Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0

Nakoľko v prípade škôlky Tramín ide o dosť zásadnú vec, ktorá rozhodne o tom, či račianskej deti budú alebo nebudú mať ďalších 77 miest v predškolskom zariadení, tak som sa rozhodol spísať základné otázky, ktoré zazneli v posledných mesiacoch v tejto veci.  

1. Čo vlastne požadujú ľudia, čo sa odvolávajú?

Požadujú zachovať parkovanie aj obojsmernú komunikáciu v polohe medzi bytovým domom a škôlkou Tramín. Nakoľko mestská časť za účelom rozšírenia parkovacích miest v území dostala zverený pozemok pri kúpalisku, tak počet miest pred škôlkou a pri kúpalisku by bol väčší ako súčasný počet miest na spevnenej ploche. To však neakceptujú, pretože požadujú parkovanie priamo na súčasnom mieste.

Zároveň v odvolaní píšu, že vybudovaním alebo zachovaním súčasnej asfaltovej obojsmernej komunikácie a parkoviska (ktoré oni žiadajú) by podľa nich neboli splnené podmienky vyhlášky č. 532/2002 Z.z. na dostatočný odstup budovy na školstvo od ciest a zdrojov hluku. Teda by tam nemohla byť takto umiestnená škôlka.

V iných stanoviskách požadovali rozšírenie územia tak, aby tam opäť bola obojsmerná asfaltová komunikácia a parkovisko - toto by sa však dalo hypoteticky urobiť iba výrubom stromov, rozšírením zverených parciel o tento úsek od mesta. Teda zjednodušenie (ak by sa nikto neodvolával) - výrubové konanie + nový projekt + nové stanoviská dotknutých orgánov + nové územné konanie + nové stavebné konanie, tj. minimálne plus 2 roky (nikto však negarantuje, že sa nenájde čo i jeden človek, čo sa bude odvolávať - ak nie pre parkovisko, tak pre stromy a pod.). Mimo toho rúbať tieto stromy a robiť škôlku, kde bude z troch strán parkovisko alebo garáže, výrazne zníži kvalitu pobytu detí (a v budúcnosti seniorov) a v konečnom dôsledku aj obyvateľov bytového domu Kadnárova 63-67.

Tejto požiadavke teda nie je možné vyhovieť, o čom bol zástupca vlastníkov informovaný 25.3.2021 telefonicky, 26.3.2021 osobne na mieste, bol o tom informovaný písomne aj ich právny zástupca, rovnako tak som o tom informoval v apríli 2022 aj každého jedného z odvolávateľov listom. Je to jasné aj zo samotného projektu škôlky, ktorý bol verejne prezentovaný prvýkrát v januári 2020. 

Mestská časť Bratislava-Rača zastupuje verejný záujem, tým je budova škôlky (a v budúcnosti denného stacionára resp. pobytového zariadenia pre seniorov), verejným záujmom je aj príjazd hasičov (zapracované), vyhoveli sme tiež súkromnému záujmu na prejazd osobných vozidiel, súkromnému záujmu ohľadom parkovania sme vyhoveli tým, že chceme vybudovať iné parkovacie miesta vo väčšom rozsahu (aj keď žiaden zákon či norma nám to neprikazuje). Druhá strana zo svojich požiadaviek nezľavila ani o centimeter (napriek tomu, že reálne vzniká škoda pre rodičov detí aj mestskú časť). Nevidíme teda už žiaden priestor na akékoľvek rokovanie.

2. Daná asfaltová plocha pri Tramíne je verejnou komunikáciou

Jedno z tvrdení, ktoré neustále uvádza JUDr. Mihálik v listoch, ktoré zasiela v rámci konaní je, že spevnená plocha je verejná komunikácia II. triedy. Jeho dôkazom je táto mapka. Treba uviesť, že s týmto argumentom sa stotožnil aj okresný prokurátor JUDr. Pagáč.


V zmysle daného aj konzultácie s prokurátorom sme umiestnenú požiarnu cestu sprístupnili v rámci projektu aj pre prejazd osobných áut (nie sme z toho nadšení pre tie deti, ale ak to má byť to, na čom stojí alebo padá škôlka, tak ako dočasné riešenie do vybudovania komunikácie v inej polohe to vieme akceptovať).

