Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Na úvod uvediem, že sa nebudem vracať k dôvodom, prečo vznikol problém nedostatku miest v školách, už je to bezpredmetné. Budem čisto vecný a popíšem aktuálny stav.


1. Problém na vyriešenie:

Demografia v Rači ukazuje jasné trendy, preto je predpoklad potrieb na nasledujúce roky jasný.
Ak v školskom roku 2020/21 skončia 4 triedy deviateho ročníka a treba 11 tried pre prvákov nedostatok je 7 tried atď. Do septembra 2023 je potrebné zabezpečiť 25 tried.
Viac v tabuľke:


Z daného vyplýva je počet tried a tiež časové obdobie je dané. Už pre školský rok 2019/2020 je počet pôvodných tried nižší, preto sme stavebnými úpravami v školách ZŠ Tbliská a ZŠ Hubeného navýšili kapacitu na maximálny počet. Stavebné úpravy prebiehajú cez tieto letné prázdniny.

2. Možnosti riešenia:

2.1 Sfunkčnenie ZŠ Plickova

Na základe silnej podpory a iniciatívy na meste zo strany vicestarostky Rače Lenky Antalovej Plavuchovej sa koncom júna 2019 podarilo schváliť na meste uznesenie, ktoré odporúčalo zveriť budovu a areál bývalej ZŠ Plickova mestskej časti Rača, do 60 dní sa má urobiť odčlenenie na katastri ihriska pozemného hokeja (tam je nájom do roku 2022) a pripraviť preberací protokol na prevzatie. Hľadáme možnosti financovania a prevádzky danej školy. Zatiaľ najreálnejšie vyzerá alternatíva spoločnej investície mestskej časti (a hľadanie aj mimorozpočtových zdrojov) a súkromnej školy. Kompletná rekonštrukcia je odhad na 7-8 mil. € pri 33 triedach. Z toho by náklady MČ boli cca 4 mil. € 

Aktuálny stav školy nie je dobrý, čo je vidieť aj z vonkajšej strany, časť budovy je mimo prevádzky 10 rokov, časť dokonca už cca 15 rokov.

Kotolňu nie je možné použiť, bude sa hľadať skôr spôsob napojenia na centrálnu sieť, je potrebné doriešiť mimo tried ešte telocvične, jedáleň a pod.


Pre úspešnú realizáciu je potrebné urobiť projektovú dokumentáciu, zabezpečiť kompletné stavebné povolenie, vysúťažiť realizátora a následne zabezpečiť realizáciu až do kolaudácie a následné zaradenie školy do siete základných škôl.


Celý tento proces bude trvať dva až tri roky, z toho dôvodu je potrebné na školský rok 2020/2021 resp. v prípade potreby aj na školský rok 2021/2022 dočasne zabezpečiť 7 resp. 15 tried. 

Financovanie zámeru musí byť viaczložkové - developerský poplatok + fond rozvoja Rače + úver + súkromné zdroje (budeme sa snažiť získať zdroje aj z EÚ fondov, nórskych fondov, štátneho rozpočtu príp. súkromných sponzorov). Už sa prihlásilo viacero rodičov, že by radi pomohli.

Alternatívou je, že by daný projekt bol čisto súkromný, nevyriešilo by to však potrebný počet tried, iba by tú potrebu znížilo.

2.2 Prístavby ZŠ Tbiliská

Ďalšou možnosťou sú prístavby školy ZŠ Tbiliská na základe poslaneckého návrhu pánov Polakoviča a Pajdlhausera. Preverili sme túto možnosť a overujeme ďalšie skutočnosti. Základná štúdia je dostupná tu. Maximalistická teoretická verzia je 21 tried, preverujeme však siete, ochranné pásmo trafostanice a tiež svetlotechnický posudok. Tiež by bolo potrebné rozšírenie jedálne, preveriť jej kapacitu (aj s ohľadom na tzv. obedy "zadarmo") a  kapacitu telocvične.

Toto riešenie 21 tried (priebežná kalkulácia - svetlotechnika a iné veci môže počet tried znížiť) vychádza vrátane rozšírenia jedálne na 3,5-4 mil. €, nie je však reálnosť spolupodieľania sa súkromného sektora. Tiež by to vytvorilo veľmi veľkú školu lokalizovanú dosť extenzívne vo vzťahu k oblasti centrálnej Rače resp. aj Východného. Povoľovanie a realizácia by trvala približne rovnako ako v prípade Plickovej, tj. 2 až 3 roky. Výhodou by bol nový športový areál a súčasné zázemie.

2.3 Dvojsmenná prevádzka škôl

Tento variant je braný ako posledné riešenie, nakoľko by však musela byť zavedená perspektívne na ďalších 10 a viac rokov, nie je to veľmi udržateľné riešenie vo vzťahu k rodičom, učiteľom ani deťom. Zásadný pokles požiadaviek na školskú dochádzku sa nepredpokladá- v každom prípade alternatívy 2.1 a 2.2 by boli robené ako bezbariérové s možným využitím v budúcnosti pre napr. denný stacionár a ďalšie potreby.

3. Riešenie na prechodné obdobie

Nakoľko v školskom roku 2020/2021 je potrebné zvýšiť počet tried o 7 a v roku 2021/22 o 8,  je potrebné hľadať riešenie do doby dokončenia opravy ZŠ Plickova resp. prístavby ZŠ Tbiliská. Samozrejme bolo by dobré, ak by sa to stihlo do dvoch rokov, pri stave na trhu stavebných firiem a pod. je však nutné rátať aj s rezervou. Preto sme hľadali možnosti v Rači a okolí na možné dočasné prenájmy tried. Keďže ide o veľký počet 15 tried, našla sa jediná reálna alternatíva v podobe SOŠ Na Pántoch. Ak niekto nájde iné priestory a možnosti, nech ich dá vedieť.

Hľadáme čo možno najlepšie riešenie. Vo vzťahu k rodičom, žiakom, učiteľom aj logistike presunov vyučujúcich. V zmysle toho bude treba brať aj v úvahu aké triedy a ročníky by tam boli presunuté.

Výhodou SOŠ Na pántoch je možnosť vyčlenenia samostatného traktu s vlastným vchodom, dostatočne kapacitná jedáleň, veľký športový areál a plaváreň v objekte a možná prístupnosť školským autobusom resp. automobilmi. Nevýhodou je extenzívna poloha na hraniciach Rače a Vajnôr. 4. Doplnkové riešenie

V spolupráci s BSK hľadáme možnosť rozšírenia tried druhého stupňa o priestory Gymnázia Hubeného (administratívnym vytvorením školy pod správou BSK), išlo by však v maximálnom variante o spolu 4 triedy a iba druhého stupňa. Toto riešenie je rozpracované.

Na záver chcem uviesť, že sa snažíme a budeme snažiť nájsť čo najlepšie riešenie tohto problému. Počet potrebných tried je daný, z toho treba vychádzať. V minulosti boli určite aj iné možnosti, my musíme riešiť veci v akom stave sú dnes.

Na zastupiteľstve budeme každé tri mesiace informovať poslancov aj verejnosť o aktuálnom stave.


Michal Drotován
starosta Rače
www.facebook.com/michal.drotovan
www.drotovan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára