Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.12.11
0
Prehľad historických výročí spracoval Ľudovít Havlovič.

775 rokov (1237) písomná správa o osídlení územia Rače.


725 rokov (1287) rozdelenie obce medzi potomkov zemanov na dve časti. Časť ležiaca na úpätí Malých Karpát dostala pomenovanie podľa rodového mena zemanov Racha. Nazývali ju tiež Račišča.

690 rokov (1322) obec Rača sa označovala akoVilla de Récse“.

670 rokov (1342) budova rím. kat. fary na Alstrovej ul. V správe o vizitácii kronika uvádza, že „farár Šebastián udržuje kostol a cintorín v dobrom stave“.

455 rokov (1557) Turci dobyli hrad Kostajnicu, pevnosť medzi Bosnou a Chorvátskom. Vysťahovanie sa mnohých zo Slavónie do Uhorska v dôsledku hladu a strachu pred Turkom. Osídlenie našli aj v Rači. Sú to väčšinou mená s koncovkou -ič.

375 rokov (1637) sporné otázky týkajúce sa kostola medzi evanjelikmi a katolíkmi vyriešil zemepán František Keglevič de Buzin. Dal vyhnať evanjelického kazateľa Rudolfa Müllera z obce.

310 rokov (1702) hlavný kríž na cintoríne s Pálfyovským erbom.

300 rokov (1711-1712) ukončenie morovej epidémie v Rači, boli len dva prípady moru. Bol daný večný sľub troch obcí: Rače, Vajnor a Svätého Jura, že každoročne 15. augusta na sviatok „Nanebovzatia P. Márie“ púťou ku kaplnke „Pustý kostolík“ prejavia vďaku za záchranu od moru.

300 rokov (1712) podľa portálneho súpisu na území Rače bolo 131 poddanských rodín a 55 hektárov viníc.

300 rokov (16. 5. 1712) vo farskom kostole bočný oltár sv. Jána Nepomuckého od G. K. Dirschbergera.

280 rokov (1732) hrozný požiar v Rači, od horného konca (Alstrova ul.) až po sochu sv. Floriána (ulica Pri vinohradoch) ohňu padlo za obeť 93 domov a 7 ľudí. Zhorela aj katolícka fara a p. farár Prucker si zachránil len holý život. Od tej doby sú písané nové matriky a kronika.

245 rokov (27. 6. 1767) Račania u panovníčky Márie Terézii, donačná listina na víno Frankovka, dar ornát od cisárovnej (je v Račianskej izbe).

240 rokov (1772) zápis – originál, namiesto nemecky písať po slovensky.

200 rokov (1812) evanjelici postavili prvú školu na mieste terajšej fary. Škola mala dve triedy a v jednej urobili modlitebňu.

155 rokov (1857) Adam Hájek po 43 rokoch pôsobenia odchádza z Rače, za kanonika do Dómu sv. Martina. František Víťazoslav Sasinek zložil báseň na rozlúčku a mesiac spravoval farnosť v Rači.

150 rokov (1862) dva požiare, 7. januára a 30. apríla, kedy zhorelo viacej domov.

150 rokov (1862) barón Névery zapožičal bez nárokov na úrok 1000 zl. na opravu kat. školy po požiari.

140 rokov (1872) znova sa vyskytla cholera v Rači, trvala mesiac a zomrelo 130 ľudí.

130 rokov (4. 5. 1882) založenie „Dobrovoľného hasičského spolku v Rači“. Zakladajúcu komisiu tvorili: katolícky farár Móric Alster, vzorný kňaz, národovec a buditeľ, evanjelicky farár Gustav Polevkovič, nadaný historik, opát Ján Gotčár, zakladajúci člen Matice Slovenskej, člen Memoranda Slovákov, profesor Slovenského gymnázia Kláštor pod Znievom, Anton Pauer, notár, Karol Tim, ev. učiteľ a duša zakladajúceho hasičského spolku, František Krížik, vinohradník a starosta obce, Eliáš Sloboda, vinohradník, František Würfl, mlynár, Adam Wallner, strojník, Leopold Polák a Samuel Horschütz, obchodníci, František Wallner, pokladník spolku. Za činných členov spolku sa prihlásilo 85 členov. Na dolnom konci obce postavili drevené hasičské depo.

85 rokov (13. 6. 1927) račiansky rodák P. Ján M. Lukáč Polakovič, CCG ako predstavený slov. provincie, preberá od biskupa Dr. Pavla Jantauscha správu pútnickeho miesta Marianka.

80 rokov (25. 1. 1932) zomrel František Kubu, v Rači pôsobil 40 rokov (1885-1925) ako správca školy, učiteľ, organista, predseda v spolkoch Orol a Hasiči. Za jeho pôsobenia bola nacvičená a tradične sa spievala na Vianoce polnočná omša od Jána Jakuba Rybu.

80 rokov (august 1932) nástenný obraz sv. Cyrila Metoda „Ako kážu ľudu“ vo Farskom kostole na Alstrovej ulici. Obraz namaľoval Augustín Bárta.

75 rokov (1937) Obecný dom na námestí A. Hlinku, na mieste bývalej kaplnky, ktorá bola súčasťou kúrie a v roku 1935 odkúpená obcou pre stavbu nového Obecného domu. Obec poskytla náhradný pozemok na stavbu nového kostola na cintoríne.

75 rokov (27. 6. 1937) nový kostol na cintoríne zasvätený Panne Márii Pomocnice kresťanov .

75 rokov (1937) Andrej Hlinka navštívil račiansku faru a mal príhovor k občanom.

70 rokov (23. 1. 1942) zomrel farár Vojtech Rudroff vo veku 67 rokov, po 33 ročnom pôsobení v Rači. Druhá osobnosť po M. Alstrovi na račianskej fare. Národovec a bojovník za Slovenskú samostatnosť.

70 rokov (1942) Farský kostol na Alstrovej ul. - pôvodná sakristia prestavaná a zväčšená.

70 rokov (1942) postavený Nemecký kultúrny dom a kolónia nemeckých rodinných domov v oblasti ul. Barónka – Hybešova.

65 rokov (1947) posviacka novej hasičskej zástavy (krstná p. B. Lednárová).

65 rokov (1947) bolo veľké sucho a studne vyschli – Rača bola bez vody. Vodu museli dovážať v cisternách z Bratislavy. V tom čase Rača ešte nemala vodovod.

60 rokov (1952) drevený chórus vo Farskom kostole prestavaný na železobetónový a bola urobená obnova organa.

45 rokov (1967) prvé celomestské vinobranie v Rači, za prítomnosti delegácie na čele s A. Dubčekom. Pri tejto udalosti bola na terajších uliciach Alstrova a Pri vinohradoch (ktoré boli dotiaľ prašné a bez chodníkov) urobená sadová úprava a bezprašný povrch ulice - asfalt.

35 rokov (1977) nové lavice v kostole na cintoríne, vyhotovené zo zbierky a obetavými veriacimi.

20 rokov (1992) postavená socha sv. Floriána na ulici Pri vinohradoch. Z iniciatívy dobrovoľníkov - členov hasičského zboru a za podpory MÚ Rača bola zreštaurovaná a znovu postavená na svoje miesto. V 50-tych rokoch bola úmyselne zdemolovaná a odstránená.

15 rokov (1997) obnovenie pomníka M. Alstera na cintoríne za podpory MÚ Rača.

10 rokov (27. 10. 2002) posviacka nového kríža (náhrada za kríž z roku 1815), ktorý postavila rodina Orihelová z Rače v lese pri ceste do Marianky .
0 komentárov:

Zverejnenie komentára