Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.1.17
0
O zámene pozemkov sa na základe návrhu a žiadosti investora INTERCOM Development s.r.o. rokovalo na dvoch mestských zastupiteľstvách – 29. septembra a 27. októbra 2016. Zámena je vlastne vzájomná kúpa a predaj medzi hlavným mestom a investorom a ako záležitosť hodná osobitného zreteľa vyžaduje podporu troch pätín všetkých poslancov MsZ, tzn. 27 hlasov. Jediným obhajcom návrhu investora bol na MsZ starosta a mestský poslanec Peter Pilinský, ktorý tento návrh s investorom vyrokoval. Ak sa Petrovi Pilinskému neúplnými, zmätočnými a nepravdivými informáciami podarilo v januári až apríli 2016 uviesť do omylu časť poslancov miestneho zastupiteľstva v Rači, mestskí poslanci nekvalitu návrhu a nadprácu starostu Rače pri obhajobe záujmov investora obnažili až na dreň. Kritike podrobili aj magistrátom predložený alibistický materiál. Poslanci, ktorí si preštudovali podklady a závery občianskej komisie, uznali komisiou predložené argumenty o nevýhodnosti zámeny pre hlavné mesto a usilovali sa bilanciu zámeny vyvážiť tromi pozmeňovacími návrhmi. Kľúčový pozmeňovací návrh vyradiť zo zámeny pre mesto bezcenné pozemky pod cestami investora pričinením starostu Pilinského neprešiel. Návrh zámeny tak nezískal potrebnú podporu a ani na druhom mestskom zastupiteľstve ho mestskí poslanci neprijali.

Vyhrážky, že namiesto parku vyrastie osempodlažná budova, sú neprijateľné

Dana Čahojová (volebný obvod Karlova Ves)
Nikto z nás nemá problém s parkom. Naopak, všetci ho vítame, rovnako ako asi aj všetci obyvatelia Rače. Preto sa pýtam, pán starosta Pilinský, aj vás, keď je na vašom stavebnom úrade už vyše roka žiadosť investora o preklasifikovanie osempodlažnej budovy na park, prečo ste tak doteraz neučinili? Prečo to rozhodnutie doteraz nepadlo? Mali by sme záruku, že tam ten park naozaj bude a nikto by nás tu nemohol alebo obyvateľov Rače lepšie povedané zastrašovať nejakou osempodlažnou budovou.

Jozef Uhler (volebný obvod Jarovce)
Počúvam tu všelijaké vyhrážky, že tam vyrastie osemposchodová budova, ak zámenu neschválime. No mne sa nepáči takéto držanie za rukojemníkov občanov aj nás, len aby sme to schválili. ... V žiadnom prípade takéto niečo neakceptujem a do budúcna by som bol rád, keby sa developeri nevyhrážali takýmto spôsobom, lebo nebudeme ani zaraďovať takéto body do programu.

Pri tomto žiadateľovi o zámenu je namieste ostražitosť najvyššieho stupňa, sú s ním zlé skúsenosti

Dana Čahojová (volebný obvod Karlova Ves)
Sú materiály, ktoré vo mne vyvolávajú veľké znepokojenie. Toto je jeden z nich. Dôvody môjho znepokojenia sú dva: ... čo tento materiál obsahuje, ako je pripravený ... a žiadateľ, ktorý žiada o túto zámenu. ... Moja ostražitosť pri tomto žiadateľovi je toho najvyššieho stupňa. ... Park potrebuje ako jeden z významných predpokladov kúpyschopnosti svojho projektu aj samotný investor. ... Park je veľmi pekná nálepka príťažlivá sluchu aj oku ... V žiadnom prípade nepodporím tento materiál.

Ignác Kolek (volebný obvod Devín)
Nie je investor ako investor a pokiaľ prichádzame s tým, že s týmto jedným investorom sú zlé skúsenosti, tak si vážme toho, keď sa tu objavia reálne poznatky o tom, čo sa v Rači deje. ... Za takýto materiál naozaj nemôžem zahlasovať.

Mesto nemá dôvod kupovať bezcenné pozemky pod cestami, všetci investori ich odovzdávajú (a radi) bezodplatne

Jozef Uhler (volebný obvod Jarovce)
Za normálnych okolností developer vybuduje cestu tam, kde postaví byty alebo domy, a odovzdá ju mestu buď bezodplatne alebo za symbolické euro. My tu zrazu máme zamieňať pozemok pod cestou za komerčné pozemky, na ktorých on už má postavené budovy, ktoré majú väčšiu hodnotu. Toto v žiadnom prípade.

Ondrej Dostál (volebný obvod Staré Mesto)
Mestská časť reálne potrebuje pozemok na park. Otázne je, že či aj tie ďalšie pozemky ... či sa do toho majú započítavať komunikácie, kde investor by mal byť rád, ak ich odovzdá mestu ... či je obvyklé odkupovať alebo zamieňať takéto pozemky.

Lucia Štasselová (volebný obvod Ružinov)
Chcela by som, ... aby sa nezahŕňali do zámeny cesty, pretože tým pádom by mesto de facto cesty, ktoré nemajú žiaden ekonomický význam, kupovalo.


Peter Pilinský nepreukázal právo investora stavať na pozemkoch v nájme, aj keď ním zámenu obhajoval

Dana Čahojová (volebný obvod Karlova Ves)
Pán starosta, ja som Vás požiadala na minulom zastupiteľstve, aby ste nám nájomné zmluvy doložili ... Neurobili ste tak. Neviem, čo vám v tom bránilo. Ale pravdepodobne to, lebo ... právo nájomcu, aby staval na cudzom pozemku, sa v tej zmluve nenachádza. To mu zmluva neumožňovala. To znamená, že nájomnú zmluvu porušil.

Ignác Kolek (volebný obvod Devín)
Zmluva o nájme existuje. ... V žiadnom bode sa nenachádza zmienka o tom, že zmluva zakladá nájomcovi výstavbu na pozemkoch, ktoré idú do nájmu.Dana Čahojová (volebný obvod Karlova Ves)
Treba na rovinu povedať, že tu ide o to, že investor si postavil budovy, svoje vlastné, ktoré predáva ako byty pri parku, na pozemky hlavného mesta, na čo nemal nárok. Tieto stavby dnes nevie skolaudovať, preto potrebuje túto zmanipulovanú zámenu, aby sa vysporiadal so svojou čiernou stavbou na cudzích pozemkoch.

Elena Pätoprstá (volebný obvod Petržalka)
Pán Pilinský, neodpovedal ste pani poslankyni Čahojovej na otázku, či tam v tej nájomnej zmluve na prenájom pre účely stavebného dvora alebo staveniska bola naozaj možnosť zastavať ten pozemok, pretože to sa mi teda zdá ako dosť vážny problém.

Investor viac než rok mení stavbu budovy na park zmenou stavby pred dokončením, v skutočnosti treba zmeniť územné rozhodnutie

Katarína Šimončičová (volebný obvod Ružinov)
Na pozemku, kde má byť vybudovaný park, ktorý sľubuje investor, je právoplatné stavebné povolenie. To stavebné povolenie sa dá zrušiť jedine tým, že navrhovateľ ... požiada stavebný úrad o zrušenie územného rozhodnutia. ... Je potrebné, aby bola nejaká dohoda medzi hlavným mestom a spoločnosťou INTERCOM Development o tom, dokedy bude tento akt vykonaný.

Dana Čahojová (volebný obvod Karlova Ves)
Ak tomu správne rozumiem, tak znamená to, že ak my schválime túto zámenu, nedokážeme zmeniť platné územné rozhodnutie na to, aby tam z výstavby alebo stavby bytového domu alebo akéhokoľvek domu bol park. Bude nám takýto pozemok nanič, nanajvýš na to, aby tam mesto žiadalo postaviť výstavbu náhradného nájomného bývania pre obyvateľov v reštituovaných domoch.

Investor neponúkol žiadne záruky, že park naozaj vybuduje a aký bude

Katarína Šimončičová (volebný obvod Ružinov)
Nemáme žiaden termín, dokedy ten park bude vybudovaný, takže to zneisťuje celé prísľuby. Prísľub je pekná vec, ale ja potrebujem mať garanciu takú, že to bude na papieri podpísané zmluvne a tieto zmluvy by mali byť súčasťou uznesenia.

Elena Pätoprstá (volebný obvod Petržalka)
Pán Pilinský, ja potrebujem ... záruku, aká plocha bude zastavaná, to znamená ohraničenie tej plochy, čia garancia to bude, čiže mne tam chýba trochu garancia v tom materiáli.


Katarína Šimončičová (volebný obvod Ružinov)
Pán starosta ... vy ste 1. júna 2015 ... vydali súhlas na výrub tých drevín. Potom ste medzitým zmenil názor a teraz prijímate, že tam bude park. ... Možno za to nemôžete, že takto raz podpíšete súhlas, druhýkrát tam chcete mať park, že sa menia okolnosti mimo vášho vedomia a vôle, ale ja preto som spomenula, že potrebujem mať všetky tieto zmluvy a dohody a povinnosti a záväzky na papieri, podpísané obidvomi zmluvnými stranami. Lebo vy ste pred rokom vydali súhlas na výrub a teraz tam chcete mať park.

Nevýhodné zámeny pozemkov sú cesta do pekla, aj preto mesto vyzerá ako vyzerá

Ján Hrčka (volebný obvod Petržalka)
Tieto zámeny sú cesta do pekla. ... Poslanci, ktorí za to hlasujú, priznávajú, že proste hlasovali za nevýhodné zámeny ... To je absurdné. Toto keď nejaký prokurátor počuje, keby si to mohol konečne začať aj všímať, lebo to máte v zákone. Vy proste nemáte zamieňať veci spôsobom, ktorým sa znižuje hodnota majetku obce, a vy to ešte priznáte, že to robíte úmyselne, tak vám blahoželám. Potom sa Bratislavčania naozaj nemusia čudovať, že to mesto vyzerá ako vyzerá.


Dana Čahojová (volebný obvod Karlova Ves)
Pomenujme veci pravým menom. ... Či už odkúpením alebo zámenou, nejako to vysporiadame, stavby už asi nezmiznú, ale pripravme vyvážený a spravodlivý materiál pre obyvateľov Rače, mesta, aj pre toho developera. Nie takýto jednostranne pripravený.

Ján Mrva (volebný obvod Vajnory)
S poslankyňou Luciou Štasselovou si dovoľujem predložiť návrh doplnenia uznesenia v znení: ... spoločnosť INTERCOM Development s.r.o. zafinancuje výstavbu parku a detského ihriska vo výške minimálne 250 000 €“.


Lucia Štasselová (volebný obvod Ružinov)
Chcela by som, aby sa v pozmenenej podobe to, čo sme s kolegom Mrvom navrhli na predošlom zastupiteľstve, navýšili prostriedky na výstavbu parku minimálne o ďalších päťdesiat tisíc.


Jozef Uhler (volebný obvod Jarovce)
Som veľmi rád, že Lucia Štasselová navrhla uznesenie, v ktorom ... navrhovala navýšenie ceny o päťdesiat tisíc eur a ja ... jej navrhujem, aby si osvojila navýšenie tejto ceny ... z päťdesiat na sto tisíc eur.

Požiadavka občanov vyradiť zo zámeny pozemky medzi RNR a bytovkami na Závadskej sa ukázala ako oprávnená

Katarína Šimončičová (volebný obvod Ružinov)
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby ... prijala uznesenie k tejto zámene ... okrem pozemkov 674/161 a 674/167.Lucia Štasselová (volebný obvod Ružinov)
Jedna z vecí je tá, o ktorej sme hovorili na územno-plánovacej komisii, aby sa vylúčili zo zámeny pozemky, ktoré spomínala pani Šimončičová, medzi Radničným námestím, Závadskou a Rustaveliho.


Problémy s kolaudáciou, zmätočné výruby

Ignác Kolek (volebný obvod Devín)
Prvýkrát som sa s materiálom stretol na finančnej komisii a bolo mi nápadné, že čo to tu vlastne za materiál je. ... Pán Žitný ... hovorí, no došlo tam k niečomu, že je problém s kolaudáciou. ... Na základe tohoto, čo tu odznelo, ja za tento materiál naozaj nemôžem zahlasovať.

Katarína Šimončičová (volebný obvod Ružinov)
Pán Pilinský ... bolo tam niekoľkokrát výrubové konanie a posledné bolo práve na tom pozemku, kde má byť raz park. A je škoda, že ste vtedy o tom neuvažovali, že tam bude park, pretože tam rástli stromy, ktoré mohli zostať zachované a mohli byť kostrou toho nového parku. Boli to krásne pyramidálne topole a ďalšie iné krásne veľké stromy.


Prehľad hlasovaní mestských poslancov o zámene pozemkov na RNR


Pripravil Miro Ščibrany
Podrobnosti:0 komentárov:

Zverejnenie komentára