Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.6.22
3
VOLEBNÝ PROGRAM 2018 – ODPOČET

VOLEBNÝ PROGRAM
ODPOČET A ČAS


DOPRAVA
ODPOČET A ČAS
1ABY DOPRAVA NEBOLA NOČNOU MOROU RAČE
DOPRAVA.1
31.03.2022 – HOTOVO ✔
  1|  Vyznačím na území mestskej časti verejné parkovacie miesta.
Zavediem
pravidlá parkovania zvýhodňujúce obyvateľov s trvalým pobytom.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.03.2021 [50%] MČ v súčinnosti s mestom vypracovala projekt rezidenčného parkovania Krasňany. Aktuálne sa mení dopravné značenie zóny a postupne sa vyznačí aj vodorovné značenie. Spustenie sa predpokladá v októbri 2021.
30.06.2021 [55%] Pokračuje značenie rezidenčnej zóny a opravy komunikácií v Krasňanoch.
Hl. mesto SR Bratislava spustilo informačnú kampaň ►.
31.12.2021 [70%] Rezidenčná zóna Krasňany sa spustí 10.01.2022.
31.03.2022 [100%] Zóna Krasňany bola spustená 10.1.2022. O niekoľko mesiacov prebehne vyhodnotenie. Na základe neho sa stanovia ďalšie kroky ohľadom rozširovania do budúcnosti.


DOPRAVA.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Zabezpečím, že každá cesta aj chodník bude mať svojho pána,
ktorý ich bude opravovať, čistiť a vykonávať zimnú službu.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [20%] MČ začala riešiť jednotlivé komunikácie a pozemky – v 1. fáze je pred podpisom zmluvy (v MiZ Rača bola už schválená dohoda o správe účelových komunikácií na Východnom).
31.03.2021 [40%] Bola podpísaná zmluva so ŽSR a MČ získala do nájmu celú oblasť vrátane komunikácií na Východnom. Ďalšie projekty sú v procese.
31.03.2022 [70%] Pokračujú opravy a budovanie nových chodníkov. Je nastavený systém postupnej opravy. V rozpočte na rok 2022 je na tento účel vyčlenená najvyššia čiastka za posledných 30 rokov.


DOPRAVA.3
30.06.2022 – HOTOVO ✔
  3|  Postarám sa o bezpečnosť chodníkov a prechodov pre chodcov.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [20%] MČ opravila časť chodníkov a schodov.
31.03.2021 [50%] MČ opravila viacero súvislých úsekov a častí chodníkov - Detvianska, Kadnárova, Hečková a pod. Pripravujú sa ďalšie opravy a revitalizácia.
30.09.2021 [60%] Opravujú sa ďalšie chodníky a prechody – pred školou Tbiliská, na Hagarovej, Na pasekách, spojnica medzi Žarnovickou a Pri vinohradoch.
30.06.2022 [100%] Vybudovalo sa viacero ďalších prepojovacích chodníkov (napr. Jurkovičkova, Plickova, Hlinická, Na pasekách, Sklabinská).


DOPRAVA.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Presadím na magistráte a župe vlakovú dopravu, veľkokapacitné nízkoprahové električky
a kvalitné zastávky s príjemným prostredím.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.03.2021 [20%] Vybudovanie zástavky električiek Záhumenice.
31.03.2022 [50%] V rámci posudzovania zámeru EIA železnice zahrnuli do projektu aj stanicu Rendez, aj osobnú stanicu v Krasňanoch pri SOŠ polygrafickom. Vymenilo sa viacero značení zastávok a mesto plánuje kompletnú obnovu zastávok električiek v roku 2022.


DOPRAVA.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Vybudujem cyklochodníky a bezpečné parkoviská pre bicykle.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [20%] MČ získala do nájmu pozemok pred železničnou stanicou Rača. V roku 2020 sa má pripraviť projektová dokumentácia a následne realizovať projekt parkoviská pre bicykle. Zároveň prebiehajú rokovania s Antik Bike a SlovnaftBajk o zriadení zdieľaných bicyklov.
31.03.2021 [40%] Boli zriadené projekty zdieľaných bicyklov Antik Bike a Slovnaft bike.
30.09.2021 [50%] V procese na stavebné povolenie je projekt cyklotrasy spájajúci Juravu s Pri šajbách v spolupráci s Vajnormi, preveruje sa projektovo cyklotrasa Pastierska/Pri šajbách.


DOPRAVA.6
31.12.2019 – HOTOVO ✔
  6|  Zachovám systém jednosmerných ulíc v Krasňanoch.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [100%] Systém bol zachovaný aj v roku 2019. Aktuálne hľadáme možnosť ako utlmiť ešte viac tranzitnú dopravu cez Cyprichovu, Hubeného a Kadnárovu.
31.03.2021 [100%] Systém je zachovaný aj v projekte rezidenčného parkovania. Prináša ešte väčšie utlmenie tranzitnej dopravy.


DOPRAVA.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Presadím osobnú vlakovú stanicu na Východnom a jej zaradenie do BID.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
30.06.2021 [20%] Prebehli rokovania so ŽSR – v princípe nie je problém realizácia, ale samotná obsluha vlakovými spojmi a jej nedostatočná vyťaženosť. Presadili sme zaradenie tejto stanice po plánov PHSR BSK a do ďalších strategických materiálov.
31.03.2022 [40%] V rámci zámeru EIA ŽSR zaradili aj stanica Rendez, aj v Krasňany. Pokračujú ďalšie rokovania a čaká sa na výsledok procesu EIA.


DOPRAVA.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Zabezpečím protihlukové bariéry pri trati električiek všade, kde je to možné a účelné.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.03.2021 [20%] Oprava celého úseku Detvianska - Záhumenice a výrazné zníženie hlučnosti.
30.06.2021 [40%] V apríli 2021 sme spravili analýzu možného protihlukového opatrenia – steny v úseku od Peknej cesty po CVČ Hlinická, podľa analýz by však išlo o relatívne malé zníženie hluku – pripravujeme opatrenie, ktoré pomôže znížiť hlučnosť aj prašnosť danej lokality nielen od trate električiek, ale aj komunikácie. Aktuálne sa tiež pripravuje projektová dokumentácia na Park J. M. Hurbana, ktorá vytvorí bariéru medzi električkami a parkom – aj pre bezpečnosť detí.
31.03.2022 [50%] V rámci zámeru EIA pri rekonštrukcii železničných tratí sú aj protihlukové opatrenia. Rovnaké opatrenia budeme žiadať aj pri rekonštrukcii celej račianskej električkovej radiály.


DOPRAVA.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Postarám sa o vysporiadavanie pozemkov pod cestami a chodníkmi.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [10%] Prvým krokom je vysporiadanie pozemkov železníc na Východnom, bude sa pokračovať v ďalších lokalitách.
31.03.2021 [40%] Vysporiadaná súvislá plocha pozemkov železníc na Východnom, väčšie množstvo pozemkov zverených do správy MČ Rača.


DOPRAVA.10
ODPOČET A ČAS
10|  Podniknem reálne kroky k predĺženiu Bojnickej a prekládke Púchovskej cesty
– predĺženie na Pántoch.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [5%] Prebehli prvé rokovania s mestom aj s vlastníkmi väčších pozemkov v území.
31.03.2021 [20%] Podarilo sa presadiť do mestského rozpočtu financie na prípravu projektu na územné rozhodnutie. Pokračujú rokovania s vlastníkmi väčších pozemkov v prípade predĺženia Na pántoch. Zatiaľ je dohoda na cca 50% plochy.
30.06.2022 [35%] Je spracovaný projekt na územné konanie.


DOPRAVA.11
ODPOČET A ČAS
11|  Vybudujem cyklo/chodník pri vozovni Krasňany a popri trati električiek
od Černockého po Hečkovu vrátane smetných košov a údržby.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [10%] Pre chodník pri vozovni sa spracuváva projektová dokumentácia, realizácia sa predpokladá v roku 2020.
31.03.2021 [30%] Podklady k projektu pripravuje MIB. Predpoklad realizácie: do jedného roka.
30.06.2021 [35%] MIB prezentoval štúdiu ohľadom chodníka pred vozovňou Krasňany. Aktuálne pripravujú projektovú dokumentáciu. Rozšírili sme projekt aj o cyklochodník Šajby-Jurava, kde spolupracujeme s MČ Vajnory. Aktuálne sa dokončuje dokumentácia na stavebné povolenia.
30.06.2022 [40%] Projekt chodníka a cyklochodníka pred vozovňou Krasňany je spracovaný, realizácia sa očakáva v nasledujúcich mesiacov – realizátor Hl. mesto SR Bratislava.


DOPRAVA.12
ODPOČET A ČAS
12|  Presadím prenájom pozemkov ŽSR pod účelovými komunikáciami na Východnom.
Zrevitalizujem a vytvorím
námestie na Dopravnej.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [30%] Zmluva o prenájme pozemkov prešla MiZ Rača za nájom 0,01 €/m2/rok – aktuálne sa čaká na podpis zmluvy zo strany ŽSR, pripravuje sa tiež projekt revitalizácie.
31.03.2021 [50%] Zmluva so ŽSR uzavretá, aktuálne sa spracuváva projekt námestia Dopravná.
31.12.2021 [60%] Dohodlo sa s majiteľkou bufetu búranie a dokončuje sa projekt revitalizácie. V rozpočte na rok 2022 sú schválené peniaze na realizáciu.
31.03.2022 [65%] Budova „bufetu“ je zbúraná. Vysúťažený bol spracovateľ projektovej dokumentácie a aktuálne sa pripravuje projekt, ktorý by mal byť hotový do konca apríla.
30.06.2022 [75%] Projekt je daný na stavebné konanie a vyjadrovanie dotknutých orgánov.

ZELEŇ
ODPOČET A ČAS
2ABY RAČA BOLA NAJZELENŠIA MESTSKÁ ČASŤ
ZELEŇ.1
05.03.2019 – HOTOVO ✔
  1|  Vytvorím na MÚ útvar inšpektorov verejného poriadku. Inšpektori budú v teréne presadzovať dodržiavanie VZN a za porušenia ukladať pokuty. Podnety im budú môcť hlásiť aj občania.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
25.02.2019 Je spracovaný návrh útvaru inšpektorov verejného poriadku. Prebiehajú pohovory.
05.03.2019 [100%] V odd. ŽP a dopravy je vytvorený Útvar inšpektorov životného prostredia ►.


ZELEŇ.2
31.12.2019 – HOTOVO ✔
  2|  Umiestnim pre obyvateľov pravidelne veľkokapacitné kontajnery.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [100%] Na jeseň boli pristavené veľkokapacitné kontajnery v Rači, Krasňanoch aj na Východnom. Projekt je hodnotený kladne, takže v roku 2020 sa počet miest aj pristavení navýši.


ZELEŇ.3
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  3|  Rozmiestnim vo vybraných verejných priestoroch viac košov na psie exkrementy.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [50%] Koše boli navýšené, riešia sa ešte ďalšie potrebné lokality.
31.03.2021 [100%] Počet košov je dostatočný. Vytvoril sa výbeh pre psov na Černockého.


ZELEŇ.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Zrevitalizujem park J. M. Hurbana na Detvianskej ulici.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [20%] MČ získala do správy časť pozemkov, zvyšná je v rokovaní s mestom. Zároveň začala súťaž návrhov študentov architektúry STU – vyhodnotenie bude vo februári 2020. Následne budú predstavené poslancom a verejnosti a najúspešnejší sa rozpracuje do projektovej dokumentácie.
31.03.2021 [40%] Je spracovaný projekt, rieši sa realizačný projekt na stavebné povolenie.
30.09.2021 [50%] Vypracovaný projekt na stavebné povolenie. MČ požiada na realizáciu fondy EÚ.


ZELEŇ.5
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  5|  Presadím prioritné investovanie developerského poplatku za rozvoj
v oblasti dotknutej výstavbou (napr. okolie Rínku Rača).
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [20%] Developerský poplatok sa plánuje prioritne využiť na rozšírenie počtu tried ZŠ a na vybudovanie parčíka a chodníka za budovou na Plickovej v zmysle memoranda s developerom.
31.03.2021 [100%] Investičné projekty sú viazané aj na lokalitu vybraného developerského poplatku (Rača, Krasňany, Východné).


ZELEŇ.6
31.03.2022 – HOTOVO ✔
  6|  Zrevitalizujem lesopark v spolupráci s MČ Nové Mesto, MČ Vajnory,
Mestskými lesmi Bratislava a Urbárom Rača.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [30%] V prvej fáze sa začalo s revitalizáciu a sprístupnením bývalých skladov na Peknej ceste a tiež bola opravená komunikácia k horárni Krasňany.
30.06.2021 [40%] Mestské lesy BA pripravili revitalizáciu oblasti prístup pod nádržou Vajspeter .
31.12.2021 [50%] Doplnená rozhľadňa pri Pánovej lúke (MIB a mestské lesy).
30.06.2022 [100%] Bola vyhlásená rezervácia Vydrica (v oblasti Pánovej lúky aj v Rači), ktorá zabezpečí vysokú ochranu a zároveň možnosť rekreácie. Opravili sa komunikácie smer Biely kríž, pokračuje sa v opravách a údržbe v lesoparku.


ZELEŇ.7
31.12.2019 – HOTOVO ✔
  7|  Odstránim nelegálne skládky odpadu.
Zabránim
novým skládkam cez inšpektorov verejného poriadku.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [100%] MČ odstránila 108 lokalít s odpadom – vyčistili sa všetky lokality a aktuálne sa monitorujú. V Rači vyčistili 108 lokalít... ►.


ZELEŇ.8
31.12.2019 – HOTOVO ✔
  8|  Zabezpečím profesionálnu údržbu a revitalizáciu verejnej zelene.
Postarám sa
o výsadbu kvetov.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [100%] Vysadili sme nové lokality kvetov, lúčnych záhonov a letničiek. Je prijatá osoba, ktorá má v náplni práce aj starostlivosť o kvety a záhony.


ZELEŇ.9
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  9|  Presadím v územnom a stavebnom konaní moderné ekologické riešenia
– zelené strechy, využitie dažďových vôd, závlahu a iné.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.03.2021 [100%] Predmetné požiadavky sú pri rokovaniach s developermi uplatňované a žiadané. Podobné podmienky dáva aj Hl. mesto SR Bratislava v samotných konaniach.


ZELEŇ.10
ODPOČET A ČAS
10|  Zrevitalizujem Račiansky potok úpravou brehov v spolupráci so SVP š. p..
Vytvorím
oddychovú zónu pre obyvateľov Krasňan a Východného.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.03.2021 [20%] Začiatkom roka 2021 prebehlo stretnutie v danej veci s riaditeľom SVP, š. p., OZ Bratislava, ktorý sa vyjadril kladne. Aktuálne sa pripravuje štúdia a následne sa bude riešiť nájomná zmluva na konkrétne pozemky.
31.12.2021 [40%] Je spracovaná štúdia, aktuálne sa riešia pozemky a projekt na povolenia.
31.03.2022 [50%] SVP, š.p. sa k štúdii vyjadrilo kladne. Pokračujú práce na dokumentácii na stavebné povolenie.


ZELEŇ.11
ODPOČET A ČAS
11|  Zrevitalizujem verejný priestor na Peknej ceste tak, aby vynikal zeleňou a nie betónom.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.03.2021 [30%] Prebehla základná údržba námestia vrátane zelene, tiež sa výrazne zlepšilo napr. osvetlenie počas Vianoc. Bol odstránený jeden bilbord.
30.06.2021 [40%] Urobilo sa nové dopravné značenie Peknej cesty. Výrazne zvýšilo bezpečnosť.
31.03.2022 [60%] Zrevitalizoval sa „vianočný stromček“. Doplnila sa výsadba. Čaká sa na dlažbu zo strany Hl. mesta SR Bratislava.
30.06.2022 [90%] Dokončuje sa zámková dlažba (stavebné práce prebiehajú), výsadba drevín a kvetov bola už ukončená.


ZELEŇ.12
30.06.2022 – HOTOVO ✔
12|  Postarám sa o zachytávanie dažďových vôd.
Ochránim
Račiansku ulicu pred vytápaním.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [30%] Prebiehajú rokovania s nórskymi mestami a partnermi a nové riešenie. Zároveň sa pripravuje projekt 7 parčíkov. Upravili a vyčistili sme zdrže a rigoly.
31.03.2021 [50%] Pokračuje ďalšia výmena povrchov chodníkov za vodopriepustné. Vyčistil sa kompletný systém odvodnenia nad Račianskou ulicou.
31.03.2022 [80%] Revitalizáciou AB kozmetiky, údržbou celého systému, nastavovaním systému meracej stanice sa podarilo – až na extrémne prívalové dažde (tzv. 100 ročná voda) – zabezpečiť ochranu Račianskej ulice. V prípade krízového stavu MČ vie využiť rýchlu informovanosť obyvateľov cez aplikáciu MČ. Projekt parkov sa rozšíril o projekt parku Strelkova, kde je už stavebné povolenie.
30.06.2022 [100%] Rozširujú sa plochy zachytávajúce dažďové vody (napr. pred ZS Krasňany).


ZELEŇ.13
ODPOČET A ČAS
13|  Dám zbúrať nelegálnu budovu pri železničnom priecestí.
Vybudujem
v spolupráci s mestom bezpečný chodník.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [10%] Aktuálny stav je taký, že po rokovaniach so ŽSR špeciálny stavebný úrad železníc zabezpečí búracie povolenia a MČ to bude realizovať.
31.03.2021 [50%] Je uzatvorená zmluva so ŽSR ohľadom búrania plechovej prístavby. Bolo vydané búracie povolenie. Aktuálne MČ rieši technický spôsob búrania.
30.09.2021 [70%] Bola zbúraná nelegálna prístavba pri priecestí, aktuálne sa rieši s mestom vybudovanie nového chodníku aj s prechodom pre chodcov.


ZELEŇ.14
ODPOČET A ČAS
14|  Zabezpečím využitie areálu Matador Obnova.
Zabezpečím
využitie budovy na Strelkovej ulici a jej okolia.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.03.2021 [20%] Predmetný areál plánuje mesto využiť na výstavbu nájomného bývania, je to v procese zmien územného plánu. Budova na Strelkovej po dôkladnej obhliadke bola zhodnotená ako nevyhovujúca a je potrebné jej zbúranie. Pripravuje sa projekt vybudovania parčíku.
30.09.2021 [35%] MČ a MZ vyslovili súhlas s preverením zmeny územného plánu na bytovú výstavbu aj s občianskou vybavenosťou v parteri budov.

KOMUNITY
ODPOČET A ČAS
3ABY RAČA BOLA ŽIVÁ KOMUNITA ĽUDÍ
KOMUNITY.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Vybudujem bezbariérové prechody cez cesty mestskej časti.
Vybudujem
bezbariérový prístup do všetkých úradov mestskej časti.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [20%] MČ opravila a vybudovala viac ako 10 bezbariérových riešení. Ďalšie sa pripravujú pre rok 2020.
31.03.2021 [30%] Boli vybudované ďalšie bezbariérové prechody (napr. Detvianska).
30.06.2021 [40%] Vybudoval sa nový prístupový chodník do MÚ Kubačova poza hasičskú zbrojnicu – znížila sa tým bariérovosť prístupu.


KOMUNITY.2
31.03.2022 – HOTOVO ✔
  2|  Podporím komunitné centrum Stará Jedáleň, lokálne záhradky ako Krasňanský zelovoc, susedské burzy, spoločné podujatia s národnostnými komunitami v Rači.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [50%] Stará jedáleň bola koncom roka 2019 skolaudovaná, spolupracuje s nimi školské oddelenie aj oddelenie sociálnych vecí. Zorganizovalo sa podujatie občianskych združení 2% dane v NKD a tiež komunitná ulička na vinobraní v Rači.
31.03.2022 [100%] Spolupráca s organizáciami úspešne pokračuje – aj v prípade mimoriadnej situácie (COVID-19, vojna na Ukrajine). Rozširuje sa na pozemku MČ aj komunitná záhradka na Rendezi. Vybudovala sa nová skautská klubovňa a pod.


KOMUNITY.3
31.03.2022 – HOTOVO ✔
  3|  Zapojím do sociálnej starostlivosti a pomoci rodinám neziskové organizácie
s výsledkami a dobrým menom.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [50%] Spolupracujeme so všetkými združeniami ako je Mládež ulice (kam išiel výnos z tomboly a dotácie), Baby Help, Raná starostlivosť a ďalšie.
31.03.2022 [100%] Spolupráca s organizáciami úspešne pokračuje – aj v prípade mimoriadnej situácie (COVID-19, vojna na Ukrajine) organizácie sú plne zapájané a je vzájomná pomoc pri riešení situácie s utečencami či COVID-19.


KOMUNITY.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Podporím komunitný život oblastí pri vozovni Krasňany, na Žabom Majeri a na Pántoch.
Zapojím oblasti do života Rače.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
30.06.2021 [30%] MČ prenajala do doby otvorenia ZŠ Plickova priestory na Pántoch, kde budú dočasné triedy ZŠ, čo pomôže aj oživeniu lokality. Aktívne spolupracujeme s najväčšími investormi logistických parkov v území (darovali nám napr. príspevok počas pandémie). Aktuálne sa pripravuje projekt výsadby stromov. Žabí Majer sa riešil počas COVID-19, hlavne pomoc ľuďom bez domova.
31.03.2022 [50%] Škola Na pántoch bola zaradená do siete škôl. Je opravená a pripravuje sa na nový školský rok.


KOMUNITY.5
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  5|  Podporím rozvoj opatrovateľskej služby a aktívnu prácu terénnych pracovníkov
so staršími, znevýhodnenými a chorými ľuďmi.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [50%] Zvýšila sa organizácia opatrovateľskej služby prijatím nového koordinátora aj novej vedúcej soc. oddelenia s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Tiež je prijatá terénna pracovníčka.
31.03.2021 [100%] Sociálne oddelenie zastrešovalo terénnu prácu počas COVID-19. Získali sme prehľad ohľadom znevýhodnených skupín a rodín. V lete 2020 sme s Červeným krížom zabezpečili bezplatné obedy. Opatrovateľky mali zabezpečené respirátory a očkovanie.


KOMUNITY.6
30.09.2021 – HOTOVO ✔
  6|  Podporím zmysluplné voľnočasové aktivity pre mládež – šport, dobrovoľníctvo, kultúru, pomoc v komunite.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [50%] Podpora projektu Stará Jedáleň, OZ Mládež ulice. Pripravuje sa projektová dokumentácia na skatepark.
30.09.2021 [100%] MČ priebežne pokračuje v dobrej spolupráci s občianskymi združeniami v Rači.


KOMUNITY.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Presadím opravu budovy na Dopravnej 1 a jej využitie pre komunitu.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
Starosta dohodol so ŽSR na 03.04. obhliadku.
25.03.2019 ŽSR dali budovu na predaj. MČ rokuje s mestom o jej odkúpení.
31.12.2019 [50%] Budovu odkúpi v zmysle uznesenia Hl. mesto SR Bratislava a zastreší ho pre komunitné veci a bývanie pre mladé rodiny.


KOMUNITY.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Podporím zlepšenie vybavenia a rekonštrukciu priestorov kultúrnych stredísk
pre komunitný život, rodiny a deti, mládež a seniorov.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [30%] Postupne zlepšujeme zabezpečenie knižnice vrátane nákupu nových regálov, kultúrnych stredísk a pod.
31.03.2021 [50%] Získali sme veľký grant na nákup kníh do knižnice. V spolupráci s MIB začal proces architektonickej štúdie KS Žarnovická.
31.12.2021 [60%] Ukončená architektonická súťaž KS Žarnovická. Výsledky budú verejne vyhlásené 10.01.2022.
30.06.2022 [65%] Je spracovaná overovacie štúdia na KS Žarnovická, realizácia projektu a samotná rekonštrukcia sa predpokladá v rokoch 2023-2024.


KOMUNITY.9
31.03.2022 – HOTOVO ✔
  9|  Podporím spoluprácu so sociálnymi zariadeniami BSK v Rači
(DSS Podbrezovská, Strelkova, Pri vinohradoch).
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [30%] Približne raz za 3 mesiace sa zúčastňujem stretnutí klubu pri DSS – bola nadviazaná spolupráca aj s pánom riaditeľom. Ďalšie aktivity sa pripravujú s novým vedením sociálneho oddelenia.
30.06.2021 [35%] Bolo pracovné stretnutie s novou riaditeľkou DSS Rača, kde sa riešili potreby DSS Rača pre budúcnosť.
31.12.2021 [50%] Pomáhame DSS Rača napr. pri brigádach s odvozom odpadu.
31.03.2022 [100%] Pokračuje spolupráca s DSS. MČ pomáha s odvozom odpadu po orezoch a pod.

RODINY A DETI
ODPOČET A ČAS
4ABY RAČA BOLA IDEÁLNE MIESTO PRE RODINY A DETI
RODINY A DETI.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Vytvorím v spolupráci s mestom, BSK a štátom nové miesta
v predškolských zariadeniach vrátane jaslí.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [20%] Budujeme prioritne nové miesta v školských zariadeniach – stavebnými úpravami sme navýšili počet tried v ZŠ na rok 2019/20 o 3 triedy. Čaká nás veľká úloha vybudovať 25 tried nasledujúcich päť rokov. Dokončuje sa MŠ Novohorská a spracováva sa projektová štúdia MŠ Tramín.
31.03.2021 [50%] MŠ Novohorská bola otvorená v septembri 2020. Aktuálne prebieha povoľovací proces na MŠ Tramín a tiež súťaž na zhotoviteľa ZŠ Plickova. Zároveň sa zmluvne dohodlo zriadenie obecnej škôlky v projekte Rínok Rača.
30.06.2021 [60%] Dokončuje sa stavebný projekt rozšírenia jaslí o skoro 50%. Získali sme na dané NFP EÚ. Nové priestory budú otvorené pre deti v septembri 2021.
30.09.2021 [70%] Stavebne bolo dokončené rozšírenie detských jasiel na Tbiliskej a v septembri nastúpili noví zamestnanci a boli prijaté deti. Projekt MŠ Kadnárova má vydané stavebné povolenie, na ktoré ale podali účastníci konania odvolanie. ZŠ Plickova – v auguste začali stavebné práce na kompletnej rekonštrukcii.


RODINY A DETI.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Podporím zámer budovať bezbariérové školy a škôlky.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [20%] Dokončil sa výťah v ZŠ Tbiliská a pripravuje sa bezbariérová škôlka Novohorská a nový projekt škôlky Tramín.
31.03.2021 [50%] MŠ Novohorská bola otvorená v septembri 2020. Aktuálne prebieha povoľovací proces na MŠ Tramín a tiež súťaž na zhotoviteľa ZŠ Plickova. Zároveň sa zmluvne dohodlo zriadenie obecnej škôlky v projekte Rínok Rača. Všetky škôlky budú plne bezbariérové.
30.06.2022 [80%] Škôlka Rínok Rača sa zariaďuje, v lete sa bude kolaudovať a následne bude spustená do prevádzky. Bezbariérová škola Plickova sa rekonštruuje.


RODINY A DETI.3
31.12.2021 – HOTOVO ✔
  3|  Zapojím stredné školy BSK do života Rače.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
07.02.2019 Prvé stretnutie s riaditeľmi stredných škôl.
28.03.2019 Druhé stretnutie s riaditeľmi stredných škôl. Rozbieha sa ďalšia spolupráca.
31.12.2019 [50%] Pravidelné stretnutia s riaditeľmi stredných škôl, rokujeme s nimi o prenájme tried na rozšírenie miest pre naše ZŠ, spolupracujeme aj pri opravách (Chodník na Pántoch) a tiež sa podarilo presadiť do plánu opráv BSK opravu budovy Gymnázia Hubeného.
30.06.2021 [70%] Dohodol sa prenájom tried pre ZŠ v Rači na Gymnáziu Hubeného a SOŠ Pánty.
31.12.2021 [100%] Spolupráca s jednotlivými strednými školami pokračuje.


RODINY A DETI.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Presadím v spolupráci s BSK využívanie športovísk stredných škôl račianskou verejnosťou.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [20%] Pripravuje sa projekt odvodnenia ihriska Na Pántoch a spoločný projekt ihriska vrátane bežeckého oválu v areáli Gymnázia Hubeného (spracováva sa projektová dokumentácia).
30.06.2021 [50%] V júni 2021 sme kompletne revitalizovali a opravili ihrisko Hubeného – vrátane výmeny povrchu. Daný pozemok máme v prenájme od BSK na ďalších 10 rokov. Nové ihrisko nakoniec plánuje robiť gymnázium samostatne, je na to schválený rozpočet BSK.


RODINY A DETI.5
30.06.2022 – HOTOVO ✔
  5|  Podporím futbalové a športové kluby uzatvorením zmlúv o spolupráci
s možnosťou získať peniaze od obce aj nad rámec súčasných dotácií.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [0%] Záväzok sa v tomto znení ukázal ako nesplniteľný, pretože daný typ zmluvy nie je možné podľa audítorov uzatvoriť - išlo by o skrytú dotáciu. Hľadáme iné možnosti podpory.
30.06.2022 [100%] Podpora športových klubov je cez dotácie, zvýhodnený prenájom ihriska na Tbiliskej, aktuálne riešime financovanie investícii na štadióne FK Rača, v spolupráci s Hl. mestom SR Bratislava sa rieši majetkové vysporiadanie ihriska na Peknej ceste.


RODINY A DETI.6
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  6|  Dokončím rekonštrukciu celého športového areálu pri ZŠ Tbiliská: vytvorenie ihriska, tartanovej bežeckej dráhy s osvetlením LED a multifunkčného ihriska, zachovanie
časti plôch pre školské družiny,
revitalizácia ostatných ihrísk.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
25.03.2019 Bola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa areálu Tbiliská.
31.12.2019 [70%] Bežecký ovál aj s ihriskom s umelým osvetlením bol skolaudovaný a následne otvorený na jeseň 2019. aktuálne sa pripravuje projekt revitalizácia hokejbalového ihriska, na čo boli už schválené prostriedky v rozpočte na rok 2020.
31.03.2021 [100%] Hokejbalové ihrisko bolo rekonštruované a v júni 2020 otvorené. V lete 2020 sa dokončilo doskočisko do piesku a rozbehová plocha.


RODINY A DETI.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Vybudujem detské ihrisko na Víťaznej ulici.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
05.03.2019 Na Slovenský pozemkový fond (SPF) žiadosť o dlhodobý nájom pozemku.
31.12.2019 [5%] Bola podaná žiadosť SPF na prenájom, zatiaľ žiadna reakcia.
31.12.2021 [40%] Projekt revitalizácie je pripravený, sú naň schválené peniaze v rozpočte 2022.
30.06.2022 [60%] Prebieha súťaž na zhotoviteľa, realizácia v lete 2022.


RODINY A DETI.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Vybudujem voľnočasové ihrisko v spolupráci s Gymnáziom Hubeného.
Zrekonštruujem
plochy pri ZŠ J. A. Komenského (Hubenka).
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
25.03.2019 Na 03.04. dohodnuté stretnutie s riaditeľkou ZŠ Hubeného vo veci projektu ihriska.
31.12.2019 [20%] Aktuálne sa spracováva projektová dokumentácia, projektové východiská boli pripravené spoločne so ZŠ a gymnázium Hubeného.
31.03.2021 [30%] Projekt bol pripravený vo forme štúdie. Koncom roka 2020 na základe požiadavky gymnázia sa rozhodli robiť projekt plne pod gesciou BSK. Bol naň schválený rozpočet v rozpočete BSK na rok 2021. Termín realizácie zatiaľ nie je známy.


RODINY A DETI.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Zrevitalizujem areál Slalomky pre lesné športy v Račianskom lesoparku
(bicykel, beh do kopca, bobová dráha).
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [5%] Prebehli prvé rokovania s firmou aj s Mestskými lesmi Bratislava.
31.03.2021 [10%] Poslanci MZ požiadali o rokovanie zámeru revitalizácie Slalomky vrátane lyžovania – projekt p. Mollotu, Hl. mesto SR a Mestské lesy vyjadrili stanovisko, že nie je v súlade s plánom rozvoja mestských lesov z roku 2019. Aktuálne hľadáme riešenie, akým spôsobom je možné daný areál v budúcnosti revitalizovať.
30.09.2021 [20%] Rieši sa spoločne s hl. mestom SR Bratislava a Mestskými lesmi Bratislava ďalšie možné využitie areálu a revitalizácia. Zatiaľ nepadlo konkrétne rozhodnutie.


RODINY A DETI.10
ODPOČET A ČAS
10|  Podporím ochotnícku divadelnú scénu a organizáciu
mestského divadelného podujatia.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [10%] Pripravuje sa podujatie ochotníckych divadiel v amfiteátri v júni 2020.
31.03.2021 [20%] Plánovali sme divadelný festival v júni 2020 a oslovovali divadlá. Pre COVID-19 bol zrušený a odložený na neurčito. Pre rovnaký dôvod nie je predpoklad realizácie ani v roku 2021.
31.03.2022 [50%] V priebehu posledných dvoch rokov sme rozšírili divadelné predstavenia aj o Koloničovu kúriu, pre časovú náročnosť a COVID-19 plánujeme divadelný festival až v roku 2023.


RODINY A DETI.11
31.12.2019 – HOTOVO ✔
11|  Zavediem jasný a férový systém prenajímania stánkov na vinobranie či hody.
Zavediem kaucie za dodržiavanie čistoty.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
25.03.2019 MÚ spustil pilotný webový on-line systém objednávania stánkov ►.
31.12.2019 [100%] V roku 2020 sa prechádza na zmluvy o prenájme s danými podmienkami a už od hodov 2019 sa miesta rezervujú elektronicky so zvýhodnením pre predajcov z Rače.


RODINY A DETI.12
31.12.2021 – HOTOVO ✔
12|  Vytvorím areál pre skejterov na Tbiliskej.
Zrevitalizujem
celé územie, aby sa zvýšila bezpečnosť a čistota.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
(vicestarostka a zastupca Asociacie skejterov)
26.03.2019 Obhliadka plochy vo veci možného skejtparku na Tbiliskej.
31.12.2019 [20%] Aktuálne sa spracováva projektová dokumentácia na stavebné povolenie.
31.03.2021 [70%] Bolo vydané stavebné povolenie, vysúťažená firma na realizáciu a aktuálne prebieha realizácia – plán otvorenia je na jar 2021.
30.09.2021 [80%] Zhotoviteľ odovzdal stavbu, aktuálne prebieha kolaudačné konanie.
31.12.2021 [100%] Skejpart je skolaudovaný a využívaný verejnosťou.


RODINY A DETI.13
30.06.2022 – HOTOVO ✔
13|  Zrevitalizujem okolie zdravotného strediska v Krasňanoch.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
31.12.2021 [30%] Rozšírili sme možnosti parkovania pre lekárov o päť parkovacích miest zatrávňovacími dlaždicami. V rozpočte na rok 2022 je schválená obnova fasády.
30.06.2022 [100%] Vysadili sa nové stromy, vybudovalo nové parkovisko pre lekárov, urobili vodozádržné opatrenia aj s výsadbou kvetov a stredisko bolo natreté antigrafitovým náterom.


RODINY A DETI.14
30.06.2021 – HOTOVO ✔
14|  Zavediem pre detské ihriská systém opráv a revízií hracích prvkov.
Vybudujem na detských ihriskách prvky aj pre zdravotne znevýhodnené deti.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [30%] Oddelenie dopravy a ŽP pripravilo passport všetkých ihrísk a pravidelne ich kontroluje. Začali sa väčšie opravy a výmeny hracích prvkov, ktoré budú pokračovať aj v roku 2020.
31.03.2021 [70%] V roku 2020 sa umiestnili hracie prvky aj pre zdravotne znevýhodnené deti a výrazne sa navýšil počet nových preliezok. Pokračuje sa naďalej v projekte revitalizácie. Vzniklo nové detské ihrisko pri MŠ Novohorská.
30.06.2021 [100%] Bola prijatá osoba, ktorá má na starosti dennú údržbu detských ihrísk. Postupne sa robia revízie a opravy v pravidelných harmonogramoch.

CHARAKTER RAČE
ODPOČET A ČAS
5ABY SI RAČA UDRŽALA JEDINEČNÝ CHARAKTER
CHARAKTER.1
31.12.2021 – HOTOVO ✔
  1|  Presadím pozitívne zmeny územného plánu: rozšírim bezzásahové územie nad Krasňanmi, vybudujem evolučný park prístupný pre návštevníkov, rozšírim plochy lúčnych kvetín.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
Počíta sa s vytvorením zóny pokoja o. i. v oblasti Chlmec (Krasňany) ►.
07.03.2019 Poslanci MsZ schválili Návrh zonácie mestských lesov ►.
31.03.2021 [70%] Bezzásahové územie bolo rozšírené. Boli zavedené viaceré plochy lúčnych kvetín. Pripravujú sa ďalšie projekty.
31.12.2021 [100%] Plochy lúčnych kvetín sú vo viacerých lokalitách po celej Rači úspešné. Podarilo sa sprístupniť parčík na Hlinickej pre obyvateľov.


CHARAKTER.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Stanovím jasnú čiaru územia vinohradov.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.03.2021 [20%] MIB a magistrát boli v lete 2020 oslovené s požiadavkou na začatie procesu vypracovania štúdie viníc od Nového Mesta až po Vajnory. Zatiaľ sa v projekte neposunuli. MČ im poskytla podklady ohľadom predošlej štúdie a tiež plánuje vypracovať štúdiu záhradkárskych oblastí pod Malými Karpatami.
31.03.2022 [30%] V pripomienkovaní je návrh zadania štúdie viníc. MČ zaslala pripomienky.


CHARAKTER.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Zastavím projekty sídliskovej výstavby Račany Rosso – Dolná Pekná – Ohňavy.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2022.
31.03.2021 [50%] MČ dala v januári 2020 nesúhlasné stanovisko ohľadom štúdie zmien územného plánu na bývanie – lokalita Dolná Pekná. Tiež bolo dané stanovisko investorovi zámeru Račany Rosso, že MČ nesúhlasí so zmenou územného plánu v predmetnej lokalite a s navyšovaním objemu možnej výstavby. V danej zóne začal tiež proces schvaľovania územného plánu Táborky-Huštekle. V oblasti Ohňavy MČ trvá na zachovaní viníc v územnom pláne.


CHARAKTER.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Obstarám územné plány zóny centrálna Rača a Rinzle.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
26.03.2019 Na MZ schválený rozsah zadania ÚP zóny Táborky-Huštekle.
31.03.2021 [30%] MČ začala v prvej fáze obstarávať územný plán zóny Táborky-Huštekle. Tiež začala proces štúdie záhradkárskych oblastí pod Karpatmi.
31.03.2022 [40%] MZ schválilo ďalšiu fázu UPZ Táborky-Huštekle. Pripravuje sa stavebná uzávera.


CHARAKTER.5
30.06.2022 – HOTOVO ✔
  5|  Podporím pestovanie hrozna a malé vinárničky.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
31.03.2021 [30%] MČ podporuje akcie drobných vinárov. Nadviazala spoluprácu s PD Vinohrady aj Villa Vino Rača. Počas COVID-19 v rámci možností podporujeme zachovanie jednotlivých podujatí spojených s vínom.
30.09.2021 [70%] MČ bola spoluorganizátorom akcie Dni burčiaku, kedy sa podporili aj malé vinárničky po celej Rači. Podporený bol tiež projekt Terroir Rača.
30.06.2022 [100%] MČ podporila viaceré podujatia vinárov, spolupráca s Račianskym vinohradníckym spolkom je veľmi dobrá.


CHARAKTER.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Zabezpečím propagáciu Rače v zahraničí v rámci Malokarpatskej vínnej cesty
s perspektívou zaviesť tzv. vínne turistické karty.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.


CHARAKTER.7
30.06.2022 – HOTOVO ✔
  7|  Vytvorím základnú stránku Rače v anglickom a nemeckom jazyku.
Vytvorím
na Wikitravel bezplatného sprievodcu pre propagáciu Rače v zahraničí.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
30.06.2022 [100%] Je vytvorená základná stránka wikitravel Rača ►, tiež sú základné údaje Rače v anglickom jazyku, aktuálne sa pripravuje úplne nová stránka www.raca.sk.


CHARAKTER.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Podporím vytváranie nových pracovných miest v Rači (startupy).
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.


CHARAKTER.9
31.12.2021 – HOTOVO ✔
  9|  Spropagujem železničné múzeum na Východnom.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [20%] Rozbehla sa možnosť propagácie múzea cez BSK a tiež sa pomohlo v orientácií návštevníkov pomenovaním novej ulice Rušňová pre lepšiu navigáciu.
31.03.2021 [40%] Pripravuje sa projekt vláčiku počas vinobrania a na ďalšie podujatia. Viacero akcií bolo pre COVID-19 zrušených.
31.12.2021 [100%] Počas vinobrania sme zaplatili historický vláčik, ktorý pomohol aj propagácii múzea. Múzeum sme doplnili aj na mapy a do ďalších materiálov.


CHARAKTER.10
31.03.2021 – HOTOVO ✔
10|  Vybudujem nad Račou a Krasňanmi vyhliadkové plošiny s lavičkami
a informačnými tabuľami.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.03.2021 [100%] V lete 2020 boli vybudované nad Račou aj Krasňanmi vyhliadkové lavičky. Oddychové lavičky boli umiestnené tiež v lokalite Vajspeter. Račiansky vinohradnícky chodník umiestnil do lokality aj náučné tabule.


CHARAKTER.11
ODPOČET A ČAS
11|  Zabezpečím v Koloničovej kúrii rozvoj Račianskeho múzea s galériou.
Presadím
obnovu Koloničovej kúrie.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
31.12.2019 [20%] Spravil sa prvotný projekt a štúdia architektov, prenajala sa časť priestorov na depozit múzea, aktuálne sa spolu s pamiatkarmi a architektmi pripravuje projekt revitalizácie budovy a hľadania mimorozpočtových zdrojov.
30.09.2021 [30%] V rozpočte bola schválená suma na kompletnú obnovu strechy Koloničovej kúrie.
31.12.2021 [40%] Račiansky muzeálny spolok (RMS) vďaka tomu, že MČ spolku pridelila priestory v Koloničovej kúrii, začal vytvárať zbierkový fond budúceho múzea a pripravil pre verejnosť celý rad výstav a iných podujatí o minulosti Rače (viď odpočet činnosti RMS za roky 2019-2021 ►).
30.06.2022 [80%] Miestne zastupiteľstvo na zasadnutí 28.6. súhlasilo so zriadením Račianskeho múzea v priestore Koloničovej kúrie a poverilo starostu vykonať všetky ďalšie kroky.

OBČAN
ODPOČET A ČAS
6ABY MAL KAŽDÝ OBČAN SLOVO PRI SPRÁVE RAČE
OBČAN.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Zavediem minimálne raz ročne zhromaždenia obyvateľov Rače,
ktoré budú rozhodovať o dôležitých otázkach života v Rači.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [50%] V roku 2019 bolo jedno zhromaždenie s rodičmi detí ohľadom riešenia situácie nedostatku miesta, ďalšie prerokovania sa pripravujú na rok 2020 (napr. vybudovanie chodníka Na pasekách, park J. M. Hurbana či problém Zrkadliská a jeho ďalšie riešenie).
31.03.2021 [50%] Pre COVID-19 aktuálne nie je možné usporiadať verejné zhromaždenia. Ak to situácia umožní, plánuje sa verejné zhromaždenie ohľadom škôl a škôlok a ohľadom revitalizácie územia na Východnom.


OBČAN.2
01.04.2019 – HOTOVO ✔
  2|  Zabezpečím prehľadné zverejňovanie dokumentov z komisií, miestnej rady a zastupiteľstva
na internete.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
25.03.2019 Od 01.04. budú všetky materiály do komisií, rady a MZ verejne prístupné.
01.04.2019 [100%] Od tohto dňa budú všetky materiály do komisií, rady a MZ verejne prístupné.


OBČAN.3
31.03.2022 – HOTOVO ✔
  3|  Zavediem živé vysielanie z miestneho zastupiteľstva cez webkameru a možnosť občanov pýtať sa online cez zastupiteľstvo poslancov a starostu (cez aplikáciu Sli.do).
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
31.03.2021 [80%] Bol spustený pravidelný priamy prenos zo zastupiteľstva od 14.7.2020 – cez portál ►. Pre COVID-19 bol počet občanov na zastupiteľstvách nízky – nebolo nutné spustiť Sli.do.
31.03.2022 [100%] Aplikácia Sli.do pri hodnotení vystúpenia občanov nakoniec nebude potrebná. Dá sa to bez problémov riešiť aj klasickou diskusiou. Je to lepšie aj pre videozáznam a priamy prenos.


OBČAN.4
05.02.2019 – HOTOVO ✔
  4|  Zavediem automatické udelenie slova občanom pri prihlásení sa
do diskusie na zastupiteľstve.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
05.02.2019 [100%] Poslanci MZ zmenou Rokovacieho poriadku schválili návrh starostu
automaticky udeľovať slovo občanom pri prihlásení sa do diskusie.


OBČAN.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Vytvorím poradný orgán starostu zo zástupcov združení, cirkví, seniorov,
záhradkárov, zástupcov detského parlamentu, odborníkov a aktívnych občanov.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
31.12.2021 [50%] Projekty sa spoločne konzultujú s viacerými organizáciami (napr. PHSR 2021-2030) a združeniami, rovnako tak prebieha komunikácia so všetkými školami v Rači, zástupcami cirkví, organizáciami ako Stará Jedáleň. Je to viac na neformálnej báze (aj z dôvodu COVID-19).


OBČAN.6
04.03.2019 – HOTOVO ✔
  6|  Zavediem raz mesačne verejné stretnutia občanov so starostom a vedením úradu.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
07.01.2019 Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni v Krasňanoch.
Stretnutia sa zúčastnil aj nový vedúci odd. životného prostredia Matúš Čupka. Starosta sa bude s občanmi stretávať v poradí Krasňany, Východné, Rača, cez prázdniny Rača.
04.02.2019 Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni na Východnom.
04.03.2019 [100%] Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni v Rači.
Stretnutia sa zúčastnila aj nová prednostka MÚ Monika Burdová.


OBČAN.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Vytvorím interaktívnu mapu developerských projektov.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
31.03.2021 [50%] O stave developerských projektov sú pravidelne informovaní poslanci na komisii a cez verejne dostupné materiály aj verejnosť. Mapa sa pripravuje v budúcnosti.


OBČAN.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Zavediem verejné prerokovávanie návrhov veľkých zmien územného plánu
so záväzným stanoviskom obyvateľov pre vedenie mestskej časti.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
31.03.2021 [30%] Pre COVID-19 bolo možné robiť iba online ankety a konzultácie. Na základe nich MČ nesúhlasila so zmenou ÚP na bývanie v lokalite YIT Reading.


OBČAN.9
30.06.2022 – HOTOVO ✔
  9|  Vytvorím poradný orgán občanov pre tvorbu rozpočtu.
Zavediem
participatívny rozpočet, cez ktorý budú sami obyvatelia vyčleňovať peniaze
na komunitné projekty (šport, kultúra, životné prostredie).
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [80%] Komisia pre rozpočet tvorená z občanov sa vytvorila a stretla sa na troch rokovaniach. Pre rok 2020 bolo schválených 10 tisíc eur na participatívny rozpočet, ktorý sa spustí v roku 2020 (hlasovanie obyvateľov).
30.06.2022 [100%] Bola spustená pilotná fáza participatívneho rozpočtu ►.


OBČAN.10
ODPOČET A ČAS
10|  Zavediem prehľadný tzv. rozklikávací rozpočet pre kontrolu čerpania verejných peňazí.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [50%] OZ račan.sk pripravilo návrh vizualizácie rozpočtu. Pripravuje sa spôsob jeho aktualizácie cez kanceláriu starostu – p. Pažitná. ROZPOČET MČ BA-RAČA 2020 ►.


OBČAN.11
31.12.2019 – HOTOVO ✔
11|  Zmením Račiansky výber na občianske noviny bez zásahov vedenia mestskej časti.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
14.01.2019 Vyšiel Račiansky výber 1/2019 - 1. číslo bez zásahov vedenia MČ.
11.02.2019 Vyšiel Račiansky výber 2/2019 - 2. číslo bez zásahov vedenia MČ.
04.03.2019 Vyšiel Račiansky výber 3/2019 - 3. číslo bez zásahov vedenia MČ.
31.12.2019 [100%] Bola vytvorená nezávislá redakčná rada o počte 5 ľudí. Starosta MČ nemá na RV žiaden dosah a číta ho až po vytlačení – tým sa zabezpečuje čo najväčšia objektívnosť.


OBČAN.12
ODPOČET A ČAS
12|  Podporím vytvorenie interaktívnej webovej stránky, na ktorej budú môcť
slobodne publikovať aj obyvatelia Rače.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.

ÚRAD
31.12.2021 – HOTOVO ✔
7ABY BOL MIESTNY ÚRAD MODERNÁ INŠTITÚCIA
ÚRAD.1
05.03.2019 – HOTOVO ✔
  1|  Vykonám na miestnom úrade personálny audit.
Prehodnotím
počet zamestnancov a uplatňovanie osobného ohodnotenia.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
25.02.2019 Prebieha personálny audit MÚ Rača.
05.03.2019 [100%] Od tohto dňa platí nový Organizačný poriadok MÚ Rača ►.


ÚRAD.2
05.03.2019 – HOTOVO ✔
  2|  Zreštrukturalizujem oddelenia sociálnych vecí, školského a stavebného úradu, životného prostredia a dopravy, strediska čistoty a posilním ich materiálne aj personálne.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
25.02.2019 Prebieha reštrukturalizácia oddelení MÚ Rača.
05.03.2019 [100%] Od tohto dňa platí nová Organizačná štruktúra MÚ Rača ►.


ÚRAD.3
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  3|  Vytvorím klientske centrum zlúčením podateľne, matriky, ohlasovne obyvateľov a pokladne.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
31.03.2021 [100%] Klientske centrum bolo vytvorené – boli upravené aj priestory a čakáreň.


ÚRAD.4
31.12.2021 – HOTOVO ✔
  4|  Zavediem moderné technológie na MÚ aj v zastupiteľstve s cieľom zvýšiť produktivitu práce, usporiť náklady, šetriť životné prostredie a dať občanom možnosť väčšinu vecí riešiť cez internet.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 [50%] Väčšina materiálov poslancov je zasielaná elektronicky.
31.03.2021 [90%] Aktualizáciu online procesov urýchlil aj COVID-19 – vytvorili sa podmienky na homeoffice, online stretnutia a zasadnutia, zvýšila sa vybavenosť zamestnancov (notebooky a software). Vo výrazne väčšej miere sa komunikuje cez e-maily (podnety občanov) a sociálne siete.
31.12.2021 [100%] Nastavila sa aj možnosť – v prípade potreby – kompletne online zastupiteľstva.


ÚRAD.5
31.12.2021 – HOTOVO ✔
  5|  Zverejním územný plán a územnoplánovacie podklady na stránke Rače.
Podstatné zmeny oznámim verejnosti vždy pred ich uskutočnením.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
31.03.2021 [80%] Bol vytvorený mapový podklad s územným plánovaním na stránke mapy.bratislava.sk ►.O každej navrhovanej zmene sú občania informovaní cez Račiansky výber, sociálne stránky a webovú stránku.
31.12.2021 [100%] Všetky aktuálne informácie o územných plánoch zón sú na webe mestskej časti Územné plány zón ►. Ostatné údaje sú na stránke mesta.


ÚRAD.6
30.06.2021 – HOTOVO ✔
  6|  Vypracujem etický kódex zamestnancov úradu a volených predstaviteľov.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
31.03.2021 [50%] V roku 2020 bol prijatý etický kódex zamestnanca MČ. Po viacnásobnom predložení podobného materiálu na MZ nebol kódex poslancami schválený.
30.06.2021 [100%] Úrad a starosta urobili všetky kroky na splnenie tohto bodu. To, že kódex nechcú mať poslanci, je ich rozhodnutie. Zo strany starostu je úloha splnená.


ÚRAD.7
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  7|  Zverejním na stránke www.raca.sk svoje kompletné majetkové priznanie.
To isté urobí vicestarosta, hlavný kontrolór a prednosta úradu.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.01.2019 Starosta uverejnil svoje majetkové priznanie. Starosta ►
19.02.2019 Prednostka uverejnila svoje majetkové priznanie. Prednostka ►
31.03.2021 [100%] Sú zverejnené aj majetkové priznania poslancov MČ. Poslanci ►.


ÚRAD.8
23.01.2019 – HOTOVO ✔
  8|  Presadím, že služobné autá nebude možné využívať na súkromné účely.
10.12.2018 Zmena volebného sľubu kandidáta na záväzok starostu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
23.01.2019 [100%] Nikto z pracovníkov MÚ nevyužíva a nebude dlhodobo využívať služobné auto na súkromné účely.
VOLEBNÝ PROGRAM – ODPOČET starostu Michala Drotována k 30.06.2022
VOLEBNÝ PROGRAM
ODPOČET A ČAS
DOPRAVA
ODPOČET A ČAS
ZELEŇ
ODPOČET A ČAS
KOMUNITY
ODPOČET A ČAS
RODINY A DETI
ODPOČET A ČAS
CHARAKTER RAČE
ODPOČET A ČAS
OBČAN
ODPOČET A ČAS
ÚRAD
31.12.2021 – HOTOVO ✔

 

ODPOČET ZÁVÄZKOV STAROSTU K 30.06.2022

%
(• = 10%)

VOLEBNÝ PROGRAM

••••••••

D

1 DOPRAVA

••••••

▲D.1

Verejné parkovacie miesta. Pravidlá parkovania.

▲D.2

Každá cesta aj chodník bude mať svojho pána.

•••••••

▲D.3

Zvýšiť bezpečnosť chodníkov a prechodov pre chodcov.

▲D.4

Vlaková dopravu, nízkoprahové električky, kvalitné zastávky.

•••••

▲D.5

Cyklochodníky a bezpečné parkoviská pre bicykle.

•••••

▲D.6

Systém jednosmerných ulíc v Krasňanoch.

▲D.7

Osobná vlaková stanica na Východnom zaradená do BID.

••••

▲D.8

Protihlukové bariéry pri trati električiek, kde sú možné a účelné.

•••••

▲D.9

Vysporiadavanie pozemkov pod cestami a chodníkmi.

••••

▲D.10

Predĺženie Bojnickej a prekládka Púchovskej cesty.

••••

▲D.11

Cyklo/chodník pri vozovni Krasňany a popri trati električiek.

••••

▲D.12

Prenájom pozemkov ŽSR na Východnom. Námestie na Dopravnej.

••••••••

▲Z

2 ZELEŇ

•••••••••

▲Z.1

Útvar inšpektorov verejného poriadku.

▲Z.2

Veľkokapacitné kontajnery pre obyvateľov.

▲Z.3

Rozmiestňovať viac košov na psie výkaly.

▲Z.4

Revitalizácia parku J. M. Hurbana.

•••••

▲Z.5

Investovanie developerského poplatku v dotknutej oblasti.

▲Z.6

Revitalizácia lesoparku.

▲Z.7

Odstránenie nelegálnych skládok odpadu.

▲Z.8

Profesionálna revitalizáciu verejnej zelene. Výsadba kvetov.

▲Z.9

Moderné ekologické riešenia v územnom a stavebnom konaní.

▲Z.10

Revitalizácia Račianskeho potoka. Oddychové zóny.

•••••

▲Z.11

Revitalizácia verejného priestoru na Peknej ceste.

•••••••••

▲Z.12

Ochrana Račianskej ul. pred zaplavovaním dažďovými vodami.

▲Z.13

Zbúranie nelegálnej budovy pri priecestí. Bezpečný chodník.

•••••••

▲Z.14

Využitie areálu Matador Obnova a budovy na Strelkovej ulici.

••••

▲K

3 KOMUNITY

••••••••

▲K.1

Bezbariérové prechody cez cesty. Bezbariérový prístup do úradov.

••••

▲K.2

Stará Jedáleň, lokálne záhradky, susedské burzy.

▲K.3

Neziskové organizácie v sociálnej starostlivosti a pomoci rodinám.

▲K.4

Komunitný život pri vozovni, na Žabom Majeri a na Pántoch.

•••••

▲K.5

Opatrovateľská služba a práca terénnych pracovníkov.

▲K.6

Voľnočasové aktivity pre mládež – šport, dobrovoľníctvo, kultúra...

▲K.7

Oprava budovy na Dopravnej 1 a jej využitie pre komunitu.

•••••

▲K.8

Zlepšenie vybavenia a rekonštrukciu priestorov kultúrnych stredísk.

•••••••

▲K.9

Spolupráca so sociálnymi zariadeniami BSK v Rači.

▲RD

4 RODINY A DETI

••••••••

▲RD.1

Nové miesta v predškolských zariadeniach vrátane jaslí.

•••••••

▲RD.2

Podpora zámeru budovať bezbariérové školy a škôlky.

••••••••

▲RD.3

Zapojenie stredných škôl BSK do života Rače.

▲RD.4

Využívanie športovísk stredných škôl račianskou verejnosťou.

•••••

▲RD.5

Podpora športových klubov nad rámec súčasných dotácií.

▲RD.6

Dokončenie rekonštrukcie areálu pri ZŠ Tbiliská, revitalizácia ihrísk.

▲RD.7

Nové detské ihrisko na Víťaznej ulici.

••••••

▲RD.8

Voľnočasové ihrisko a rekonštrukcia plochy na Hubeného.

•••

▲RD.9

Revitalizácia areálu Slalomky pre lesné športy.

••

▲RD.10

Podpora ochotníckej divadelnej scény a divadelného podujatia.

•••••

▲RD.11

Férové prenajímania stánkov na vinobranie a hody. Kaucie na čistou.

▲RD.12

Vytvorenie areálu pre skejterov na Tbiliskej. Revitalizácia celého územia.

▲RD.13

Revitalizácia okolia zdravotného strediska v Krasňanoch.

▲RD.14

Systém opráv a revízií hracích prvkov. Prvky pre zdravotne znevýhodnené deti.

▲CH

5 CHARAKTER RAČE

••••••

▲CH.1

Rozšíriť bezzásahové územie, vybudovať evolučný park, plochy lúčnych kvetín.

▲CH.2

Stanovenie jasnej čiary územia vinohradov.

•••

▲CH.3

Zastavenie projektov Račany Rosso - Dolná Pekná - Ohňavy.

•••••

▲CH.4

Obstarám územné plány zóny centrálna Rača a Rinzle.

••••

▲CH.5

Podpora pestovania hrozna a malých vinárničiek.

▲CH.6

Propagácia Rače v zahraničí, tzv. vínne turistické karty.

0

▲CH.7

Vytvorenie základnej stránky Rače v anglickom a nemeckom jazyku...

▲CH.8

Podpora nových pracovných miest v Rači (startupy).

0

▲CH.9

Propagácia železničného múzea na Východnom.

▲CH.10

Vybudovať vyhliadkové plošiny s lavičkami a informačnými tabuľami nad Račou.

▲CH.11

Rozvoj Račianskeho múzea s galériou. Obnova Koloničovej kúrie.

••••••••

▲O

6 OBČAN

•••••••

▲O.1

Minimálne raz ročne zhromaždenia obyvateľov Rače.

•••••

▲O.2

Zverejňovanie dokumentov z komisií, MR a MZ na internete.

▲O.3

Živé vysielanie z MZ a možnosť občanov pýtať sa online.

▲O.4

Automatické udelenie slova občanom v diskusii na zastupiteľstve.

▲O.5

Poradný orgán starostu zo zástupcov združení a aktívnych občanov.

•••••

▲O.6

Mesačne verejné stretnutia občanov so starostom a vedením úradu.

▲O.7

Vytvoriť interaktívnu mapu developerských projektov.

•••••

▲O.8

Zaviesť verejné prerokovávanie zmien územného plánu.

•••

▲O.9

Vytvoriť poradný orgán občanov pre rozpočet. Participatívny rozpočet.

▲O.10

Zaviesť rozklikávací rozpočet pre kontrolu čerpania verejných peňazí.

•••••

▲O.11

Zmeniť Račiansky výber na občianske noviny bez zásahov z vedenia MČ.

▲O.12

Interaktívna webová stránka pre obyvateľov Rače.

0

▲Ú

7 ÚRAD

▲Ú.1

Personálny audit MÚ. Prehodnotenie počtu zamestnancov.

▲Ú.2

Reštrukturalizácia a posilnenie oddelení MÚ.

▲Ú.3

Vytvorenie klientskeho centra.

▲Ú.4

Zavedenie moderných technológií na MÚ aj v zastupiteľstve.

▲Ú.5

Územný plán a územnoplánovacie podklady na stránke Rače.

▲Ú.6

Etický kódex zamestnancov úradu a volených činiteľov

▲Ú.7

Majetkové priznania starostu, vicestarostu, hl. kontrolóra, prednostu.

▲Ú.8

Presadiť, že služobné autá nebude možné využívať na súkromné účely

GRAFY – VOLEBNÝ PROGRAM A TÉMY
ÚČEL STRÁNKY:
Sledovať, podporovať a oponovať plnenie úloh volebného programu
starostu Michala Drotována (2018 - 2022).
Stránku pripravil a odpočet dopĺňa
Miro Ščibrany OZ račan.sk
3 komentárov:

 1. ... vďaka 80 bodovému volebnému programu s konkrétnymi sľubmi, s ktorým v roku 2018 vstúpil do súťaže o úrad starostu, plus vďaka dôkladnému a transparentnému odpočtovaniu svojich volebných záväzkov voči obyvateľom Rače, je Michal Drotován prvý ponovembrový starosta v Rači a jeden z mála v blízkom aj vzdialenom samosprávnom okolí, čo pre voličov a obyvateľov NEBOL A NIE JE MAČKOU VO VRECI (y).

  KONEČNE! chce sa mi dodať.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Bohuzial je marec 2021.Po precitani slubov pana starostu Drotovana sa nesplnila ani polovica slubov.Vseobecne navrhy sa uplne vymykaju realite.Opakuje sa mocipanstvo Ako za starostu Pilinskeho.Tiez plno slubov a skutek item.
  Ak bude zaujem mozem byt konkretny a konat.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. ahoj, Ivo,
   záujem zo strany OZ račan.sk a
   portálu www.racan.sk určite je.

   takže si na ťahu :)

   Miro Ščibrany

   Odstrániť