Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.2.22
1
Ak máte, vážení čitatelia, podobné skúsenosti, prosím ozvite sa.
Slušní ľudia chcú žiť v slušnej spoločnosti.
A máme to tu! Dňa 24.01.2022 listom číslo č. 857/363/2022/SU-LU z 24.01.2022 bolo stavebným úradom MČ Bratislava-Rača oznámené ROZHODNUTIE o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením Rodinný dom 2 - NM Alstrova ul. Nuž čuduj sa svete, ako sa na stavebnom úrade MČ Bratislava-Rača s podporou starostu manipuluje. Za to by sa nemusel hanbiť ani Cisár pán ani jeho slávna polovička. Avšak páni radní, ktorí si stále pletú štátnu správu so svojimi vlastnými firmami, s.r.o., ktorých činnosť až nápadne súvisí so stavebnými, geodetickými či podobnými stavebnými aktivitami jeden druhému nahrávajú kšefty. Svoje zadné časti tela si stále zohrievajú na pohodlných vysedených kreslách či stoličkách na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, či na Slovenskom pozemkovom fonde, či na Okresnom úrade Bratislava, Tomášikova, alebo ešte záhadnejšie bez výberového konania na Úrade geodézie, kartografie a katastra, či na stoličke starostu MČ Bratislava-Rača, alebo vedúcej stavebného úradu MČ Bratislava-Rača tiež dosadenej bez výberového konania a ďalší. Ruka v ruke tieto záhadné tvory s hrošou kožou sa čím ďalej tým hlasnejšie oháňajú otrepanými slovnými vetami „Veď my nič my muzikanti, o ničom nevieme“ a pritom spoločne tu, v Podkarpatskej oblasti našej voľakedy krásnej a historicky významnej Rači zaberajú, preberajú, teda jedným slovom povedané k u p č i a s pozemkami vlastníkov i s pozemkami, ktoré doposiaľ z fiškálnych a farizejských dôvodov mocných, vysporiadané ešte stále nie sú. Čo je však ešte tragickejšie pre túto oblasť, ničia významnú vinohradnícku históriu Rači pravdepodobne preto, lebo o nej nič ale celkom nič nevedia. Keby si aspoň občas prečítali historicky obsah publikácie vydanej pánom Ľudovítom Havlovičom, možno by sa im v ich zadubených mozgoch aj niečo pohlo. Možno je to len moja predstava, lebo „komu není shůry dáno v apatyce nekoupí“. Toto i keď nie Slovenské porekadlo významne vystihuje inteligenciu a výšku IQ našich radných!! Pokiaľ týmto nažhaveným osobám nevychádzajú ich predstavy a plány najmä o tom, ako zneužívať právo, zákony a všeobecne platné vyhlášky, predpisy a normy, len a len vo svoj prospech, hľadajú a hľadajú pokým nenájdu seberovného právnika, advokáta, či sudcu, či nejakého politika alebo významného úradníka, ktorý za deravý groš ukojí ich túžby. Nno poďme k veci.
Nadväzne na rozostavaný Rodinný dom Alstrova 1, ktorý stavebník Vladimír Janko, vtedy ešte stavebník Plexus Group s.r.o. (dnes už možno ani on sám nevie, komu Plexus Group vlastne patrí), staval RD Alstrova s 2 bytovými jednotkami, bez stavebného povolenia a v rozpore s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením č.9993/1806/2019/ SU-MRV zo dňa 30.05.2019. Pôvodne tiež vyrúbal ovocné stromy, kríky, vinič a kroviny bez súhlasu odboru životného prostredia MČ Bratislava-Rača a OÚ Bratislava. Stavebný úrad pravdepodobne a dôsledne nemusí preskúmať žiadosť na začatie konania, porovnávať s projektovou dokumentáciou, spisovým materiálom, so stavebným zákonom, ako aj príslušnými zákonmi SR týkajúcich sa predmetnej veci, ako aj všeobecne platnými ustanoveniami, vyhláškami a normami a už vôbec so stanoviskami a námietkami dotknutých orgánov. Nerešpektuje porovnanie ani s námietkami účastníkov konania, posúdenie s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom a s príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia SR. Prečo máme niečo dodržiavať? „My sme dostali kreslo a tým aj rozum“!
Stavebný úrad v ROZHODNUTÍ č. 15101/1406/2021/SU-RAA o dodatočnom stavebnom povolení možno zámerne či nedopatrením sa nezmienil so zmenami oproti právoplatnému stavebnému povoleniu zo dňa 30. 05.2019. Skutočný stav neuviedol ani v OZNÁMENÍ o vytýčení termínu pojednávania ani v ZÁZNAME z ústneho pojednávania na mieste stavby. Vôbec nerieši skutkový stav na stavbe, na ktorej sa i napriek „Rozhodnutiu – Výzve“ listom orgánu štátneho stavebného dohľadu č. 636/962/2021/SU-RAA zo 07.01.2021, aby stavebník v zmysle § 102 ods. (5) stavebného zákona, okamžite zastavil akékoľvek stavebné práce na rodinnom dome Alstrova s dvoma bytovými jednotkami. Zároveň bol stavebník poučený o § 105 ods. (1) písm. c). Stavebník výzvu odignoroval, prečo aj nie, keď má za sebou anjelov strážnych a na stavbe za plnej podpory stavebného úradu sa neustále pracovalo. A tak nebolo možné posúdiť stav ku dňu 26.08.2021, s projektovou dokumentáciou, ktorá je do nežurnalizovaného spisu postupne už dva roky chaoticky doplňovaná a následne menená až do takej podoby v akej sa nachádzala (podľa obrázka) v čase a termíne miestneho pojednávania a ústneho konania dňa 26.08.2021. Je podozrivé, prečo sa v „Zápise“ z tohto pojednávania predkladateľ stavebný úrad nezmienil o Závere štátneho stavebného dohľadu č. 7065/1437/2021/SU-BAJ zo dňa 12.05.2021 na stavbe „Oplotenie pozemku registra "C" – KN p. č. 1683/443“.
„Výzvu“ štátneho stavebného dohľadu, aby stavebník V. Janko okamžite na stavbe ukončil akékoľvek stavebné práce, samozrejme odignoroval. Zo špekulantských dôvodov, za podpory stavebného úradu a starostu, začal realizovať svoje predstavy o tom, ako si urýchlene a bez problémov zabezpečí stavebné povolenie a to nielen, aby získal dodatočné stavebné povolenie na stavbu rodinného domu Alstrova 1, ale už si hľadal cestičky na získanie ROZHODNUTIA spojené s povolením na stavbu rodinného domu Alstrova 2. Čo urobil? No z nás oprávnených účastníkov konania a vlastníkov susedných pozemkov chcel v súčinnosti aj s JUDr. Ondrejom Floriánom Gajniakom – podotýkam právnikom a vedúcej stavebného úradu Ing. Andrei Mrvovej, vlastníčky GEP s.r.o. činnosť tejto s.r.o. je zameraná na stavebné, geodetické, aktivity, na nehnuteľnosti takmer podobné s aktivitami Plexus Group s.r.o. so sídlom vo Vajnoroch a prakticky podobná s prácou stavebného úradu a tak si môžu plniť svoj sen a pravdepodobne aj sen pána žijúceho v Dominikánskej republike. Z nás účastníkov konania mali v pláne urobiť skorumpovaných blbcov. Dokazuje to e- mail list adresovaný dňa 25.10.2021 nášmu právnemu zástupcovi s požiadavkou stavebníka „Návrh dohody o urovnaní“ a s ponukou, ak ako susedia (klienti) nepodáme vo veci dodatočne vydaného stavebného povolenia na stavbu RD Alstrova 1 a nebudeme podávať námietky, odvolania a inak obštrukčne konať pri povoľovacích procesoch na RD Alstrova 2, môžeme v budúcnosti benefitovať! Tento list JUDr. Gajniaka som v plnom znení poslala v rámci odvolania a podania námietok k ROZHODNUTIU o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením, Rodinný dom NM (Alstrova 2) na odvolací orgán, Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, odbor výstavby a bytovej politiky, Bratislava. Čakám odpoveď a v závere hodnoverné stanovisko odvolacieho orgánu. Uvidím, no možnosti sú napokon rôzne. Možno na sľubované benefity pána Gajniaka a V. Janka niektorí účastníci