Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.1.19
0
ÚČEL STRÁNKY:
Sledovať, podporovať a/alebo oponovať plnenie úloh volebného programu Michala Drotována
(2018-22). Plnenie 0/80.


1ABY DOPRAVA NEBOLA NOČNOU MOROU RAČE

  1|  Vyznačím na území mestskej časti verejné parkovacie miesta.
Zavediem
pravidlá parkovania zvýhodňujúce obyvateľov s trvalým pobytom.

  2|  Zabezpečím, že každá cesta aj chodník bude mať svojho pána,
ktorý ich bude opravovať, čistiť a vykonávať zimnú službu.

  3|  Postarám sa o bezpečnosť chodníkov a prechodov pre chodcov.

  4|  Presadím na magistráte a župe vlakovú dopravu, veľkokapacitné nízkoprahové električky
a kvalitné zastávky s príjemným prostredím.

  5|  Vybudujem cyklochodníky a bezpečné parkoviská pre bicykle.

  6|  Zachovám systém jednosmerných ulíc v Krasňanoch.

  7|  Presadím osobnú vlakovú stanicu na Východnom a jej zaradenie do BID.

  8|  Zabezpečím protihlukové bariéry pri električkovej trati
všade, kde je to možné a účelné.

  9|  Postarám sa o vysporiadavanie pozemkov pod cestami a chodníkmi.

10|  Podniknem reálne kroky k predĺženiu Bojnickej a prekládke Púchovskej cesty
– predĺženie na Pántoch.

11|  Vybudujem cyklo/chodník pri vozovni Krasňany a popri električkovej trati
od Černockého po Hečkovu vrátane smetných košov a údržby.

12|  Presadím prenájom pozemkov ŽSR pod účelovými komunikáciami na Východnom.
Zrevitalizujem a vytvorím
námestie na Dopravnej.
2ABY RAČA BOLA NAJZELENŠIA MESTSKÁ ČASŤ

  1|  Vytvorím na MÚ útvar inšpektorov verejného poriadku. Inšpektori budú v teréne presadzovať dodržiavanie VZN a za porušenia ukladať pokuty. Podnety im budú môcť hlásiť aj občania.

  2|  Umiestnim pre obyvateľov pravidelne veľkokapacitné kontajnery.

  3|  Rozmiestnim vo vybraných verejných priestoroch viac košov na psie exkrementy.

  4|  Zrevitalizujem park J. M. Hurbana na Detvianskej ulici.

  5|  Presadím prioritné investovanie developerského poplatku za rozvoj
v oblasti dotknutej výstavbou (napr. okolie Rínku Rača).

  6|  Zrevitalizujem lesopark v spolupráci s MČ Nové Mesto, MČ Vajnory,
Mestskými lesmi Bratislava a Urbárom Rača.

  7|  Odstránim nelegálne skládky odpadu.
Zabránim
novým skládkam cez inšpektorov verejného poriadku.

  8|  Zabezpečím profesionálnu údržbu a revitalizáciu verejnej zelene.
Postarám sa
o výsadbu kvetov.

  9|  Presadím v územnom a stavebnom konaní moderné ekologické riešenia
– zelené strechy, využitie dažďových vôd, závlahu a iné.

10|  Zrevitalizujem Račiansky potok úpravou brehov v spolupráci so SVP š. p..
Vytvorím
oddychovú zónu pre obyvateľov Krasňan a Východného.

11|  Zrevitalizujem verejný priestor na Peknej ceste tak, aby vynikal zeleňou a nie betónom.

12|  Postarám sa o zachytávanie dažďových vôd.
Ochránim
Račiansku ulicu pred vytápaním.

13|  Dám zbúrať nelegálnu budovu pri železničnom priecestí.
Vybudujem
v spolupráci s mestom bezpečný chodník.

14|  Zabezpečím využitie areálu Matador Obnova.
Zabezpečím
využitie budovy na Strelkovej ulici a jej okolia.
3ABY RAČA BOLA ŽIVÁ KOMUNITA ĽUDÍ

  1|  Vybudujem bezbariérové prechody cez cesty mestskej časti.
Vybudujem
bezbariérový prístup do všetkých úradov mestskej časti.

  2|  Podporím komunitné centrum Stará Jedáleň, lokálne záhradky ako Krasňanský zelovoc, susedské burzy, spoločné podujatia s národnostnými komunitami v Rači.

  3|  Zapojím do sociálnej starostlivosti a pomoci rodinám neziskové organizácie
s výsledkami a dobrým menom.

  4|  Podporím komunitný život oblastí pri vozovni Krasňany, na Žabom Majeri a na Pántoch.
Zapojím oblasti do života Rače.

  5|  Podporím rozvoj opatrovateľskej služby a aktívnu prácu terénnych pracovníkov
so staršími, znevýhodnenými a chorými ľuďmi.

  6|  Podporím zmysluplné voľnočasové aktivity pre mládež – šport, dobrovoľníctvo, kultúru, pomoc v komunite.

  7|  Presadím opravu budovy na Dopravnej 1 a jej využitie pre komunitu.

  8|  Podporím zlepšenie vybavenia a rekonštrukciu priestorov kultúrnych stredísk
pre komunitný život, rodiny a deti, mládež a seniorov.

  9|  Podporím spoluprácu so sociálnymi zariadeniami BSK v Rači
(DSS Podbrezovská, Strelkova, Pri vinohradoch).
4ABY RAČA BOLA IDEÁLNE MIESTO PRE RODINY A DETI

  1|  Vytvorím v spolupráci s mestom, BSK a štátom nové miesta
v predškolských zariadeniach vrátane jaslí.

  2|  Podporím zámer budovať bezbariérové školy a škôlky.

  3|  Zapojím stredné školy BSK do života Rače.

  4|  Presadím v spolupráci s BSK využívanie športovísk stredných škôl račianskou verejnosťou.

  5|  Podporím futbalové a športové kluby uzatvorením zmlúv o spolupráci
s možnosťou získať peniaze od obce aj nad rámec súčasných dotácií.

  6|  Dokončím rekonštrukciu celého športového areálu pri ZŠ Tbiliská: vytvorenie ihriska, tartanovej bežeckej dráhy s osvetlením LED a multifunkčného ihriska, zachovanie
časti plôch pre školské družiny,
revitalizácia ostatných ihrísk.

  7|  Vybudujem detské ihrisko na Víťaznej ulici.

  8|  Vybudujem voľnočasové ihrisko v spolupráci s Gymnáziom Hubeného.
Zrekonštruujem
plochy pri ZŠ J. A. Komenského (Hubenka).

  9|  Zrevitalizujem areál Slalomky pre lesné športy v Račianskom lesoparku
(bicykel, beh do kopca, bobová dráha).

10|  Podporím ochotnícku divadelnú scénu a organizáciu
mestského divadelného podujatia.

11|  Zavediem jasný a férový systém prenajímania stánkov na vinobranie či hody.
Zavediem kaucie za dodržiavanie čistoty.

12|  Vytvorím areál pre skejterov na Tbiliskej.
Zrevitalizujem
celé územie, aby sa zvýšila bezpečnosť a čistota.

13|  Zrevitalizujem okolie zdravotného strediska v Krasňanoch.

14|  Zavediem pre detské ihriská systém opráv a revízií hracích prvkov.
Vybudujem na detských ihriskách prvky aj pre zdravotne znevýhodnené deti.
5ABY SI RAČA UDRŽALA JEDINEČNÝ CHARAKTER

  1|  Presadím pozitívne zmeny územného plánu: rozšírim bezzásahové územie nad Krasňanmi, vybudujem evolučný park prístupný pre návštevníkov, rozšírim plochy lúčnych kvetín.

  2|  Stanovím jasnú čiaru územia vinohradov.

  3|  Zastavím projekty sídliskovej výstavby Račany Rosso – Dolná Pekná – Dolný Slanec (Ohňavy).

  4|  Obstarám územné plány zóny centrálna Rača a Rinzle.

  5|  Podporím pestovanie hrozna a malé vinárničky.

  6|  Zabezpečím propagáciu Rače v zahraničí v rámci Malokarpatskej vínnej cesty
s perspektívou zaviesť tzv. vínne turistické karty.

  7|  Vytvorím základnú stránku Rače v anglickom a nemeckom jazyku.
Vytvorím
na Wikitravel bezplatného sprievodcu pre propagáciu Rače v zahraničí.

  8|  Podporím vytváranie nových pracovných miest v Rači (startupy).

  9|  Spropagujem železničné múzeum na Východnom.

10|  Vybudujem nad Račou a Krasňanmi vyhliadkové plošiny s lavičkami
a informačnými tabuľami.

11|  Zabezpečím v Koloničovej kúrii rozvoj Račianskeho múzea s galériou.
Presadím
obnovu Koloničovej kúrie.
6ABY MAL KAŽDÝ OBČAN SLOVO PRI SPRÁVE RAČE

  1|  Zavediem minimálne raz ročne zhromaždenia obyvateľov Rače,
ktoré budú rozhodovať o dôležitých otázkach života v Rači.

  2|  Zabezpečím prehľadné zverejňovanie dokumentov z komisií, miestnej rady a zastupiteľstva
na internete.

  3|  Zavediem živé vysielanie z miestneho zastupiteľstva cez webkameru a možnosť občanov pýtať sa online cez zastupiteľstvo poslancov a starostu (cez aplikáciu Sli.do).

  4|  Zavediem automatické udelenie slova občanom pri prihlásení sa
do diskusie na zastupiteľstve.

  5|  Vytvorím poradný orgán starostu zo zástupcov združení, cirkví, seniorov,
záhradkárov, zástupcov detského parlamentu, odborníkov a aktívnych občanov.

  6|  Zavediem raz mesačne verejné stretnutia občanov so starostom a vedením úradu.

  7|  Vytvorím interaktívnu mapu developerských projektov.

  8|  Zavediem verejné prerokovávanie návrhov veľkých zmien územného plánu
so záväzným stanoviskom obyvateľov pre vedenie mestskej časti.

  9|  Vytvorím poradný orgán občanov pre tvorbu rozpočtu.
Zavediem
participatívny rozpočet, cez ktorý budú sami obyvatelia vyčleňovať peniaze
na komunitné projekty (šport, kultúra, životné prostredie).

10|  Zavediem prehľadný tzv. rozklikávací rozpočet pre kontrolu čerpania verejných peňazí.

11|  Zmením Račiansky výber na občianske noviny bez zásahov vedenia mestskej časti.

12|  Podporím vytvorenie interaktívnej webovej stránky, na ktorej budú môcť
slobodne publikovať aj obyvatelia Rače.
7ABY BOL MIESTNY ÚRAD MODERNÁ INŠTITÚCIA

  1|  Vykonám na miestnom úrade personálny audit.
Prehodnotím
počet zamestnancov a uplatňovanie osobného ohodnotenia.

  2|  Zreštrukturalizujem oddelenia sociálnych vecí, školského a stavebného úradu, životného prostredia a dopravy, strediska čistoty a posilním ich materiálne aj personálne.

  3|  Vytvorím klientske centrum zlúčením podateľne, matriky, ohlasovne obyvateľov a pokladne.

  4|  Zavediem moderné technológie na MÚ aj v zastupiteľstve s cieľom zvýšiť produktivitu práce, usporiť náklady, šetriť životné prostredie a dať občanom možnosť väčšinu vecí riešiť cez internet.

  5|  Zverejním územný plán a územnoplánovacie podklady na stránke Rače.
Podstatné zmeny oznámim verejnosti vždy pred ich uskutočnením.

  6|  Vypracujem etický kódex zamestnancov úradu a volených predstaviteľov.

  7|  Zverejním na stránke www.raca.sk svoje kompletné majetkové priznanie.
To isté urobí vicestarosta, hlavný kontrolór a prednosta úradu.

  8|  Presadím, že služobné autá nebude možné využívať na súkromné účely.


1ABY DOPRAVA NEBOLA NOČNOU MOROU RAČE

ODPOČET DOPRAVA.1
  1|  Vyznačím na území mestskej časti verejné parkovacie miesta.
Zavediem
pravidlá parkovania zvýhodňujúce obyvateľov s trvalým pobytom.

▲ DOPRAVA.1 ▲ DOPRAVA

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET DOPRAVA.2
  2|  Zabezpečím, že každá cesta aj chodník bude mať svojho pána,
ktorý ich bude opravovať, čistiť a vykonávať zimnú službu.

▲ DOPRAVA.2 ▲ DOPRAVA

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET DOPRAVA.3
  3|  Postarám sa o bezpečnosť chodníkov a prechodov pre chodcov.

▲ DOPRAVA.3 ▲ DOPRAVA

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET DOPRAVA.4
  4|  Presadím na magistráte a župe vlakovú dopravu, veľkokapacitné nízkoprahové električky
a kvalitné zastávky s príjemným prostredím.

▲ DOPRAVA.4 ▲ DOPRAVA

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET DOPRAVA.5
  5|  Vybudujem cyklochodníky a bezpečné parkoviská pre bicykle.

▲ DOPRAVA.5 ▲ DOPRAVA

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET DOPRAVA.6
  6|  Zachovám systém jednosmerných ulíc v Krasňanoch.

▲ DOPRAVA.6 ▲ DOPRAVA

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET DOPRAVA.7
  7|  Presadím osobnú vlakovú stanicu na Východnom a jej zaradenie do BID.

▲ DOPRAVA.7 ▲ DOPRAVA

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET DOPRAVA.8
  8|  Zabezpečím protihlukové bariéry pri električkovej trati
všade, kde je to možné a účelné.

▲ DOPRAVA.8 ▲ DOPRAVA

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET DOPRAVA.9
  9|  Postarám sa o vysporiadavanie pozemkov pod cestami a chodníkmi.

▲ DOPRAVA.9 ▲ DOPRAVA

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET DOPRAVA.10
10|  Podniknem reálne kroky k predĺženiu Bojnickej a prekládke Púchovskej cesty
– predĺženie na Pántoch.

▲ DOPRAVA.10 ▲ DOPRAVA

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET DOPRAVA.11
11|  Vybudujem cyklo/chodník pri vozovni Krasňany a popri električkovej trati
od Černockého po Hečkovu vrátane smetných košov a údržby.

▲ DOPRAVA.11 ▲ DOPRAVA

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET DOPRAVA.12
12|  Presadím prenájom pozemkov ŽSR pod účelovými komunikáciami na Východnom.
Zrevitalizujem a vytvorím
námestie na Dopravnej.

▲ DOPRAVA.12 ▲ DOPRAVA

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.2ABY RAČA BOLA NAJZELENŠIA MESTSKÁ ČASŤ

ODPOČET ZELEŇ.1
  1|  Vytvorím na MÚ útvar inšpektorov verejného poriadku. Inšpektori budú v teréne presadzovať dodržiavanie VZN a za porušenia ukladať pokuty. Podnety im budú môcť hlásiť aj občania.

▲ ZELEŇ.1 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.2
  2|  Umiestnim pre obyvateľov pravidelne veľkokapacitné kontajnery.

▲ ZELEŇ.2 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.3
  3|  Rozmiestnim vo vybraných verejných priestoroch viac košov na psie exkrementy.

▲ ZELEŇ.3 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.4
  4|  Zrevitalizujem park J. M. Hurbana na Detvianskej ulici.

▲ ZELEŇ.4 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.5
  5|  Presadím prioritné investovanie developerského poplatku za rozvoj
v oblasti dotknutej výstavbou (napr. okolie Rínku Rača).

▲ ZELEŇ.5 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.6
  6|  Zrevitalizujem lesopark v spolupráci s MČ Nové Mesto, MČ Vajnory,
Mestskými lesmi Bratislava a Urbárom Rača.

▲ ZELEŇ.6 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.7
  7|  Odstránim nelegálne skládky odpadu.
Zabránim
novým skládkam cez inšpektorov verejného poriadku.

▲ ZELEŇ.7 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.8
  8|  Zabezpečím profesionálnu údržbu a revitalizáciu verejnej zelene.
Postarám sa
o výsadbu kvetov.


▲ ZELEŇ.8 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.9
  9|  Presadím v územnom a stavebnom konaní moderné ekologické riešenia
– zelené strechy, využitie dažďových vôd, závlahu a iné.

▲ ZELEŇ.9 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.10
10|  Zrevitalizujem Račiansky potok úpravou brehov v spolupráci so SVP š. p..
Vytvorím
oddychovú zónu pre obyvateľov Krasňan a Východného.

▲ ZELEŇ.10 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.11
11|  Zrevitalizujem verejný priestor na Peknej ceste tak, aby vynikal zeleňou a nie betónom.

▲ ZELEŇ.11 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.12
12|  Postarám sa o zachytávanie dažďových vôd.
Ochránim
Račiansku ulicu pred vytápaním.

▲ ZELEŇ.12 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.13
13|  Dám zbúrať nelegálnu budovu pri železničnom priecestí.
Vybudujem
v spolupráci s mestom bezpečný chodník.

▲ ZELEŇ.13 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ZELEŇ.14
14|  Zabezpečím využitie areálu Matador Obnova.
Zabezpečím
využitie budovy na Strelkovej ulici a jej okolia.

▲ ZELEŇ.14 ▲ ZELEŇ

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.3ABY RAČA BOLA ŽIVÁ KOMUNITA ĽUDÍ

ODPOČET KOMUNITY.1
  1|  Vybudujem bezbariérové prechody cez cesty mestskej časti.
Vybudujem
bezbariérový prístup do všetkých úradov mestskej časti.

▲ KOMUNITY.1 ▲ KOMUNITY

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET KOMUNITY.2
  2|  Podporím komunitné centrum Stará Jedáleň, lokálne záhradky ako Krasňanský zelovoc, susedské burzy, spoločné podujatia s národnostnými komunitami v Rači.

▲ KOMUNITY.2 ▲ KOMUNITY

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET KOMUNITY.3
  3|  Zapojím do sociálnej starostlivosti a pomoci rodinám neziskové organizácie
s výsledkami a dobrým menom.

▲ KOMUNITY.3 ▲ KOMUNITY

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET KOMUNITY.4
  4|  Podporím komunitný život oblastí pri vozovni Krasňany, na Žabom Majeri a na Pántoch.
Zapojím oblasti do života Rače.

▲ KOMUNITY.4 ▲ KOMUNITY

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET KOMUNITY.5
  5|  Podporím rozvoj opatrovateľskej služby a aktívnu prácu terénnych pracovníkov
so staršími, znevýhodnenými a chorými ľuďmi.

▲ KOMUNITY.5 ▲ KOMUNITY

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET KOMUNITY.6
  6|  Podporím zmysluplné voľnočasové aktivity pre mládež – šport, dobrovoľníctvo, kultúru, pomoc v komunite.

▲ KOMUNITY.6 ▲ KOMUNITY

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET KOMUNITY.7
  7|  Presadím opravu budovy na Dopravnej 1 a jej využitie pre komunitu.

▲ KOMUNITY.7 ▲ KOMUNITY

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET KOMUNITY.8
  8|  Podporím zlepšenie vybavenia a rekonštrukciu priestorov kultúrnych stredísk
pre komunitný život, rodiny a deti, mládež a seniorov.

▲ KOMUNITY.8 ▲ KOMUNITY

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET KOMUNITY.9
  9|  Podporím spoluprácu so sociálnymi zariadeniami BSK v Rači
(DSS Podbrezovská, Strelkova, Pri vinohradoch).

▲ KOMUNITY.9 ▲ KOMUNITY

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.4ABY RAČA BOLA IDEÁLNE MIESTO PRE RODINY A DETI

ODPOČET RODINY A DETI.1
  1|  Vytvorím v spolupráci s mestom, BSK a štátom nové miesta
v predškolských zariadeniach vrátane jaslí.

▲ RODINY A DETI.1 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.2
  2|  Podporím zámer budovať bezbariérové školy a škôlky.

▲ RODINY A DETI.2 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.3
  3|  Zapojím stredné školy BSK do života Rače.

▲ RODINY A DETI.3 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.4
  4|  Presadím v spolupráci s BSK využívanie športovísk stredných škôl račianskou verejnosťou.

▲ RODINY A DETI.4 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.5
  5|  Podporím futbalové a športové kluby uzatvorením zmlúv o spolupráci
s možnosťou získať peniaze od obce aj nad rámec súčasných dotácií.

▲ RODINY A DETI.5 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.6
  6|  Dokončím rekonštrukciu celého športového areálu pri ZŠ Tbiliská: vytvorenie ihriska, tartanovej bežeckej dráhy s osvetlením LED a multifunkčného ihriska, zachovanie
časti plôch pre školské družiny,
revitalizácia ostatných ihrísk.

▲ RODINY A DETI.6 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.7
  7|  Vybudujem detské ihrisko na Víťaznej ulici.

▲ RODINY A DETI.7 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.8
  8|  Vybudujem voľnočasové ihrisko v spolupráci s Gymnáziom Hubeného.
Zrekonštruujem
plochy pri ZŠ J. A. Komenského (Hubenka).

▲ RODINY A DETI.8 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.9
  9|  Zrevitalizujem areál Slalomky pre lesné športy v Račianskom lesoparku
(bicykel, beh do kopca, bobová dráha).

▲ RODINY A DETI.9 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.10
10|  Podporím ochotnícku divadelnú scénu a organizáciu
mestského divadelného podujatia.

▲ RODINY A DETI.10 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.11
11|  Zavediem jasný a férový systém prenajímania stánkov na vinobranie či hody.
Zavediem kaucie za dodržiavanie čistoty.

▲ RODINY A DETI.11 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.12
12|  Vytvorím areál pre skejterov na Tbiliskej.
Zrevitalizujem
celé územie, aby sa zvýšila bezpečnosť a čistota.

▲ RODINY A DETI.12 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.13
13|  Zrevitalizujem okolie zdravotného strediska v Krasňanoch.

▲ RODINY A DETI.13 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET RODINY A DETI.14
14|  Zavediem pre detské ihriská systém opráv a revízií hracích prvkov.
Vybudujem na detských ihriskách prvky aj pre zdravotne znevýhodnené deti.

▲ RODINY A DETI.14 ▲ RODINY A DETI

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.5ABY SI RAČA UDRŽALA JEDINEČNÝ CHARAKTER

ODPOČET CHARAKTER.1
  1|  Presadím pozitívne zmeny územného plánu: rozšírim bezzásahové územie nad Krasňanmi, vybudujem evolučný park prístupný pre návštevníkov, rozšírim plochy lúčnych kvetín.

▲ CHARAKTER.1 ▲ CHARAKTER

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET CHARAKTER.2
  2|  Stanovím jasnú čiaru územia vinohradov.

▲ CHARAKTER.2 ▲ CHARAKTER

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET CHARAKTER.3
  3|  Zastavím projekty sídliskovej výstavby Račany Rosso – Dolná Pekná – Dolný Slanec (Ohňavy).

▲ CHARAKTER.3 ▲ CHARAKTER

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET CHARAKTER.4
  4|  Obstarám územné plány zóny centrálna Rača a Rinzle.

▲ CHARAKTER.4 ▲ CHARAKTER

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET CHARAKTER.5
  5|  Podporím pestovanie hrozna a malé vinárničky.

▲ CHARAKTER.5 ▲ CHARAKTER

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET CHARAKTER.6
  6|  Zabezpečím propagáciu Rače v zahraničí v rámci Malokarpatskej vínnej cesty
s perspektívou zaviesť tzv. vínne turistické karty.

▲ CHARAKTER.6 ▲ CHARAKTER

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET CHARAKTER.7
  7|  Vytvorím základnú stránku Rače v anglickom a nemeckom jazyku.
Vytvorím
na Wikitravel bezplatného sprievodcu pre propagáciu Rače v zahraničí.

▲ CHARAKTER.7 ▲ CHARAKTER

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET CHARAKTER.8
  8|  Podporím vytváranie nových pracovných miest v Rači (startupy).

▲ CHARAKTER.8 ▲ CHARAKTER

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET CHARAKTER.9
  9|  Spropagujem železničné múzeum na Východnom.

▲ CHARAKTER.9 ▲ CHARAKTER

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET CHARAKTER.10
10|  Vybudujem nad Račou a Krasňanmi vyhliadkové plošiny s lavičkami
a informačnými tabuľami.

▲ CHARAKTER.10 ▲ CHARAKTER

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET CHARAKTER.11
11|  Zabezpečím v Koloničovej kúrii rozvoj Račianskeho múzea s galériou.
Presadím
obnovu Koloničovej kúrie.

▲ CHARAKTER.11 ▲ CHARAKTER

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: po roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.6ABY MAL KAŽDÝ OBČAN SLOVO PRI SPRÁVE RAČE

ODPOČET OBČAN.1
  1|  Zavediem minimálne raz ročne zhromaždenia obyvateľov Rače,
ktoré budú rozhodovať o dôležitých otázkach života v Rači.

▲ OBČAN.1 ▲ OBČAN

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET OBČAN.2
  2|  Zabezpečím prehľadné zverejňovanie dokumentov z komisií, miestnej rady a zastupiteľstva
na internete.

▲ OBČAN.2 ▲ OBČAN

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET OBČAN.3
  3|  Zavediem živé vysielanie z miestneho zastupiteľstva cez webkameru a možnosť občanov pýtať sa online cez zastupiteľstvo poslancov a starostu (cez aplikáciu Sli.do).

▲ OBČAN.3 ▲ OBČAN

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET OBČAN.4
  4|  Zavediem automatické udelenie slova občanom pri prihlásení sa
do diskusie na zastupiteľstve.

▲ OBČAN.4 ▲ OBČAN

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET OBČAN.5
  5|  Vytvorím poradný orgán starostu zo zástupcov združení, cirkví, seniorov,
záhradkárov, zástupcov detského parlamentu, odborníkov a aktívnych občanov.

▲ OBČAN.5 ▲ OBČAN

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET OBČAN.6
  6|  Zavediem raz mesačne verejné stretnutia občanov so starostom a vedením úradu.

▲ OBČAN.6 ▲ OBČAN

07.01.2019 Stretnutie starostu s občanmi na poslaneckom dni v Krasňanoch.
Stretnutia sa zúčastnil aj nový vedúci odd. životného prostredia Matúš Čupka.
Starosta sa bude s občanmi stretávať v poradí Krasňany, Východné, Rača
- cez prázdniny Rača.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET OBČAN.7
  7|  Vytvorím interaktívnu mapu developerských projektov.

▲ OBČAN.7 ▲ OBČAN

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET OBČAN.8
  8|  Zavediem verejné prerokovávanie návrhov veľkých zmien územného plánu
so záväzným stanoviskom obyvateľov pre vedenie mestskej časti.

▲ OBČAN.8 ▲ OBČAN

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET OBČAN.9
  9|  Vytvorím poradný orgán občanov pre tvorbu rozpočtu.
Zavediem
participatívny rozpočet, cez ktorý budú sami obyvatelia vyčleňovať peniaze
na komunitné projekty (šport, kultúra, životné prostredie).

▲ OBČAN.9 ▲ OBČAN

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET OBČAN.10
10|  Zavediem prehľadný tzv. rozklikávací rozpočet pre kontrolu čerpania verejných peňazí.

▲ OBČAN.10 ▲ OBČAN

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET OBČAN.11
11|  Zmením Račiansky výber na občianske noviny bez zásahov vedenia mestskej časti.

▲ OBČAN.11 ▲ OBČAN

14.01.2019 Vyšiel Račiansky výber 1/2019 - prvé číslo bez zásahov vedenia mestskej časti.
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET OBČAN.12
12|  Podporím vytvorenie interaktívnej webovej stránky, na ktorej budú môcť
slobodne publikovať aj obyvatelia Rače.

▲ OBČAN.12 ▲ OBČAN

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.7ABY BOL MIESTNY ÚRAD MODERNÁ INŠTITÚCIA

ODPOČET ÚRAD.1
  1|  Vykonám na miestnom úrade personálny audit.
Prehodnotím
počet zamestnancov a uplatňovanie osobného ohodnotenia.

▲ ÚRAD.1 ▲ ÚRAD

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ÚRAD.2
  2|  Zreštrukturalizujem oddelenia sociálnych vecí, školského a stavebného úradu, životného prostredia a dopravy, strediska čistoty a posilním ich materiálne aj personálne.

▲ ÚRAD.2 ▲ ÚRAD

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ÚRAD.3
  3|  Vytvorím klientske centrum zlúčením podateľne, matriky, ohlasovne obyvateľov a pokladne.

▲ ÚRAD.3 ▲ ÚRAD

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ÚRAD.4
  4|  Zavediem moderné technológie na MÚ aj v zastupiteľstve s cieľom zvýšiť produktivitu práce, usporiť náklady, šetriť životné prostredie a dať občanom možnosť väčšinu vecí riešiť cez internet.

▲ ÚRAD.4 ▲ ÚRAD

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ÚRAD.5
  5|  Zverejním územný plán a územnoplánovacie podklady na stránke Rače.
Podstatné zmeny oznámim verejnosti vždy pred ich uskutočnením.

▲ ÚRAD.5 ▲ ÚRAD

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ÚRAD.6
  6|  Vypracujem etický kódex zamestnancov úradu a volených predstaviteľov.

▲ ÚRAD.6 ▲ ÚRAD

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ÚRAD.7
  7|  Zverejním na stránke www.raca.sk svoje kompletné majetkové priznanie.
To isté urobí vicestarosta, hlavný kontrolór a prednosta úradu.

▲ ÚRAD.7 ▲ ÚRAD

10.01.2019 Starosta uverejnil svoje majetkové priznanie. Starosta ►
16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.
ODPOČET ÚRAD.8
  8|  Presadím, že služobné autá nebude možné využívať na súkromné účely.

▲ ÚRAD.8 ▲ ÚRAD

16.12.2018 Odhad termínu splnenia: do konca roku 2019.
10.12.2018 Volebný sľub kandidáta sa stal záväzkom starostu.
Začiatok plnenia: rok 2019.STAV PLNENIA
ČASStránku pripravil a sprítomňuje
Miro Ščbrany, OZ račan.skZdroje:

Michal Drotován: Volebný program 2018
www.racan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára