Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.9.17
0
Prečo sa ponáhľať, keď nás nič nenaháňa?

Počas letných mesiacov som premýšľala, prečo sú niektorí ľudia pre úrady nežiadúci. Takíto jedinci sú postupne zaradení do skupiny „potiažista“. Tento úradmi vytvorený druh má jednu charakteristickú vlastnosť – neberie každý krok predstaviteľov samosprávy a verejnej správy ako sväté písmo. Našťastie nepatrí medzi druhy ohrozené a nevymiera.

Teraz vážne. Sľúbila som pokračovanie  augustového článku.

Ak niekto nesúhlasí s materiálom predloženým miestnym úradom na schválenie, nemusí to byť nepriateľ. Som presvedčená, že osobitne pri rozhodovaní o majetku obcí a štátu by mali byť naši volení či platení zástupcovia schopní prijať i oponentúru bez toho, aby to v nich vyvolalo hnev a záporné emócie. Nemôžeme sa donekonečna vyhovárať na tých, čo boli pred nami. Myslím si, že je načase ukázať, že sa to dá aj inak.

Na otázku, aký je dôvod na zachovanie vlastníctva pozemkov v dosahu budovy bývalého Katolíckeho kultúrneho domu (ďalej KKD) – neskôr kina Nádej – v rozsahu väčšom ako je navrhnuté, je veľmi jednoduchá odpoveď. Aby bol naďalej zabezpečený bezproblémový prístup k budove zo všetkých strán, aby sme mohli po skončení platnosti zmluvy na prenájom pozemkov (do roku 2028) a na prenájom budovy KKD (do roku 2038) rozhodovať o možnom využití pozemkov a budovy a mohli ovplyvniť zámer, čo v tomto priestore bude. Predsa, i pri sebe väčšej úcte k susedovi a vzájomnej slušnej komunikácii, nebudeme poškodzovať sami seba a svojich potomkov v prospech cudzieho človeka, i keď je to sused. Rešpekt by mal byť vzájomný.

Úplne rozumiem snahe Villa Vino Rača a. s. Chcú zvýšiť hodnotu svojho vlastníctva. Je to prirodzené. Vedia, že investícia do pozemkov v centrálnej časti Rače je výhodná. No nesúhlasím, aby to bolo na úkor zníženia hodnoty majetku obce, teda majetku nás všetkých. O to viac, že pre mnohých má budova KKD akési „genius loci“. Pre objektívnosť musím napísať, že niektorí pri vyslovení slovného spojenia Katolícky kultúrny dom majú „koprivku“ a zvýšený adrenalín – ako to odznelo včera 11. septembra 2017 na rokovaní komisie finančnej a majetkovej z úst jedného člena komisie-neposlanca.

Majetkovo-právne pomery, ktoré sú evidované na listoch vlastníctva, sú následkom rozhodnutí v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Všetko rozhodujúce sa uskutočnilo v minulom storočí. Aby i nezainteresovaní vedeli posúdiť uvedené, napíšem o tom viac.

Pred sto rokmi boli vlastníkmi pozemkov v centrálnej časti Rače – vo Výhone (dnes Detvianska ulica) – veľkostatkári zo susednej dediny Vajnory František a Jozef Sprinzl, ktorí nadobudli predmetné vlastníctvo po svojich predkoch. V roku 1925 začali pozemky rozpredávať ako stavebné pozemky. Už v tom čase vedeli, že vlastníctvo v centre obce má iné ako poľnohospodárske využitie a patrične sa podľa toho správali. Pozemok vo výmere 5 árov v roku 1925 predali za necelých 7 000,- Kč. Následne v roku 1933 záhradu vo výmere 870 m2 predali za 33 866,- Kč. Keď potom v roku 1939 predávali pozemky vo výmere 26 árov 54 m2 do vlastníctva družstvu Katolícky kultúrny dom „Andreja Hlinku“ Družstvo s r. o. Račištorf, kúpna cena bola 170 000 Ks. Uvedenú sumu vyzbierali obyvatelia Račištorfa. Tí, ktorí nemohli dať peniaze, mohli si vklad odpracovať pri výstavbe.

Tento krátky prehľad nakladania pôvodných vlastníkov s pozemkami v centrálnej časti Rače ako i prístup obyvateľov pri budovaní spoločného kultúrneho domu uvádzam ako príklad hodný zreteľa a nasledovania. Pripustiac zmeny hodnoty meny v danej dobe, dovolím si tvrdiť, že zúčastnené strany si boli vedomé narastajúcej hodnoty vlastníctva pozemkov.