konania uverili. Týmto im však dávam na vedomie, že to čoskoro oľutujú, lebo vydieranie bude bez benefitov pokračovať ďalej. Pýtam sa prečo sa námietka, ktorú som niekoľko krát podala „proti povoleniu vytvorenia a súhlasu orgánu ochrany zdravia a hygieny“ k navrhovanému umiestneniu 8 (osem) parkovacích státí pre oba domy, pri státí tesne pri oknách obytných miestnosti nášho rodinného domu, Alstrova 2/D, ovocnej záhrade a vinohradu bez dostatočnej ochrany pred imisiami výfukových plynov a bez riadneho stavebného povolenia takéhoto parkoviska, bez riešenia jeho odkanalizovania a zachytávania nebezpečných odpadov. Pýtam sa, ako mohol predpokladám že kvalifikovaný orgán ochrany zdravia a hygieny vydať takéto súhlasné povolenie!. Namietala som voči záväzným stanoviskám vydaným k pôvodnej projektovej dokumentácii ešte v rokoch 2018 a 2019. Podotýkam, že tieto záväzné stanoviská boli však vydané k celkom inej projektovej dokumentácii povoľovanej stavby.
Stavebník Vladimír Janko nelenil. Plexus Group, s.r.o. mal do 03.11.2021 sídlo na adrese Meličkova 16, 841 05 Bratislava. Časovo až veľmi rýchlo previedol „Zmluvu o prevode práva“ projektovej dokumentácie, licenčná zmluva dohoda o postúpení práv stavebníka V. Janka od 03.11.2021, predmetné stavby bez stavebného povolenia, ako aj pozemky na ktorých sa tieto stavby nachádzajú sú od 03.11.2021 vedené na liste vlastníctva č. 5711 Okresného úradu, Bratislava katastrálnym odborom vlastník Plexus Group s.r.o. so sídlom Šafárikovo nám 2, 811 02. Bratislava. Myslím si, že každý zdravo rozmýšľajúci občan Rače si veľmi rýchlo spočíta koľko je 2 a 2 a zistí, že sa tu jedná jedine o podvod. Prepísaním sídla (adresy) stavebníka a vlastníka Vladimíra Janka Firmy Plexus Group s.r.o. na inú adresu podľa LV sa snažili Vladimír Janko, právnik JUDr. Gajniak a vedúca stavebného úradu nás len zmiasť, aby takto vyrobený zmätok umožnil stavebníkovi požiadať o akože pre novostavbu RD Alstrova 2 o nové „Rozhodnutie so stavebným povolením“ o umiestnení stavby RD Alstrova 2 a s tým súvisiace inžinierske siete, oplotené, a ďalšie, na ktoré z dôvodu porušovania stavebného zákona, či nedostatočne vedenej projektovej dokumentácie v rozpore s so stavebným rozhodnutím č. 9993/1806/2019/SU-MRV z 30.05.2019 či pre neskolaudovanú prístupovú komunikáciu a podobne, nebolo doposiaľ vydané stavebné povolenie. Neviem či si naozaj o nás bežných občanoch sediaci na radných kreslách robí niekto žarty, či nás niekto považuje za malomyseľných, ale i napriek tomu zachádzajú za hranice slušnosti a hodnovernosti. Môjmu právnemu zástupcovi oznámenie „Rozhodnutie“ o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením, RD Alstrova 2 NM list č. 857/363/2022/SU-LU zo dňa 24.01.2022 doručené nebolo. Pritom stavebný úrad v poučení upozorňuje účastníkov konania, cit. „Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podať odo dňa jeho oznámenia odvolanie v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku na MČ Bratislava-Rača, odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odb. výstavby a bytovej politiky“. Hovorí sa, že „nemému dieťaťu ani vlastná mater nerozumie“. Ako teda má účastník konania vedieť, že má MČ Bratislava-Rača, stavebnému úradu, či odvolaciemu úradu poskytnúť – podať žiadanú odpoveď? Nie je v tomto prípade stavebný úrad MČ Bratislava-Rača, nemé dieťa? Asi je! Veď v mútnych vodách sa