a prednostu MČ Bratislava, ktorých som písomne o porušovaní zákonov stavebníkom Vladimírom Jankom informovala.
(Pokračovanie na budúce, voči dodatočnému stavebnému povoleniu sme podali odvolanie, ako dopadne ďalšie pokračovanie, bude určite zaujímavé.)

(pokračovanie)
Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, Žitný


0 komentárov:

Zverejnenie komentára