Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

19.1.18
0
Nadväzne na príspevky uverejňované na portáli račan.sk, ale aj z vlastnej skúsenosti, mi nedá, aby som sa konečne neozvala a nepoukázala na krivdy, ktoré sú stále páchané v neprospech vlastníkov pozemkov – vinohradov na mnohých našich najmä starších spoluobčanoch Račanoch.

A čo na to Ústava Slovenskej republiky?

Ale poďme pekne poporiadku! „Zákon zákonov“ hovorí, že „vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme a za primeranú náhradu“. Toto je oprávneným vlastníkom – občanom Slovenskej republiky, vrátane občanov Rače, zaručené Ústavou SR. Možno si to zodpovední pracovníci na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy, či na MÚ Rača, alebo na Katastrálnom úrade neuvedomujú, alebo zákony a uznesenia z nej vyplývajúce, či z neznalosti, alebo zámerne nečítajú, prípadne ustanoveniam schváleným v Ústave alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a normám nerozumejú. To je len a len vec každého úradníka na príslušnom vedúcom mieste. Nech sa preto nečudujú, že si každý ukrivdený občan právom myslí, že niekomu z uvedeného reťazca úradníkov išlo a ide len a len o vlastný prospech prípadne i zisk. Ukrivdený a podvedený občan má právo sa brániť a toto právo mu zaručuje Zákon EU „o ochrane ľudských a majetkových práv“!!!!!!

Mám podrobnú dokumentáciu a skúsenosť získanú pri vybavovaní pozemku – vinohrad v lokalite Rinzle. Pôvodné parcelné č. 1721, pôvodná výmera 1773 m2, pôvodný List vlastníctva 1131, zapísaný v pozemno-knižnej vložke 378, k. ú. Rača. Na LV zo 4.10.1999 bola ešte stále uvedená výmera 1773 m2. Podotýkam, že pozemok - vinohrad som nadobudla legálne dedením ako spoluvlastníčka. Avšak na LV zo 16.5.2005 p. č. 1721 som zistila, že pôvodná výmera 1773 m2 bola znížená o 605 m2 v neprospech vlastníkov na 1168 m2. O tejto zmene nikto vlastníkov neinformoval. Náhodou som sa o tom dozvedela v 1. Račianskej realitnej kancelárii, kam som bola predvolaná za účelom prejednania zmluvných podmienok na predaj tohto pozemku, o ktorých podmienkach a sfalšovanom LV sa nebudem rozpisovať. Prepáčte mi, milí čitatelia, ale tieto podmienky boli vypracované viac ako podvodnícky!!!!!!


Preto znalá problematiky zákonov o ochrane ľudských práv, ako oprávnená vlastníčka som písomne požiadala Katastrálny úrad na Peknej ceste o vysvetlenie, kam vlastne tých 605 m2 pôdy zmizlo. Verte mi, že to som asi nemala robiť. I napriek tomu, že som sa na úrad dostavila včas, vznikla zo strany vedúcej pracovníčky situácia, ktorú mi málokto uverí. V kancelárií sedel za stolom úradník, ktorý mal predmetný spis, o ktorý som žiadala, už pripravený a podával mi ho. Vtom zo zadnej miestnosti s veľkým krikom pribehla nejaká úradníčka a spis mu vytrhla z ruky, pritisla si ho na prsia a revala, že to nedá a nedá a nedá. Potom sa s krikom obrátila na mňa, že čo tam robím, aby so hneď vypadla, otvorila dvere na chodbu a vyhodila ma... Jej správanie som považovala za porušenie mojich ľudských a vlastníckych práv. Preto som hneď po tomto incidente dňa 19.05. 2005 na Úrad geodézie, kartografie a katastra podala sťažnosť – žiadosť na reklamáciu výmery v Katastri Rača, Rinzle, a sťažnosť na chovanie zamestnancov. Následne mi listom ÚGKK č. OKI-2667/2005 dňa 27.05. 2005 prišla kladná informácia s tým, že vtedajšej riaditeľke Katastrálneho úradu III. Pekná cesta Rača, nariadili, aby moju sťažnosť urýchlene zo zákona vybavili a mnou požadovanú pôvodnú dokumentáciu, na ktorú mám právo ako oprávnená vlastníčka nehnuteľnosti, mi poslali.

Následne listom č. 3-927/2005 PG, dňa 21.06. 2005 mi boli žiadané dokumenty aj s ospravedlňujúcim listom doporučene poslané.

Po preštudovaní celej dokumentácie som zistila, že chýbajúca časť 605 m2 z nehnuteľnosti – vinohradu s p. č. 1771 o výmere 1773 m2, bola použitá na žiadosť Miestneho národného výboru (MNV) Bratislava-Rača zo dňa 26.11.1973 na vyvlastnenie tejto časti pozemku, za účelom výstavby športového areálu TJ Lokomotíva Rača v Krasňanoch. Odbor výstavby a územného plánovania ObNV Bratislava III. listom OVaÚO-330-22/74-Dr BOš. 4. a vedúci odb. výstavby a územného plánovania Ing. Ján Grosch žiadosti MNV Bratislava-Rača vyhoveli.

Podotýkam však, že o tejto aktivite, teda vyvlastnení predmetnej časti pozemku, boli vlastníci príslušnej nehnuteľnosti dôkladne informovaní a čuduj sa občan, vtedy v minulosti v rokoch 1971-1974, teda v čase veľmi tvrdého totalitného režimu, boli všetci dotknutí vlastníci vyššie uvedených pozemkov riadne finančne odškodnení. Musím s veľkou ľútosťou poznamenať, že toto sa od roku 1990 a ani v súčasnej nejako pokrivenej a hrboľatej račianskej demokracii stále neuplatňuje!!!!!!!!!!!! Asi si demokraciu a zákony niekto z kompetentných veľmi čudne vysvetľuje. Asi takto: „ja bráchovi a brácho mne“, nemám pravdu? Lebo doposiaľ si niekto!!!!! z tohto vinohradu alebo pre niekoho, potichučky – potajme možno v prospech niekoho a niečoho!!!!! odkrajuje a výmera tohto vinohradu sa neustále znižuje a možno o rok neostane z neho ani kameň na kameni!!!!! A prečo by aj malo z neho niečo zostať? Veď starí možno dovtedy pomrú a bude ticho.

Musím poznamenať, že toto ešte nie je koniec protiprávnej manipulácie radničných s vlastníctvom týchto pozemkov. Až po dôkladnom preštudovaní príslušných dokumentov mi zaplo, prečo mi ich nechceli na Katastrálnom úrade vydať a dali im punc utajovania!!!!!

Tento pozemok – vinohrad Rinzle, s p. č. 1721 o výmere 1168 m2, bol Územným plánom určený na vybudovanie cesty III. či IV. triedy, ktorou sa mala zabezpečiť dostupnosť k vinohradom v katastrálnom území Rača, Rinzle, z Kadnárovej ulici do stredu územia k vinohradom až po Alstrovu, aby bola zabezpečená dostupnosť nielen k jednotlivým parcelám, ale ako sme sa nedávno presvedčili, aj pre záchranné a protipožiarne služby, lebo keď horeli vinohrady, záchranné a protipožiarne vozidlá mali problém dostať sa na miesto požiaru a hasiť, čo horelo, alebo zachrániť ľudský život!!!!! Som presvedčená, že ani po tomto článku nikto nepohne v prospech veci ani prstom. A prečo aj? Keď hlavní činitelia v Rači nedodržujú roky Ústavu, zákony, všeobecne záväzné, normy a predpisy, prečo by sa mal dodržiavať nejaký Územný plán!!!!! Čo na tom, že tento ÚP bol schválený meststkými aj miestnymi poslancami? Stále píšem o jednom a tom istom pozemku – vinohrade, ktorý bol bez vedomia vlastníkov rozdelený na dva pozemky a tu treba spozornieť, lebo: jedna parcela – vinohrad má parcelné číslo 1721/2 o výmere 699 m2, a niekto si dovolil protizákonne bez oznámenia resp. informovania vlastníkov tohto vinohradu – parcely zmeniť pôvodný list vlastníctva z 1131 na nový LV č. 12039. Ani o tejto nekalej činnosti vlastníci predmetného pozemku – vinohradu nič doposiaľ úradne nevedia. Ani na osobný dotaz som žiadnu odpoveď nedostala. Zaujímavá je druhá parcela, ktorej ostal pôvodný LV 1131 s parcelným číslom 1721/1 o výmere 469 m2. Aj keď tejto parcele – vinohradu ostal, čudujte sa všetci, síce pôvodný List vlastníctva č. 1131, je táto parcela dosť diskutabilná, lebo si z nej niekto potichučky a s požehnaním niekoho z kompetentných na MÚ vybudoval súkromnú cestu. Kedy, to je len vo hviezdach, alebo o tom vie len Pán Boh. Táto cesta však neumožňuje vstup do územia vinohradov, nie je schválená Územným plánom a ani finančne vysporiadaná s vlastníkmi týchto pozemkov. A konštatovanie vlastníkov? S pozemkami v katastri Rača si každý úradník robí, čo chce, teda nič poriadne a v zmysle zákonov, ale len samé čachre, najmä s pozemkami a vinicami!!!!!!!!

A na dôvažok ešte niečo, o čo by sa mala zaujímať aj prokuratúra!!! Listom z 18.12.2013 vlastníci predmetných pozemkov požiadali Okresný úrad, Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, v zmysle vtedy schválených predpisov „o zmenu druhu pozemku vinohradu“ parcely registra E-KN p. č. 1721/1 o výmere 469 m2, LV 1131, pričom podotýkam, že tento pozemok bol už vtom čase zmenený na cestu. Taktiež sme požiadali o zmenu vinice – parcely registra E-KN. s parc. číslom 1721/2 o výmere 699 m2, LV 12039 v Katastrálnom území Rača. Okresný úrad, Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 listom č. OU-BA-PLO-2015/118465/MPI vybavuje Mgr. Pisár, zo 17. 06. 2015 našu žiadosť zamietol, teda až jeden a pol roka mu trvalo, pokým nám dal odpoveď.

Prepáčte mi za nemiestny výraz: pekný chaos a neporiadok v evidencii pri manipulácii s pozemkami, ktoré majú vlastníkov. Preto „v zmysle Zákona NR SR o slobodnom prístupe k informáciám“ žiadam kvalifikovanú informáciu a odpoveď“. Dokedy budeme čakať na zákonné vysporiadanie uvedeného pozemku – vinohradu? Prečo a dokedy budú s našimi pozemkami šafáriť od buka do buka takíto úradníci, poslanci a vedúci pracovníci? Tamtamy mi pošepkali, že sa opäť plánujú nejaké čachre-machre s týmito pozemkami. Ubezpečujem vás, ak by bol niekto preveľmi zvedavý, odpoviem mu!!!!! Aj zdokladujem. 

Prečo sa toto môže takto beztrestne robiť?

Odpoviem: preto, lebo štátny úradník, ak je poslušný voči štátu, môže všetko. Napríklad práce na výstavbu diaľnic a ciest na súkromných pozemkoch dostanú zelenú skôr, než ich štát za náhradu vyvlastní. Prečo? Lebo štát môže všetko, aj skôr než je k tomu schválený zákon, lebo to vyhovuje poslancom na každej úrovni. Štát ušetrí na úkor vlastníka, lebo vlastník „môže stavať len na svojom pozemku a na základe stavebného zákona“. Po novom sa toto pre účely vydania stavebného povolenia pre štát už nevyžaduje. Pamätám si dobre, keď sa hlásalo: Keď to od vlastníka nepôjde podobrotky, pôjde to ináč – vyvlastnením“. Mám dojem, že račianski radní páni sa tohto vyhlásenia stále a niekoľko rokov držia zubami-nechtami.

Pýtam sa: Dočkajú sa právoplatní vlastníci vyššie uvedených (už 2 pozemkov) konečne zákonného vysporiadania takto rozkradnutého vinohradu?????

Pre informáciu: všetky dokumenty môžem na prípadné požiadanie predložiť k nahliadnutiu. Každý jeden dokument, ktorý uvádzam, má svoje reg. č., dátum odoslania a podpis zodpovedného referenta, a tak by malo byť všetko vedené a uložené v archíve dotyčných inštitúcií.

S pozdravom
Ing. Daša Ostertágová Štrbová


Poznámka: Niekedy mám dojem, či aj pripravovaný zákon „o vysporiadaní náhradných pozemkov“ nie je, ako zo skúsenosti vieme, len za účelom vnesenia ďalšieho zmätku do administratívy a registra s pozemkami vlastníkov!!! Len si spomeňme, ako a pre koho sa náhradné pozemky v minulosti takto riešili!!!!! 


0 komentárov:

Zverejnenie komentára