Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

6.11.12
0

 
MIESTNY ÚRAD v RAČI
Oddelenie životného prostredia
Ing. Bohumil Gašpierik
Kubačova ul.
Bratislava

Bratislava, 12.04.2012

Vec: Žiadosť o odvoz BIOLOGICKÉHO ODPADU z jarných brigád občanov na Rendezi (Východnom) podľa dohody medzi poslancami MZ Rača (Rača, Krasňany, Rendez) a starostom MČ Rača Mgr. Pilinským


Žiadam týmto o dovoz BIOLOGICKÉHO ODPADU z jarných brigád občanov na Rendezi (Východnom) MČ Rača, ktorí si zveľaďovali svoje domovské priestory v mieste svojich bydlísk.

1/ Dlhoročne dohodnuté a určené miesto na biologický odpad na Sklabinskej medzi MÚ Rača a obyvateľmi Rendezu (Východného) pri plote v blízkosti tenisovej steny športového areálu Sklabinská

2/ Biologický odpad umiestnený oproti bytovke Dopravná 35 – vedľa budovy reštaurácie KATKA

3/ Lístie na Sklabinskej pri plote bývalých záhrad , blízko dlažobných kociek 50x50

4/ Biologický odpad vedľa budovy KS Impulz zo strany železnice z brigády členov TJ Real Rendez.

            Verím a dúfam, že oddelenie údržby a zelene urgentne odvezie biologický odpad, aby obyvatelia videli výsledný efekt svojich dobrovoľných aktivít pri zveľaďovaní svojich vonkajších bytových priestorov.

            S úctou za obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača


                                                                                           Cyril Sekerka
                                                                        Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača
MIESTNY ÚRAD v RAČI
Oddelenie výstavby, územného rozvoja
Ing. Iveta Virsíková 
Kubačova ul.
Bratislava
831 06

Bratislava, 17.04.2012

Vec:Žiadosť o vypracovanie „Zonálneho územného plánu“ v časti Rendez (Východné) MČ Rača v obytnej zóne STARÉHO RENDEZU t.j. Dopravná 1 od dvoch budov Personálnych kasární po obytný dom Dopravná 45-47-49, ktoré tvoria jednotný urbanistický celok viac ako storočného vývoja architektúry železničných bytových domov na Slovensku, tam funkčne stále bývajúcich obyvateľov Rendezu (Východného)


