Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.9.13
0
Vyjadrenie likvidátora doc. PhDr. Zoltána Rózsu, PhD., Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik „v likvidácii“.

IČO: 00 015 474. so sídlom: Orolská 3, 010 31 Žilina, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Pš, vložka č.: 15/L,
zastúpený: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. - likvidátor

račan.sk
v. p. Miro Ščibrany
Albánska 5A
83106 Bratislava - Rača 

V Bratislave, dňa 16.09.2013


Vážený pán Ščibrany, 

v nadväznosti na Vašu žiadosť zo dňa 11.09.2013 k situácii týkajúcej sa pozemkov a parkovacích miest na sídlisku Pri Šajbách v mestskej časti Bratislava - Rača adresovanej štátnemu podniku Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik „v likvidácii“ (ďalej len ako „štátny podnik“) si Vám dovoľujem uviesť nasledovné. 

Ako likvidátor štátneho podniku postupujem pri likvidácii podniku, a teda pri speňažovaní majetku štátu v správe štátneho podniku výlučne v zmysle zákonného postupu. Právnym základom pri speňažovaní majetku v rámci likvidácie štátneho podniku je zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby. Pri organizovaní verejných dražieb postupujem v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa ustanovení dražobného poriadku obsiahnutého v zákone o štátnom podniku. 

Pri lustrácii vlastníctva štátneho podniku v likvidácii v katastrálnom území Rača bola zistená situácia umiestnenia lokality a boli vykonávané obhliadky skutkového stavu nehnuteľností. Dôkladným a odborným šetrením bolo zistené, že výlučným vlastníkom dotknutých nehnuteľností sú Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, š.p. v likvidácii. 

Nehnuteľnosti boli pri likvidácii štátneho podniku na verejnej dražbe riadne odpredané ako druh pozemku, konkrétne špecifikované na predmetnom liste vlastníctva vedenom v katastri nehnuteľností a v znaleckom posudku. Konkrétne označenie pozemku v katastri nehnuteľnosti hovorí o možnom spôsobe využívania pozemku. 

Stanoveniu všeobecnej jednotkovej hodnoty nehnuteľností predchádzalo vypracovanie znaleckých posudkov znalcom zapísaným v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo. odvetvie: pozemné stavby a odhady hodnoty nehnuteľností. Cenové ohodnotenie jednotlivých parciel, konkrétne jednotková hodnota pozemku (cena za 1 m2/EUR) v katastrálnom území Rača nachádzajúce sa v intraviláne mestskej časti Bratislava bolo cca za 44,74 EUR/ m2

V zmysle dražobného poriadku je vydané ku každej konkrétnej dražbe osobitné oznámenie o vyhlásení dražby, ktoré obsahuje zákonom požadované náležitosti ako je napríklad špecifikácia nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov z katastra nehnuteľností a prípadných záväzkov, ktoré viaznu na nehnuteľnostiach, vyvolávacia cena určená znaleckým posudkom, miesto, dátum a čas konania dražby a ďalšie. Nakoľko sa oznámenie o vyhlásení dražby musí zverejniť najneskôr 14 dní pred dňom konania dražby v dennej tlači distribuovanej celoštátne, vždy bol informačný účel zverejnenia prostredníctvom denníka s celoštátnou pôsobnosťou zachovaný. V konkrétnych prípadoch vyhlásenia verejných dražieb na predaj nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Rača, boli dražby na predaj nehnuteľného majetku zverejnené oznámeniami uverejnenými v denníku Hospodárske noviny. Prípadný záujemca o dražbu takto mal všetky potrebné informácie k dispozícii spôsobom uvedeným v zákone. Konkrétne oznámenia o vyhlásení dražby boli uverejnené v denníku Hospodárske noviny v dňoch 29.03.2012, 24.04.2012, 21.05.2012, 13.06.2012, 25.09.2012. 

Pre úplnosť poskytnutých informácií chcem uviesť, že terajší vlastník predmetných nehnuteľností - obchodná spoločnosť Blackstorm Group s.r.o. nebol účastníkom žiadnej verejnej dražby, a teda ani vydražiteľom. K prevodu vydražených nehnuteľností na obchodnú spoločnosť Blackstorm Group s.r.o. došlo pravdepodobne až po predmetných dražbách. 

Dovoľujem si Vás upozorniť, že Vami položené otázky sú všeobecné a bolo ťažké na ne odpovedať konkrétne. Vzhľadom k prioritnému zachovaniu dobrých vzťahov som sa však o to pokúsil. 

Záverom by som Vás chcel požiadať, aby bola odpoveď uverejnená v plnom znení. Ak by to nebolo z technických dôvodov možné, dovoľujem si Vás požiadať o autorizáciu pred uverejnením, nakoľko chcem predísť možnému vyňatiu len istých častí bez nadväznosti na celý text, a tak zabrániť ďalším nedorozumeniam. 

Za pochopenie a spoluprácu ďakujem. 

S pozdravom 

Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky,
štátny podnik „v likvidácii“
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., likvidátor


Súvisiace podklady a články:

0 komentárov:

Zverejnenie komentára