Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.4.15
0
Pohľad na susednú prevádzku pohostinstva - herne Peklo

So snahou majiteľov prevádzok o zvýšenie svojich ziskov rozšírením svojej prevádzky alebo ponuky služieb je možné súhlasiť, pokiaľ je v rozumných medziach. V tomto prípade prebiehalo rozšírenie prevádzky a ponúkaných služieb majiteľom nasledovne:

Najprv vykonal úpravu vchodov. Zo zadného vchodu pre personál pohostinstva (predtým bývalých potravín) zriadil „hlavný vchod“. Obecné verejné parkovisko začal označovať ako „Parkovisko Peklo“. Smetný kôš presunul od „hlavného vchodu“ k stojisku s triedeným odpadom. Bývalý hlavný vchod s terasou zastrešil a rozšíril o občasnú prevádzku - letnú terasu. Z hlavného vchodu sa razom stal „vedľajší vchod na terasu“.

Vo februári 2012 nasledovala kúpa pozemku pod prevádzkou, v máji 2012 kúpa priľahlých pozemkov. V septembri 2014 presklil terasu, čím došlo k trvalému rozšíreniu prevádzky. V novembri 2014 zároveň rozšíril prevádzku o nevýherné zariadenia, zriadil reštauráciu, živú hudbu.

Dávam do pozornosti! Majiteľ investoval všetko do rozširovania prevádzky, nič do úpravy vstupu pre zásobovanie, a to napriek tomu, že nemá k nemu prístup z verejnej komunikácie. Ďalší krok speje len k logickej požiadavke na odkúpenie susedného pozemku - parkoviska pred „hlavným vchodom“. Môžeme už len očakávať, že sa oprie o zákonné ustanovenie predpisujúci potrebný počet parkovacích miest pre návštevníkov takejto prevádzky so „závažným“ podporným argumentom o prístupe zásobovacích vozov.

Vynárajú sa legitímne otázky. Prináleží do obytnej stabilizovanej zóny prevádzka v takomto rozsahu, obzvlášť ak je prevádzka obstavaná z troch strán rodinnými domami vo vzdialenosti cca 2 m, 3 m a 12 m a ďalšie rovnaké pohostinstvo – reštaurácia „Pod Drevonou“ je len o jednu ulicu ďalej? Kto dal povolenie na takúto prevádzku? Ako zákon a ako obec chráni obyvateľov v takomto prípade?

Vývoj pohostinstva z Púchovskej / Albánskej ulice

Stav pred úpravami. (fotografia zo žiadosti o kúpu pozemku pod prevádzkou)

Stav po 1. úprave (realita už pred žiadosťou o kúpu pozemku pod prevádzkou)

Stav po 2. úprave (september 2014)


Vývoj pohostinstva od Víťaznej ulice - nášho domu / parkoviska:

Stav pred úpravami. (fotografia zo žiadosti o kúpu pozemku pod prevádzkou)

Stav po úprave. (realita už pred žiadosťou o kúpu pozemku pod prevádzkou)


Pohľad na rodinu žijúcu a podnikajúcu v rodinnom dome

V októbri 2009 po ťažkom hľadaní sme spolu s manželkou s nadšením našli na predaj starší rodinný dom, podľa nás v najkrajšej mestskej časti, v Rači. Dom, ktorý by nám umožňoval nielen bývať, ale aj podnikať na jednom mieste a byť tak čo najviac so svojimi maličkými deťmi. Rodinná firma pôsobiaca v oblasti špeciálnych technológií priemyselnej elektrotechniky nepotrebuje extrémne nároky na prevádzkové priestory, napriek tomu nám bolo jasné, že dom potrebuje určité úpravy v oddelení bývania a podnikania či potrebného presvetlenia.

Jediné obavy v nás vzbudzovala susedná prevádzka pohostinstva s herňou. Majiteľ prevádzky však nevlastnil pozemok pod prevádzkou. Ten vlastnila obec, ako aj priľahlé a susedné pozemky. Pri kúpe sme boli budúcimi susedmi informovaní o relatívnom pokoji, „lebo obec sa stará“. V dobrej viere v slušnosť, spravodlivosť a zákonnosť, garantom ktorých má byť štát zastúpený obcou, sme dom kúpili a nasťahovali sa aj s novonarodeným bábätkom Martinkou a jeden a pol ročnou Monikou.

Čoskoro po voľbách 2010 sme zistili, že pravidlá, ktoré určujú pokojné bývanie, nemusia platiť večne a nemusí vždy existovať garant ich dodržiavania. Od tej doby sme museli znášať zvýšený pohyb dopravy, hluk a výfukové plyny áut klientov, ktorí pri naštartovanom aute či motorke mali pohodu v podobe hlučnej diskusie, fajčenia cigaretiek priamo pod našimi oknami; hlučných a často podgurážených klientov vo večerných a nočných hodinách; neporiadok pri stojisku s triedeným odpadom, kde si obyvatelia „vďaka“ kontajneru pohostinstva zamieňali stojisko za smetisko či skládku odpadu či za toaletu; občasné „akcie“ pohostinstva, vďaka ktorým nebolo možné zaparkovať auto na celej Víťaznej ulici.

Obrana v podobe okrikovania klientely susednej prevádzky, neporiadnikov na parkovisku alebo pri kontajnerovom stojisku, odstrašujúce štekanie nášho psa, volanie mestskej polície na zriadenie nápravy, či „vydupkanie“ si ďalších kontajnerov na triedený odpad od obce obyvateľmi ulice Víťazná situáciu nijakým spôsobom neriešili, len ju robili ako tak únosnou.

Po zriadení reštaurácie a produkcie živej hudby v novembri 2014 od prevádzky alebo od jej klientely nadobudol hluk, smrad, problémy s parkovaním len ťažko akceptovateľné rozmery. Dovtedy sme nevedeli, čo sú myši. Náš pes nechce spávať v búde ani koterci umiestnenom pri plote s prevádzkou pohostinstva. Aj v daždi spáva pri bráničke presne na opačnej strane pozemku. Obzvlášť v poobedných hodinách, po práci, je nám znemožnený oddych dnu pri otvorených oknách i vonku na terase smradom z kuchyne reštaurácie a nežiadanou hudobnou produkciou.


Pohľad na MČ Rača ako vlastníka pozemkov pod herňou, priľahlých a susedných pozemkov

Vlastníkom pozemkov bolo Hlavné mesto SR Bratislavy a správcom Mestská časť Rača. MČ Rača pred rokom 2011 neplánovala predať pozemok pod pohostinstvom – herňou, ani priľahlé pozemky, a ani susedný pozemok - parkovisko. MČ Rača navyše striktne stanovila otváracie hodiny a kontrolovala dodržiavanie predpísaných nariadení obmedzujúcich prevádzku.

Situácia sa zásadne a okamžite zmenila po voľbách v roku 2010. Starosta Pilinský 18.04.2011 súhlasil s predajom pozemku č. 1307/9 pod pohostinstvom – herňou, dokonca s podmienkou kúpy priľahlých pozemkov 1307/2 a 1307/4 majiteľom pohostinstva. Kým súhlas s predajom z apríla 2011 podstatnej časti, t. j. pozemku č. 1307/9 o veľkosti 627 m2 zastavanej plochy, vydal bez súhlasu zastupiteľstva MČ Rača, pri predaji priľahlých pozemkov č. 1307/2 a 1307/4 o veľkosti 162 m2 si súhlas zastupiteľstva v apríli 2012 vyžiadal.

MČ Rača tak predala priľahlé pozemky pohostinstva „podľa písmena b“ v celku ako pozemky tvoriace s prevádzkou neoddeliteľný celok bez náležitého posúdenia, t. j. až po hranicu múru nášho domu. Pracovníci úradu sa nezaujímali o náš záujem (hoci boli o ňom verbálne informovaní) a nezaujímali sa ani o časť, pod ktorou máme uložený drenážny systém suterénu, o tú časť, ktorá by hranicu pozemku posunula aspoň meter od múru nášho domu.

Keď sme ústne namietali predaj (čo bolo veľkou chybou), dostali sme stanovisko, parafrázujem, „Nedá sa už nič robiť, to sa dohodnite s novým majiteľom.“. Na otázku, ako je možné, že predali pozemok medzi dvoma stavbami len jednej strane, odpoveďou bolo „Má to predsa ohradené, má tam veci, tak je jasné, že mu to patrí“. Ignorovanie nás ako majiteľa susedného pozemku a stavby zo strany MČ Rača došlo až tak ďaleko, že tendenčne spracovaným materiálom sa pokúsila osadiť trafostanicu tesne vedľa nášho domu. Len vďaka včasnému zalarmovaniu poslancov bol na ich podnet tento materiál stiahnutý a nebol vôbec predložený na zasadnutie. Za čo ešte raz ďakujeme.

Náš zámer v oddelení bývania od podnikania či potrebného presvetlenia zrušili pracovníci úradu MČ Rača. Na stavebnom nám jasne a zreteľne vysvetlili, že povolenie na zriadenie vchodu do priestorov podnikania nám nedajú, aj keď oň požiadame. Nepomohla ani argumentácia, že predsa susedná prevádzka má rovnaký vchod.

Na majetkovom sme pochodili rovnako, ani pozemok 1307/5 – parkovisko nám nepredajú. Dôvodom sú zámery MČ Rača. Na otázku, aké zámery? odpoveď bola typu „Otáčajú sa tam smetiarske autá a zimná údržba, verejnosť potrebuje parkovacie miesta, a navyše obec má s pozemkom svoje zámery“.

V tejto časti nikde nemajú parkovisko na konci ulíc, dokonca ani nemajú prepojené dve susedné slepé ulice samostatnou cestou. A slepé ulice v tejto časti nie sú žiadnou výnimkou. Pýtam sa, tam smetiarske vozy odpad nevyvážajú? Zimná údržba údržbu ciest nevykonáva?

Verejnosť potrebuje parkovacie miesta. Súhlasím. Ktorá verejnosť? Tá, ktorá vlastní či chodí do pohostinstva - herne Peklo? Tá s označením „PK“, ktorá má pri parkovisku autobusovú zástavku? Alebo tá, čo býva na miestnej ulici Víťazná, ktorá je vytláčaná? Pretože nik iný tam neparkuje.

Obec má svoje zámery. Má okrem už menovaného umiestnenia trafostanice, podpory „dopravnej politiky“ či tichej podpory pohostinstva - herne aj iné zámery nepoškodzujúce obyvateľov ulice Víťazná alebo nás?

Záver, nami navrhované riešenie.

Platný územný plán hlavného mesta SR Bratislavy stanovuje pre územie, v ktorom bývame (parcely 1307/všetko) funkčné využitie „bývanie v rodinných domoch a v malopodlažných bytových domoch“, pričom je definované ako stabilizované územie, kde je potrebné prihliadať na jestvujúci charakter prostredia.


1.    Navrhujeme:

Obmedziť prevádzku susedného pohostinstva - herne „Peklo“ tak, aby bola v súlade s územným plánom. Územný plán pripúšťa verejné stravovanie MALÉHO ROZSAHU, rýchle občerstvenie, bufety. Skontrolovať a prehodnotiť povolenia pre prevádzku. Stanoviť podmienky pre prevádzku a následne zabezpečiť ich riadnu kontrolu.

Podľa územného plánu je síce územie stabilizované, ale ako sme sa mohli presvedčiť, po voľbách 2010, priestor pre pokojný život a oddych stabilizovaný byť nemusí.


2.    Navrhujeme:

Stabilizovať náš životný priestor predajom pozemku 1307/5 v zmysle nami podanej žiadosti zo dňa 04.03.2015.

Predaj uvedeného pozemku výrazne zvýši kvalitu bývania rodiny. Presvetlí 50% prízemných miestností, umožní oddeliť súkromnú - rodinnú časť od priestorov na podnikanie. Oddelenie oboch funkčných celkov dovolí na našom doterajšom pozemku (1307/15) zriadiť záhradu a priniesť tak rodinnému domu potrebnú zeleň a obyvateľom priestor na oddych, deťom priestor na hranie.

Susedné pohostinstvo „Peklo“ prevádzkované v súlade s územným plánom - rýchle občerstvenie, bufet v malom rozsahu prístup cez predmetný pozemok nepotrebuje. Zásobovanie prevádzky a návštevníci tejto prevádzky majú dostatočný prístup z ulice Púchovská/Albánska. Personál a návštevníci môžu v prípade potreby využiť parkovisko nachádzajúce sa v priamej blízkosti - na druhej strane ulice Púchovská s kapacitou 50 miest.

Odľahčenie ulice Víťazná od klientely pohostinstva uvítajú aj ostatné rodiny s maloletými deťmi, ktoré obývajú na ulici takmer polovicu rodinných domov.

Na predmetnom pozemku 1308/5 okrem zriadenia vchodu do domu ponecháme aj funkciu parkoviska, kde budú odstavené automobily v našom vlastníctve, čím uvoľníme teraz nami obsadené miesta pri vchode z Víťaznej ulice pre parkovanie obyvateľov na tejto ulici.


Verím, že som zreteľne a dostatočne poukázal na pomyselnú červenú niť, ktorá sa vinie celým problémom v podobe neschopnosti zákona pokryť všetky zákutia života. Verím, že nám vymeníte okrikovanie, sťažovanie sa a podobné občianske aktivity za oddych a pokoj strávený s deťmi, priateľmi.

Dovoľujeme si Vás týmto poprosiť o prednesenie a podporu oboch našich návrhov na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

V prípade zamietnutia našej žiadosti o predaji, som presvedčený, že sa nám dostane aspoň serióznej odpovede s príslušným odôvodnením, na rozdiel od žiadosti zo dňa 20.06.2012 a žiadosti postúpenej z magistrátu dňa 11.11.2013, na ktoré sme nedostali žiadnu písomnú odpoveď a ktoré pracovníci miestneho úradu obišli absolútnym mlčaním.Ďakujem za Vašu pozornosť,
s úctou

Ing. Miroslav Hodul a Monika Hodulová

Prílohy:


0 komentárov:

Zverejnenie komentára