Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
- kde všade na Slovensku, ale aj mimo neho si ich pripomínajú?


Vďaka zápisom d.p. Mórica Alstera, račišdorfského pána farára, zachoval sa vo farskej kronike zápis z roku 1885, ktorý bol pápežom vyhlásený za „Methodický rok“ aj so slávnou púťou na Velehrad. Alster píše o nej v spomínanej kronike na stranách 369-370 toto:

„Rakúska vláda, obávajúc sa valného zhromaždenia Slavianov na Velehrade 5.júla, úradne zakázala viesť procesie na Velehrad, lebo že tam panujú nákazlivé choroby. Vyvstali síce v ten čas chystajúci sa ta Poliaci a iné slavianske národnosti, ale predsa 5. júla tam bolo asi 25 000 pútnikov.“...
„Ja som sa pohol z domu ráno 3. júla idúc do Prešporka, a z Prešporka o 11.h. rýchlovlakomdo Gänsendorfu, odtiaľ do Uherského Hradišťa, kam som dorazil o 2. hodine. Zostúpil som v kláštore, lebo vozkári mali rozkaz ta viesť každého kňaza. Kňazi boli ubytovaní spoločne v prihotovených izbách. Boli tam Česi, Poliaci, Chorváti etc. Večer toho dňa prišiel knieža Fürstnberg, kardinál a olomoucký arcibiskup. Dňa 4. júla prišiel za mnou p. Jám Blaho, farár na odpočinku v Prešporku. Poobhliadli sme si kostol, ktorému páru neznám, krom kostolov v Ríme, Florencii a v Benátkach. Pred večerom prišla procesia asi 5 000 duší, sprevádzaná ôsmimi kňazmi.
5. júla boli slávne služby božie a kázeň. Odpoludnia sme sa odobrali z Velehradu...“Takto, svojou vlastnou prítomnosťou na velehradskej púti, vzdal M. Alster svoj osobný hold pamiatke solúnskych svätcov už po  tretí krát. Veď už v roku 1863 inicioval v Rači slávnostnú omšu na ich počesť pri príležitosti posviacky nového zvona, ktorý im bol aj zasvätený práve v roku miléniového výročia ich príchodu na Veľkú Moravu.
Druhým počinom bola účasť M. Alstera na púti v Ríme. Zo Slovenska bola na miléniových oslavách iba skupinka ôsmich účastníkov, ktorí sa odhodlali putovať napriek zastrašovaniu a prekážkam zo strany uhorských úradov. Vďaka zápisu v kronike na str. 358 – 363 máme obsiahly, plastický obraz  o tej veľkolepej slávnosti a tiež o ďalších talianskych mestách, ktoré M. Alster spolu s priateľom Fr. V. Sasinkom navštívil na spiatočnej ceste.
V závere zápisu možno čítať: „Táto slavianska púť do Ríma ku cti svätých Cyrila a Metoda je a iste aj ostane najslávnejším mementom celého môjho života. Neoželel som ani podstúpené ťažkosti, ani útraty asi 200 zlatých činiace. Poznal som i rozličné slavianske kmene a nadobudol presvedčenie, že sa všetky vedia porozumieť i bez jednej spoločnej literárnej reči, čo by ovšem k zveľadeniu Slávskeho Národa slúžilo.“


Cyril a Metod na monumentálnej mozaike v Katedrále sv. Šebastiána v Krasňanoch

Bola som v velehradskom kostole začiatkom týždňa. Úprava nádvoria pred ním aj text plagátu na kostolných dverách dokumentovali, že Dvanáctý ročník cyrilometodějských slavností Dny lidí dobré vůle Velehrad 2012 se uskuteční 4. - 5. července 2012. Hlavní poutní mši svatou bude celebrovat Dominik kardinál Duka spolu s biskupy Čech, Moravy a Slezska... Litoměřický biskup Jan Baxant se bude 4. - 6. července účastnit oslav Celonárodné pouti k sv. Cyrilovi a Metodovi ve slovenské Nitře.“
Foto: Ľudovít Havlovič (detail mozaiky) a internet

0 komentárov:

Zverejnenie komentára