Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.5.13
0
Starosta má právomoc a povinnosť zastaviť absurdné stavby. Vo volebnom programe dal slovo. 

Peter Pilinský a SZ vo volebnej kampani 2010 obyvateľom Rače, Krasňan a Východného o. i. sľúbili „bojovať proti zámerom developerov presadzovať nezmyselné projekty zahusťovania výstavbou polyfunkčných objektov v už existujúcich zabývaných‘ lokalitách“.

Zamýšľaná výstavba polyfunkčného domu medzi bytovkami na Hagarovej 17 a 19 je pre starostu Pilinského výbornou príležitosťou premeniť volebný sľub na skutok.


Hagarova ulica 17-19 podľa návrhu v roku 2013 - v strede polyfunkčný dom

Obyvatelia Krasňan vyjadrili nespokojnosť a nesúhlas s projektom početnými pripomienkami a dvomi petíciami, jedna stále prebieha. Cieľom petícií je zachrániť jedinečnú architektúru sídliska postaveného v 50. rokoch a zabrániť zdevastovaniu tohto urbanistického celku nezmyselným zahusťovaním, čo je v plnom súlade s volebným programom starostu.


Hagarova ulica 17-19-21 na výkrese z roku 1951

Ing. arch. Milan Andráš, PhD., poslanec MZ MČ Bratislava - Rača za Krasňany, v článku „Kto pochybil pri vydaní územného rozhodnutia na Hagarovej ulici?(RV 5/2013) uviedol, že 1) stavebným povolením a výstavbou predmetného polyfunkčného domu vznikne v Krasňanoch precedens pre možnosť zastavať každý medzipriestor v rade bytových domov na Hagarovej ulici, 2) realizáciou zámeru zaniknú zelené plochy a parkoviská a zvýši sa dynamická a statická doprava a 3) znehodnotia sa parametre terajšieho obytného prostredia.

V závere článku autor, člen komisie výstavby a územného rozvoja MZ, vyzýva starostu Pilinského, aby na základe uvedených faktov nepodpísal stavebné povolenie.

Na výzvu poslanca Andráša v rovnakom čísle RV, v článku „Môže starosta zastaviť projekt na Hagarovej?“, odpovedá Ing. arch. Iveta Virsíková, vedúca odd. územného plánovania a stavebného poriadku MČ Bratislava - Rača, takto: „Ak má stavebný úrad všetky stanoviská dotknutých orgánov kladné, tak žiaden starosta z výkonu svojej moci nedisponuje takou kompetenciou, ktorou by mohol stavbu nepovoliť.“ V podobnom duchu sa vyjadrila hovorkyňa starostu Eva Miklánková v Račianskom magazíne 14/2013.

Výrok Ing. arch. Virsíkovej úlohu stavebného úradu v stavebnom konaní redukuje na zber stanovísk dotknutých orgánov. Znamenal by povinné ignorovanie oprávnených pripomienok a záujmov obyvateľov. Nezávislý odborník na stavebné právo Ing. Vladimír Dulla takýto názor odmietol a uviedol, že stavebný zákon starostovi povinnosť stavbu povoliť NEUKLADÁ.

„Ak by platilo to, čo sa snaží Ing. arch. Virsíková ľuďom nahovoriť, potom by zákon účastníkom konania neumožňoval pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom ani k stanoviskám dotknutých orgánov. Účastníci konania by nemohli ani navrhovať vykonanie dôkazov, ktoré môžu preukázať nesúlad stanovísk s predpismi alebo rozhodujúcimi skutočnosťami.“

Na ťahu sú starosta Pilinský a vedúca odd. územného plánovania a stavebného poriadku I. Virsíková.
Obyvatelia Hagarovej očakávajú konanie v ich záujme.

Súvisiace články:
0 komentárov:

Zverejnenie komentára