Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.4.14
0
Krasňany sú jedinečná oblasť - záhradné mestečko, ktorú treba zachovať. Aktuálne sa do 30.4. dá pripomienkovať začiatok procesu obstarávania územného plánu zóny. Bude dobré, ak pošle pripomienky čo najviac ľudí. Ja som zaslal tieto pripomienky: 

                Na základe výzvy uverejnenej na webovom sídle úradu Vám zasielam nasledovné pripomienky k začatiu obstarávania územného plánu zóny Krasňany:
  1. v prvom rade požadujem, aby základnou premisou a ideou zaregulovania predmetného územia bolo zachovanie architektonicko-urbanistickej koncepcie pôvodného sídliska Krasňany ako „záhradného mestečka“ s doplnkovou funkciou športu v oblasti športového areálu na Černockého ulici.
  2. je nevyhnutnosťou zabrániť zahusťovaniu daného územia, nakoľko stavanie domov v prielukach a medzi domami by znamenalo zničenie urbanistického konceptu, výrazné zníženia kvality bývania a tiež kvality životného prostredia.
  3. navrhujem zaregulovať predmetné stabilizované územie tak, aby nebolo možné stavať na danom území obytné a polyfunkčné budovy.
  4. za základný problém územia považujeme prevažujúci funkčný kód 101, ktorý umožňuje viacpodlažnú zástavbu obytného územia (tj. viac ako štvorpodlažné budovy) – dané územie je síce v prevažnej miere vedené ako „stabilizované obytné územie“, žiadam však dôraznú reguláciu v zmysle usmernenia textovej časti územného plánu mesta Bratislavy, kde sa o stabilizovanom území hovorí, že:  „merítkom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho  územia, ktoré je nevyhnutné pri obstarávaní podrobnejších dokumentácií alebo pri hodnotení novej výstavby v stabilizovanom území akceptovať, chrániť a rozvíjať. Posudzovanie dostavieb, prestavieb, nadstavieb a novostavieb v rámci stabilizovaných území sa uskutočňuje na základe ukazovateľov intenzity využitia územia vo funkčnej ploche.  Z celomestského pohľadu nie je možné, ani účelné obsiahnuť detail a zložitosť, ktorú predstavuje stavba v stabilizovanom území. Ak nový návrh nerešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do zástavby neprijateľný kontrast resp. neúmerné zaťaženie pozemku, nie je možné takúto stavbu v stabilizovanom území umiestniť.
  5. v prípade, ak nebude možné zaregulovať predmetné územie ako územie, kde bude zachovaný súčasný urbanisticko-architektonický ráz a charakter (zákaz zahusťovania, ochrana zelene a verejného priestoru obyvateľov), tak požadujem začať obstarávať urbanistickú štúdiu predmetnej oblasti, ktorá by bola podkladom na zmeny územného plánu a zmenila by funkčný kód 101 na kód 102 – malopodlažná bytová zástavba v stabilizovanom území.
  6. požadujem, aby Mestská časť Bratislava – Rača preverila možnosť vyhlásenia zastavanej časti územia (od Hlinickej po Černockého) za pamiatkovú zónu pre jej jedinečný urbanisticko-architektonický charakter.
  7. žiadam tiež, aby sa konalo verejné zhromaždenie k predmetnej téme s vedením mestskej časti a obyvateľmi Krasňan.
  8. požadujem v danej regulácii zachovať maximálne množstvo zelene, verejných priestorov a priestorov na oddych a šport.
  9. funkčné územie športového areálu na Černockého ulici (kód 401) požadujem zaregulovať tak, aby v danom území nebolo možné stavať polyfunkčné budovy ani žiadne budovy nesúvisiace priamo so športom.
  10. funkčné územie regulované kódom 201 a 202 (občianska vybavenosť) požadujem zachovať iba v rozsahu existujúcich stavieb (školy, škôlky, obchody a pod.).
S pozdravom

Mgr. Michal Drotován

0 komentárov:

Zverejnenie komentára