Rozmeňme si však tento argument na drobné, ak by bol správny, tak rovnaká verejná komunikácia je v danej mapke vedená aj v opačnej polohe medzi bytovým domom a potokom (bežne sa aj na prejazd využíva) a tiež za bytovým domom Kadnárova 63-67. 


Pôvodná budova reštaurácie Tramín - nakoľko tam končila asfaltová plocha, máme za to, že stavebne bola objektom, ktorý zabezpečoval prístup do budovy a zásobovanie, zároveň trváme na tom, že je tá plocha majetkom mestskej časti Bratislava-Rača, ktorú kúpila spoločne s budovou. Pozemky pod ňou máme od mesta zverené za účelom vybudovania škôlky/stacionára pre seniorov.


V zmysle argumentácie prokurátora a JUDr. Mihálika ide aj vyššie o verejnú komunikáciu s parkoviskom (veľká časť na súkromnom pozemku) - podľa nás je to však poľná vyjazdená cesta, ktorá nespĺňa žiadne parametre verejnej komunikácie. Prejazd ku garážiam je ešte v poriadku (aj keď na fotografii vidno, že časť z nich sa veľmi nepoužíva), daní účastníci ani JUDr. Mihálik však zatiaľ nepreukázal právny titul, podľa ktorého (s výnimkou vlastníkov garáže) má niekto právo na prejazd práve okolo našej škôlky na tento pozemok. Ako však uvádzam vyššie, napriek tomu sme akceptovali prejazd pre vozidlá rezidentov.


Túto príjazdovú cestu sme navrhovali účastníkom konania už v marci 2021, že ju mierne rozšírime a vymeníme povrch. Nestretlo sa to opäť s kladnou reakciou. 

3. Nechceli sme sa stretnúť s účastníkmi konania

V marci 2021 ma oslovila jedna známa, že jej bývala kolegyňa sa chce so mnou stretnúť ohľadom materskej škôlky Tramín. Uviedol som jej, že sa môže nakontaktovať na môj e-mail a spoločne si môžeme dohodnúť termín stretnutia. Žiaden e-mail nikdy neprišiel (aspoň o tom neviem). Následne ešte pred podaním prvých námietok účastníkov konania v stavebnom konaní som volal zástupcovi vlastníkov p. Grosingerovi (25.3.2021) a nasledujúci deň som sa s ním stretol priamo na mieste (26.3.2021), námietky bol právnikom spísané a doručené do podateľne stavebného úradu Vajnory 31.3.2021. Pán Grosinger uviedol, že námietky v každom prípade spíšu, o osobné stretnutie nemajú záujem a budú komunikovať ďalej len cez právnika JUDr. Mihálika - toto stanovisko sa nezmenilo dodnes s jedinou výnimkou, keď v septembri 2021 prišli na miestne zastupiteľstvo

Ak by sa prípadne uskutočnilo stretnutie pred 25.3.2021, tak je prakticky nulová pravdepodobnosť, že by nepožadovali parkovanie na súčasnej spevnej ploche. Tomu, ako som uviedol vyššie, sa nedá v žiadnom prípade vyhovieť. Jedine, čo by bol rozdiel by bolo, že by sme podľa všetkého dodnes nemali právoplatné búracie povolenie, územné rozhodnutie a príslušné stavebné povolenie na vodné stavby. Teda by sme boli dnes v čase tak mínus rok a pol. Aktuálne ich právnik JUDr. Mihálik tvrdí, že búracie povolenie je "nulitné".


4. Okresný úrad Bratislava vyhovel odvolaniu účastníkov konania v januári 2022

Formálne vzaté je to pravda, skutočne na základe odvolania účastníkov konania Okresný úrad Bratislava pôvodné stavebné povolenie zrušil a vrátil na nové konanie. Nebolo to však na základe námietok účastníkov konania alebo prokurátora, ale na základe 4 bodov, ktoré prokurátor ani účastníci konania vôbec nenamietali.
Išlo o tieto štyri body:
1. stavebný úrad povolil aj dopravné stavby (príjazd hasičom a parkovisko), to má povoľovať špecializovaný stavebný úrad, tj. stavebný úrad Bratislava-Rača (áno sami sebe)
2. chýbal tam rez stavby (podľa nás je súčasťou dokumentácie, ale OK, doplnil sa ďalší výkres)
3. nebol tam súhlas Račianskej teplárenskej s pripojením ohľadom teplovodu (ide o teplovod v našom vlastníctve a v ich správe)
4. účastníci konania neboli vo verejnej vyhláške presne definovaný (išlo napr. o tom, že neboli uvedené parcely garáží, ale "vlastníkom radových garáži" a pod. 

Všetky tieto štyri body sme ako stavebník v novom konaní vyriešili ako to záväzne požadoval Okresný úrad Bratislava.

Mimo toho prokurátor sám v liste z 16.05.2022, ktorý JUDr. Mihálik priložil do odvolania, uviedol, že po nahliadnutí do spisu konania na príjazdovú cestu a parkovisko (objekty SO 04 a SO05) je podmienka prístupovej cesty pre obyvateľov plnená v konaní. 

5. Údajne sa plánujú vyvlastňovať garáže pre novú cestu

Jedná sa o najabsurdnejšiu pripomienku či poznámku, ktorá ako každá fáma má možnosť sa šíriť rýchlo ako oheň. V prvom rade každému je jasné, že pre výstavbu škôlky Tramín nepotrebujeme žiadnu novú cestu a tiež žiadne garáže nestoja v ceste výstavby. Naopak obojsmernú asfaltovú komunikáciu požadujú účastníci konania. Urbanistická štúdia Rinzle umiestňuje komunikáciu v opačnej polohe a o tom, či je záväzná sa vedie diskusia už viac ako 15 rokov - kľúčový je v tomto postoj Hl. mesta SR Bratislava. Nakoľko navrhovaná komunikácia má byť III. triedy, tak zákon ani hypoteticky neumožňuje vyvlastňovanie. Dve či tri garáže, ktoré by boli v koridore by musel prípadný developer vykúpiť. Nijako to však nesúvisí s projektom škôlky Tramín. Mestská časť Bratislava-Rača nebude stavať žiadnu komunikáciu v území s výnimkou tej, čo ju žiadali hasiči.

Záverom by som chcel uviesť, že ak by všetko išlo podľa harmonogramu, tak škôlka Kadnárova už mohla byť postavená (ide o drevostavbu, na jej realizáciu postačuje polroka) a teda v septembri 2022 by sme mohli povedať (paralelne so škôlkou v Rínku Rača), že sa po dlhej dobe podarilo prijať všetky deti do troch rokov s trvalým pobytom v Rači. Takto budeme môcť niečo podobné povedať najskôr o rok.

Ak účastníci konania obhajujú svoj súkromný záujem (parkovanie ich osobných vozidiel), tak samozrejme majú na to právo, ja ako starosta mestskej časti Bratislava-Rača na druhej strane obhajujem a musím obhajovať verejný záujem, čo zase musia pochopiť účastníci konania. 

Preto postoj mestskej časti Bratislava-Rača, ktorú ako štatutár zastupujem, je rovnaký, ako sme prezentovali už v januári 2020 pri predstavovaní štúdie škôlky Tramín - budeme robiť všetko preto, aby tam škôlka čo najskôr stála a aby sa nám podarilo na ňu získať mimorozpočtové zdroje. Žiaľ, tá cesta, že sa nám podarí získať 2,277 mil. € z eurofondov je nateraz odvolaním zahataná. Pevne verím, že nie navždy.

Ďalšia nemenej dôležitá vec je, že ak by bola v najbližších mesiacoch stavebne povolená stavba materskej školy Kadnárova, tak by sme nemuseli stavať prístavbu školy Tbiliská pre dve triedy MŠ (kde síce už máme povolenia, ale ide o cca 50% menšiu kapacitu, stavala by sa za plnej prevádzky ZŠ Tbiliská a ekonomicky by bola náročnejšia na udržanie).

V každom prípade ideme ďalej a nevzdávame to.

Michal Drotován
starosta mestskej časti Bratislava-Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára