Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.11.16
0
Čo sa mi môže stať, keď poviem že... že mi problém nechce pokoj dať II.: 
Prečo treba kontrolovať činnosť úradu alebo individuálny prístup......

Úvod – všeobecné informácie:

Pred viac ako rokom som požiadala užívateľa urbárskych pozemkov o predloženie dokladov, ktoré ho oprávňovali k realizácii stavby na našich pozemkoch. Odpoveď bola ústna a jasná – vždy som sa správal korektne a budem s Vami komunikovať.

Nakoľko ani po šiestich mesiacoch neboli výboru Urbár Rača, pozem. spol., predložené požadované doklady, obrátila som sa na MÚ Rača – OÚPaSP so žiadosťou o predloženie dokumentácie vedenej v stavebnom a kolaudačnom konaní. Sprístupnený mi bol iba spis vedený k stavebnému konaniu, nakoľko kolaudačný spis nebol podľa vedúcej príslušného oddelenia úradu dohľadateľný. Strata dokladov je prípustná, nikto nie sme neomylný. Tvrdím, že v tomto prípade je účelová.

Uvádzam, že o sprístupnenie spisu som požiadala i OÚ OSoŽP. V tomto prípade mi odpovedali, že z dôvodu sťahovania úradu mojej žiadosti o sprístupnenie spisu sa nevyhovuje.

Prešlo ďalších 6 mesiacov a s plnou vážnosťou – i na základe šetrenie Okresnej prokuratúry Bratislava III píšem, že na odbore územného plánovania a stavebného poriadku MČ Rača niečo nie je v poriadku. Z dôvodu zachovania úplnej objektivity, v tomto prípade je dôležité uviesť, že ďalším úradom, na ktorom nepostupujú podľa zákona je i Okresný úrad Bratislava - odbor katastrálny.


Jadro - fakty:

Peter Tatár s manželkou si kúpili záhradnú chatku s prideleným súpisným číslom, postavenú na pozemku vo vlastníctve podielnikov - členov Urbár Rača, pozem. spol. Požiadali o uzatvorenie nájomnej zmluvy a zároveň o rekonštrukciu záhradnej chatky. Nebudem sa rozpisovať, že stavebné povolenie bolo na rekonštrukciu (disponujeme vyjadrením príslušného nadriadeného Krajského stavebného úradu) a nájomcovia si postavili nový rodinný dom. Čo je ale zarážajúce, oni si postavili ešte ďalší samostatne stojaci stavebný objekt – dvojgaráž vo výmere 62 m2. Že bez stavebného povolenia? Nič to – veď kolaudácia prebehne nad očakávanie. Zodpovedný pracovník MÚ Rača – OÚPaSP Ing. arch. Peter Choluj skonštatuje a do kolaudačného rozhodnutia iniciatívne uvedie informáciu o tom, že na pozemku sa nachádza ešte i objekt dvojgaráže. Čo na tom, že tam nemal byť a jeho malo zaujímať ako sa tam objavil.

Medzitým samozrejme nájomca nezaháľal, dal si vypracovať geometrický plán, ktorý riešil oddelenie pozemku, na ktorom stojí objekt dvojgaráže a bez súhlasu vlastníkov pozemku ho dal zapísať do Katastra nehnuteľností na list vlastníctva prenajímateľov ako zastavanú plochu. Potom je potrebné ešte raz nájsť na katastri pracovníka, ktorý vie dobre čítať a vyhľadá si informáciu o postavenej dvojgaráži a zapíše túto stavbu na list vlastníctva pod tým istým súpisným číslom, prideleným pôvodne záhradnej chatke. I keď mu to zákon nepovoľuje.

Zlatým klincom prípadu je oficiálne vyjadrenie pracovníčky OÚ Bratislava – odboru katastrálneho, Ing. Moniky Spišákovej, ktorá na žiadosť o prešetrenie zápisu geometrického plánu na oddelenie pozemku pod spornou stavbou zapísanou na LV podielových vlastníkov (zapísanou pod súpisným číslom vydaným na inú stavbu), konštatuje, že je všetko v poriadku. Toto vyjadrenie bolo napísané v čase prebiehajúceho šetrenia prokuratúry.

Prokuratúra sa stotožnila s mojím tvrdením, že došlo k porušeniu zákona a zaslala upovedomenie na dotknuté úrady. Po troch mesiacoch od upovedomenia prokurátora je stav nezmenený – po našom „ani obraz ani zvuk“.


Záver – poučenie:

Nakoľko toto nie je jediný prípad, keď MÚ Rača – OÚPaSP toleruje realizáciu stavby na cudzom pozemku bez súhlasu vlastníkov pozemku, keď nájomný vzťah s povolením na realizáciu stavby na predmete nájmu nie je predmetom nájomnej zmluvy (projekt RNR a problematická zámena pozemkov s Magistrátom hl. m. Bratislava), je dôležité venovať pozornosť konaniu pracovníkov, ktorým je zverená kompetencia rozhodovať vo veci.

Že sa stala niekde chyba? To je jasné.
Kto má najväčší problém? Vlastník pozemku - jasné.
Raz je to malý vlastník – raz magistrát.

A súvis s individuálnym prístupom? Ten sa dostane každému, presne podľa pravidla „kto maže – ten jede“. Inak si neviem vysvetliť, že by si niekto dovolil robiť rozhodnutia v rozpore so zákonom.

A to sa všade hovorí o boji proti korupcii pri nakladaní s peniazmi zo štátneho rozpočtu či zo zdrojov EU fondov. A nám tu zatiaľ krásne kvitne pod oknami tá naša malá slovenská až tak, že musím povedať „niečo smrdí v štáte .....“.

Alebo na úrade?


Rača, 10.11.2016
Vanerková IngridNa odbore stavebného poriadku MČ Rača niečo nie je v poriadku

0 komentárov:

Zverejnenie komentára