Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

6.12.17
0
Starosta mestskej časti Bratislava-Rača vydal v novembri, tesne po voľbách do VÚC územné rozhodnutie zámeru Rínok Rača. Tomuto zámeru sa venujem obšírne už sedem rokov. Treba uviesť na správnu mieru niektoré skutočnosti, ktoré starosta tvrdí v obecných novinách, kde sa snaží marketingovo obhájiť svoje povolenie. Skutočnosť je však taká, že starosta nesie za tento projekt politickú zodpovednosť od A až po Z. To sa však v novinách nedočítate.


1. Peter Pilinský, vtedy ako radový poslanec za koalíciu SMER, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ, ktorý nastúpil ako prvý náhradník po zomrelom poslancovi Alojzovi Zvozilovi, hlasoval 19.02.2008 za zadanie na spracovanie územno-plánovacieho podkladu Vin-Vin (neskôr projekt premenovaný na Rínok Rača). 


Nebolo to len také bežné hlasovanie - hlasovaním poslanci odobrili ideový návrh zmeny územného plánu na vysokopodlažnú zástavbu. Samozrejme tzv. brownfields sa všade na svete menia na developerské projekty - v tomto prípade však nie je ničím obhájiteľné, že hlasovaním poslanci súhlasili s vysokopodlažnou výstavbou v oblasti, kde menšie bytové domy na Plickovej pozvoľne prechádzajú na zástavbu rodinných domov za električkovou traťou. Urbanisticky preto, ak mala byť výstavba, tak malopodlažná. Neskôr Pilinský (napr. pri argumentácií v roku 2011 voči petičnému výboru) hovoril, že ináč by tam bol logistický park - úplný nezmysel, ktorý by tam samozrejme nikdy nevznikol. A ako obhajoba veľmi slabé.


2. Račiansky poslanec Pilinský následne hlasoval v MiZ Rača za zaradenie návrhov zmien do zmien a doplnkov územného plánu 02. Jednalo sa celkovo o sedem navrhovaných zmien (budú uvedené nižšie). Z tabuľky za zaradenie do zmien Račianske miestne zastupiteľstvo nehlasovalo v období 2006-2010 jedine v prípade "Rača Ohňavy" (tam neexistuje uznesenie, že by sa k tejto veci MiZ Rača niekedy vyjadrilo). 
3. 27.12.2010 sa poslanec Pilinský stal starostom mestskej časti Rača zložením sľubu a v podobnom termíne sa zároveň stal aj mestským poslancom za obvod Rača. Začiatkom roka 2011 organizovali občania v partii okolo Rasťa Turanského petičnú akciu proti zmene územného plánu v rozsahu, v akom bola navrhovaná v zámere Vin-Vin (Rínok Rača). Na prvýkrát sa aj podarilo vyňať Vin-Vin zo zmien územného plánu na meste. V druhom a definitívnom hlasovaní 15.12.2011 zmena územného plánu prešla a odvtedy je už iba otázkou času, kedy sa projekt začne realizovať v rozsahu, ako bol teraz povolený starostom. Mestský poslanec Pilinský teda aj do tretice hlasoval za zmenu územného plánu, ktorá tentokrát definitívne umožnila stavať Rínok Rača. Argumentoval to v diskusii napr. týmto:
Aká však bola pravda? Zmien 02, ktoré sa týkali Rače, bolo iba osem. Jednalo sa okrem zmeny KR/RA/6, kedy bolo vymedzené územie pamiatkovej zóny Rendez (čo bola jediná skutočne pozitívna vec v návrhoch - aj to návrh prešiel v menšej rozlohe ako žiadali obyvatelia Rendezu), o tieto zmeny - zmena na výstavbu v oblastiach Pod vodojemom, Rinzle, Meopta, Ohňavy, Vin-Vin a zrušenie pamiatkovej zóny Rača (čo napr. umožnilo výstavbu aktuálne rastúcej opachy na rohu Detvianskej a Rustaveliho). Plus jedno presunutie zariadenia elektrárni (resp. jeho dodatočná legalizácia zmenou UP) na Žabom Majeri. Tieto projekty nechcel starosta Pilinský oželieť v záujme neschválenia Rínku Rača (vtedy Vin-Vin).
 4. V následnom konaní EIA sa starosta rozdelil a vystupoval nielen ako povoľujúci orgán ale vymyslel si aj kategóriu mestská časť ako dotknutá verejnosť - v konaní o umiestnení stavby však sám požiadavky, ktoré zadal ako mestská časť už nežiadal dodržiavať. Resp. urobil také malé úpravy ako odstup kritickej budovy D3 od domov na Plickovej o skutočne smiešnych 50 centimetrov (áno, dobre čítate, "úspech", ktorým sa pochválil v Račianskom výbere ). Budova, ktorú sme my ako občania žiadali výrazne redukovať a ideálne úplne vyňať. Budova A1 - najvyššia oproti Sadmejiskej nebola redukovaná prakticky vôbec. A to naše požiadavky boli reálne a splniteľné, žiadne sci-fi. Predávať kozmetické úpravy ako závratný úspech je v prípade starostu skutočný výsmech obyvateľom Úžiny, Sadmelijskej, Novohorskej či Plickovej. 
Napriek tomu sa nechceme vzdať a včera som podal odvolanie voči územnému rozhodnutiu zámeru Rínok Rača v takomto znení (bez obrázkov, tie sú ilustračné):


Vec: Odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby č.j.: 18515/616/2017/UPSP-PR zo dňa 13.11.2017 „Obytný súbor Rínok Rača“

Týmto podávam ako účastník konania a zároveň splnomocnenec občianskej iniciatívy v zmysle §24 ods. 11 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby č.j.: 18515/616/2017/UPSP-PR zo dňa 13.11.2017 „Obytný súbor Rínok Rača“.

K danému rozhodnutiu mám tieto zásadne námietky:


1. Nepovažujem za dostatočné vysporiadanie sa s námietkami účastníkov konania, ktorí navrhovali redukciu zámeru a výrazné zníženie resp. nepovolenie stavebného objektu SO-10 – Bytový dom D3. Daný bytový objekt výrazne negatívne ovplyvní obyvateľov bytového domu Plickova 2-12 a jeho posunutie o 0,5 metra žiadnym zásadným spôsobom tieto námietky nerieši. Je veľmi zvláštne, že samotná mestská časť Bratislava-Rača vo svojich pripomienkach v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov namietala objem a lokalizáciu stavby SO-10 – Bytový dom D3 a napriek tomu v povoľovacom konaní, kde je samotná mestská časť povoľovací orgán, svoje námietky voči zámeru neuplatnila. Naďalej žiadam, aby predmetný objekt SO-10-Bytový dom D3 bol vyňatý z územného rozhodnutia a nebol povolený.


2. V liste č. 10556/2018/2015/UPSP zo dňa 20.7.2015 v procese EIA mestská časť Bratislava-Rača uvádzala, že s realizáciou predloženého zámeru nesúhlasí, pretože navrhovaná zástavba podľa investičného zámeru svojou hmotovo-priestorovou štruktúrou a osadením do terénu vytvára neúmerný kontrast vo vzťahu k objektu Nemeckého kultúrneho domu. Daná skutočnosť sa však v územnom konaní nezmenila, preto je nepochopiteľné, že mestská časť ako povoľovací orgán nežiadala dodržať svoje vlastné stanovisko. V totožnom stanovisku mestská časť Bratislava-Rača uviedla, že nesúhlasí s navrhovaným hmotovo-priestorovým riešení výškovej budovy A1, ktorá v juhozápadnej časti nerešpektuje charakter existujúcej viacpodlažnej zástavby na ul. Úžiny, vnáša do zástavby neprijateľný kontrast a vytvára bariéru v priehľadoch na Malé Karpaty. Z daným sa dá úplne súhlasiť, preto je opäť nepochopiteľné, ak mestská časť v následnom územnom konaní, kde bola povoľujúcim orgánom, na tejto vlastnej pripomienke netrvala a povolený objekt SO-02 Polyfunkčný objekt A1 + OV1 zásadne neupravila a povolila v prakticky rovnakom objeme a rozsahu. Mestská časť Bratislava-Rača nesúhlasila v liste 10556/2018/2015/UPSP zo dňa 20.7.2015 s realizáciou daného zámeru vzhľadom na negatívne vplyvy na životné prostredie. V samotnom územnom konaní sa však tieto vplyvy nijako zásadne neznížili, preto nesúhlasím s tvrdením mestskej časti, ktorá vydaním územného rozhodnutia de iure uviedla, že vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo už nie sú negatívne.3. Mestská časť Bratislava.-Rača vo svojom stanovisku č. 10556/2018/2015/UPSP zo dňa 20.07.2015 v procese EIA žiadala vybudovanie svetelnej križovatky Kubačova resp. Kadnárova/Sadmelijská ako vyvolanú investíciu navrhovateľa, nakoľko situácia je v tomto mieste kritická a bude evidentne zhoršená výstavbou zámeru. Z územného rozhodnutia č.j. 18515/616/2017/UPSP-PR však nie je vôbec zrejmé, či navrhovaná križovatka má byť svetelne riadená – žiadam o preverenie tejto skutočnosti v odvolacom konaní.

4. Mám za to, že záväzná požiadavka zo Záverečného stanoviska č. 1655/2016-3.4/ak vydaného Ministerstvo životného prostredia, uvedená v kapitole VI. 3 bod 3 nebola naplnená, nakoľko napríklad zmenu odstupu budovy D3 o 50 centimetrov je možné považovať za nedostatočnú a zároveň ťažko skontrolovateľnú pri samotnej výstavbe.


5. V územnom rozhodnutí nie je splnená požiadavka Záverečného stanoviska č. 1655/2016-3.4/ak vydaného Ministerstvo životného prostredia, uvedená v kapitole VI. 3 bod 5, keďže sa žiadnym spôsobom neupravuje pôsobenie environmentálneho dozoru.


