Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Zuzana Dzivjáková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta za MČ Bratislava-Rača

Na zasadnutí finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Rača 13. 6. 2012 som prezentovala názor na zámer úradu vstúpiť do úverového vzťahu vo výške 1,3 mil. € (cca 39 mil. Sk) s použitím na rekonštrukciu školských a predškolských zariadení. Nespochybňujem úmysel poslancov. Skôr ma zaráža, že tak vážny problém sa rieši až v polovici funkčného obdobia a skutočnosť, že sa doteraz nepoužili dostupné vlastné zdroje na postupnú rekonštrukciu týchto zariadení.

To, čo spochybňujem, je výška úveru a postup úradu, ako tento zámer naplniť.

Už v blízkej budúcnosti hrozí samosprávam znižovanie príjmov z podielových daní. Splatenie prehratého súdneho sporu približne 2 mil. €, negatívne dôsledky viazania peňazí mestskej časti na účtoch v úverujúcej banke, ročné splácanie istiny po 100 tis. € plus úroky - výrazne obmedzia doterajšie aktivity a možnosti našej samosprávy. Prijatie úveru vo výške 1,3 mil. €, za doteraz známych podmienok, je cesta do dlhového pekla, cesta k nútenej správe.

Rozumiem tým, ktorí podpísali petíciu proti úveru, ktorý úver chápu ako výraz „zlého hospodárenia“ v Rači. Veď prikrývam sa len takou perinou, na akú mám! Preto som sa zaradila medzi petičiarov, zdôrazňujem, že len preto!

Úver je bežným nástrojom používaným pri realizácii investičných zámerov. Pre banky sú samosprávy veľmi dobrým - bonitným klientom s majetkom a s istotou zisku.

Domnievam sa, že úrad nedodržal postup dobrého hospodára, t. j. najprv mal zabezpečiť vypracovanie projektov, následne rozpočtov na jednotlivé investičné akcie, uskutočniť transparentný výber investorov, prepočítať možný podiel vlastných zdrojov a celkový výhľad disponibilných prostriedkov. Časová postupnosť realizácie jednotlivých akcií v zhode s reálnou potrebou úverových zdrojov, ale VŽDY a LEN v takom objeme, ktorý Rača dokáže v budúcnosti bezproblémovo splácať!!!

Na ostatnom zastupiteľstve bol schválený úver vo výške 1,3 mil. €. Som presvedčená, že nikto z poslancov by úver nepodpísal, ak by išlo o jeho peniaze bez toho, aby si dôsledne zmluvu neprečítal a nekonzultoval jej návrh s odborníkmi. Je na škodu veci, že poslanci pri hlasovaní nedisponovali kompletným návrhom úverovej zmluvy vybranej banky. Ide o zámer úradu? Alebo sa koná pod heslom: Po nás potopa!!!

Vďaka za možnosť prezentovať názor.


poslankyňa MsZ hl. m. za MČ Rača
Bratislava, 3. 7. 2012

0 komentárov:

Zverejnenie komentára