Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.7.13
0
Ako sa dalo predpokladať, po navrhovaných projektoch Račany Rosso, Dolná Pekná a Pod vinohradom prichádzajú developeri s ešte megalomanskejším projektom v Rači, ktorý je objemovo taký veľký, ako tieto všetky tri projekty dokopy.  Na svetlo prišiel práve v čase prázdnin a dovoleniek NEZMYSELNÝ projekt Rača - Ohňavy.Je dôležité prísť na verejné prerokovanie vo štvrtok 18.7.2013 o 15,00 v zasadačke MÚ Rača na Alstrovej. 


Projekt navrhuje dva varianty, už z ich základného porovnania vidieť, že ide o obrovský projekt:

Variant 1 Variant 2
zastavaná plocha 36760 m2 39265 m2
podlažná plocha 176450 m2 186910 m2
počet bytov 1499 1639
počet obyvateľov 3616 3953
parkovacie miesta 2729 2874
splašky 527,71 m3/deň 568,07 m3/deň
potreba MŠ - 40/1000 ob. 145 miest 158 miest
navrhovaný počet tried 6 6
priemerný počet detí v triede 24,16 26,3
potreba ZŠ - 136/1000 ob. 491 miest 538 miest
počet navrhovaných tried 16 18

K návrhu mám tieto zásadné pripomienky:

1. V prvom rade považujem projekt za objemovo veľmi nekvalitný a predimenzovaný. Výrazne zvyšuje problémy v území a dostatočne nerieši zvýšené nároky spôsobené nárastom obyvateľov o skoro 4-tisíc. Tiež plánuje vo veľkej časti zničiť vinohrady a zmeniť funkčný kód územného plánu. Z daného dôvodu je projekt ako celok v oboch variantoch neakceptovateľný.

2. Základným problémom je klasicky doprava, súčasťou je dopravno-kapacitné posúdenie projektu (materiál má 185 strán). Toto posúdenie konštatuje, že bez veľkých investícii a presmerovania tokov dopravy (predĺženie Bojnickej/Galvaniho, prekládka Púchovskej cesty, dokonca novonavrhované predĺženie Tomášikovej ulice) je projekt dopravne absolútne neúnosný. V štúdii je uvádzané v špičkovej hodine ráno zdroj 910 vozidiel/hod. (s. 15 - chybne uvádzané ako cieľ). Štúdia hovorí, že už súčasný stav SRK Gaštanový hájik  celkovo a NK Biely Kríž pre popoludňajšiu špičkovú hodinu je nevyhovujúci (s. 16). Navrhujú sa postupne tieto investície - rekonštrukcie a rozšírenie križovatiek, 2020 prepojenie Horskej a Tomášikovej, 2028 - preloženie II/502 a napojenie na Bojnicku/Galvaniho.V prvom rade je tu základná otázka, kto tieto investície urobí a zaplatí. V návrhu nie je ani zmienka o tom, že developeri združenou investíciou. Z daného dôvodu je nezmyslom meniť územný plán skôr ako budú tieto veľké dopravné investície fyzicky stáť a existovať. Je ochotná spoločnosť Grunt prispieť niekoľko desiatok alebo stoviek miliónov eur na ich realizáciu? Pretože pri súčasnej kapacite nie je v žiadnom prípade možné meniť územný plán ani v prípade Ohňavy ani Dolná Pekná.

Štúdia navrhuje prepojenie Horskej a Tomášikovej - kto, za čo a kedy bude realizovať tento návrh? V tomto článku z roku 2008 je vidieť, že za päť rokov to nepokročilo ani o centimeter. Rovnako tak predĺženie Bojnickej/Galvaniho a prekládka Púchovskej. Proti predĺženiu Galvaniho pri pripomienkovaní územného plánu BSK spoločnosť Grunt protestovala a chcela zrušiť koridor - teraz s ním v investícii ráta - je to zmena názoru alebo iba oblbovanie?

Tiež nepovažujem rozšírenie Peknej cesty na päť pruhov pri vstupe do križovatky s Račianskou ulicou za vhodné riešenie. Mimochodom v dopravnej štúdii sa uvádza, že hľadiska cestnej bezpečnosti mala byť križovatka Pekná cesta-Horská v čase výstavby Slancu (s. 101) - čo sa však dodnes nestalo.

Dopravná analýza mylne uvádza projekt Rača - Dolná Pekná za "zaregulovanú investíciu" - tento projekt nie je zaregulovaný a nie je ho možné postaviť nakoľko je v plnom rozsahu v rozpore s územným plánom. Na tejto mapke je však dobre vidieť o aké investície a projekty má ísť v okolí a že majú vygenerovať celkovo 8271 parkovísk - čo je pri hrubom prepočte cca 2500 áut v špičkovej hodine. V tabuľke však chýba projekt Vin-Vin (v oblasti bývalých vinárskych závodov), ktorý má vygenerovať cca 1000 obyvateľov a teda cca 650 parkovacích miest, čím sa s projektami Černockého, Hagarová, Zlaté krídlo, Rinzle a ďalšou menšou výstavbou dostávame na číslo 10 000 parkovísk v nových projektoch!Ďalším problémom je viac ako tisíc ľudí vygenerovaných pre MHD - hlavne električky. Štúdia navrhuje okružný autobus v lokalite (neboli rovnaké sľuby aj pri Slanci?) - nerieši však ani kto ho bude financovať a hlavne ani kapacitu električiek, ktoré sú už v súčasnosti preplnené v špičkovej hodine. Plánuje sa investor spolupodieľať na preprave?

3. Podľa zámeru bude potrebných 145-158 nových miest v materských školách - nie je podložené tvrdenie, že nároky čiastočne pokryje sieť existujúcich materských škôl. Aktuálna preplnenosť (spôsobená aj predošlým projektom Slanec bez riešenia tejto infraštruktúry) materských škôl v Rači aj Novom Meste hovorí o opaku. Materská škola, ktorú investor plánuje v rámci projektu (v parteri budov? samostatne nie je zakreslená) - bude to škola súkromná? Ako je možné, že tvrdí, že nároky pokryje čiastočne súčasná sieť, keď iba pred pár mesiacmi v projekte Rača - Dolná Pekná uvádza, že v MŠ sú už kapacity takmer naplnené?

Tiež pri počte očakávaných až 18 tried ZŠ (538 detí), tj. v kompletnej ZŠ s dvomi triedami v ročníku, je úplne nereálne tvrdenie, že kapacity existujúcich základných škôl v okolí budú dostatočné! To isté rovnaký developer tvrdí aj v projekte Rača - Dolná Pekná.  V tomto projekte spoločnosť Grunt tvrdila, že je možné reprofilovať stredné školy v Krasňanoch čiastočne na základné školy - a to išlo o cca 100 detí a nie 538! A je úplný nezmyslom navrhovať ako variant výstavbu ZŠ až v prípade, ak bude po výstavbe zistená nedostatočná kapacita - v projekte by priamo mala byť zahrnutá budova a záväzok investora dať ju do siete štátnych škôl! Developer si sám svojimi vlastnými projektmi vyvracia svoje tvrdenia.

4. Projekt uvádza, že množstvo splašok za deň bude 527,71 m3 resp. 568,07 m3 a píše iba o ich zaústení do existujúcej kanalizácie resp. zberačov - bez ohľadu na ich súčasnú kapacitu. V rámci daného územia a súčasného stavu ide o obrovský nárast, ktorý by ťažko súčasná kanalizácia uniesla. Požadujem vyjadrenie BVS k danému návrhu. Tiež k návrhu zabezpečenia pitnej vody. 
Pri tak veľkom projekte je tiež úplne nezmyselné uvažovať o zaústení dažďovej kanalizácie do retenčných nádrží a ich postupné vypúšťanie. Dané územie je pre spád, podložie a orientáciu charakteristické prívalovými dažďami z Malých Karpát - spoločnosť Grunt nevedela kvalitne urobiť vyriešenie dažďovej kanalizácie ani vo výrazne menšom projekte Slanec, kde obyvateľom pravidelne vytápa pivnice a podmýva domy. Požadujem zachovať všetku dažďovú vodu v území - vo forme využitia na chladenie budov, jazierok, zelených striech, úžitkového využitia a pod. Projekt vôbec neráta s prívalovými dažďami a lokálnymi povodňami.5. Žiadam predložiť rizikovú analýzu možného znečistenia podzemnej vody pri výstavbe resp. prevádzke a tiež predložiť hydrogeologický posudok a uviesť v akej hĺbke sa nachádza podzemná vody a do akej hĺbky majú siahať podzemné garáže. V projekte vôbec nie je uvedené o koľko podlažné podzemné parkoviská sa má jednať a či nebudú znemožňovať výsadbu stromov a zelene.

6. Žiadam uviesť, akým spôsobom má prebiehať a byť zabezpečená starostlivosť o časť pozostávajúceho vinohradu - na tomto mieste však zdôrazňujem, že nesúhlasím so zmenou vinohradov na stavebné pozemky - v danej lokalite sú veľmi kvalitné podmienky pre vinič a pestuje sa tu aj najvýznamnejšia odroda v Rači - Frankovka modrá. Preto zničenie tejto obrovskej plochy vinohradu by bolo v rozpore s verejným záujmom a výrazne by poškodilo miestnu krajinotvorbu a mikroklímu.7. Nakoľko daný objem projektu je megalomanský, tak jednoznačne navrhujem najprv doriešiť problémy (napr. vybudovanie predĺženia Bojnickej) a až potom je možné uvažovať o podobných projektoch. Nesúhlasím však so zabratím vinohradov - súčasný územný plán zahŕňa veľké množstvo stavebných pozemkov, ktoré nie je dôvod rozširovať. Treba povedať na rovinu, že tento návrh Rača - Ohňavy je nezmysel a treba ho zmietnuť zo stola bez mihnutia oka!

Je dôležité, aby ste povedali svoj názor a prišli 18.7.2013 o 15,00h. do zasadačky MÚ Rača na Alstrovej (Obecný dom) a povedali jasne svoj názor - developer určite zabezpečí ľudí, ktorí ho budú podporovať, je preto dôležité, aby tam boli aj ľudia, ktorí jasne povedia, že ide o nezmyselný návrh! Rovnako tak je dôležité zasielať písomné pripomienky a názor k projektu do 18.8.2013 na adresu Bouda a Masár, arch. kancelária, s.r.o., Štefánikova 33, 811 05 Bratislava a pre istotu kópiu zaslať aj na Miestny úrad Rača.

Pridajte sa k nám aj na Facebooku - Priatelia Rače.

Mapy a obrázky sú prebrané z urbanistickej štúdie obytnej zóny Rača - Ohňavy dostupnej tu. Fotografia je dielom autora článku.

Mgr. Michal Drotován
poslanec MZ Bratislava - Rača

VZORY PRIPOMIENOK:

(zaslať do 18. 8. 2013)


0 komentárov:

Zverejnenie komentára