Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača (DSS a ZpS Rača), bývalý Domov dôchodcov v Bratislave-Rači, je najväčším zariadením sociálnych služieb v Bratislavskom kraji. Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Kapacita zariadenia je 236 prijímateľov. Poskytuje tri druhy sociálnych služieb – v domove sociálnych služieb, v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení. Služby zariadenia sú dlhodobo vyhľadávané pre svoju kvalitu, prístup k prijímateľom a pre príjemné prostredie.

Za účelom ďalšieho zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb zariadenie vstúpilo v roku 2015 do procesu „deinštitucionalizácie“, čiže postupnej premeny veľkokapacitného zariadenia na zariadenie komunitného typu. V praxi to znamená, že prijímatelia sociálnych služieb budú postupne presťahovaní z veľkej budovy na Podbrezovskej ulici č. 28 do menších komunitných budov, domov alebo bytov v mestskej časti Rača. Zmyslom procesu premeny zariadenia nie je iba samotné presťahovanie prijímateľov, ale aj zmena v kvalite ich života. Táto premena umožní prijímateľom žiť nezávislý život tak, ako ho žijú bežní zdraví ľudia. Na to, aby sa tento cieľ mohol naplniť, budú zamestnanci zariadenia poskytovať prijímateľom primeranú podporu. Každému individuálne podľa aktuálnej potreby a zdravotného stavu.

Prvým krokom k premene zariadenia bude presťahovanie časti prijímateľov do zrekonštruovanej budovy na Strelkovej ulici a do novovybudovaného dvojdomu na Račianskej ulici v Bratislave. Stavebné práce na komplexnej rekonštrukcií budovy na Strelkovej ulici a na výstavbe nového dvojdomu na Račianskej ulici by sa mali začať na jar v roku 2020. Stavebné práce budú financované z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu na podporu transformácie sociálnych služieb. Tomuto momentu predchádzala takmer 5 ročná príprava v podobe vzdelávania zamestnancov cez pilotný Národný projekt Deinštitucionalizácie financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF), prípravy a vypracovania projektovej dokumentácie, podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z ESF a jej následné schválenie a vydanie stavebných povolení.

V budove na Strelkovej ulici bude zariadenie poskytovať sociálnu službu v Špecializovanom zariadení, v celoročnej forme pre 12 prijímateľov a v ambulantnej – dennej forme rovnako pre 12 prijímateľov. V novopostavenom dvojdome bude zariadenie poskytovať sociálnu službu v domove sociálnych služieb pre 12 prijímateľov. Dvojdom bude pozostávať z dvoch samostatných častí – bytov, v každom byte bude umiestnených 6 prijímateľov.

Mgr. Ján Kmeť, PhD.
riaditeľ DSS a ZpS Rača


0 komentárov:

Zverejnenie komentára