Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.3.21
0
Vážení zástupcovia Mestskej časti Bratislava – Rača,
 
obraciam sa na Vás vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR (ZVV) eviduje opätovné útoky a šírenie nepravdivých a pravdu manipulujúcich informácií šírených p. OIenočinovou v snahe získať priestory, ktoré od roku 2019 na vlastné náklady opravuje a modernizuje Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR.
 
Je vyslovené klamstvo a absolútny blud p. Olenočinovej, že ZVV „zrušilo hasičom prístup na zbrojnicu“ v roku 1996. V roku 1996 sa račiansky hasičský zbor vinou vtedajšieho vedenia samotných hasičov nachádzal v absolútnom rozklade, s priestormi a technikou v dezolátnom stave a s dlhmi. Takýto stav nemohol miestny úrad naďalej tolerovať a preto musel rozhodnúť o ukončení činnosti tohto hasičského zboru. Zničený stav hasičskej zbrojnice a techniky z uvedeného obdobia je zdokumentovaný a preukázateľný.
 
Zničený priestor po hasičoch ponúkol miestny úrad najskôr Račianskemu vinohradníckemu spolku, ktorý s ponukou priestorov najskôr súhlasil. Račiansky vinohradnícky spolok však potreboval pre svoju činnosť predovšetkým pivnicu pre potreby výroby vína. Po obhliadke budovy a najmä pivnice, ktorá nebola pre potreby dorábania vína vôbec vhodná, od návrhu na nájom priestorov upustil. Následne miestny úrad hľadal nového nájomcu budovy a až tu bola budova ponúknutá ZVV, ktorý by podľa dohody v priestoroch sály vytvoril Pamätnú sieň ZVV – muzeálne zariadenie dokumentujúce vojenskú históriu na území Slovenska od roku 1876 (rok vzniku ZVV v tom čase ako spolku vyslúžilých vojakov). Členovia ZVV počas uplynulých 25 rokov vlastným úsilím a vlastnou činnosťou zveľadili priestor Pamätnej siene ZVV do tej podoby, že táto bola roky využívaná aj Mestskou časťou Bratislava – Rača ako reprezentačné priestory, kde mestská časť prijímala aj zahraničné delegácie, veľvyslancov, ministrov a dokonca prezidenta, čo je tiež zdokumentované a preukázateľné.
 
Hasičský zbor v Rači bol obnovený v roku 2015 z iniciatívy prvého predsedu obnoveného hasičského zboru p. Ing. Fechtera, a následne tento zbor pôsobil v priestoroch na Hečkovej ulici. Po predchádzajúcich rozhovoroch medzi vtedajším predsedom DHZ a predsedom ZVV bolo dohodnuté, že v záujme oživenia hasičskej zbrojnice začnú ZVV a DHZ spolupracovať. P. Olenočinová bola do DHZ Bratislava – Rača prijatá na spoločnom zasadnutí ZVV a DHZ dňa 28.06.2018, spolu s viacerými odídenými hasičmi z Dúbravky (po jej krátkom pôsobení vo Vrakuni) na odporúčanie predsedu DHZ Bratislava – Rača Ing. Fechtera, ktorý mal záujem získať do DHZ Bratislava – Rača nový personál a postupne vedenie DHZ Bratislava – Rača odovzdať. Uvedené zasadnutie dňa 28.06.2018 sa uskutočnilo v zasadačke na Strelkovej ulici č. 1 v Rači a zúčastnili sa ho aj vtedajší poslanci Rače a obnovujúci členovia DHZ Bratislava – Rača z roku 2015, p. poslanec JUDr. Juraj Madzin a vtedajší poslanec Mgr. Rudolf Ivičič. Spolupráca bola dohodnutá aj s návrhom na rozdelenie miestností, s čím p. Olenočinová ochotne súhlasila. Samotné sťahovanie DHZ Bratislava – Rača z Hečkovej ulice do priestorov na Detvianskej sme zorganizovali v mesiaci december 2018 spolu s p. Ing. Fechterom. Priestor na Hečkovej sme odovzdali mestskej časti Bratislava – Rača 02.01.2019.
 
Už krátko po presťahovaní DHZ Bratislava – Rača do priestorov hasičskej zbrojnice začala v roku 2019 p. Olenočinová na naše veľké prekvapenie vznášať nové požiadavky, ktoré neboli obsahom pôvodnej dohody ZVV a DHZ – žiadala napr. jednu štvrtinu Pamätnej siene ZVV / žiadala jednu stenu v Pamätnej sieni ZVV / žiadala, aby ZVV malo v budove namiesto riadnej nájomnej zmluvy len zmluvu o podnájme a pod., čo je tiež ľahko možné overiť prostredníctvom osôb, ktoré sa rokovaní z uvedeného obdobia zúčastňovali. Už v tomto období sme boli upozornení na to, že p. Olenočinová sa bude snažiť vyvolať konflikt a z tohto konfliktu sa bude následne snažiť obviniť ZVV, na čo sme boli upozornení niektorými členmi samotného DHZ Bratislava – Rača. Konfliktnú situáciu vytvárala p. Olenočinová v rozpore s dohodou medzi ZVV a DHZ počas uvedeného obdobia v roku 2019 s tým, že tieto snahy prvýkrát vyvrcholili v období august – september 2019, kedy prvýkrát zo strany DHZ Bratislava – Rača zaznela požiadavka na to, aby ZVV nebola schválená nájomná zmluva vôbec. Napriek uvedeným snahám a pokusom o vyvolanie konfliktu bola nájomná zmluva pre ZVV schválená na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 17.09.2019. Snahy o vyvolanie konfliktov však pokračovali aj po tomto období – p. Olenočinová vznášala požiadavky na prístup do Pamätnej siene ZVV so žiadosťou o prístup na pravidelnej báze až 2x každý týždeň, čo by vo výsledku znamenalo, že žiada o užívanie priestoru ZVV spolu 104 dní počas roka (a teda takmer jednu tretinu roka!!), čo je v rozpore s dohodou a taktiež s účelom, na ktorý bol nájom miestnosti ZVV schválený. Opätovne, za týmito absolútne prehnanými požiadavkami sme nevideli žiadny racionálny dôvod, iba snahu o vyhľadávanie a vyvolávanie konfliktu. Uvedené požiadavky sa pravidelne opakovali aj počas roku 2020, okrem iného v čase, kedy Pamätná sieň ZVV bola v stave prerábania a modernizácie a teda jej využívanie ani nebolo možné.
 
Je potrebné uviesť, že od roku 2019 ZVV aktívne pracuje na modernizácii zariadenia Pamätnej siene ZVV – do miestnosti boli k dnešnému dňu obstarané nové vitríny v počte 15 + 2 kusy, nové stoličky v počte 30 kusov, bola umiestnená nová plávajúca podlaha a prostredníctvom ochoty našich členov boli zabezpečené aj nové exponáty, objednané sú k dnešnému dňu taktiež komponenty na nové stoly. Od roku 2019 do dnešného dňa stála modernizácia Pamätnej siene ZVV tisíce eur a je potrebné zdôrazniť, že tieto prostriedky boli zabezpečované výlučne aktivitou členov a vo výsledku boli len a výlučne nákladom ZVV. Mestskú časť Bratislava - Rača uvedená modernizácia stála 0,- EUR. Musím však zdôrazniť, že uvedené je faktom a nie výčitkou, keďže ZVV považuje Mestskú časť Bratislava – Rača za svojho partnera a naďalej má záujem (ako už takmer 25 rokov) spolupracovať s mestskou časťou a sprístupňovať priestory ZVV pre oficiálne a reprezentačné aktivity. Chcem povedať, že mimoriadne oceňujem prístup a ochotu našich členov, ktorí budovanie Pamätnej siene ZVV realizovali a realizujú už 25 rokov len na základe vlastnej ochoty a aktivity, výlučne na vlastné náklady, na úkor vlastného času a v súčasnosti aj situácii, kedy musíme čeliť sústavným podrazom a útokom.
 
Vyššie uvedené skutočnosti predstavujú fakty, ktoré sú viacerým z Vás dobre známe, pretože ste boli z pozície zástupcov mestskej časti súčasťou týchto dejov a je ich veľmi ľahko možné potvrdiť a overiť. Ja osobne považujem vyššie uvedené za opis histórie intríg a jedného veľkého podrazu, pred ktorého pokračovaním potrebujem za potrebné varovať aj mestskú časť. Prosím Vás však, aby ste si urobili názor sami. Rovnako tak si urobte prosím názor aj o tom, že na zber petície proti nám bol zneužitý čas zákazu vychádzania, kde tento zákaz bol obchádzaný použitím hasičskej uniformy, čo podľa mňa najlepšie dokumentuje povahu a rozsah tohto dlhodobého podrazu. Ktokoľvek iný, vy alebo ja, by zbieral v čase zákazu vychádzania akúkoľvek petíciu, bol by vystavený hrozbe sankcií za porušenie zákazu vychádzania a nemohol by sa schovávať za výnimku vyplývajúcu z toho, že ako osoba nosí uniformu (a teda by mal v tejto uniforme plniť úlohy pridelené na základe zákona). Osoby, ktoré zneužili hasičskú uniformu sa však tvária, že sa ich uvedené netýka, čo mi príde absolútne absurdné, pretože podľa tejto logiky by mohol v čase zákazu vychádzania zbierať podpisy pod petíciu aj policajt, mestský policajt, zdravotník alebo dokonca dobrovoľný strážca poriadku, čo považujem z hľadiska zákona za neprípustné. Obdobne boli podľa našich informácií obyvatelia v priebehu zberu petície namierenej proti nám klamaní a podpisy boli získavané na úkor očierňovania ZVV nepravdivými informáciami ako „vojaci priestor okupujú“ a „vojaci sa rozťahujú“, čo sú absolútne lži a klamstvá vyslovené v snahe vykresliť p. Olenočinovú ako obeť, keďže ZVV v priestore celej budovy disponuje len jednou jedinou miestnosťou a má platnú nájomnú zmluvu. Ak bola osobe predložená petícia s týmto jednostranne podaným a účelovým naratívom, nečudujem sa ani jedinému podpisu, ale petíciu ako takú považujem za nerelevantnú, nakoľko tieto podpisy boli získané podľa môjho názoru podvodným spôsobom. Na margo dispozície priestorom členmi hasičského zboru v predmetnej budove je potrebné uviesť, že títo si v predchádzajúcom období sami obmedzili možnosti využívania vlastného priestoru tým, že zadnú zasadačku si úplne nelogicky rozdelili priečkou a zvyšok priestoru si sami zapratali starým poznášaným mobiliárom (veľmi slušne povedané), čím si ale sami zvýšli tlak na vlastnú organizáciu v nimi užívaných priestoroch. Jednoznačne by teda členovia hasičského zboru mali organizáciu priestoru zlepšiť predovšetkým sami u seba. Vo vzťahu k petícii namierenej proti ZVV je ešte potrebné uviesť, že za všeobecne neprípustný je z hľadiska diskriminácie taktiež potrebné považovať obsah tejto petície, lebo ak má hasičská zbrojnica slúžiť ako p. Olenočinová píše „len svojmu účelu“, tak potom môže ktokoľvek žiadať, aby boli na tomto základe zrušené všetky nájomné zmluvy so všetkými občianskymi združeniami, ktoré využívajú napr. priestory zdravotného strediska na svoju činnosť a taktiež všetkých obchodných spoločností, ktoré využívajú priestory kultúrneho strediska Žarnovická na podnikanie a rovnako tak nájomné zmluvy ďalších združení, ktoré využívajú prenajaté nebytové priestory na iný účel ako je účel týchto nehnuteľností evidovaný v katastri nehnuteľností. Vyslovene sa tu až natíska otázka – kto organizuje a koho záujmom je podkopávať práve činnosť ZVV a prečo?
 
 
Vážení zástupcovia Mestskej časti,
 
na záver považujem za dôležité uviesť, že my s členmi DHZO konflikty nevyhľadávame. Obdobne s pracovníkmi údržby zelene, ktorí sa aktuálne v budove taktiež nachádzajú a máme s nimi veľmi korektné vzťahy. Opakované pokusy o vyvolanie konfliktu a rozporov evidujeme len a výlučne zo strany p. Olenočinovej a na ňu napojených osôb, kde pôsobenie tejto osoby začína podľa našich informácií široko prekážať všetkým, ktorí s ňou musia z akéhokoľvek dôvodu oficiálne komunikovať. Sme presvedčení, že výmena súčasného vedenia DHZO by mimoriadne uľahčila komunikáciu všetkým zúčastneným.
 
Záverom si Vám dovoľujem pre ilustráciu priložiť niekoľko snímok z Pamätnej sieni ZVV vyhotovených v priebehu modernizácie zariadenia a exponátov Pamätnej siene ZVV. Po ukončení aktuálnej fázy modernizácie Vás veľmi radi privítame na osobnej prehliadke.
 
S pozdravom
 
 
Mgr. Herman Krampl
Zväz vyslúžilých vojakov generála
Milana Rastislava Štefánika SR
Detvianska 12
831 06 Bratislava - Rača

IČO: 30 790 417
krampl.herman@gmail.com
0904 400 840


Fotografie:

1. Časť expozície venovanej obdobiu ČSĽA s novými vitrínami a novou podlahou
2. Vitrína s exponátmi z obdobia rokov 1876 - 1914
3. Pôvodné vstavané vitríny s podsvietením vyhotovené členmi ZVV
4. Detail vstavanej vitríny - exponáty z rokov 1890 - 1930
5. Historické tablá ZVV
6. Historická zástava Račištorf


Pamätná sieň ZVV – časť expozície venovaná obdobiu ČSĽA


Vitrína s exponátmi z obdobia rokov 1876 - 1914


Vitríny s historickými zástavami a stuhami


Exponáty z rokov 1890 - 1930


Historické tablá ZVV
Historická zástava ZVV Račištorf


0 komentárov:

Zverejnenie komentára