Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

1.12.17
0
Reakcia starostu Vajnôr Jána Mrvu na článok 
uverejnený na portáli RačaWeb.


Vážený autor,
ceníme si váš záujem o výstavbu dvoch objektov na Rybničnej ulici. Na úvod uverejníme pár faktov, aby nám nebola vyčítaná snaha niečo skrývať.

Spoločnosť MBM-Group už v roku 2010 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na polyfunkčný dom Diamant v lokalite Rybničná. V projekte sa uvažovalo o vybudovaní stavby, v ktorej bude okrem priestorov využívaných na podnikanie aj občianska vybavenosť. Novostavba má mať 6 nadzemných podlaží, na ktorých budú vybudované kancelárske priestory a celkovo iba normálnych 25 bytových jednotiek. Podľa stavebného projektu tam bude 18 dvojizbových a 7 trojizbových bytov. Byty sa stavajú pre ľudí. Nič prekvapujúce.


Podľa územného plánu je pozemok vhodný na funkčné využitie „občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu“ č. funkcie 201 – rozvojové územie, regulačný kód G.

Podmienky funkčného využitia plôch v sebe zahŕňajú územia areálov a komplexov občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu s konkrétnymi nárokmi a charakteristikami podľa funkčného zamerania. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy (čo je 25 normálnych bytov). Toto je platné aj teraz aj v minulosti, na toto územie neboli žiadne zmeny a doplnky.

Lokalita Rybničná bola a je dlhodobo považovaná za perifériu najmä pre charakter územia. V minulosti tu boli umiestňované priemyselné objekty a stredné školy. Bytová zástavba bola skôr výnimkou. Nachádzali sa tu však internáty, stredné školy a pár ubytovní. Preto aj občianska vybavenosť a doprava bola na chvoste záujmu hlavného mesta, ktoré má v kompetencii stratégiu rozvoja. Dnes je však situácia iná. V existujúcich bytových objektoch na Rybničnej ulici 61 A - B je 402 bytových jednotiek. Aj tu bývajú ľudia, ktorí chcú mať istý štandard služieb. V projekte Diamant polyfunkčnosť garantuje aj verejnú vybavenosť. Investor pred začatím výstavby svoj zámer komunikoval aj zo zástupcami domových spoločenstiev a obyvateľmi, ktorí s menšími pripomienkami súhlasili so stavbou v konaní. Investor sľúbil ich pripomienky zapracovať do projektu, čo urobil.

Samozrejme, s počtom občanov s trvalým pobytom sa zvyšuje tlak aj na iné verejné služby, napr. na dopravu. To je však vec dohody s Dopravným podnikom, prípadne železničným dopravcom. S dopravným podnikom komunikujeme. Úvahy týkajúce sa prímestskej hromadnej dopravy naznačujú riešenia.

To, či sa bude rozvíjať rezidenčné bývanie v tejto lokalite, je na rozhodnutí majiteľov pozemkov. Územný plán to umožňuje. Stavebná komisia sa projektom Diamant zaoberala viackrát (ako každým iným) v čase schvaľovacieho procesu (viac ako 5 rokov dozadu) a svoje pripomienky predostrela staviteľovi. Boli to pripomienky dopravného charakteru súvisiace aj s redukciou samotnej stavby nad rámec toho, čo územný plán dovoľuje. Ten ich akceptoval a zapracoval do projektu. Čo sa týka ďalšej výstavby v lokalite, tak stavebný úrad zatiaľ neregistruje žiadosť o vydanie povolenia na bytovú zástavbu. Sám asi viete, že ak sa niekomu niečo nepáči a nechce, aby to tam stálo, nestačí k tomu, aby stavba nestála. Ani samospráva, ani stavebný úrad nemá na to kompetencie, aby stavbe zabránil. Môže však stavbu pripomienkovať a redukovať ju na okolité pomery a žiadať dopravné vylepšenia. To sme aj urobili.


Stavba čerpacej stanice na Rybničnej ulici bola povolená príslušnými stavebnými povoleniami, o ktorých staviteľ informuje aj na informačnej tabuli stavby. Aj táto stavba prešla opäť viackrát cez stavebnú komisiu, ktorá svoje námietky žiadala zapracovať do projektu. Na vydanie stavebného povolenia musí staviteľ splniť podmienky podľa stavebného zákona a predložiť tiež doklady, ktoré zákon vyžaduje. Stavebný úrad neskúma, či je v regióne 10 alebo len jedna čerpacia stanica. To by si mal vyhodnotiť budúci prevádzkovateľ v rámci svojho biznis plánu.

Záverom chcem povedať, že nerozumiem, prečo sa portál RačaWeb venuje stavbám, ktorých schvaľovací proces prešiel štandardným postupom, ako je u nás obvyklé, viac krát cez stavebnú komisiu, na ktorých sa projekt pripomienkoval a naviac celé sa to udialo ešte pred rokom. Náš časopis Vajnorské novinky sa stavbami v Rači nezaoberá, ale informuje občanov o dianí v našej mestskej časti. To je jeho poslaním.

S úctou
Ján Mrva
starosta Vajnôr


0 komentárov:

Zverejnenie komentára