Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.4.19
0
Vážení vlastníci podielov spoločného lesa,

opäť je tu čas na predloženie správy o činnosti a hospodárení, ktorá sa týka územia lesa a priľahlých pozemkov v spoločnom vlastníctve a obhospodarovaní vo výmere 160 ha. Naše vlastníctvo sa rozprestiera (západ-východ) po celej šírke kat. územia Rača v dotyku (juh) so súkromným vlastníctvom viníc, záhrad a lesa a zároveň tvorí (sever) vstupnú bránu pre všetkých návštevníkov Mestského lesoparku Bratislava.

V priebehu posledných mesiacov dochádza zo strany ochranárskych zoskupení i zo strany samosprávy k zdôrazňovaniu významu lesa a poukazovaniu na mimoprodukčný význam lesných porastov. Do popredia vystupuje snaha o vytvorenie Mestského lesoparku v hraniciach z roku 1973. Vzhľadom na spoločenskú zmenu po roku 1989 a s tým spojenú zmenu vo vlastníckych a užívateľských vzťahov, spoločne s ostatnými urbárskymi združeniami sme na túto verejnú iniciatívu, o ktorej sme sa dozvedeli z médií, zareagovali ešte v minulom roku. Nakoľko sme nemali žiadnu spätnú väzbu, opakovane sme tak urobili v marci t. r. a zo strany splnomocnenca primátora pre ŽP – pána A. Kovarika – došlo k prísľubu, že budeme účastníkom tvorby ich plánov.

Vzhľadom na obsah novely č. 110/2018 Z. z., ktorá stanovuje obsah Zmluvy o založení, definitívne upravuje spoločnú nehnuteľnosť, zakazuje drobenie spoločnej nehnuteľnosti a vznik podielu menšieho ako je zákonom stanovená výmera 2 000 m2, upravuje prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti na spoločenstvo a i., je Vaša účasť dôležitá, a to z dôvodu schvaľovania zákonom stanovených zmien vo fungovaní spoločenstva.

Text Zmluvy bude dostupný od 1. mája na našej webovej stránke urbar.racan.sk/.

Výbor spoločenstva musí evidovať zoznam vlastníkov, a preto Vás opakovane žiadame o predloženie dokladov, na základe ktorých došlo ku zmene v zápise vlastníka na Vašu osobu. Predovšetkým však prosíme vlastníkov podielov vo veľkosti 6/4200 a menej a vlastníkov, ktorí nie sú zapísaní na všetkých štyroch LV – č. 5266, 9252, 9258 a 10563 kat. úz. Rača, že sú povinní predložiť zoznam spolunadobúdateľov podľa listiny nadobudnutia, nakoľko výplata z hodnoty podielu oprávneného nároku podlieha vylúčeniu duplicitných zápisov vlastníctva.

Ďakujem,
Ingrid Vanerková
Urbár Rača, pozem. spol.
predsedníčka výboru


POZVÁNKA
Výbor Urbár Rača, pozem. spol.

Valné zhromaždenie
sa uskutoční
v stredu dňa 15. mája 2019 o 17.00 hod.
v spoločenskej sále Nemeckého kultúrneho domu, Barónka 3 v Rači.
(evidencia vlastníkov začína o 16.30 hod.)

Stav vlastníctva lesných pozemkov k 1.1.2016


0 komentárov:

Zverejnenie komentára