Žiadam v mene mnohých obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača, aby bolo prioritne zaradené pre rok 2012 MÚ Rača vypracovanie „Zonálneho územného plánu“ v časti Rendez (Východné) MČ Rača v obytnej zóne STARÉHO RENDEZU t.j. Dopravná 1 od dvoch budov Personálnych kasární po obytný dom Dopravná 45-47-49. Všetky objekty komplexu obytných domov majú zachovaný pôvodný architektonický charakter tej ktorej stavebnej etapy /koniec 19. storočia 1914-1920-1946, respektíve druhej polovice 20. storočia/. Objekty prvých troch stavebných etáp predstavuje nadštandardnú kvalitu architektonického riešenia. Súbor tvorí napriek časovému rozpätiu výstavby viac ako 100 rokov jednotný urbanistický celok. Je pozoruhodným dokumentom vývoja architektúry železničiarskych bytových domov nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe vôbec. Stavby majú architektonicky výrazné riešenie detailov exteriéru, kde vynikajú najmä riešenia parteru, vstupov pri objektoch z 20-tych rokov 20. stor. riešenie severnej fasády so zaoblenými vystupujúcimi loggiami pri domoch z konca 40-tych rokov 20. stor. Osobitnú hodnotu predstavujú kompletne – vrátane interiéru t.j. schodisko, okenné dverné výplne – zachovanie najstaršej bytovky komplexu z konca 19. storočia. Súčasťou obytnej zóny je súbor tvorený 10 budovami radenými pozdĺžne v dvoch radoch na Dopravnej ulici t.j. 2 budovy Personálnych kasární /1887/ 2 obytné domy /prvý 1914, druhý 1920/ 3 obytné domy /1946/ 2 obytné domy /1972/ 1 ubytovňa ŽSR, elektrická rozvodňa.
Vypracovaním „Zonálneho územného plánu“ v tejto časti obytnej zóny Rendezu (Východného) MČ Rača je dôležité nielen z jej historickej hodnoty, ale najmä pre ochranu kvality života tam funkčne bývajúcich obyvateľov, kde dané územie je dlhoročne kompaktne zastavané a nie je už možné ďalej ho zahusťovať z dôvodov logického nárastu obyvateľov, súčasnej dopravnej preťaženosti a priepustnosti dopravy / hlavná cesta ma šírku 6,6 – 6,8m/, prekračovania hladiny výšky hluku /ŽSR, hlavná cesta, letecká doprava/, prašnosti, exhalátov, nedostatku parkovacích miest, nepomer zelene a zastavanej plochy 1:5 atď.
            Vypracovaním „Zonálneho územného plánu“ by sa v tejto časti zastabilizovaného obytného územia nastavili viac ako žiaduce technické parametre z nej vyplývajúce, ktoré by zároveň určili „pravidlá hry“ pre podmienky akýchkoľvek aktivít v tejto obytnej zóne. Rendez (Východné) MČ Rača v konštruktívnej spolupráci s MÚ Rača sa môže pri efektívnej koncepčnej propagácii predstaviť popri hlavnej vinohradníckej tradícii Rače, ako príťažlivá destinácia „Železničnej histórie na Slovensku, zahraničí /každoročný Zraz historických železničných vozidiel/, kde je už teraz perspektívne rozpracovaný veľký projekt postupnej výstavby „Národného železničného parku“ v areáli Rušňového depa Bratislava – Východ /Rendez/ v priamej previazanosti obytného územia technickej pamiatkovej zóny Dopravná ulica.
Vzhľadom k našim uvedeným faktom a argumentom, či už z pohľadu kvality života v uvedenom obytnom území a zároveň aj z historickej hodnoty technickej pamiatkovej zóny budov v priamej línii Pamiatkovej zóny „Areálu rušňového depa Bratislava – Východ /Rendez/ sú zhodnotené a splnené dôležité obidve požiadavky, aby na vypracovanie „Zonálneho územného plánu“ v roku 2012 bol realizovaný práve tento projekt, kde časť Rendez (Východné) MČ Rača z hľadiska kvality života /obchod – služby, ich vybavenosť, doprava, zeleň, kultúra atď./ výrazne stále zaostáva vo všetkých uvedených ukazovateľoch a kde by hlavne rozhodnutie realizácie „Zonálky“ bola významným skutkom pre vyrovnávanie rozdielov medzi Rendezom (Východným) , Račou a Krasňanmi.


S úctou za pochopenie v mene obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača ďakuje


                                                                                           Cyril Sekerka
                                                                        Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača
MIESTNY ÚRAD v RAČI
Oddelenie životného prostredia
Ing. Bohumil Gašpierik       
Kubačova ul.
Bratislava
831 06

Bratislava, 08.05.2012

Vec: Žiadosť o odvoz BIOLOGICKÉHO ODPADU z jarnej brigády občanov na Rendezi (Východnom) dňa 5.5.2012.

Žiadam týmto o dovoz BIOLOGICKÉHO ODPADU z jarnej brigády obyvateľov na Rendezi (Východnom) MČ Rača pred 100-bytovkou – Dopravná 12-20, ktorí si zveľaďovali svoje domovské priestory v mieste svojho bydliska.

1/ prvé miesto vedľa vchodu Dopravná 12 za domovým kontajnerom zo zadnej časti budovy Vinotéka

2/ druhé miesto za zadnou časťou budovy 100-bytovky v línii Dopravná 12 oproti Rubikonu

3/ tretie miesto – zadná časť 100-bytovky oproti KS Impulz

            Odvoz biologického odpadu z jarných brigád obyvateľov Rendezu MČ Rača bol dohodnutý na Pléne MZ Rača medzi poslancami a pánom starostom MČ Rača Pilinským.

            S úctou za obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača


                                                                                           Cyril Sekerka
                                                                        Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača
MIESTNY ÚRAD v RAČI
Mgr. Peter Pilinský
starosta         
Kubačova ul.
Bratislava
831 06

Bratislava, 08.05.2012

Vec: Majetkovo právne vysporiadanie „Areálu športu a oddychu Sklabinská“ na Rendezi (Východnom) formou odpredaja za symbolické 1 € od Ministerstva vnútra SR /finančný odbor/ prostredníctvom pána ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka do trvalého majetku MČ Rača.

Vážený pán starosta, dovoľte, aby som Vás požiadal o budúcu vzájomnú konštruktívnu spoluprácu ako poslanca za Rendez (Východné) MČ Rača pri mojej iniciatíve oprávnene získať majetkovo právne Areál športu a oddychu obyvateľov Rendezu na Sklabinskej do trvalého majetku /správcovstva/ MČ Rača od Ministerstva vnútra SR /odbor finančný/ formou odpredaja za symbolické 1 € prostredníctvom pracovných rokovaní s ministrom vnútra JUDr. Robertom Kaliňákom.
Ministrovi vnútra p. Kaliňákovi čo najskôr zašlem už vypracovaný informatívny list, kde sú uvedené všetky dôležité, dokázateľné fakty a argumenty, prečo má byť dotiahnutý predmetný predaj „Areálu športu a oddychu Sklabinská“ formou odpredaja za symbolické 1 € od Ministerstva vnútra do majetku MČ Rača, kde uvádzame verifikované skutočnosti , že výstavba areálu bola nutnou reakciou ako náhrada za zbúranie bývalého areálu veľkého ihriska zvaného Škvarka + veľkého detského parku na Dopravnej ulici, ako vtedy jediného športovo oddychového priestoru pre všetkých obyvateľov Rendezu, kde vtedajší Národný výbor Bratislava III. Na Junáckej ulici v akcii „Z“ realizoval celú výstavbu náhradného športového oddychového areálu Sklabinská, projektovo a investične /finančne/ zabezpečil od roku 1982 -83 do roku 1990, kde obyvatelia Rendezu v akcii „Z“ odpracovali dobrovoľne stovky brigádnických hodín zdarma /osobne s chlapcami z TJ Real rendez v r. 1986 vybudovanie tenisovej steny, betónovanie ochranného plotu okolo celého areálu + výsadba stromov/. V roku 1990 prevzal majetok a správcovstvo celého areálu MÚ Rača, kde sme boli následne poverení starostom MČ Rača p. Pajdlhauserom ako TJ Real Rendez, aby sme sa starali o čistotu a poriadok v celom športovom areáli, kde MÚ Rača zabezpečoval vegetačné kosenie 6-7 krát ročne celý areál. Boli sme roky presviedčaní /MÚ Rača/ Policajnou akadémiou, keď sme chceli oficiálne mjetkovo právne prevziať areál športu Sklabinská, že je bezpredmetné tento právny úkon realizovať, keďže vlastníctvo areálu Sklabinská je nespochybniteľné vzhľadom k dokázateľným uvedeným faktom t.j. realizácia projektu + finančné zabezpečenie cez Národný výbor Ba III. + množstvo ľudskej práce obyvateľov Rendezu v rámci akcie „Z“. V roku 2002 – 2003, keď bol minister vnútra p. Šimko bolo pracovne dohodnuté kde MÚ Rača a Ministerstvo vnútra /odbor finančný/ pripravil Zmluvu predaja Areálu Sklabinská za vtedajšiu symbolickú 1,- Sk do trvalého majetku MČ Rača /starosta Bielik/. Nepriaznivou okolnosťou, odvolaním vtedajšieho ministra vnútra p. Šimka sa tieto majetkovo právne prevody už nepodarilo úspešne uskutočniť.
            Súčasný minister vnútra p. Robert Kaliňák v jeho predošlom funkčnom období presadzoval aj súčasný jeho trend t.j. odovzdanie formou predaja za symbolické 1 € majetok Ministerstva vnútra SR obciam, mestám, ktoré oni nedokážu produktívne využívať a ktoré sú dokázateľne prospešné obyvateľom pre ich kvalitu života.
            Uvedený list, ktorý zasielam p. ministrovi vnútra Kaliňákovi, Vám prikladám v prílohe tohto listu, kde po dotiahnutí pracovných rokovaní medzi ministrom vnútra pánom Kaliňákom a vami ako štatutára za MČ Rača, aby sa dohodli záväzné termíny podpísania zmluvy o majetkovo právnom prevode Areálu športu a oddychu Sklabinská slúžiaceho obyvateľom Rendezu /Výcodného/ MČ Rača do trvalého majetku – správcovstva MČ Rača formou kúpy za symbolické 1 €.
            Všetky koordinácie medzi Ministerstvom vnútra SR a MĆ Rača, napríklad zaslanie starostovského listu žiadosti o uvedené skutočnosti Vás budem vždy operatívne a včas informovať pán starosta, aby sme túto veľmi dôležitú Prioritu pre kvalitu života obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača t.j. nimi vybudovaný areál pre ich voľno časové oddychové, športové aktivity úspešne dotiahli do majetkovo právneho získania do majetku MČ Rača, ktorý bude právnou zárukou pre ďalšie generácie obyvateľov lokality Rendez.
            S úctou v mene obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača


                                                                                           Cyril Sekerka
                                                                        Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača

So súhlasným stanoviskom miestnej poslankyne Kataríny Dobiášovej
MIESTNY ÚRAD v RAČI
Oddelenie životného prostredia
Ing. Bohumil Gašpierik
Kubačova ul.
Bratislava
831 06

Bratislava, 14.05.2012

Vec: Žiadosť o odvoz BIOLOGICKÉHO ODPADU z jarnej brigády občanov na Rendezi (Východnom) dňa 12.5.2012.


Žiadam týmto o dovoz BIOLOGICKÉHO ODPADU z jarnej brigády obyvateľov na Rendezi (Východnom) MČ Rača pred 120-bytovkou – Dopravná 2-10, ktorí si zveľaďovali svoje domovské priestory v mieste svojho bydliska.

1/ prvé miesto vedľa hlavnej cesty za živým plotom – oproti vchodu Dopravná 4

2/ druhé miesto vedľa hlavnej cesty za živým plotom – oproti vchodu Dopravná 6


            Odvoz biologického odpadu z jarných brigád obyvateľov Rendezu MČ Rača bol dohodnutý na Pléne MZ Rača medzi poslancami a pánom starostom MČ Rača Pilinským.

            S úctou za obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača

                                                                                           Cyril Sekerka
                                                                        Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača
MIESTNY ÚRAD v RAČI
Oddelenie dopravy
Ing. KLOTTON
Kubačova ul.
Bratislava
831 06

Bratislava, 06.09.2012

Vec: Opakovaná žiadosť o zabezpečenie URGENTNEJ OPRAVY CESTNÉHO RETARDÉRA na hlavnej ceste II. tr. pri ulici Na Pasekách, ktorý žiadame už dva mesiace + urgentné zabezpečenie VYZNAČENIA PRECHODOV PRE CHODCOV v pásme celého Rendezu hlavnej cesty II. Tr. Od Šájb, Dopravnej ulice, Šúrskej, Paseky na ochranu zdravia jeho obyvateľov.

Opakovane a urgentne žiadame v mene obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača o OPRAVU CESTNÉHO RETARDÉRA na hlavnej ceste II. Tr. pri ulici Na Pasekách, ktorý spĺňa dôležitú funkciu rýchleho spomaľovania áut, najmä pre obyvateľov Na Pasekách, Šúrskej ulici, kde sú zastávky MHD a cestné prechody a kde v minulosti prišlo k vážnym dopravným nehodám z dôvodu jeho nefunkčnosti. Ďalej žiadam urgentne zabezpečiť nové premaľovanie PRECHODOV PRE CHODCOV v pásme celého územia Rendezu (Východného) MČ Rača t.j. Šajby, Dopravná ulica, Šúrska, Paseky pre ochranu života a zdravia jeho obyvateľov a súčasne žiakov ZŠ, Materských škôl, ktoré prvý krát po 20. rokoch nebolo zabezpečené.

S úctou za obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača


                                                                                           Cyril Sekerka
                                                                        Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača
MIESTNY ÚRAD v RAČI
Mgr. Peter Pilinský
starosta
Kubačova ul.
Bratislava
831 06

Bratislava, 25.09.2012

Vec: DODATOK k požiadavkám mestskej časti Východné /Rendez/ v MČ Rača pre Celoročný finančný rozpočet na investičné akcie pre rok 2013

2 INVESTIČNÉ AKCIE – MAGISTRÁT hl. m. Bratislavy
1 INVESTIČNÁ AKCIA – MÚ RAČA

Dodatok k hlavnému materiálu č. 1 t.j. Požiadavky mestskej časti Východné /Rendez/ v MČ Rača pre „Celoročný finančný rozpočet na investičné akcie pre rok 2013“, kde reagujeme na výzvu primátora Bratislavy p. Milana Ftáčnika, aby sme písomnou formou požiadali o návrh Investičných akcii v rámci vlastníctva Magistrátu hl. m. Bratislavy, kde najväčším a dlho neriešeným závažným problémom sú cestné komunikácie I. a II. Triedy + chodníky vedľa týchto hlavných ciest, po ktorých denne prechádza veľké množstvo osobných, nákladných vozidiel + MHD.

1/ Kompletná rekonštrukcia cestnej komunikácie II. triedy na celom území Rendezu (Východného) MČ Rača v pásme od železničného priecestia t.j. Rendez – Rača – Šajby – Dopravná ulica až po viadukt Vajnory. Asfaltový povrch uvedenej hlavnej cesty som dokázal presadiť v roku 1990 len zhodou okolností, pri príležitosti návštevy Pápeža Jána Pavla II, kde moju požiadavku na predmetnú opravu hlavnej cesty II. triedy zrealizovali za 6 dní.
Súčasný stav kvality asfaltového povrchu hlavnej cesty je už najmä v jarných mesiacoch v absolútne dezolátnom technickom stave a je plný cestných výtlkov ohrozujúcich životy, zdravie občanov + osobný majetok ich áut. Z uvedených dôvodov URGENTNE žiadam o kompletnú rekonštrukciu cesty II. Triedy v už uvedenom priestore celého Rendezu (Východného) MČ Rača.

2/ Žiadam opäť viac ako URGENTNE o kompletnú rekonštrukciu cestného chodníka vedľa hlavnej cesty II. triedy súbežne od železničného priecestia Rača – Rendez – Šajby – Dopravná ulica po koniec chodníka t.j. ulica Na Pasekách. Uvedený chodník nebol absolútne priebežne opravovaný od jeho realizácie v roku 1981 v akcii „Z“ a v súčasnosti je už na mnohých svojich miestach v dezolátnom technickom stave, plný výtlkov a už bezprostredne ohrozuje životy, zdravie občanov Rendezu (Východného) MČ Rača, najmä rodiny s malými deťmi – kočíky, starých ľudí atď. Z uvedených dôvodov opäť urgentne žiadam, aby sa tieto požadované dve INVESTIČNÉ AKCIE realizovali v roku 2013, aby sa tak konečne zrealizovali moje dlhoročné písomné žiadosti a stav hlavnej cesty a chodníka bol úspešne stavebne realizovaný ako dôležitej priority pre celoročný rozpočet Magistrátu hl. m. Bratislavy pre rok 2013.