6. Samotné vyjadrenia DPB, a. s. k dostatočnej kapacite verejnej dopravy považujem za nedostatočné, nakoľko DPB, a. s. uviedol, že dopravca ponuku kontinuálne rieši v súčinnosti s objednávateľom výkonov vo verejnom záujme a spolufinančníkom MHD Hlavným mestom SR Bratislava – z daného dôvodu DPB, a. s. nemá prakticky žiaden vplyv na to, aký objem a rozsah MHD bude objednaný. DPB, a. s. žiadnym merateľným spôsobom nepreukázal, že po realizácií výstavby zámeru Rínok Rača bude kapacita dostatočná.


7. V rozhodnutí č. 6708/2016-9.2 (16/2016-rozklad) Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 11.08.2016 bolo uvedené, že „mestská časť Rača teda v nadväznosti na záverečné stanovisko vydané ministerstvom bude v nasledujúcom konaní činná ako povoľovací orgán a bude mať možnosť práve v tomto postavení zastupovať záujmy verejnosti, ktorej sa môže dotknúť navrhovaná činnosť.“ Mám však za to, že mestská časť vydaním napadnutého územného rozhodnutia tieto záujmy nezastupovala dostatočne a naopak vydala rozhodnutie priamo v rozpore so svojim pôvodným stanoviskom.8. Mám za to, že predmetné územné rozhodnutie č.j.: 18515/616/2017/UPSP-PR zo dňa 13.11.2017 „Obytný súbor Rínok Rača“ bolo vydané v rozpore so zákonom, nakoľko nebola splnená požiadavka §38 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákona), podľa ktorej musí navrhovateľ k pozemku preukázať vlastnícke alebo iné právo resp. súhlas vlastníka. Podľa stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava č. 55631/2016/2-371193 zo dňa 18.10.2016 bol na pozemky č. 1021/6, 1531/13, 1021/11, 891/138, 891/29, 1021/8, 1537/10, 1537/7, 1607/34, 1631/1, 1021/7, 1537/11, 1485, 1525/1, 1593/4, 1518/1, 1531/3, 1531/4, 1531/6, 1531/11, 1537/4, 1537/5, 1537/8 udelený súhlas s „navrhovanou realizáciou stavebných úprav k stavbe „Obytný súbor Rínok Rača“ podľa predloženej situácie s podmienkou, že stavebník stavby pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí dohodu podľa §19, Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č. 135/1691 Zb. dohodu, v ktorej budú vyšpecifikované podmienky navrhovaných stavebných úprav.„ Daný dokument je podpísaný Mgr. Valérom Jurčákom, poverených vedením OSK. V spisovom materiály nie je žiadnym spôsobom doložené, že Mgr. Valér Jurčák má podpisové práva resp. splnomocnenie štatutárom vlastníka časti pozemkov, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava na udelenie súhlasu s vybudovaním stavieb na pozemku Hlavného mesta SR Bratislava. Z daného dôvodu nie je možné daný dokument považovať za udelenie súhlasu podľa §38 Zákona č. 50/1976 Zb. Mimo toho časť týchto pozemkov nie je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ale vlastník je neznámy. Nakoľko súhlas s nakladaním nehnuteľností v majetku Hlavného mesta SR Bratislava udeľuje v zmysle príslušných zákonov a VZN iba primátor (so súhlasom starostu predmetnej mestskej časti) resp. mestské zastupiteľstvo Bratislava, mám za to, že súhlas s umiestnením stavby na predmetných pozemkoch nebol udelený.9. Stavebný úrad sa žiadnym spôsobom nevysporiadal s pripomienkou BVS, a. s. č. 30269/4020/2016Hz zo dňa 15.8.2016 resp. č. 7913/4020/2017/Eš zo dňa 28.4.2017, že existujúca dažďová kanalizácia DN 500, do ktorej je riešené pripojenie navrhovanej dažďovej kanalizácie DN 300 z územia navrhovaného obytného súboru, nie je v prevádzke BVS, a. s. Z toho dôvodu je nutný súhlas jej vlastníka. Tento súhlas sa v predmetnom spise nenachádza a teda predmetnú dažďovú kanalizáciu nie je možné viesť navrhovaným zaústením.

10. Objekt SO-07 – Polyfunkčný objekt C3 – Materská škôlka bol nesprávne pomenovaný, nakoľko materská škôlka má tvoriť iba parter predmetného objektu a zvyšných 6NP má tvoriť 48 bytových jednotiek.


11. Mám za to, že spoločnosť 2JTI, s.r.o. žiadnym dokázateľným spôsobom nevyvesila verejnú vyhlášku v mieste stavby.


Z dôvodu vyššie uvedeného žiadam o vrátenie predmetného zámeru „Obytný súbor Rínok Rača“ na nové územné konanie, kde budú vo výrazne vyššej miere zapracované pripomienky verejnosti vznesené v priebehu procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie – prioritne bude výrazne znížený objem resp. úplne bude z konania vypustená stavba SO-10 Bytový dom D3 a bude výrazne znížený objem stavby SO-02 – Polyfunkčný objekt A1 + OV1.

Mgr. Michal Drotován, 
splnomocnenec občianskej iniciatívy
v zmysle §24 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára