Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.3.17
0
Týmto v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životného prostredie v znení neskorších predpisov a § 53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  podávam v riadnej lehote odvolanie voči záverečnému stanovisku č. OU-BA-OSZP3-2017/010966/LUP zo dňa 02.03.2017, že sa súhlasí s realizáciu predmetného zámeru http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/-obytny-subor-dolny-slanec- podľa predmetných ustanovení zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Mám za to, že Okresný úrad Bratislava sa dostatočne nevysporiadal s pripomienkami k správe o hodnotení a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho posúdenia. Dané odôvodňujem nasledovne.

Na str. 12 predmetného záverečného stanoviska je uvedené, že „v prílohe je tabuľka s doplňujúcimi informáciami navrhovateľa a vyjadreniami spracovateľa odborného posudku k stanoviskám k správe o hodnotení“ – na portáli www.enviroportal.sk sa však žiadna taká príloha ani tabuľka nenachádza a nie je súčasťou ani záverečného stanoviska – účastníci tak nevedia posúdiť, akým spôsobom sa navrhovateľ a Okresný úrad Bratislava vysporiadal s ich pripomienkami – v odôvodnení na str. 27 až 30 sú jednotlivé pripomienky iba parafrázované a nie je jasné na aké „námety v tabuľke v kapitole č. III.4“ sa odvolávajú.

Rovnako tak nie je jasné, ako sa premietla dopravná štúdia do záverečného stanoviska, nakoľko je uvedené, že „závery tejto štúdie sú premietnuté do kapitoly VI. 3 tohto záverečného stanoviska“ – záverečné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2017/010966/LUP zo dňa 02.03.2017 však nie je členené na kapitoly, preto sa v ňom kapitola VI.3 nenachádza.

V záverečnom stanovisku je uvedené, že „na základe žiadosti stavebníka o vydanie stavebného povolenia na parkoviská a prístupové komunikácie bude návrh prerokovaný v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania postupom podľa §§ 60 a 61 stavebného zákona (s. 28)“ Zároveň „V dokumentáciách, ktoré budú predmetom následných povoľovacích konaní bude spresnené a spodrobnené dopravné riešenie, konkrétne riešenie komunikácií (s. 27)“ Nakoľko riešenie komunikácií v danom zámere považujeme za kľúčové, žiadame v záverečnom rozhodnutí jasne stanoviť povinnosti navrhovateľa na výraznú redukciu daného zámeru na životné prostredie (hluk, prašnosť, svetelnosť, exhaláty) pre obyvateľov najviac dotknutých obytných oblastí povedľa Peknej cesty a tiež obyvateľov bytového projektu Malé Krasňany, ktorými by daný zámer výrazne zhoršil životné prostredie.Opatrenia uvedené v záverečnom stanovisku (s. 22) –
 a) Úprava existujúcej asfaltovej komunikácie na jednosmernú komunikáciu ku projektu „Malé Krasňany“. Alternatíva k tomuto opatreniu je vybudovanie obojsmerného prepojenia Horská – Račianska, v spolupráci s MČ Rača. Toto riešenie nahradí alternatívu jednosmernej komunikácie. Dané opatrenia upresňujú ďalšie body b), c) a d)  sú aktuálne nerealizovateľné, nakoľko predmetné návrhy sa nachádzajú v území, kde je v územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy funkčný kód 1202 – vinice, kde je možné budovať iba zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy. Koridor navrhovaného prepojenia Horskej s Račianskou je vedený  v územnom pláne v úplne inom koridore, ako je navrhované. Zároveň v prípade realizácie by vytvorenie tranzitnej oblasti z celého územia lokality Slanec znamenalo výrazný zásah do prostredia obyvateľov bytového komplexu Malé Krasňany (svetlo, hluk, prašnosť, exhaláty, bezpečnosť, doprava atď.) – tieto vplyvy však predložený zámer EIA Obytný súbor Dolný Slanec vôbec neposudzoval a neriešil – mám za to, že sa vôbec s pripomienkami k správe o hodnotení vôbec nevysporiadal.

Požadujem, aby vybudovanie jednosmernej komunikácie medzi zámerom Dolný Slanec a napojením na komunikáciu Malé Krasňany bolo posúdené aj z ohľadom na vybudovanie zlúčeného chodníka s cyklotrasou v celej dĺžke (resp. po pripojenie cyklotrasy na zámer Malé Krasňany medzi BD 4 a BD 5) navrhovanej komunikácie na náklady developera zámeru Dolný Slanec. Podľa vyjadrenia developera je však priestor nedostatočný a teda nie je možné umiestniť chodník ani cyklochodník v návrhu trás „A“, „B“ a „C“ v plnom rozsahu – budovanie samostatnej účelovej komunikácie považujem za nedostatočné bez vybudovania chodníkov a osvetlenia – hlavne z ohľadom na to, že sa daná komunikácia stane nosnou pre celý bytový komplex Slanec v mestskej časti Nové Mesto – negatívne externality by však pociťovali obyvatelia mestskej časti Bratislava-Rača.Z dôvodu vyššie uvedeného sa odvolávam voči výroku uvedenom v záverečnom stanovisku  č. OU-BA-OSZP3-2017/010966/LUP zo dňa 02.03.2017, kde je v rozhodnutí vo veci uvedené, že sa súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Obytný súbor Dolný Slanec“ a požadujem jeho zmenu na výrok „sa nesúhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti“.

Zároveň je v rozhodnutí vo veci uvedené, že sa súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti „Obytný súbor Dolný Slanec“ za predpokladu splnenia podmienok uvedených v kapitole VI. 3 tohto záverečného stanoviska. Žiadna kapitola VI.3 sa však v záverečnom stanovisku nenachádza!

Zároveň žiadam o preverenie, či osoba určená na vypracovanie odborného posudku – Ing. Jozef Marko, CSc. nie je v príbuzenskom vzťahu so zamestnancom a konateľom viacerých firiem navrhovateľa (a zastupujúceho navrhovateľa aj na verejnom prerokovaní) Ing. Rastislavom Markom a teda nie je možná zaujatosť v prospech navrhovateľa Grunt, a.s.. V prípade ak daná osoba je v príbuzenskom vzťahu s Ing. R. Markom požadujem vypracovanie nového odborného posudku.


Tiež žiadam preveriť zákonnosť zvolania verejného prerokovania, ktoré bolo zvolané na návrh developera na 16.11.2017, ale o tejto skutočnosti boli zasielané listy účastníkom konania až 11.11.2016, čo je možné považovať za nedostatočný termín na prebratie zásielky. 

V prípade, ak chcete pomôcť, aby sa daná informácia rozšírila medzi viacero ľudí, môžete prispieť na transparentný účet. Ďakujem!  

Michal Drotován

0 komentárov:

Zverejnenie komentára