Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

6.10.13
0
Občania veľmi negatívne vnímajú tlak ústredných orgánov verejnej moci zapracovať veľké investičné plány do záväznej časti ÚPN bez riadne spracovanej doložky vplyvov na životné prostredie.

Počas 4 rokov nás sprevádzala agenda prípravy, spracovania a prerokovania nového územného plánu kraja. Spočiatku možno s obavami, či sa dá celý proces zvládnuť v navrhnutom harmonograme a v tomto volebnom období.

Som rada, že síce na poslednú chvíľu, ale predsa, sa do rozpočtu kraja na rok 2012 dostal môj návrh na spracovanie Územného generelu dopravy BSK. Domnievam sa, že významným spôsobom ovplyvnil tvorbu Konceptu územného plánu a následne jeho výsledný návrh. Hlavný prínos bol v dopravnom prieskume a nezávislom pohľade na smerovanie dopravy v kraji, v odbornej diskusii na jednotlivé úseky navrhovanej diaľnice D4, na poukázaní významu navrhovanej rýchlocesty R1, cestného tunela Galvaniho – Lamač a návrh na trasovanie nového tzv. župného okruhu.

Chcem oceniť, že to, čo sme si zaumienili hneď na začiatku, a síce, že celý proces bude otvorený a nad rámec zákona sprístupnený na diskusiu so samosprávami a občanmi, bolo dodržané. Pracovníci odboru územného plánovania, ale i spracovatelia trpezlivo vysvetľovali a diskutovali. Spoločne hľadali riešenia, všade tam, kde to bolo možné, a to v snahe zosúladiť stovky pripomienok a požiadaviek. Nemôžem obísť trpezlivú prácu podpredsedu Martina Bertu, ktorý najmä v záverečných, asi v najzásadnejších momentoch, pôsobil ako mediátor, vďaka čomu aj zložité pripomienky dospeli k akceptovateľným výstupom.

Na druhej strane mi nedá nepovedať, že niektoré ministerské požiadavky boli z môjho pohľadu neprípustné. Tlak na zapracovanie veľkých investičných plánov do záväznej časti bol veľký. A to aj bez toho, aby boli súčasťou vládou schválených strategických dokumentov s riadne spracovanou doložkou vplyvov na životné prostredie.

Občania veľmi negatívne vnímajú takýto postup ústredných orgánov verejnej moci, ktoré z titulu svojej pozície neoprávnene a ultimatívne presadzujú svoje záujmy do územného plánovania. Ide menovite o tretiu dráhu Bratislavského letiska, voči ktorej bola vznesená písomná hromadná pripomienka okolo 800 občanov najmä z Rače a Vajnor. Prijatie kompromisných formulácií malo príchuť moci pečiatky pred vydaním nevyhnutného súhlasu ministerstva v zmysle tzv. § 25 stavebného zákona.

Napriek tomu a s vedomím, že nie každej pripomienke sa dalo vyhovieť, chcem povedať, že tento územný plán je pre župu to najlepšie, čo sa dalo v danej situácii pripraviť. Okrem územnoplánovacích regulatívov pre rozvoj obcí a miest, obsahuje páky na reguláciu vinohradníckej krajiny a čo je dôležité, pri závažných investíciách ako je tretia dráha letiska, či kontroverzný ropovod vytvára priestor pre občanov vstúpiť do rozhodovacích procesov.

Počas celého obdobia prípravy územného plánu som sa aktívne zapájala, poukazovala som najmä na nedostatky a riziká v niektorých procesných úkonoch a navrhovala riešenia. Nič a nikto nie je dokonalý a taký ani nie je tento návrh územného plánu. Ale som si istá, že jeho schválením posilníme možnosti župy usmerňovať územný rozvoj kraja, významnejšie vstupovať do procesov tvorby územných plánov obcí a miest a zastávať jednoznačné a odborné stanoviská k iným strategickým materiálom.


poslankyňa Z BSK za Raču a Vajnory
(diskusný príspevok k návrhu ÚPN R BSK na rokovaní Z BSK dňa 20. 9. 2013)
0 komentárov:

Zverejnenie komentára