Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
POSLANECKÉ AKTIVITY CYRILA SEKERKU V ROKU 2018

Moje zaslané písomné poslanecké požiadavky / aktivity/ za časť Rendez (Východné / MČ Rača, konkrétnym inštitúciám – ktoré ich následne budú pre závažnosť problémov riešiť pracovne počas celého roku 2018


1/ písomné požiadavky Rendezu /Východného/ MČ Rača pre “Celoročný finančný rozpočet” na investičné akcie pre rok 2018

2/ písomnépožiadavkyRendezu /Východného/ MČ Račapre “Celoročnýfinančnýrozpočet” na investičnéakcie v oblastišportu, kultúryprerok 2018

3/ Plánkultúrnychakcii v KS Impulzprerok 2018

4/ RiešenievyužitiaBratislavskejintegrovanejdopravy s jehoprepojením na Rendez /Východné/ MČ Rača v dopravnomgenereli Bratislava – VÚC t.j. Magistrát, ŽSR, VÚC v roku 2018-2019

5/ ZákazprejazduťažkejnákladnejdopravycezceléúzemieRendezu /Východného/ do 10 t – Magistrát  hl. M. Bratislava prerok 2018

6/ žiadosť o dokončeniecestnýchoprávasfaltovéhopovrchuhlavnejcesty II. triedycezceléúzemieRendezut.j. železničnépriecestieRača – Šajby – StarýRendez – Paseky a súbežne v tejtocestnejtraseopravachodníka, jehoasfaltovéhopovrchu – vlastníkMagistráthl.m. Bratislava na rok 2018 /na vedomie MČ Rača/

7/ Žiadosť o orezanietopoľovvedľahlavnejcesty II. triedy v cestnompásmeskladyŠajby – začiatokDorpavnejuliceprerok 2018 v časevegetačnéhokľudu – Magistráthl.m. Bratislava /na vedomie MČ Rača/

8/ Žiadosť na ŽSR o orezanietopoľa – jeho 2 veľkýchkonárov, ktorésiahajú na úroveňhlavnejcesty – jehopolohapribudove ŽSR – Starédepo, súčasnýstavmožnéohrozenieživota a zdraviaobyvateľovRendezu v časevegetačnéhokľudu – výzvacez MÚ Račaodd. životnéhoprostredia

9/ Žiadosť o znovuzavedeniepriamejautobusovejlinky /114/ 56X v traseRendez /vojenskýhotel/- Zlatépiesky – Trnavskémýto a späť - prerok 2018 – Magistrát  hl. M. Bratislava odbordopravy, MHD,navedomie MÚ Rača

10/ Žiadosti na ŽSR abydodržalidlhoročnýsľub a znovupostaviliveľmipotrebnúbudovuželezničnejstanice – BratisalvaVýchod s novýmnástupnýmterminálom v roku 2018-2019 na miestepôvodnej, zbúranejstanice v polohekoľajiska ŽSR oprotiblízkejbudovereštaurácie Rubikon.

11/ V rámciceloročnéhofinančnéhorozpočtuprerok 2018 v oblastišportužiadosť na dokončeniedetskéhoihriska, opravatenisovejsteny, futbalovéihriskominifutbalu, atletickádráha.

12/ žiadosť o opravustrechy na sociálnejbudoveSklabinská – MÚ Račaprerok 2018

13/ Žiadosť na opravunutnýchzávad na budove “Domuslužieb” na Dopravnejul. viďstrecha – zatekanie, pleseň na múroch a stenáchatď. Strediskohospodárenia s majetkom MČ Račaprerok 2018

14/ Žiadosť na opravuprepojovaciehocestnéhochodníka – dlažobnékocky 50x50 zastávkaautobusov 56,52 Šajby do sídliskaŠajby – MÚ Račaprerok 2018

15/ Zváženiemôjhonávrhu na MÚ Račaodd. kultúryvymaľovaťvonkajšiufasádubudovy KS Impulz v roku 2018 / tentorokbolarealizovanámojapísomnáposlaneckážiadosť na vymaľovanievnútornýchpriestorov KS Impulz/. Bola bysúbežnosťakciíprezachovaniekvalitybudovy KS Impulz.

16/ Opravapríjazdovejcesty- asfaltovéhopovrchu v pásmebytoviekDopravná 7-49 a zabudovanievpustípreodvoddažďovýchvôd /ŽSR nesúhlasí s napojením do odpadovéhopotrubia, lebo toto je už na hranicivyťaženosti. Možnosťrealizácieformouzdruženýchfinancií ŽSR + MÚ Rača – na rok 2018Cyril Sekerka – poslanec MČ Rača – Rendez /Východné/

0 komentárov:

Zverejnenie komentára