STAVEBNÁ AKCIA MÚ RAČA – Dodatok pre rok 2013:

Stavebná rekonštrukcia krídla budovy Materskej školy Pri Šajbách pre využitie CENTRA AKTIVÍT detí MŠ Pri Šajbách – HERNE, KNIŽNICA, BABKOVÉ DIVADLO atď. – stavebné práce – priečkové úpravy, výmena okien, vymaľovanie a pod.
Budova MŠ Pri Šajbách disponuje svojim nevyužitým krídlom, kde boli v minulosti prevádzkované zdravotné ambulancie pre občanov Rendezu, ale dlhodobo aj v súčasnosti tieto zdravotné služby tu nefungujú. Dlhoročne ako poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača žiadam, aby tieto nefunkčné priestory boli urgentne dané po úprave pre potreby MŠ Pri Šajbách, kde citeľne chýbajú práve priestory pre voľno časové aktivity detí MŠ Šajby ako sú herne, knižnica, bábkové divadlo, kostýmerňa, klub šikovných rúk a pod. podľa cieleného výberu pedagogických zamestnancov a vedenia MŠ Pri Šajbách. Krídlo budovy MŠ pre tieto uvedené aktivity potrebuje stavebné úpravy – nové priečky, výmena starých nefunkčných okien, vymaľovanie a pod. Ako člen školskej rady MŠ Pri Šajbách + člen stavebnej komisie dohodnem urgentné pracovné stretnutie medzi riaditeľkou MŠ p. Valentínovou a MÚ Rača stavebným oddelením Ing. Borovským a mnou, aby sa priamo na mieste posúdilo aké budú približné finančné náklady pre celú stavebnú akciu rekonštrukcie Centra aktivít detí MŠ Pri Šajbách.


S úctou za pochopenie ďakujú občania Rendezu (Východného) MČ Rača


Vypracoval:
                                                                                           Cyril Sekerka
                                                                        Poslanec za Rendez (Východné) MČ RačaNa vedomie:
Magistrát hl. m. Bratislavy
Ing. Milan Ftáčnik
Primátor Bratislavy
Primaciálne námestie 1
B r a t i s l a v a
MIESTNY ÚRAD v RAČI
Oddelenie dopravy
Ing. KLOTTON
Kubačova ul.
Bratislava
831 06

Bratislava, 26.09.2012


Vec: Návrh SKVALITNENIA MHD v Bratislave – autobusovej linky č. 56 na jej pravidelnú konečnú zastávku pri OC Rača Kaufland – výzva Magistrátu hl. m. Bratislavy – návrhy dopravy.

Linka autobusu č. 56 má v súčasnosti striedavo konečnú autobusovú zastávku raz na Tbiliskej, druhý raz pri OC Kaufland. Obyvatelia Rendezu (Východného) MČ Rača závažne pocítili výpadok dopravnej služby linky č. 56, kde jeho obyvatelia v lokalite Rendez nedisponujú takouto ponukou služieb – obchodu aká sa nachádza práve v priestoroch obchodného centra Kaufland v Rači a pri svojich nákupoch v týchto obchodoch sa dá časovo veľmi zložito zosúladiť, aby obyvatelia Rendezu stihli práve autobusový spoj linky č. 56 keď má odchod z tejto zastávky /OC Kaufland/ iba raz za hodinu. Rovnako množstvo obyvateľov Rače ma ako poslanca za Rendez (Východné) MČ Rača či už osobne alebo telefonicky žiadajú, aby som presadil túto zmenu v MHD. Spoj linky č. 56 z konečnej zastávky OC Kaufland bol vždy početne využívaný a obyvateľom MČ Rača umožňuje časovú dostupnosť pri realizácii ich denných nákupov pri obchodnom centre Rača – Kaufland.
            V mene obyvateľov Rendezu (Východného) ale aj Rače preto žiadam, aby bola znovu zavedená trvalá konečná zastávka pre každý spoj linky č. 56 pri OC Kaufland, ktorá by výrazne pomohla „Zlepšiť kvalitu života“ jej obyvateľov v tejto dopravnej službe zabezpečovanej MHD v Bratislave.

S úctou v mene  obyvateľov Rendezu (Východného) a Rače


Vypracoval:
                                                                                           Cyril Sekerka
                                                                        Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača
MIESTNY ÚRAD v RAČI
Oddelenie životného prostredia
Ing. Bohumil Gašpierik
Kubačova ul.
Bratislava
831 06

Bratislava, 5.11.2012

Vec: Žiadosť o odvoz BIOLOGICKÉHO ODPADU v rámci jesenných brigád


Žiadam týmto v rámci jesenných brigád „Ozdravných orezov konárov stromov“ v časti Rendez (Východné) MČ Rača, podľa dohody so starostom MČ Rača Mgr. Pilinským o odvoz troch biologických skládok – orezaných konárov a jedno miesto vyhrabaného lístia + odvoz dvoch sedačiek /nábytku/ - jedna vedľa Plynovej stanice oproti bytovke Dopravná š. 31, druhá oproti bytovke Dopravná 17.

1/ prvé miesto orezaných konárov je pred KS Impulz /borovice/, kde sa vztyčuje žrď MÁJA.

2/ druhé miesto je za budovou KS IMPULZ – vedľa oploteného asfaltového ihriska

3/ tretie miesto je vedľa dlhodobo dohodnutej biologickej skládky na Sklabinskej vedľa Tenisovej steny športového areálu Sklabinská + lístie na Sklabinskej oproti parkovisku vedľa športového areálu Sklabinská.

+ odvezenie vyhodených sedačiek sa nachádza aj s nábytkovým drevom vedľa múru Plynovej stanice oproti bytovke Dopravná 31, druhá sedačka sa nachádza oproti bytovke Dopravná 17.

           
            S úctou za obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača


                                                                                           Cyril Sekerka
                                                                        Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača
MIESTNY ÚRAD v RAČI
Oddelenie dopravy
Ing. KLOTTON
Kubačova ul.
Bratislava
831 06
Bratislava, 05.11.2012

Vec: Žiadosť o urgentnú opravu cestného asfaltového výtlku na príjazdovej ceste priamo oproti vchodu bytovky Dopravná č. 45 + Oprava cestného spomaľovača, kde chýba jeden jeho diel /vznikol tam cestný výtlk priamo oproti vchodu bytovky č. 49 /jedna bytovka/.

Žiadam o urgentnú opravu cestného asfaltového výtlku na príjazdovej ceste priamo oproti vchodu bytovky Dopravná č. 45 + Oprava cestného spomaľovača pri tej istej bytovke, ktorý sa nachádza priamo oproti vchodu bytovky č. 49 /na chýbajúcom mieste dielca cestného spomaľovača vznikol cestný výtlk/.
Úrazová zdravotná služba, obyvatelia bytoviek na ulici Dopravná č. 27 -49 ma ako svojho miestneho poslanca oprávnene žiadajú, aby sa tieto DVE OPRAVY v rámci jesenných opráv dopravných ciest čo najoperatívnejšie odstránili.

S úctou za obyvateľov Rendezu (Východného) MČ Rača


                                                                                           Cyril Sekerka
                                                                        Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača


0 komentárov:

Zverejnenie komentára