Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

31.12.21
3

VOLEBNÝ PROGRAM 80-30-62.88%
ODPOČET A ČAS


DOPRAVA 12-1-46.25%
ODPOČET A ČAS
1ABY DOPRAVA NEBOLA NOČNOU MOROU RAČE
DOPRAVA.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Vyznačím na území mestskej časti verejné parkovacie miesta.
Zavediem
pravidlá parkovania zvýhodňujúce obyvateľov s trvalým pobytom.

31.12.2021 [70%] Rezidenčná zóna Krasňany sa má spustiť 10.01.2022.
30.06.2021 [55%] Pokračuje značenie rezidenčnej zóny a aj opravy komunikácií v Krasňanoch.
Hl. mesto SR Bratislava spustilo informačnú kampaň ►.
31.03.2021 [50%] MČ v súčinnosti s mestom vypracovala projekt rezidenčného parkovania Krasňany. Aktuálne sa mení dopravné značenie a postupne sa bude vyznačovať aj vodorovné značenie zóny. Spustenie sa predpokladá v októbri 2021.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Zabezpečím, že každá cesta aj chodník bude mať svojho pána,
ktorý ich bude opravovať, čistiť a vykonávať zimnú službu.

31.03.2021 [40%] Bola podpísaná zmluva so ŽSR a MČ získala do nájmu celú oblasť vrátane komunikácií na Východnom. Ďalšie projekty sú v procese.
31.12.2019 [20%] MČ začala riešiť jednotlivé komunikácie a pozemky – v 1. fáze je pred podpisom zmluvy (v MiZ Rača bola už schválená dohoda o správe účelových komunikácií na Východnom).
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Postarám sa o bezpečnosť chodníkov a prechodov pre chodcov.

30.09.2021 [60%] Opravujú sa ďalšie chodníky a prechody – pred školou Tbiliská, na Hagarovej, Na pasekách, spojnica medzi Žarnovickou a Pri vinohradoch.
31.03.2021 [50%] MČ opravila viacero súvislých úsekov a častí chodníkov - Detvianska, Kadnárova, Hečková a pod. Pripravujú sa ďalšie opravy a revitalizácia.
31.12.2019 [20%] MČ opravila časť chodníkov a schodov.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Presadím na magistráte a župe vlakovú dopravu, veľkokapacitné nízkoprahové električky
a kvalitné zastávky s príjemným prostredím.

31.03.2021 [20%] Vybudovanie zástavky električiek Záhumenice.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Vybudujem cyklochodníky a bezpečné parkoviská pre bicykle.

30.09.2021 [50%] V procese na stavebné povolenie je projekt cyklotrasy spájajúci Juravu s Pri šajbách v spolupráci s Vajnormi, preveruje sa projektovo cyklotrasa Pastierska/Pri šajbách.
31.03.2021 [40%] Boli zriadené projekty zdieľaných bicyklov Antik Bike a Slovnaft bike.
31.12.2019 [20%] MČ získala do nájmu pozemok pred železničnou stanicou Rača. V roku 2020 sa má pripraviť projektová dokumentácia a následne realizovať projekt parkoviská pre bicykle. Zároveň prebiehajú rokovania s Antik Bike a SlovnaftBajk o zriadení zdieľaných bicyklov.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.6
31.12.2019 – HOTOVO ✔
  6|  Zachovám systém jednosmerných ulíc v Krasňanoch.

31.03.2021 [100%] Systém je zachovaný aj v projekte rezidenčného parkovania. Prináša ešte väčšie utlmenie tranzitnej dopravy.
31.12.2019 [100%] Systém bol zachovaný aj v roku 2019. Aktuálne hľadáme možnosť ako utlmiť ešte viac tranzitnú dopravu cez Cyprichovu, Hubeného a Kadnárovu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Presadím osobnú vlakovú stanicu na Východnom a jej zaradenie do BID.

30.06.2021 [20%] Prebehli rokovania so ŽSR – v princípe nie je problém realizácia, ale samotná obsluha vlakovými spojmi a jej nedostatočná vyťaženosť. Presadili sme zaradenie tejto stanice po plánov PHSR BSK a do ďalších strategických materiálov.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Zabezpečím protihlukové bariéry pri električkovej trati
všade, kde je to možné a účelné.

30.06.2021 [40%] V apríli 2021 sme spravili analýzu možného protihlukového opatrenia – steny v úseku od Peknej cesty po CVČ Hlinická, podľa analýz by však išlo o relatívne malé zníženie hluku – pripravujeme opatrenie, ktoré pomôže znížiť hlučnosť aj prašnosť danej lokality nielen od električkovej trate, ale aj komunikácie. Aktuálne sa tiež pripravuje projektová dokumentácia na Park J. M. Hurbana, ktorá vytvorí bariéru medzi električkami a parkom – aj pre bezpečnosť detí.
31.03.2021 [20%] Oprava celého úseku a výrazné zníženie hlučnosti od Detvianskej po Záhumenice.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Postarám sa o vysporiadavanie pozemkov pod cestami a chodníkmi.

31.03.2021 [40%] Vysporiadaná súvislá plocha pozemkov železníc na Východnom, väčšie množstvo pozemkov zverených do správy MČ Rača.
31.12.2019 [10%] Prvým krokom je vysporiadanie pozemkov železníc na Východnom, bude sa pokračovať v ďalších lokalitách.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.10
ODPOČET A ČAS
10|  Podniknem reálne kroky k predĺženiu Bojnickej a prekládke Púchovskej cesty
– predĺženie na Pántoch.

31.03.2021 [20%] Podarilo sa presadiť do mestského rozpočtu financie na prípravu projektu na územné rozhodnutie. Pokračujú rokovania s vlastníkmi väčších pozemkov v prípade predĺženia Na pántoch. Zatiaľ je dohoda na cca 50% plochy.
31.12.2019 [5%] Prebehli prvé rokovania s mestom aj s vlastníkmi väčších pozemkov v území.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.11
ODPOČET A ČAS
11|  Vybudujem cyklo/chodník pri vozovni Krasňany a popri električkovej trati
od Černockého po Hečkovu vrátane smetných košov a údržby.

30.06.2021 [35%] MIB nám prezentoval štúdiu ohľadom chodníka pred vozovňou Krasňany. Aktuálne pripravujú projektovú dokumentáciu. Rozšírili sme projekt aj o cyklochodník Šajby-Jurava, kde spolupracujeme s MČ Vajnory. Aktuálne sa dokončuje projektová dokumentácia na stavebné povolenia.
31.03.2021 [30%] Projekt prevzal MIB a pripravuje k nemu všetky podklady, predpoklad realizácie je do jedného roka.
31.12.2019 [10%] Pre chodník pri vozovni sa spracuváva projektová dokumentácia, realizácia je predpoklad v roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


DOPRAVA.12
ODPOČET A ČAS
12|  Presadím prenájom pozemkov ŽSR pod účelovými komunikáciami na Východnom.
Zrevitalizujem a vytvorím
námestie na Dopravnej.

31.12.2021 [60%] Dohodlo sa s majiteľkou bufetu búranie a dokončuje sa projekt revitalizácie. V rozpočte na rok 2022 sú schválené peniaze na realizáciu.
31.03.2021 [50%] Zmluva so ŽSR uzavretá, aktuálne sa spracuváva projekt námestia Dopravná.
31.12.2019 [30%] Zmluva o prenájme pozemkov prešla MiZ Rača za nájom 0,01 €/m2/rok – aktuálne sa čaká na podpis zmluvy zo strany ŽSR, pripravuje sa tiež projekt revitalizácie.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

ZELEŇ 14-7-73.93%
ODPOČET A ČAS
2ABY RAČA BOLA NAJZELENŠIA MESTSKÁ ČASŤ
ZELEŇ.1
05.03.2019 – HOTOVO ✔
  1|  Vytvorím na MÚ útvar inšpektorov verejného poriadku. Inšpektori budú v teréne presadzovať dodržiavanie VZN a za porušenia ukladať pokuty. Podnety im budú môcť hlásiť aj občania.

05.03.2019 [100%] V odd. ŽP a dopravy je vytvorený Útvar inšpektorov životného prostredia ►.
25.02.2019 Je spracovaný návrh útvaru inšpektorov verejného poriadku. Prebiehajú pohovory.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.2
31.12.2019 – HOTOVO ✔
  2|  Umiestnim pre obyvateľov pravidelne veľkokapacitné kontajnery.

31.12.2019 [100%] Na jeseň boli pristavené veľkokapacitné kontajnery v Rači, Krasňanoch aj na Východnom, projekt je hodnotený kladne, takže v roku 2020 sa počet miest aj pristavení bude navyšovať.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.3
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  3|  Rozmiestnim vo vybraných verejných priestoroch viac košov na psie exkrementy.

31.03.2021 [100%] Počet košov je dostatočný. Vytvoril sa výbeh pre psov na Černockého.
31.12.2019 [50%] Koše boli navýšené, riešia sa ešte ďalšie potrebné lokality.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Zrevitalizujem park J. M. Hurbana na Detvianskej ulici.

30.09.2021 [50%] Vypracovaný projekt na stavebné povolenie, mestská časť bude žiadať na realizáciu fondy EÚ.
31.03.2021 [40%] Je spracovaný projekt, aktuálne sa rieši realizačný projekt na stavebné povolenie.
31.12.2019 [20%] MČ získala do správy časť pozemkov, zvyšná je v rokovaní s mestom. Zároveň začala súťaž návrhov študentov architektúry STU – jej vyhodnotenie by malo byť vo februári 2020, následne budú predstavené poslancom a verejnosti a najúspešnejší sa rozpracuje do projektovej dokumentácie.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.5
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  5|  Presadím prioritné investovanie developerského poplatku za rozvoj
v oblasti dotknutej výstavbou (napr. okolie Rínku Rača).

31.03.2021 [100%] Investičné projekty sú viazané aj na lokalitu vybraného developerského poplatku (Rača, Krasňany, Východné).
31.12.2019 [20%] Developerský poplatok sa plánuje prioritne využiť na rozšírenie počtu tried ZŠ a tiež v zmysle dohody na vybudovanie parčíka a chodníka za budovou na Plickovej ulici v zmysle memoranda s developerom.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Zrevitalizujem lesopark v spolupráci s MČ Nové Mesto, MČ Vajnory,
Mestskými lesmi Bratislava a Urbárom Rača.

31.12.2021 [50%] Doplnená rozhľadňa pri Pánovej lúke (MIB a mestské lesy).
30.06.2021 [40%] Mestské lesy BA pripravili revitalizáciu oblasti pod nádržou Vajspeter vrátane prístupu.
31.12.2019 [30%] V prvej fáze sa začalo s revitalizáciu a sprístupnením bývalých skladov na Peknej ceste a tiež bola opravená komunikácia k horárni Krasňany.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.7
31.12.2019 – HOTOVO ✔
  7|  Odstránim nelegálne skládky odpadu.
Zabránim
novým skládkam cez inšpektorov verejného poriadku.

31.12.2019 [100%] MČ odstránila 108 lokalít s odpadom – vyčistili sa všetky lokality a aktuálne sa monitorujú. V Rači vyčistili 108 lokalít... ►.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.8
31.12.2019 – HOTOVO ✔
  8|  Zabezpečím profesionálnu údržbu a revitalizáciu verejnej zelene.
Postarám sa
o výsadbu kvetov.

31.12.2019 [100%] Vysadili sme nové lokality kvetov, lúčnych záhonov a letničiek. Je prijatá osoba, ktorá má v náplni práce aj starostlivosť o kvety a záhony.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.9
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  9|  Presadím v územnom a stavebnom konaní moderné ekologické riešenia
– zelené strechy, využitie dažďových vôd, závlahu a iné.

31.03.2021 [100%] Predmetné požiadavky sú pri rokovaniach s developermi uplatňované a žiadané. Podobné podmienky dáva aj Hl. mesto SR Bratislava v samotných konaniach.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.10
ODPOČET A ČAS
10|  Zrevitalizujem Račiansky potok úpravou brehov v spolupráci so SVP š. p..
Vytvorím
oddychovú zónu pre obyvateľov Krasňan a Východného.

31.12.2021 [40%] Je spracovaná štúdia, aktuálne sa riešia pozemky a projekt na povolenia.
30.06.2021 [25%] Pripravuje sa štúdia možnej revitalizácia. Následne bude predložená SVP, š.p. na schválenie.
31.03.2021 [20%] Začiatkom roka 2021 prebehlo stretnutie v danej veci s riaditeľom SVP, š. p., OZ Bratislava, ktorý sa vyjadril kladne. Aktuálne sa pripravuje štúdia a následne sa bude riešiť nájomná zmluva na konkrétne pozemky.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.11
ODPOČET A ČAS
11|  Zrevitalizujem verejný priestor na Peknej ceste tak, aby vynikal zeleňou a nie betónom.

30.06.2021 [40%] Bolo urobené nové dopravné značenie Peknej cesty, ktoré výrazne zvýšilo bezpečnosť.
31.03.2021 [30%] Prebehla základná údržba námestia vrátane zelene, tiež sa výrazne zlepšilo napr. osvetlenie počas Vianoc. Bol odstránený jeden bilbord.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.12
ODPOČET A ČAS
12|  Postarám sa o zachytávanie dažďových vôd.
Ochránim
Račiansku ulicu pred vytápaním.

31.03.2021 [50%] Pokračuje ďalšia výmena povrchov chodníkov za vodopriepustné. Vyčistil sa kompletný systém odvodnenia nad Račianskou ulicou.
31.12.2019 [30%] Prebiehajú rokovania s nórskymi mestami a partnermi a nové riešenie. Zároveň sa pripravuje projekt 7 parčíkov. Upravili a vyčistili sme zdrže a rigoly.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.13
ODPOČET A ČAS
13|  Dám zbúrať nelegálnu budovu pri železničnom priecestí.
Vybudujem
v spolupráci s mestom bezpečný chodník.

30.09.2021 [70%] Bola zbúraná nelegálna prístavba pri priecestí, aktuálne sa rieši s mestom vybudovanie nového chodníku aj s prechodom pre chodcov.
31.03.2021 [50%] Je uzatvorená zmluva so ŽSR ohľadom búrania plechovej prístavby. Bolo vydané búracie povolenie. Aktuálne MČ rieši technický spôsob búrania.
31.12.2019 [10%] Aktuálny stav je taký, že po rokovaniach so ŽSR špeciálny stavebný úrad železníc zabezpečí búracie povolenia a MČ to bude realizovať.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ZELEŇ.14
ODPOČET A ČAS
14|  Zabezpečím využitie areálu Matador Obnova.
Zabezpečím
využitie budovy na Strelkovej ulici a jej okolia.

30.09.2021 [35%] MČ a MZ vyslovili súhlas s preverením zmeny územného plánu na bytovú výstavbu aj s občianskou vybavenosťou v parteri budov.
31.03.2021 [20%] Predmetný areál plánuje mesto využiť na výstavbu nájomného bývania, je to v procese zmien územného plánu. Budova na Strelkovej po dôkladnej obhliadke bola zhodnotená ako nevyhovujúca a je potrebné jej zbúranie. Pripravuje sa projekt vybudovania parčíku.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

KOMUNITY 9-2-58.89%
ODPOČET A ČAS
3ABY RAČA BOLA ŽIVÁ KOMUNITA ĽUDÍ
KOMUNITY.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Vybudujem bezbariérové prechody cez cesty mestskej časti.
Vybudujem
bezbariérový prístup do všetkých úradov mestskej časti.

30.06.2021 [40%] Vybudoval sa nový prístupový chodník do MÚ Kubačova poza hasičskú zbrojnicu – znížila sa tým bariérovosť prístupu.
31.03.2021 [30%] Boli vybudované ďalšie bezbariérové prechody (napr. Detvianska).
31.12.2019 [20%] MČ opravila a vybudovala viac ako 10 bezbariérových riešení, ďalšie sa pripravujú pre rok 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Podporím komunitné centrum Stará Jedáleň, lokálne záhradky ako Krasňanský zelovoc, susedské burzy, spoločné podujatia s národnostnými komunitami v Rači.

31.12.2019 [50%] Stará jedáleň bola koncom roka 2019 skolaudovaná, spolupracuje s nimi školské oddelenie aj oddelenie sociálnych vecí. Zorganizovalo sa podujatie občianskych združení 2% dane v NKD a tiež komunitná ulička na vinobraní v Rači.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Zapojím do sociálnej starostlivosti a pomoci rodinám neziskové organizácie
s výsledkami a dobrým menom.

31.12.2019 [50%] Spolupracujeme so všetkými združeniami ako je Mládež ulice (kam išiel výnos z tomboly a dotácie), Baby Help, Raná starostlivosť a ďalšie.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Podporím komunitný život oblastí pri vozovni Krasňany, na Žabom Majeri a na Pántoch.
Zapojím oblasti do života Rače.

30.06.2021 [30%] MČ Bratislava-Rača prenajala do doby otvorenia ZŠ Plickova priestory na Pántoch, kde budú dočasné triedy ZŠ, čo pomôže aj oživeniu danej lokality. Aktívne spolupracujeme s najväčšími investormi logistických parkov v území (darovali nám napr. príspevok počas pandémie). Aktuálne sa pripravuje projekt výsadby stromov. Žabí Majer sa riešil počas COVID-19, hlavne pomoc ľuďom bez domova.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.5
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  5|  Podporím rozvoj opatrovateľskej služby a aktívnu prácu terénnych pracovníkov
so staršími, znevýhodnenými a chorými ľuďmi.

31.03.2021 [100%] Sociálne oddelenie zastrešovalo terénnu prácu počas COVID-19. Získali sme prehľad ohľadom znevýhodných skupín a rodín. V lete 2020 sme s Červeným krížom zabezpečili bezplatné obedy. Opatrovateľky mali zabezpečené respirátory a očkovanie.
31.12.2019 [50%] Zvýšila sa organizácia opatrovateľskej služby prijatím nového koordinátora aj novej vedúcej sociálneho oddelenia s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, tiež je prijatá terénna pracovníčka.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.6
30.09.2021 – HOTOVO ✔
  6|  Podporím zmysluplné voľnočasové aktivity pre mládež – šport, dobrovoľníctvo, kultúru, pomoc v komunite.

30.09.2021 [100%] MČ kontinuálne pokračuje vo veľmi dobrej spolupráci s občianskymi združeniami v Rači.
31.12.2019 [50%] Podpora projektu Stará Jedáleň, OZ Mládež ulice a pripravuje sa projektová dokumentácia na skatepark.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Presadím opravu budovy na Dopravnej 1 a jej využitie pre komunitu.

31.12.2019 [50%] Budovu odkúpi v zmysle uznesenia Hl. mesto SR Bratislava a zastreší ho pre komunitné veci a bývanie pre mladé rodiny.
25.03.2019 ŽSR dali budovu na predaj. MČ rokuje s mestom o jej odkúpení.
Starosta dohodol so ŽSR na 03.04. obhliadku.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Podporím zlepšenie vybavenia a rekonštrukciu priestorov kultúrnych stredísk
pre komunitný život, rodiny a deti, mládež a seniorov.

31.12.2021 [60%] Ukončená architektonická súťaž KS Žarnovická. Výsledky budú verejne vyhlásené 10.01.2022.
31.03.2021 [50%] Získali sme veľký grant na nákup kníh do knižnice. V spolupráci s MIB začal proces architektonickej štúdie KS Žarnovická.
31.12.2019 [30%] Postupne zlepšujeme zabezpečenie knižnice vrátane nákupu nových regálov, kultúrnych stredísk a pod.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


KOMUNITY.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Podporím spoluprácu so sociálnymi zariadeniami BSK v Rači
(DSS Podbrezovská, Strelkova, Pri vinohradoch).

31.12.2021 [50%] Pomáhame DSS Rača napr. pri brigádach s odvozom odpadu.
30.06.2021 [35%] Bolo pracovné stretnutie s novou riaditeľkou DSS Rača, kde sa riešili potreby DSS Rača pre budúcnosť.
31.12.2019 [30%] Približne raz za 3 mesiace sa zúčastňujem stretnutí klubu pri DSS – bola nadviazaná spolupráca aj s pánom riaditeľom. Ďalšie aktivity sa pripravujú s novým vedením sociálneho oddelenia.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

RODINY A DETI 14-5-57.86%
ODPOČET A ČAS
4ABY RAČA BOLA IDEÁLNE MIESTO PRE RODINY A DETI
RODINY A DETI.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Vytvorím v spolupráci s mestom, BSK a štátom nové miesta
v predškolských zariadeniach vrátane jaslí.

30.09.2021 [70%] Stavebne bolo dokončené rozšírenie detských jasiel na Tbiliskej a v septembri nastúpili noví zamestnanci a boli prijaté deti. Projekt MŠ Kadnárova má vydané stavebné povolenie, na ktoré ale podali účastníci konania odvolanie. ZŠ Plickova – v auguste začali stavebné práce na kompletnej rekonštrukcii.
30.06.2021 [60%] Dokončuje sa stavebný projekt rozšírenia jaslí o skoro 50%. Získali sme na dané NFP EÚ. Nové priestory budú otvorené pre deti v septembri 2021.
31.03.2021 [50%] MŠ Novohorská bola otvorená v septembri 2020. Aktuálne prebieha povoľovací proces na MŠ Tramín a tiež súťaž na zhotoviteľa ZŠ Plickova. Zároveň sa zmluvne dohodlo zriadenie obecnej škôlky v projekte Rínok Rača.
31.12.2019 [20%] Budujeme prioritne nové miesta v školských zariadeniach – stavebnými úpravami sme navýšili počet tried v ZŠ na rok 2019/20 o 3 triedy. Čaká nás veľká úloha vybudovať 25 tried nasledujúcich päť rokov. Dokončuje sa MŠ Novohorská a spracováva sa projektová štúdia MŠ Tramín.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Podporím zámer budovať bezbariérové školy a škôlky.

31.03.2021 [50%] MŠ Novohorská bola otvorená v septembri 2020. Aktuálne prebieha povoľovací proces na MŠ Tramín a tiež súťaž na zhotoviteľa ZŠ Plickova. Zároveň sa zmluvne dohodlo zriadenie obecnej škôlky v projekte Rínok Rača. Všetky škôlky budú plne bezbariérové.
31.12.2019 [20%] Dokončil sa výťah v ZŠ Tbiliská a pripravuje sa bezbariérová škôlka Novohorská a nový projekt škôlky Tramín.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.3
31.12.2021 – HOTOVO ✔
  3|  Zapojím stredné školy BSK do života Rače.

31.12.2021 [100%] Spolupráca s jednotlivými strednými školami pokračuje.
30.06.2021 [70%] Dohodol sa prenájom tried pre potreby základných škôl v Rači na Gymnáziu Hubeného a SOŠ Pánty.
31.12.2019 [50%] Pravidelné stretnutia s riaditeľmi stredných škôl, rokujeme s nimi o prenájme tried na rozšírenie miest pre naše ZŠ, spolupracujeme aj pri opravách (Chodník na Pántoch) a tiež sa podarilo presadiť do plánu opráv BSK opravu budovy Gymnázia Hubeného.
28.03.2019 Druhé stretnutie s riaditeľmi stredných škôl. Rozbieha sa ďalšia spolupráca.
07.02.2019 Prvé stretnutie s riaditeľmi stredných škôl.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Presadím v spolupráci s BSK využívanie športovísk stredných škôl račianskou verejnosťou.

30.06.2021 [50%] V júni 2021 sme kompletne revitalizovali a opravili ihrisko Hubeného – vrátane výmeny povrchu. Daný pozemok máme v prenájme od BSK na ďalších 10 rokov. Nové ihrisko nakoniec plánuje robiť gymnázium samostatne, je na to schválený rozpočet BSK.
31.12.2019 [20%] Pripravuje sa projekt odvodnenia ihriska Na Pántoch a spoločný projekt ihriska vrátané malého bežeckého oválu v areáli Gymnázia Hubeného (aktuálne sa spracováva projektová dokumentácia).
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Podporím futbalové a športové kluby uzatvorením zmlúv o spolupráci
s možnosťou získať peniaze od obce aj nad rámec súčasných dotácií.

31.12.2019 [0%] Záväzok sa v tomto znení ukázal ako nesplniteľný, pretože daný typ zmluvy nie je možné podľa audítorov uzatvoriť - išlo by o skrytú dotáciu. Hľadáme iné možnosti podpory.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.6
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  6|  Dokončím rekonštrukciu celého športového areálu pri ZŠ Tbiliská: vytvorenie ihriska, tartanovej bežeckej dráhy s osvetlením LED a multifunkčného ihriska, zachovanie
časti plôch pre školské družiny,
revitalizácia ostatných ihrísk.

31.03.2021 [100%] Hokejbalové ihrisko bolo rekonštruované a v júni 2020 otvorené. V lete 2020 sa dokončilo doskočisko do piesku a rozbehová plocha.
31.12.2019 [70%] Bežecký ovál aj s ihriskom s umelým osvetlením bol skolaudovaný a následne otvorený na jeseň 2019. aktuálne sa pripravuje projekt revitalizácia hokejbalového ihriska, na čo boli už schválené prostriedky v rozpočte na rok 2020.
25.03.2019 Bola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa areálu Tbiliská.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Vybudujem detské ihrisko na Víťaznej ulici.

31.12.2021 [40%] Projekt na revitalizáciu je pripravený, Boli naň schválené peniaze v rozpočte na rok 2022.
31.12.2019 [5%] Bola podaná žiadosť SPF na prenájom, zatiaľ žiadna reakcia.
05.03.2019 Na Slovenský pozemkový fond (SPF) žiadosť o dlhodobý nájom pozemku.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Vybudujem voľnočasové ihrisko v spolupráci s Gymnáziom Hubeného.
Zrekonštruujem
plochy pri ZŠ J. A. Komenského (Hubenka).

31.03.2021 [30%] Projekt bol pripravený vo forme štúdie. Koncom roka 2020 na základe požiadavky gymnázia sa rozhodli robiť projekt plne pod gesciou BSK. Bol naň schválený rozpočet v rozpočete BSK na rok 2021. Termín realizácie zatiaľ nie je známy.
31.12.2019 [20%] Aktuálne sa spracováva projektová dokumentácia, projektové východiská boli pripravené spoločne so ZŠ a gymnázium Hubeného.
25.03.2019 Na 03.04. dohodnuté stretnutie s riaditeľkou ZŠ Hubeného vo veci projektu ihriska.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Zrevitalizujem areál Slalomky pre lesné športy v Račianskom lesoparku
(bicykel, beh do kopca, bobová dráha).

30.09.2021 [20%] Rieši sa spoločne s hl. mestom SR Bratislava a Mestskými lesmi Bratislava ďalšie možné využitie areálu a revitalizácia. Zatiaľ nepadlo konkrétne rozhodnutie.
31.03.2021 [10%] Poslanci MZ požiadali o rokovanie zámeru revitalizácie Slalomky vrátane lyžovania – projekt p. Mollotu, Hl. mesto SR a Mestské lesy vyjadrili stanovisko, že nie je v súlade s plánom rozvoja mestských lesov z roku 2019. Aktuálne hľadáme riešenie, akým spôsobom je možné daný areál v budúcnosti revitalizovať.
31.12.2019 [5%] Prebehli prvé rokovania s firmou aj s Mestskými lesmi Bratislava.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.10
ODPOČET A ČAS
10|  Podporím ochotnícku divadelnú scénu a organizáciu
mestského divadelného podujatia.

31.03.2021 [20%] Plánoval sa divadelný festival v júni 2020 a oslovovali sa aj divadlá, pre COVID-19 však bol zrušený a odložený na neurčito. Pre rovnaký dôvod zatiaľ nie je predpoklad realizácie ani v roku 2021.
31.12.2019 [10%] Pripravuje sa podujatie ochotníckych divadiel v amfiteátri v júni 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.11
31.12.2019 – HOTOVO ✔
11|  Zavediem jasný a férový systém prenajímania stánkov na vinobranie či hody.
Zavediem kaucie za dodržiavanie čistoty.

31.12.2019 [100%] V roku 2020 sa prechádza na zmluvy o prenájme s danými podmienkami a už od hodov 2019 sa miesta rezervujú elektronicky so zvýhodnením pre predajcov z Rače.
25.03.2019 MÚ spustil pilotný webový on-line systém objednávania stánkov ►.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.12
31.12.2021 – HOTOVO ✔
12|  Vytvorím areál pre skejterov na Tbiliskej.
Zrevitalizujem
celé územie, aby sa zvýšila bezpečnosť a čistota.

31.12.2021 [100%] Skejpart je skolaudovaný a využívaný verjenosťou.
30.09.2021 [80%] Zhotoviteľ odovzdal stavbu, aktuálne prebieha kolaudačné konanie.
31.03.2021 [70%] Bolo vydané stavebné povolenie, vysúťažená firma na realizáciu a aktuálne prebieha realizácia – plán otvorenia je na jar 2021.
31.12.2019 [20%] Aktuálne sa spracováva projektová dokumentácia na stavebné povolenie.
26.03.2019 Obhliadka plochy vo veci možného skejtparku na Tbiliskej.
(vicestarostka a zastupca Asociacie skejterov)
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.13
ODPOČET A ČAS
13|  Zrevitalizujem okolie zdravotného strediska v Krasňanoch.

31.12.2021 [30%] Rozšírili sme možnosti parkovania pre lekárov o päť parkovacích miest zatrávňovacími dlaždicami. V rozpočte na rok 2022 je schválená obnova fasády.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


RODINY A DETI.14
30.06.2021 – HOTOVO ✔
14|  Zavediem pre detské ihriská systém opráv a revízií hracích prvkov.
Vybudujem na detských ihriskách prvky aj pre zdravotne znevýhodnené deti.

30.06.2021 [100%] Bola prijatá osoba, ktorá má na starosti dennú údržbu detských ihrísk. Postupne sa robia revízie a opravy v pravidelných harmonogramoch.
31.03.2021 [70%] V roku 2020 sa umiestnili hracie prvky aj pre zdravotne znevýhodnené deti a výrazne sa navýšil počet nových preliezok. Pokračuje sa naďalej v projekte revitalizácie. Vzniklo nové detské ihrisko pri MŠ Novohorská.
31.12.2019 [30%] Oddelenie dopravy a ŽP pripravilo passport všetkých ihrísk a pravidelne ich kontroluje. Začali sa väčšie opravy a výmeny hracích prvkov, ktoré budú pokračovať aj v roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

CHARAKTER 11-3-46.36%
ODPOČET A ČAS
5ABY SI RAČA UDRŽALA JEDINEČNÝ CHARAKTER
CHARAKTER.1
31.12.2021 – HOTOVO ✔
  1|  Presadím pozitívne zmeny územného plánu: rozšírim bezzásahové územie nad Krasňanmi, vybudujem evolučný park prístupný pre návštevníkov, rozšírim plochy lúčnych kvetín.

31.12.2021 [100%] Plochy lúčnych kvetín sú vo viacerých lokalitách po celej Rači úspešné. Podarilo sa sprístupniť parčík na Hlinickej pre obyvateľov.
31.03.2021 [70%] Bezzásahové územie bolo rozšírené. Boli zavedené viaceré plochy lúčnych kvetín. Pripravujú sa ďalšie projekty.
07.03.2019 Poslanci MsZ schválili Návrh zonácie mestských lesov ►.
Počíta sa s vytvorením zóny pokoja o. i. v oblasti Chlmec (Krasňany) ►.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.2
ODPOČET A ČAS
  2|  Stanovím jasnú čiaru územia vinohradov.

31.03.2021 [20%] MIB a magistrát boli v lete 2020 oslovené s požiadavkou na začatie procesu vypracovania štúdie viníc od Nového Mesta až po Vajnory. Zatiaľ sa v projekte neposunuli. MČ im poskytla podklady ohľadom predošlej štúdie a tiež plánuje vypracovať štúdiu záhradkárskych oblastí pod Malými Karpatami.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Zastavím projekty sídliskovej výstavby Račany Rosso – Dolná Pekná – Ohňavy.

31.03.2021 [50%] MČ dala v januári 2020 nesúhlasné stanovisko ohľadom štúdie zmien územného plánu na bývanie – lokalita Dolná Pekná. Tiež bolo dané stanovisko investorovi zámeru Račany Rosso, že MČ nesúhlasí so zmenou územného plánu v predmetnej lokalite a s navyšovaním objemu možnej výstavby. V danej zóne začal tiež proces schvaľovania územného plánu Táborky-Huštekle. V oblasti Ohňavy MČ trvá na zachovaní viníc v územnom pláne.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2022.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.4
ODPOČET A ČAS
  4|  Obstarám územné plány zóny centrálna Rača a Rinzle.

31.03.2021 [30%] MČ začala v prvej fáze obstarávať územný plán zóny Táborky-Huštekle. Tiež začala proces štúdie záhradkárskych oblastí pod Karpatmi.
26.03.2019 Na MZ schválený rozsah zadania ÚP zóny Táborky-Huštekle.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Podporím pestovanie hrozna a malé vinárničky.

30.09.2021 [70%] MČ Bratislava bola spoluorganizátorom akcie Dni burčiaku, kedy sa podporili aj malé vinárničky po celej Rači. Podporený bol tiež projekt Terroir Rača.
31.03.2021 [30%] MČ podporuje akcie drobných vinárov. Nadviazala spoluprácu s PD Vinohrady aj Villa Vino Rača. Počas COVID-19 sa v rámci možností podporuje zachovanie aj jednotlivých podujatí spojených s vínom.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.6
ODPOČET A ČAS
  6|  Zabezpečím propagáciu Rače v zahraničí v rámci Malokarpatskej vínnej cesty
s perspektívou zaviesť tzv. vínne turistické karty.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Vytvorím základnú stránku Rače v anglickom a nemeckom jazyku.
Vytvorím
na Wikitravel bezplatného sprievodcu pre propagáciu Rače v zahraničí.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Podporím vytváranie nových pracovných miest v Rači (startupy).

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.9
31.12.2021 – HOTOVO ✔
  9|  Spropagujem železničné múzeum na Východnom.

31.12.2021 [100%] Počas vinobrania sme zaplatili historický vláčik, ktorý pomohol aj propagácii múzea. Múzeum sme doplnili aj na mapy a do ďalších materiálov.
31.03.2021 [40%] Pripravuje sa projekt vláčiku počas vinobrania a na ďalšie podujatia. Viacero akcií bolo pre COVID-19 zrušených.
31.12.2019 [20%] Rozbehla sa možnosť propagácie múzea cez BSK a tiež sa pomohlo v orientácií návštevníkov pomenovaním novej ulice Rušňová pre lepšiu navigáciu.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.10
31.03.2021 – HOTOVO ✔
10|  Vybudujem nad Račou a Krasňanmi vyhliadkové plošiny s lavičkami
a informačnými tabuľami.

31.03.2021 [100%] V lete 2020 boli vybudované nad Račou aj Krasňanmi vyhliadkové lavičky. Oddychové lavičky boli umiestnené tiež v lokalite Vajspeter. Račiansky vinohradnícky chodník umiestnil do lokality aj náučné tabule.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


CHARAKTER.11
ODPOČET A ČAS
11|  Zabezpečím v Koloničovej kúrii rozvoj Račianskeho múzea s galériou.
Presadím
obnovu Koloničovej kúrie.

31.12.2021 [40%] Račiansky muzeálny spolok (RMS) vďaka tomu, že MČ spolku pridelila priestory v Koloničovej kúrii, začal vytvárať zbierkový fond budúceho múzea a pripravil pre verejnosť celý rad výstav a iných podujatí o minulosti Rače (viď odpočet činnosti RMS za roky 2019-2021 ►).
30.09.2021 [30%] V rozpočte bola schválená suma na kompletnú obnovu strechy Koloničovej kúrie.
31.12.2019 [20%] Spravil sa prvotný projekt a štúdia architektov, prenajala sa časť priestorov na depozit múzea, aktuálne sa spolu s pamiatkarmi a architektmi pripravuje projekt revitalizácie budovy a hľadania mimorozpočtových zdrojov.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

OBČAN 12-4-65.83%
ODPOČET A ČAS
6ABY MAL KAŽDÝ OBČAN SLOVO PRI SPRÁVE RAČE
OBČAN.1
ODPOČET A ČAS
  1|  Zavediem minimálne raz ročne zhromaždenia obyvateľov Rače,
ktoré budú rozhodovať o dôležitých otázkach života v Rači.

31.03.2021 [50%] Pre COVID-19 aktuálne nie je možné usporiadať verejné zhromaždenia. Ak to situácia umožní, plánuje sa verejné zhromaždenie ohľadom škôl a škôlok a ohľadom revitalizácie územia na Východnom.
31.12.2019 [50%] V roku 2019 bolo jedno zhromaždenie s rodičmi detí ohľadom riešenia situácie nedostatku miesta, ďalšie prerokovania sa pripravujú na rok 2020 (napr. vybudovanie chodníka Na pasekách, park J. M. Hurbana či problém Zrkadliská a jeho ďalšie riešenie).
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.2
01.04.2019 – HOTOVO ✔
  2|  Zabezpečím prehľadné zverejňovanie dokumentov z komisií, miestnej rady a zastupiteľstva
na internete.

01.04.2019 [100%] Od tohto dňa budú všetky materiály do komisií, rady a MZ verejne prístupné.
25.03.2019 Od 01.04. budú všetky materiály do komisií, rady a MZ verejne prístupné.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.3
ODPOČET A ČAS
  3|  Zavediem živé vysielanie z miestneho zastupiteľstva cez webkameru a možnosť občanov pýtať sa online cez zastupiteľstvo poslancov a starostu (cez aplikáciu Sli.do).

31.03.2021 [80%] Bol spustený pravidelný priamy prenos zo zastupiteľstva od 14.7.2020 – cez portál ►. Pre COVID-19 bol počet občanov na zastupiteľstvách veľmi nízky – nebolo potrebné spustiť Sli.do.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.4
05.02.2019 – HOTOVO ✔
  4|  Zavediem automatické udelenie slova občanom pri prihlásení sa
do diskusie na zastupiteľstve.

05.02.2019 [100%] Poslanci MZ zmenou Rokovacieho poriadku schválili návrh starostu
automaticky udeľovať slovo občanom pri prihlásení sa do diskusie.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.5
ODPOČET A ČAS
  5|  Vytvorím poradný orgán starostu zo zástupcov združení, cirkví, seniorov,
záhradkárov, zástupcov detského parlamentu, odborníkov a aktívnych občanov.

31.12.2021 [50%] Projekty sa spoločne konzultujú s viacerými organizáciami (napr. PHSR 2021-2030) a združeniami, rovnako tak prebieha komunikácia so všetkými školami v Rači, zástupcami cirkví, organizáciami ako Stará Jedáleň. Je to viac na neformálnej báze (aj z dôvodu COVID-19).
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.6
04.03.2019 – HOTOVO ✔
  6|  Zavediem raz mesačne verejné stretnutia občanov so starostom a vedením úradu.

04.03.2019 [100%] Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni v Rači.
Stretnutia sa zúčastnila aj nová prednostka MÚ Monika Burdová.
04.02.2019 Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni na Východnom.
07.01.2019 Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni v Krasňanoch.
Stretnutia sa zúčastnil aj nový vedúci odd. životného prostredia Matúš Čupka.
Starosta sa bude s občanmi stretávať v poradí Krasňany, Východné, Rača
- cez prázdniny Rača.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.7
ODPOČET A ČAS
  7|  Vytvorím interaktívnu mapu developerských projektov.

31.03.2021 [50%] O stave developerských projektov sú pravidelne informovaní poslanci na komisii a cez verejne dostupné materiály aj verejnosť. Mapa sa pripravuje v budúcnosti.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.8
ODPOČET A ČAS
  8|  Zavediem verejné prerokovávanie návrhov veľkých zmien územného plánu
so záväzným stanoviskom obyvateľov pre vedenie mestskej časti.

31.03.2021 [30%] Pre COVID-19 bolo možné robiť iba online ankety a konzultácie. Na základe nich MČ nesúhlasila so zmenou ÚP na bývanie v lokalite YIT Reading.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.9
ODPOČET A ČAS
  9|  Vytvorím poradný orgán občanov pre tvorbu rozpočtu.
Zavediem
participatívny rozpočet, cez ktorý budú sami obyvatelia vyčleňovať peniaze
na komunitné projekty (šport, kultúra, životné prostredie).

31.12.2019 [80%] Komisia pre rozpočet tvorená s občanov sa vytvorila a stretla sa na troch rokovaniach. Pre rok 2020 bolo schválených 10 tisíc eur na participatívny rozpočet, ktorý sa spustí v roku 2020 (hlasovanie obyvateľov).
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.10
ODPOČET A ČAS
10|  Zavediem prehľadný tzv. rozklikávací rozpočet pre kontrolu čerpania verejných peňazí.

31.12.2019 [50%] OZ račan.sk pripravilo návrh vizualizácie rozpočtu. Pripravuje sa spôsob jeho aktualizácie cez kanceláriu starostu – p. Pažitná. ROZPOČET MČ BA-RAČA 2020 ►.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.11
31.12.2019 – HOTOVO ✔
11|  Zmením Račiansky výber na občianske noviny bez zásahov vedenia mestskej časti.

31.12.2019 [100%] Bola vytvorená nezávislá redakčná rada o počte 5 ľudí. Starosta MČ nemá na RV žiaden dosah a číta ho až po vytlačení – tým sa zabezpečuje čo najväčšia objektívnosť.
04.03.2019 Vyšiel Račiansky výber 3/2019 - 3. číslo bez zásahov vedenia MČ.
11.02.2019 Vyšiel Račiansky výber 2/2019 - 2. číslo bez zásahov vedenia MČ.
14.01.2019 Vyšiel Račiansky výber 1/2019 - 1. číslo bez zásahov vedenia MČ.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


OBČAN.12
ODPOČET A ČAS
12|  Podporím vytvorenie interaktívnej webovej stránky, na ktorej budú môcť
slobodne publikovať aj obyvatelia Rače.

31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.

ÚRAD 8
31.12.2021 – HOTOVO ✔
7ABY BOL MIESTNY ÚRAD MODERNÁ INŠTITÚCIA
ÚRAD.1
05.03.2019 – HOTOVO ✔
  1|  Vykonám na miestnom úrade personálny audit.
Prehodnotím
počet zamestnancov a uplatňovanie osobného ohodnotenia.

05.03.2019 [100%] Od tohto dňa platí nový Organizačný poriadok MÚ Rača ►.
25.02.2019 Prebieha personálny audit MÚ Rača.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.2
05.03.2019 – HOTOVO ✔
  2|  Zreštrukturalizujem oddelenia sociálnych vecí, školského a stavebného úradu, životného prostredia a dopravy, strediska čistoty a posilním ich materiálne aj personálne.

05.03.2019 [100%] Od tohto dňa platí nová Organizačná štruktúra MÚ Rača ►.
25.02.2019 Prebieha reštrukturalizácia oddelení MÚ Rača.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.3
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  3|  Vytvorím klientske centrum zlúčením podateľne, matriky, ohlasovne obyvateľov a pokladne.

31.03.2021 [100%] Klientske centrum bolo vytvorené – boli upravené aj priestory a čakáreň.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.4
31.12.2021 – HOTOVO ✔
  4|  Zavediem moderné technológie na MÚ aj v zastupiteľstve s cieľom zvýšiť produktivitu práce, usporiť náklady, šetriť životné prostredie a dať občanom možnosť väčšinu vecí riešiť cez internet.

31.12.2021 [100%] Nastavila sa aj možnosť – v prípade potreby – kompletne online zastupiteľstva.
31.03.2021 [90%] Aktualizáciu online procesov urýchlil aj COVID-19 – vytvorili sa podmienky na homeoffice, online stretnutia a zasadnutia, zvýšila sa vybavenosť zamestnancov (hardware ako notebooky a software). Vo výrazne väčšej miere sa komunikuje cez e-maily (podnety občanov) a sociálne siete.
31.12.2019 [50%] Väčšina materiálov poslancov je zasielaná elektronicky.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.5
31.12.2021 – HOTOVO ✔
  5|  Zverejním územný plán a územnoplánovacie podklady na stránke Rače.
Podstatné zmeny oznámim verejnosti vždy pred ich uskutočnením.

31.12.2021 [100%] Všetky aktuálne informácie o územných plánoch zón sú na webe mestskej časti Územné plány zón ►. Ostatné údaje sú na stránke mesta.
31.03.2021 [80%] Bol vytvorený mapový podklad s územným plánovaním na stránke mapy.bratislava.sk ►.O každej navrhovanej zmene sú občania informovaní cez Račiansky výber, sociálne stránky a webovú stránku.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.6
30.06.2021 – HOTOVO ✔
  6|  Vypracujem etický kódex zamestnancov úradu a volených predstaviteľov.

30.06.2021 [100%] Úrad a starosta urobili všetky kroky na splnenie tohto bodu. To, že kódex nechcú mať poslanci, je ich rozhodnutie. Zo strany starostu je úloha splnená.
31.03.2021 [50%] V roku 2020 bol prijatý etický kódex zamestnanca MČ. Po viacnásobnom predložení podobného materiálu na MZ nebol kódex poslancami schválený.
31.12.2019 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2020.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.7
31.03.2021 – HOTOVO ✔
  7|  Zverejním na stránke www.raca.sk svoje kompletné majetkové priznanie.
To isté urobí vicestarosta, hlavný kontrolór a prednosta úradu.

31.03.2021 [100%] Sú zverejnené aj majetkové priznania poslancov MČ. Poslanci ►.
19.02.2019 Prednostka uverejnila svoje majetkové priznanie. Prednostka ►
10.01.2019 Starosta uverejnil svoje majetkové priznanie. Starosta ►
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.


ÚRAD.8
23.01.2019 – HOTOVO ✔
  8|  Presadím, že služobné autá nebude možné využívať na súkromné účely.

23.01.2019 [100%] Nikto z pracovníkov MÚ nevyužíva a nebude dlhodobo využívať
služobné auto na súkromné účely.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
VOLEBNÝ PROGRAM – ODPOČET starostu Michala Drotována k 31.12.2021
VOLEBNÝ PROGRAM 80-30-62.88%
ODPOČET A ČAS
DOPRAVA 12-1-46.25%
ODPOČET A ČAS
ZELEŇ 14-7-73.93%
ODPOČET A ČAS
KOMUNITY 9-2-58.89%
ODPOČET A ČAS
RODINY A DETI 14-5-57.86%
ODPOČET A ČAS
CHARAKTER 11-3-46.36%
ODPOČET A ČAS
OBČAN 12-4-65.83%
ODPOČET A ČAS
ÚRAD 8
31.12.2021 – HOTOVO ✔
 
ODPOČET ZÁVÄZKOV STAROSTU K 31.12.2021
%
(• = 10%)
••••••
•••••
Verejné parkovacie miesta. Pravidlá parkovania.
•••••••
Každá cesta aj chodník bude mať svojho pána.
••••
Bezpečnosť chodníkov a prechodov pre chodcov.
••••••
Vlaková dopravu, nízkoprahové električky, kvalitné zastávky.
••
Cyklochodníky a bezpečné parkoviská pre bicykle.
•••••
Systém jednosmerných ulíc v Krasňanoch.
Osobná vlaková stanica na Východnom zaradená do BID.
••
Protihlukové bariéry pri električkovej trati, kde sú možné a účelné.
••••
Vysporiadavanie pozemkov pod cestami a chodníkmi.
••••
Predĺženie Bojnickej a prekládka Púchovskej cesty.
••
Cyklo/chodník pri vozovni Krasňany a popri električkovej trati.
••••
Prenájom pozemkov ŽSR na Východnom. Námestie na Dopravnej.
••••••
•••••••
Útvar inšpektorov verejného poriadku.
Veľkokapacitné kontajnery pre obyvateľov.
Viac košov na psie exkrementy.
Revitalizácia parku J. M. Hurbana.
•••••
Investovanie developerského poplatku v dotknutej oblasti.
Revitalizácia lesoparku.
•••••
Odstránenie nelegálnych skládok odpadu.
Profesionálna revitalizáciu verejnej zelene. Výsadba kvetov.
Moderné ekologické riešenia v územnom a stavebnom konaní.
Revitalizácia Račianskeho potoka. Oddychové zóny.
••••
Revitalizácia verejného priestoru na Peknej ceste.
••••
Ochrana Račianskej ul. pred vytápaním dažďovými vodami.
•••••
Zbúranie nelegálnej budovy pri priecestí. Bezpečný chodník.
•••••••
Využitie areálu Matador Obnova a budovy na Strelkovej ulici.
••••
••••••
Bezbariérové prechody cez cesty. Bezbariérový prístup do úradov.
••••
Stará Jedáleň, lokálne záhradky, susedské burzy.
•••••
Neziskové organizácie v sociálnej starostlivosti a pomoci rodinám.
•••••
Komunitný život pri vozovni, na Žabom Majeri a na Pántoch.
•••
Opatrovateľská služba a práca terénnych pracovníkov.
Voľnočasové aktivity pre mládež – šport, dobrovoľníctvo, kultúra...
Oprava budovy na Dopravnej 1 a jej využitie pre komunitu.
•••••
Zlepšenie vybavenia a rekonštrukciu priestorov kultúrnych stredísk.
••••••
Spolupráca so sociálnymi zariadeniami BSK v Rači.
•••••
••••••
Nové miesta v predškolských zariadeniach vrátane jaslí.
•••••••
Podpora zámeru budovať bezbariérové školy a škôlky.
•••••
Zapojenie stredných škôl BSK do života Rače.
Využívanie športovísk stredných škôl račianskou verejnosťou.
•••••
Podpora športových klubov nad rámec súčasných dotácií.
 
Rekonštrukciu areálu pri ZŠ Tbiliská, revitalizácia ihrísk.
Detské ihrisko na Víťaznej ulici.
••••
Voľnočasové ihrisko a rekonštrukcia plochy na Hubeného.
•••
Revitalizácia areálu Slalomky pre lesné športy.
••
Podpora ochotníckej divadelnej scény a divadelného podujatia.
••
Férové prenajímania stánkov na vinobranie a hody. Kaucie na čistou.
Areál pre skejterov na Tbiliskej. Revitalizácia celého územia.
Revitalizácia okolia zdravotného strediska v Krasňanoch.
•••
Systém opráv a revízií hracích prvkov. Prvky pre zdravotne znevýhodnené deti.
•••••
Bezzásahové územie, evolučný park, plochy lúčnych kvetín.
Stanovenie jasnej čiary územia vinohradov.
••
Zastavenie projektov Račany Rosso - Dolná Pekná - Dolný Slanec.
•••••
Obstarám územné plány zóny centrálna Rača a Rinzle.
•••
Podpora pestovania hrozna a malých vinárničiek.
•••••••
Propagácia Rače v zahraničí, tzv. vínne turistické karty.
 
Základná stránka Rače v anglickom a nemeckom jazyku...
 
Podpora nových pracovných miest v Rači (startupy).
 
Propagácia železničného múzea na Východnom.
Vyhliadkové plošiny s lavičkami a informačnými tabuľami nad Račou.
Rozvoj Račianskeho múzea s galériou. Obnova Koloničovej kúrie.
••••
•••••••
Minimálne raz ročne zhromaždenia obyvateľov Rače.
•••••
Zverejňovanie dokumentov z komisií, MR a MZ na internete.
Živé vysielanie z MZ a možnosť občanov pýtať sa online.
••••••••
Automatické udelenie slova občanom v diskusii na zastupiteľstve.
Poradný orgán starostu zo zástupcov združení a aktívnych občanov.
•••••
Mesačne verejné stretnutia občanov so starostom a vedením úradu.
Interaktívna mapa developerských projektov.
•••••
Verejné prerokovávanie zmien územného plánu.
•••
Poradný orgán občanov pre rozpočet. Participatívny rozpočet.
••••••••
Rozklikávací rozpočet pre kontrolu čerpania verejných peňazí.
•••••
Račiansky výber ako občianske noviny bez zásahov z vedenia MČ.
Interaktívna webová stránka pre obyvateľov Rače.
 
Personálny audit MÚ. Prehodnotenie počtu zamestnancov.
Reštrukturalizácia a posilnenie oddelení MÚ.
Vytvorenie klientskeho centra.
Moderné technológie na MÚ aj v zastupiteľstve.
Územný plán a územnoplánovacie podklady na stránke Rače.
Etický kódex zamestnancov úradu a volených predstaviteľov.
Majetkové priznania starostu, vicestarostu, hl. kontrolóra, prednostu.
Služobné autá nebude možné využívať na súkromné účely.
ARCHÍV – VOLEBNÝ PROGRAM A TÉMY

ÚČEL STRÁNKY:
Sledovať, podporovať a oponovať plnenie úloh volebného programu
starostu Michala Drotována (2018 - 2022).
Stránku pripravil a odpočet dopĺňa
Miro Ščibrany OZ račan.sk
3 komentárov:

 1. ... vďaka 80 bodovému volebnému programu s konkrétnymi sľubmi, s ktorým v roku 2018 vstúpil do súťaže o úrad starostu, plus vďaka dôkladnému a transparentnému odpočtovaniu svojich volebných záväzkov voči obyvateľom Rače, je Michal Drotován prvý ponovembrový starosta v Rači a jeden z mála v blízkom aj vzdialenom samosprávnom okolí, čo pre voličov a obyvateľov NEBOL A NIE JE MAČKOU VO VRECI (y).

  KONEČNE! chce sa mi dodať.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Bohuzial je marec 2021.Po precitani slubov pana starostu Drotovana sa nesplnila ani polovica slubov.Vseobecne navrhy sa uplne vymykaju realite.Opakuje sa mocipanstvo Ako za starostu Pilinskeho.Tiez plno slubov a skutek item.
  Ak bude zaujem mozem byt konkretny a konat.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. ahoj, Ivo,
   záujem zo strany OZ račan.sk a
   portálu www.racan.sk určite je.

   takže si na ťahu :)

   Miro Ščibrany

   Odstrániť