Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.11.12
0
Týmto vznášam zásadné pripomienky urbanistickej štúdii Račany Rosso, Bratislava – Rača. Investor Račany Rosso, s.r.o. vo svojom variantnom návrhu navrhuje neprípustné zvýšenie zastavanosti predmetných pozemkov a z daného dôvodu sú oba varianty pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača neakceptovateľné.Konkrétne pripomienky:
  1. v sprievodnej správe aj na priloženej dokumentácií je zobrazený erb mestskej časti, čo je v rozpore s používaním erbu bez súhlasu mestskej časti na komerčné účely.
  2. v danej sprievodnej správe nie je popísané, akým spôsobom má byť riešená, už v súčasnosti nevyhovujúca, dopravná situácia v území. Návrh predpokladá vytvorenie 1909 parkovacích miest. Zároveň návrh predpokladá v dopravnej špičke nárast pohybu vozidiel v dnom území (širšie vzťahy) cca 430 vozidiel za hodinu. V sprievodnej správe sa spomína dopravná štúdia DIC 2012 (s. 7/30), ktorá posúdila projekt – daná štúdia však nie je súčasťou dokumentácie, a preto ju nie je ani možné zhodnotiť. Požadujem predloženie dopravnej štúdie, termínu vypracovania a uvedeniu informácie, kto danú dopravnú štúdiu vypracoval. Zároveň požadujem predložiť jednotlivé toky vozidiel v rannej špičke a ich porovnanie so súčasným stavom.
  3. Zároveň nikde v urbanistickej štúdii nie je uvedené, akým spôsobom a s akou intenzitou má byť využívaná pre automobilovú dopravu ulica Podbrezovská, kde sa nenachádza na väčšej časti chodník a je tu lokalizovaný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača. Riešiť dopravu cez túto pokojnú ulicu je úplný nezmysel a pre seniorov je to životunebezpečné!
  4. Nie je uvedené, či súhlasí správca toku so zaústením dažďovej kanalizácie do potoku „Na pántoch“, zároveň nie je uvedený dôvod, prečo sa pri retenčných nádržiach v tomto problematickom území (spád, zrážky) počítalo iba s 50 a nie so 100 ročnou vodou. Je potrebné prepočítať zrážky na 100 ročnú vodu a zdvojnásobiť objem retenčných resp. navrhnúť riešenie, ktoré ponechá dažďovú vodu v území. Nesúhlasím so zaústením dažďovej vody do vodného toku.
  5. Urbanistická štúdia chybne uvádza, že v súčasnosti sú v mestskej časti Bratislava – Rača rezervy cca 60 miest v materských školách (s. 22/30). Naopak počet prihlásených detí prevyšuje kapacitné možnosti materských škôl – z daného dôvodu sú prepočty chybné – pri predpokladanom náraste potreby 70 miest pre deti v predškolskom veku nie je postačujúci návrh vytvorenia 30 miest v ubytovacej zóne. Je potrebné tento počet zvýšiť na min. 70 miest.
  6. Urbanistická štúdia obsahuje zmätočne uvedené výkresy – nie sú v súlade s vizualizáciou (otočenie objektov), objekt E nie je vo výkresoch zakreslený a tiež nie je vo vizualizácii – napriek tomu, že má mať 2096 m2 podlahovú plochu, 24 bytových jednotiek a je teda väčší ako napr. objekt B9.
  7. Vyslovujem dôraznú námietku voči spôsobu verejného prerokovania Urbanistickej štúdie Račany Rosso, kedy bola verejná vyhláška zverejnená iba na úradnej tabuli a nebola zverejnená na titulnej stránke webového sídla mestskej časti Bratislava – Rača – www.raca.sk resp. v lokálnych médiách (Račiansky výber). Nakoľko sa jedná o veľmi podstatnú štúdiu, ktorá by v prípade realizácie negatívne ovplyvnila obyvateľov nielen sídliska Komisárky, ale neúnosným dopravným zaťažením všetkých obyvateľov Rače, bolo potrebné ich o danom zámere informovať. O ďalšom procese musí byť verejnosť informovaná maximálne možnou mierou. 
  8. Z daného dôvodu navrhujem predmetnú urbanistickú štúdiu dopracovať v zmysle predošlého odporúčania Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku zo 07.12.2011, kedy komisia odporúčala požadovať od investora prezentovať riešenie dopravnej obsluhy územia a napojenia lokality v širších vzťahoch spracovaním dopravnej štúdie s preukázaním vhodnosti predloženého návrhu. Pri spracovaní textovej časti komisia žiada predložiť spracovanie porovnania urbanistických ukazovateľov IPP, KZ, IZP, podlažnosť, počet obyvateľov variant s platným ÚP. Pri navrhovanom náraste počtu obyvateľov je potrebné prezentovať zabezpečenie prináležiacej občianskej vybavenosti. Daným požiadavkám nebolo v navrhovanej urbanistickej štúdii vyhovené.
  9. Na základe informácie pani Ing. arch. Virsíkovej zo dňa 28.11.2012 bude predložená nová verzia urbanistickej štúdie Račany – Rosso a následne bude nové verejné prerokovanie – požadujem v zmysle bodu 7 zverejnenie verejného prerokovania aj na titulnej stránke www.raca.sk a zároveň požadujem, aby bolo riadne verejné prerokovanie za účasti developera resp. navrhovateľa, vedenia mestskej časti a občanov
  10. Zároveň opäť vyslovujem jednoznačne negatívne stanovisko k podobne nezmysleným návrhom na zmeny územného plánu.


Mgr. Michal Drotován
Poslanec MZ Bratislava - Rača
0 komentárov:

Zverejnenie komentára