Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Námety a návrhy liberálneho konzervatívca k téme UPT. Nadväzujú na články
MATERNICA. Chrám života? ... a MATERNICA? Svätyňa s právom azylu

LEITMOTÍV OCHRANY ženy a potomka v maternici:
ANI JEDEN OSUD NAZMAR.
(1)   PRED OTEHOTNENÍM má žena PRÁVO ROZHODOVAŤ O POČATÍ POTOMKA.
(1.1) Žena má právo používať antikoncepciu bez abortívneho účinku.
(1.2) Žena má právo požiadať o sterilizáciu bez udania dôvodu a bez podmienok.
(1.3) Žena má právo vzdať sa počatia potomka bez ujmy na spoločenskom statuse.


(2)   DO 8. TÝŽDŇA TEHOTENSTVA má žena PRÁVO NA UPT.
(2.1) Tehotná žena má právo na UPT (Umelé Prerušenie Tehotenstva).
(2.2) Tehotná žena, čo zvažuje UPT, dostane vyčerpávajúce info o UPT a o alternatívach:
(1) zúčastní sa rozhovoru s odborníkmi (gynekológ, psychotraumatológ).
(2) dostane ponuku štátom garantovaných alternatív UPT (po sekcii / pôrode dieťaťa
výchova v profi rodine / v náhradnej rodinnej starostlivosti (adopcia, pestúnstvo).
Rozhovoru a predloženia ponuky sa môže so súhlasom ženy zúčastniť sprevádzajúca osoba
(partner, matka, sociálny pracovník, profi rodič, ...).
(2.3) Tehotná žena, čo sa rozhodne pre UPT, podpíše slobodne a bez nátlaku informovaný súhlas a
prevezme zodpovednosť za sociálne a zdravotné následky usmrtenia potomka v maternici.
(2.4) Tehotná žena získa status MATKA V OČAKÁVANÍ dieťaťa.
(1) zrieknutím sa práva na UPT.
(2) neuplatnením práva na UPT v lehote určenej zákonom.


(3) PO 8. TÝŽDNI TEHOTENSTVA vykonávať UPT LEN VÝNIMOČNE.
(3.1) Dôvody pre zákrok: vážne poškodenie potomka v maternici a/alebo ohrozenie života matky.
(3.2) Pred odporučením zákroku lekár / konzílium odborníkov vykoná nevyhnutné vyšetrenia a testy.
(3.3) Ak lekár zákrok odporučí, žena ho môže odmietnuť / darovať právo prednosti záchrany dieťaťu.
(3.4) Po zákroku patológ vykoná pitvu usmrteného potomka v maternici a výsledky archivuje.
Ak pitva vylúči prognózovanú vážnosť poškodenia / ohrozenia, lekára možno stíhať za zabitie.

(4) OD 12. TÝŽDŇA TEHOTENSTVA priznať potomkovi v maternici OSOBITNÝ STATUS.
(4.1) Potomok v maternici nadobúda osobitný status s nárokom na vyšší stupeň ochrany.
(4.2) Potomok usmrtený v maternici má nárok na zápis do matriky, na meno a na smútočný obrad.
(4.3) Matka a príbuzní môžu nárok potomka usmrteného v maternici anulovať.


(5) PO 24. TÝŽDNI TEHOTENSTVA priznať potomkovi v maternici STATUS DIEŤAŤA a matke v očakávaní STATUS MATKY.
(5.1) Potomok v maternici nadobúda status dieťaťa.
(5.2) Matka v očakávaní nadobúda status matky.
(5.3) Práva dieťaťa sú od práv matky nezávislé.
(5.4) Zákon určí obsah a rozsah najlepšieho záujmu dieťaťa v maternici.
(5.5) Garantom práv dieťaťa v maternici sú matka a otec a štát v rozsahu zákona.


(6) VYBUDOVAŤ SYSTÉM PREVENCIE UPT v gescii vlády SR.
(6.1) Chrániť ženy pred sexuálnym násilím v rodine aj mimo rodiny.
(6.2) Vytvoriť web o UPT (legislatíva, podmienky zákroku, bio-psycho-sociálne následky).
(6.3) Poskytovať informácie o UPT cez gynekologicko-pôrodnícke zariadenia a médiá.
(6.4) Podporovať alternatívy k UPT: hniezda záchrany, profi rodiny, adopcie, pestúnstvo, ...
(6.5) Vytvoriť inštitút „zástupní rodičia“ s náplňou ako cirkevný inštitút „krstní rodičia“.
(6.6) Stíhať potratový biznis postavením mimo zákona aj jeho sofistikovaných podôb.
(6.7) Znemožniť lekárom zľahčovať a ponúkať UPT („Vážne chcete ďalšie dieťa? V dnešnej dobe?“
„Chcete byť ako cigánka?“).
(7) ZMIERNIŤ NÁSLEDKY UPT z minulosti.
(7.1) Chrániť ženy, ktoré v minulosti podstúpili UPT, pred ponižovaním a šikanou.
(7.2) Ženám s traumou z UPT poskytnúť hradenú psychoterapeutickú podporu a liečbu.
(7.3) Ženám, ktoré neboli dostatočne poučené o rizikách UPT, vyplatiť jednorazové odškodné.
(8) POZNÁMKY / VYSVETLIVKY:
(8.1) UPT – UMELÉ PRERUŠENIE TEHOTENSTVA je zaužívané označenie
pre
USMRTENIE POTOMKA V TELE MATKY.
(8.2) Právo ženy na UPT uľahčuje riešiť hraničné okolností počatia (znásilnenie, incest, ...).
(8.3) Hraničná doba 8. týždeň tehotenstva môže byť po uvážení skrátená na 6. týždeň a menej.
(8.4) Hraničná doba 12. týždeň tehotenstva môže byť po zvážení všetkých okolností skrátená.
(8.5) Hraničná doba 24. týždeň tehotenstva môže byť po zvážení všetkých okolností skrátená.
(8.6) Po hraničnej dobe sa UPT môže vykonať na žiadosť ženy za výnimočne závažných okolností.
(8.7) Zásadné ustanovenia zákona o UPT: hraničná doba pre
1) právo ženy požiadať o UPT 2) nároky potomka v maternici 3) práva dieťaťa v maternici
vyžadujú schválenie ústavnou väčšinou / referendom.


ZÁVEREČNÝ OTÁZNIK:

Čo iné, keď nie život ženy, potomka v maternici,
dieťaťa si zaslúži úctu, jemnocit,
ochranu?
Súvisiace články:
Súvisiace odkazy:POZNÁMKA: 15. júla 2019 bol pojem "život v maternici"
nahradený pojmom "potomok v maternici".


PRÍLOHA1. týždeň


2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň


8. týždeň (1.6cm / 1g)


12. týždeň (5.4cm / 14g)


16. týždeň (11.6cm / 100g)


20. týždeň (16.4cm / 300g)


24. týždeň (30.0cm / 600g)


32. týždeň (42.4cm / 1 702g)


40. týždeň (51.2cm / 3 462g)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára