Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Daň za pozemok nech platí vlastník, využívať ho budeme „my všetci“?

Skúsim stručne popísať situáciu:
V roku 2013 prebehla na MÚ Rača akcia – zvolávali občanov ohľadom ROEP-u (ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov).
Ako mnohým iným, aj na mojom LV v časti E pribudlo 76 m2, ktoré boli v minulosti jednoducho použité na rozšírenie komunikácii – konkrétne Popolnej (v časti križovatky s ulicou Na medzi).
V roku 2014 bol riadne vypracovaný geometrický plán a tento zakreslený a zapísaný do môjho LV v časti C. Za tieto m2 aj riadne platím daň z nehnuteľností. Keďže však túto časť pozemku nemôžem riadne využívať, oslovila som v júni r. 2016 MÚ Rača o právne urovnanie vzťahu k tomuto pozemku. Môj návrh bol: odkúpenie 76 m2 mestskou časťou Rača.
Dňa 14.7.2016 som dostala odpoveď, citujem: „... si Vám dovoľujem oznámiť, že prevod nehnuteľností schvaľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača uznesením. Vaša žiadosť bude zaradená do legislatívneho procesu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača a nasledovne Vás budeme informovať o jeho výsledku“. Podpísaná prednostka MÚ p. Ing. Jana Pešková.
Medzičasom sa však spustila akcia – petícia za okamžité riešenie dopravnej situácie na Popolnej v časti od križovatky Popolná – Rudnická po križovatku Popolná – Na medzi, za stavebnú uzáveru z dôvodu nedostatočnej prístupovej komunikácie vzhľadom k neúmernej výstavbe a za vypracovanie zónovej štúdie, pretože v tejto lokalite začína obrovský stavebný boom výhodný predovšetkým pre developerov.
Začala som sa zaujímať, čo je vlastne s mojou žiadosťou z júna 2016.
Na miestnom zastupiteľstve 11.4.2017 mi p. starosta Pilinský povedal, že predmetný pozemok je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava a mám sa obrátiť so žiadosťou na magistrát.
Ihneď na druhý deň, 12.4.2017, som dostala z MÚ Bratislava-Rača druhú odpoveď – len stručne: pozemok sa nachádza pod verejnou komunikáciu III. triedy, je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava a je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Rača, a to od roku 1992. S odvolaním sa na znenie Zákona č. 66/2009 Z.z.
Zjednodušene povedané, som „povinná strpieť výkon práv zodpovedajúci vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom území“. Mám sa teda obrátiť s mojou žiadosťou na príslušné oddelenie magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ktoré je vlastníkom komunikácie na Popolnej ulici. Podpísaná Ing. Jana Pešková, prednostka MÚ.
Zhrnuté – na jednu žiadosť dve rôzne odpovede, avšak ani jedna ochota zo strany MÚ Bratislava-Rača situáciu riešiť. Či už odkupom, prenájmom, či iným spôsobom. Nebola som prizvaná k žiadnemu rokovaniu napriek tomu, že miestnym zastupiteľstvom bola schválená rekonštrukcia Popolnej v časti od križovatky Popolná – Rudnická po križovatku Popolná – Na medzi.
Osobne som otvorená viacerým riešeniam, avšak MÚ Bratislava-Rača tento problém alibisticky posúva namiesto toho, aby ho riešil. Touto politikou MČ Rača – daň za pozemok nech platí vlastník, ale využívať ho budeme „my všetci“ – sa problém len nabaľuje.

Ľudmila Hudecová
obyvateľka Rače

Prílohy:0 komentárov:

Zverejnenie komentára