Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Týmto vznášam v zmysle §36 ods. 1 až 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nasledovné pripomienky k oznámeniu o začatí územného konania č. 16538/3198/2017/UPSP-PR – Obytný súbor Dolný Slanec, Bratislava Rača.  

Vznášam tieto pripomienky:

1.  Žiadam o doplnenie rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, ktorým určil v danom konaní stavebný úrad, nakoľko sa jedná o územné konanie o umiestnení stavby v dvoch katastrálnych územiach dvoch mestských častí (Rača a Nové Mesto).

2. V predošlých konaniach podľa zákona č. 24/2006 Z.z. som žiadal posúdiť vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo v prípade vedenia komunikácie cez križovatku Račianska/Malokrasňanská – rozptylovú štúdiu, akustickú štúdiu a dopravné posúdenie – vplyv zámeru na obytný súbor Malé Krasňany a polyfunkčný súbor YIT Reading však nebol posúdený. V zámere posúdenom podľa zákona č. 24/2006 Z.z. nebola vôbec zhodnotená a posúdená navrhovaná alternatíva obojsmerného prepojenia komunikácie Malokrasňanská s Horskou, ktorá je navrhovaná v predmetnom územnom konaní. Navrhované prepojenie výrazne negatívne ovplyvní utlmenú komunikáciu Malokrasňanskú, preto sa javí ako nevhodné. Zároveň priechodnosť v súčasnosti utlmenej komunikácie Horská výrazne zníži kvalitu bývania v dotykových bytových domoch projektu Slanec.  Z daného dôvodu žiadam nové posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  a predloženie posúdenia vplyvov dopravy na súbory YIT Reading, Malé Krasňany a Slanec.3. Žiadam, aby stavebný úrad ako povoľujúci orgán posúdil súlad navrhovanej komunikácie s územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy. Mám za to, že predmetný návrh nie je v súlade s UP nakoľko navrhovaná spojnica Horská/Malokrasňanská je vedená v území s funkčným kódom 1202 – vinice, kde je možné budovať iba zariadenia a vedenia technickej a dopravnej infraštruktúry pre obsluhu funkčnej plochy (tj. viníc). Navrhovaná komunikácia výrazne presahuje túto funkciu nakoľko podľa územného plánu má nosná komunikácia viesť predĺžením celej Horskej až do katastru M.Č BA – Nové Mesto.  Podľa viacerých rozhodnutí nadriadených orgánov (napr. rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 13415/2016/B625-SV/24515/Pek z 30.09.2016 – dostupné: http://www.cunovo.eu/wp-content/uploads/1343-2016-VV-Rozhodnutie-MDVaRR.pdf) prináleží záväzne sa vyjadrovať k tomu, či návrh na umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, v zmysle §   37 ods. 2 iba stavebnému úradu a nie Hlavnému mestu SR Bratislava.4. V navrhovanej časti novej komunikácie (časť Horská) nie je zapracovaný cyklochodník a nie je rešpektovaná cykloradiála R33, žiadam doplnenie oddeleného cyklochodníka po celej dĺžke komunikácie Horská.

5. Žiadam v zmysle projektovej dokumentácie o doplnenie pešieho a cyklistického chodníka na parcele č. 7056, k.ú Rača do územného konania (podľa výkresu, ktorý je súčasťou verejnej vyhlášky nie je tento chodník zahrnutý a na danej parcele je vedené iba rozšírenie splaškovej a dažďovej kanalizácie).

6. V prípade budovania spojnicovej komunikácie Malokrasňanská/Horská a posúdení jej dopadov na obytný súbor Malé Krasňany, Slanec resp. polyfunkčný súbor YIT Reading (body 2 a 3 vyššie) žiadam o úpravu danej komunikácie tak, aby bolo znemožnené po nej jazdiť vysokou rýchlosťou – vytvorením kruhových oblúkov so stredovou zeleňou. (Napr. podľa materiálu http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp_018.pdf - s. 34, obr. 6.3) Dané požadujem z dôvodu, že tesne po napojení navrhovanej komunikácie pri bytovom komplexe Malé Krasňany je jediný priechod pre chodcov v súčasnosti utlmenej komunikácie Malokrasňanská – pohybom vozidiel vyššou rýchlosťou ako 30km/hod. sa výrazne zníži bezpečnosť daného priechodu. Nakoľko samotné dopravné značenie automaticky nezabezpečí rýchlosť vozidiel, žiadam viesť komunikáciu tak, aby nevznikla rovná komunikácia s vysokým mierom sklonu. Navrhované opatrenie požadujem nasledovné (alternatívne resp. ich kombináciu): vybudovanie ostrovčekov so stredovou zeleňou resp. vysunuté chodníkové/vegetačné plochy resp. okružná križovatka v oblasti parcely 7025/13 a okolia.7. Žiadam v územnom konaní predložiť nájomné zmluvy resp. iné zmluvy potvrdzujúce majetkový vzťah k parcelám č. 7055, 7015, 7056, 7032, 7030, 7041/6, 7029, k.ú Rača.

8. Nakoľko časť komunikácie Horská je v súčasnosti vo vlastníctve spoločnosti Slanec, s.r.o., žiadam o uvedenie, akým spôsobom bude riešená správa danej komunikácie a navrhovaných novovybudovaných komunikácií zámeru „Obytný súbor Dolný Slanec“.

9. Požadujem prepojenie formou bezbariérového prístupu pre chodcov medzi predmetným zámerom Dolný Slanec a obytnými budovami na Hornej ulici, umožnenie priameho pešieho vstupu a ponechanie otvorených vnútroblokov pre verejný prístup.

10. Požadujem doplniť vyjadrenie DPB, a.s., akým spôsobom navrhuje zabezpečiť dopravnú obslužnosť daného územia, kde plánuje umiestniť zastávky verejnej autobusovej dopravy a doplniť tieto zastávky do zámeru.


Mgr. Michal Drotován
0 komentárov:

Zverejnenie komentára