loví najlepšie hovorí jedno známe Slovenské porekadlo. Upozorňujem, že tu sa už nehrá o guličky, ale o tvrdú realitu stavebného úradu v súčinnosti so stavebníkom, ani sa nejedná o náhodu, ale o dobre vymyslený a vykonštruovaný zámer a to nie prvý krát zo strany stavebného úradu MČ Bratislava-Rača, ako čo najúčinnejšie poškodiť účastníkovi konania, teda ide o podvod. Predpokladám, že za týmto zámerom je opäť vyvinúť situáciu, aby stavebný úrad vyviazol čistý „ako ľalia“ s tým, že bude korešpondovať do všetkých prístupných spisov vo veci, že námietka-odvolanie neboli na stavebný úrad, či na odvolací úrad doručené. „Toto konštatovanie nie je uvádzané v našom prípade vo veci prvý krát. Som presvedčená, že takéto nemiestne a zámerné príhody pripravujú páni radní, ako aj niektorí zamestnanci stavebného úradu pre dobre prispôsobivých kamarátov a realizujú ich aj pri iných stavebných povoleniach, napríklad pri dlhodobom neriešení stavebného konfliktu matky – pani Jarmily Fantuzziovej, podľa veku už chránenej osoby, rodinný dom, Bratislava-Rača, ul. Pri vinohradoch č. 55.
Zápis predložený z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 26.08.2021 považujem za nehodnoverný. Neuvádza skutočný priebeh pojednávania, zmanipulovaná bola účasť oprávnených osôb, dopisované v tom čase boli neoprávnené osoby a menená a dopisovaná iným písmom neoprávnená účasť, či neúčasť ospravedlnených osôb a pozvaných osôb. Nuž falšovanie úradných listín asi právnikovi JUDr. Gajniakovi a vedúcej stavebnému úradu nehovorí nič. Je to až zarážajúce kam siahajú protizákonné činnosti vo verejnej správe a samospráve, ktoré sa pravdepodobne už na stavebnom úrade MČ Bratislava-Rača stali, už ich každodenným pravidlom.
Ak máte, vážení čitatelia, podobné skúsenosti, prosím ozvite sa. Slušní ľudia chcú žiť v slušnej spoločnosti, bez aktívnych radných špekulantov. Dokázať to môžeme v najbližších komunálnych voľbách.

Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, Žitný
1 komentárov:

 1. Dobrý deň,
  ak máte pocit, že stavebný úrad v Rači vás nejakým spôsobom ako účastníka konania opomenul alebo máte akékoľvek pripomienky, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nadriadený orgán Okresný úrad Bratislava prípadne na Okresnú prokuratúru BA 3.
  Čítal som vaše články, ale neviem z nich vydedukovať v čom konkrétnom ide o pochybenie. Je tam sled často na seba nenavãzujúcich viet a dokonca konšpirácii. Obviňujete tam dokonca zamestancov MČ z nejakého falšovania a pod. Zo zákona máte v takom prípade povinnosť niečo také nahlásiť na polícii aj s predložením dôkazov z vašej strany.
  Odporúčam Vám v prípade akýchkoľvek pochybnosti obrátiť sa na Okresný úrad Bratislava alebo príslušnú prokuratúru.
  Ak to správne čítam, tak ste tam odvolanie podali, takže Okresný úrad Bratislava rozhodne.
  Píšete, že v danej lokalite máte dom - podľa katastra ste však vlastníčkou pozemku, kde nie je umiestnená žiadna budova.

  Priložili ste tu posledný list, kde bola aj stavebná inšpekcia - čo konkrétne je však v tom liste už neuvádzate. A čitateľovi to teda tiež nie je jasné.

  V predošlým článkoch ste písali, že je škadál, že územný plán v tejto lokalite umožňuje stavať rodinne domy - dané sa týka ale aj domu nad Vašim pozemkom (Alstrova 2D). Dané zmeny UP tam umoznili výstavbu v minulosti, na to stavebny úrad nemá žiaden vplyv.

  OdpovedaťOdstrániť