Výmerom č. 4202/45 z 2. novembra 1945 Národný výbor v Račištorfe uvalil národnú správu na KKD Družstvo s r. o. a Národná správa ho zápisnicou prevzala o štyri dni neskôr. V roku 1955 Výmer Povereníctva kultúry určil rozsah poštátnenia pôvodného vlastníctva členov družstva KKD. Jednalo sa o nehnuteľnosti zapísané v pozemkovej knižnej (PK) vložke č. 587, zamerané novým geometrickým plánom v úhrnnej výmere 1285 m2, na ktorých sa nachádzala budova kina spolu so všetkým súvisiacim prevádzkovým zariadením a domovnícky byt. Zvyšná výmera pozemkov, ktoré neboli postihnuté poštátnením a na ktorých sa nachádzali pivnice, starý hostinec a hospodárske budovy, ostali zapísané v PK vložke č. 587.

Uznesením súdu z roku 1957 došlo na základe geometrického rozdeľovacieho plánu k novému rozdeleniu pozemkov v úhrnnej výmere 24 árov 62 m2 tak, že dvor a dom na pozemku parc. č. 727/3 a záhrada pozemok parc. č. 728/1 v celkovej výmere 11 árov 77 m2 ostávajú zapísané v PK vložke č. 587 na pôvodného vlastníka – KKD. Pozemky parc. č. 727/1 dom a dvor ako i pozemok parc. č. 727/2 – budova KKD a dvor vo výmere celkom 12 árov 85 m2 sa preniesli zápisom vlastníckeho práva na Československý štát – Československý štátny film.

Niekde tu moje písomnými podkladmi podložené informácie končia. Tvrdenia pamätníkov o výstavbe budovy Družstevného domu Račan, o tom, že investorom budovy bol Obvodný národný výbor Bratislava III, že stavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu a užívateľmi boli v prvom rade MČ Rača a v druhom rade JRD ZČSSP Rača, neviem podložiť dokladmi. Tak ako neviem podložiť prevod vlastníctva Družstevného domu Račan na PPD Rača, ktoré bolo právnym predchodcom Villa Vino Rača, a. s. Rozhodnutím o nesprístupnení požadovaných informácii podľa zákona č. 211/2000 mi poskytnutie požadovaných informácií bolo zamietnuté, nakoľko sa v archíve MČ Rača nenachádzajú.

Začiatkom septembra bol opakovane do programu rokovania komisií zaradený prevod pozemkov. V upravenej forme, no stále bez zodpovedania otázky, ako bude s pozemkami v danej lokalite nakladať Okresný úrad Bratislava.

Poslanci, ktorí boli za odpredaj pozemkov v pôvodnej i upravenej forme, používajú argumenty ako – 20 rokov sme cez dvor nepotrebovali prístup, po odpredaji bude nový vlastník aspoň platiť daň z nehnuteľnosti, Villa Vino Rača, a.s. roky zachováva vinohradníctvo v našej mestskej časti, obecná kasa potrebuje finančné prostriedky, či – doteraz sme tú budovu nepotrebovali, vieme čo sa v nej nachádza, keď k nej má byť zachovaný prístup. Jeden z naj tiež argumentov je, že obec vlastní veľa budov, o ktoré sa nedokáže zodpovedne postarať. Veď ani NKD nie je využívaný. Prepáčte – kto za to môže? Občania? Alebo naši volení zástupcovia a ľudia platení za to, aby spravovali a zveľaďovali majetok mestskej časti?

Na dnes 12. septembra je naplánované stretnutie subjektov, ktoré vlastnia pozemky v okolí KKD – MČ Rača, OÚ Bratislava a záujemcu o kúpu pozemkov – Villa Vino Rača a. s. Niektorí poslanci začali zvažovať i nevýhody navrhovaného odpredaja a uvažujú ako osoby zodpovedné za spravovanie obecného majetku – teda majetku nás všetkých, ktorí o. i. platíme dane. Ako bude postupovať zástupca štátu pri nakladaní s majetkom a ako budú prebiehať ďalšie rokovania – uvidíme.

O tom – potom.

Ingrid Vanerková
predsedníčka Urbár Rača p. s.
riaditeľka Humno n. o.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára