Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

28.1.22
0
Tak ako som v predchádzajúcom príspevku uverejnenom v decembri roku 2021 opísala „výborne“ zmanipulované dodatočné ústne stavebné pojednávanie na stavbe rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami Alstrova, stavebníka Vladimíra Janka, ktorý stavbu realizoval bez stavebného povolenia a za plnej podpory stavebného úradu MČ Bratislava-Rača, ktoré sa konalo dňa 26.08.2021 na mieste stavby.
Moje upozornenie na neadekvátne správanie sa vedúcej stavebného úradu, ako aj na skutočnosť, že na tomto pojednávaní bol neoprávnený účastník a ďalší prítomní účastníci, vzbudilo pozornosť u niektorých ukrivdených spoluobčanov, ktorí sa neboja ozvať, ktorí sa niekoľko rokov ako oprávnení vlastníci nehnuteľnosti dožadujú svojich zákonne oprávnených práv k týmto nehnuteľnostiam. Ako príklad môžem uviesť niekoľko rokov odsúvaný a bez adekvátneho záveru takzvane stavebným úradom MČ Bratislava-Rača, či vedúcim odboru Okresného úradu odboru výstavby a bytovej politiky Bratislava, Tomášikova, 46, dlhodobo neriešený stavebný konflikt na ulici Pri vinohradoch č. 65, Bratislava-Rača. Čo je za tým a prečo? Dozvieme sa? Vaše odpovede nie sú hodnoverné!
Dňa 04.11.2021 som doporučeným listom v zastúpení oprávneného advokáta JUDr. P. D. poslala v určenom termíne odvolanie na dodatočné stavebné povolenie stavby „Rodinný dom Alstrova“ s dvoma bytovými jednotkami. V tomto odvolaní, okrem iného som v závere poukázala, že cit. „za nepochopiteľné považujem opomenutie dotknutých orgánov, ktorým sa doručuje týmto odvolaním napadnuté dodatočné stavebné povolenie. Pokiaľ v oznámeniach o začatí konania, resp. vytýčení termínu ústneho pojednávania, sú pod. č. 7 - 14 uvedené dotknuté orgány a organizácie, do rozpisu na doručovanie sa z nich žiadne nedostali.“ Prečo? Čo je za tým? Dozvieme sa?
Preto z uvedených dôvodov ako Odvolateľ považujem týmto odvolaním napadnuté rozhodnutie stavebného úradu MČ Bratislava-Rača č. 15101/1406/2021/SU-RAA zo dňa 11.10.2021, 1.) za rozhodnutie vydané v rozpore so zásadami správneho konania 2.) za rozhodnutie nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov, a preto som žiadala, aby Okresný úrad Bratislava podľa ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku odvolaniu v plnom rozsahu vyhovel a napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zrušil a vec vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie. Následne na toto odvolanie listom č. 18773/1406/2021/SU-RAA zo dňa 15.11.2021 sme obdržali „Upovedomenie vo veci o obsahu odvolania a výzvu na vyjadrenie sa proti Dodatočnému stavebnému povoleniu č. 15101/1406/2021/SU-RAA z 11.10.2021“. Moje konečné stanovisko na citovanú výzvu, ktoré som poslala v stanovenej lehote, som oznámila, že sa plne stotožňujem so všetkými námietkami v pripojenom odvolaní RNDr. J. Ostertága a žiadam odvolací orgán, aby napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zrušil a vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie a rozhodnutie. Doposiaľ sa neozval ani stavebný úrad MČ Bratislava-Rača, ani Okresný úrad ako odvolací orgán. Čo je za tým? Prečo? Dúfam, že sa odvolanie nestratilo!
Pokiaľ viem, pre Verejnú správu stále platia zákony o Nezlučiteľnosti funkcií a o konflikte záujmov. Pre Obecnú samosprávu – t. j. funkcionárov, starostov obcí / primátorov miest, vedúcich a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev je 1.) nezlučiteľnosť funkcií v rámci obecnej samosprávy upravená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 2.) ochrana verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov je upravená Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu. Je to tak aj v prípade stavebného úradu MČ Bratislava-Rača? Či na OÚ?
Jedno významné a trefné porekadlo hovorí „Vrana k vrane sadá – rovný rovného si hľadá“. A keď sa už všetky vrany a tí rovní dajú dohromady, vznikne z toho úzus „Ja bráchovi a brácha mne“. Preto mňa nič nemohlo odradiť od toho, aby som ďalej neskúmala a nehľadala súvislosti, ktoré nastali najmä po predchádzajúcich komunálnych voľbách do verejnej správy a po zvolení nového vedenia MČ Bratislava-Rača a uvedením do funkcie vedúcej stavebného úradu Ing. A. M. bez výberového konania, manželky generálneho riaditeľa Úradu geodézie, kartografie a katastra, tiež dosadeného bez výberového konania bývalým ministrom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka J. M. bez zohľadnenia zákona o Nezlučiteľnosti funkcii a o konflikte záujmov. Podľa mňa pravdepodobne na dôležité riadiace a odborné funkcie nášho krachujúceho štátu stačí byť priaznivcom či členom nejakej významnej strany či hnutia, ktorá si aplikuje ďalšie niekoľko tisícročné porekadlo „Komu dal Pán Boh úrad, tomu dal aj rozum“. Nikto neskúmal, či takéto protiprávne a nezákonné obsadzovanie dôležitých funkcii, ako je i napríklad okrem iných aj vedenie stavebného úradu MČ Bratislava-Rača? Či nie je ani náhodou v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov (zákon o ochrane verejného záujmu)? Možno by sa dnes o Rači všeobecne nehovorilo, že „Rača je najkorupčnejšia mestská časť Bratislavy“.
Je až veľmi zaujímavé, ako sa dokážu rôzne spoločnosti s. r. o. najmä ak majú ziskuchtivých hrabošov a podvodníkov za konateľov či nebodaj vlastníkov, pekne krásne dohovormi a rôznymi protizákonnými činmi pospájať a prakticky vytvárať dojem, že oni sú tí múdri a dodržiavania rozvoja životného prostredia chtiví a tí druhí sú predsa slabomyseľní chudáci, ktorých veľmi ľahko spacifikujeme a ukážeme im, kto tu má moc a kde je sever. Prinajmenšom im ponúkneme nejaké „benefity“, aby boli ticho a neotravovali.
Nno a ešte niečo zaujímavé. Skúmal niekto, či vedúca stavebného úradu MČ Bratislava-Rača nevie náhodou niečo o spoločnosti GEP s.r.o., v ktorej pôsobí ako vlastníčka a zároveň konateľka? Náplňou tejto spoločnosti je obstarávacia činnosť v stavebníctve, projektová činnosť a iné. Ďalej aké má kontakty na spoločnosť AK Inžiniering s.r.o., či na spoločnosť Hydroinvest s.r.o., ktorej náplňou je nákup, predaj a prenájom nehnuteľností, realitná agentúra, projektová činnosť a pod. Potom sa nečudujme, že spoločnosť PLEXUS-Group s. r. o., majiteľ stavebník V. Janko, ako i spoločnosť PH9 s.r.o. si až prirýchlo našli vhodných partnerov na stavebnom úrade MČ Bratislava-Rača, aby za plnej podpory a bez stavebného povolenia mohli na čierno dostavať „Rodinný dom Alstrova“ s dvoma bytovými jednotkami, RD NN bez stavebného povolenia a ďalšie, na ktoré mal pripravené projekty, ničiť životné prostredie, zamedziť prístup k parcele č. 1683/443 a neohláseným výkopom pre druhý RD NN tiež bez stavebného povolenia, porušovať Územný plán, obťažovať susedov a zničiť ich úrodu.
Na záver, k našim písomným či ústnym oznámeniam, vyjadreniam, námietkam a odvolaniu voči dodatočnému stavebnému povoleniu sa starosta MČ Bratislava-Rača, ani vedúca stavebného úradu doposiaľ nevyjadrili.
Verím však, že odvolací orgán nie je zapletený v korupčných benefitoch v rôznych spoločnostiach (s.r.o.). a napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu zruší a vráti prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie.
Zároveň verím, že aj dotknuté politické strany a hnutia, v ktorých stále existujú takéto „vrany“, si uvedomia, že my, slušní občania, chceme žiť v slušnej spoločnosti a o takýchto politikov v obecných, mestských či vo vyšších zastupiteľstvách nemáme záujem. Dúfam, že hovorím za takmer všetkých.

(pokračovanie)
Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, Žitný0 komentárov:

Zverejnenie komentára