Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

5.10.21
0
Pokiaľ viem čítať a písať, čo mňa a moje spolužiačky a spolužiakov naučila ešte pani učiteľka Gizela Miklošková v prvej triede ľudovej školy v Rači, celý svet a nielen vedci, či výskumníci i obyčajní ľudia, ktorým aspoň trochu záleží na tom, čo zanechajú svojim potomkom, akú krajinu, aké prírodné bohatstvo, teda lesy, lúky, pohoria, vinohrady, vodné a iné prírodné zdroje na našej krásnej planéte nazývanej „Zem“, len nám Slovákom, najmä žijúcim v Malokarpatskej krajinnej a vinárskej oblasti, vrátane tých, čo sa majú o toto prírodné bohatstvo starať, neustále ho skrášľovať a rozvíjať, to stále nejako nedochádza. Bežných vlastníkov pôdy, či vinohradov, radní stále považujú za rovných a rovnejších. Aj o tomto bola televízna relácia „Reportéri“ v RTVS dňa 14. 06. 2021, ktorá kriticky poukázala na dlhotrvajúce a rokmi stále neriešené nedostatky. Na túto skutočnosť či pravdepodobne vznikajúcu korupciu, vlastníci pozemkov vrátane vinohradov, ktorí sa za žiadnych okolností nemohli dostať na ten svoj grunt, až pričasto upozorňovaní na to, čo sa to robí nielen na Slovenskom pozemkovom fonde, Okresných úradoch životného prostredia, Okresných úradoch PLO, pozemkových úradoch, až po ten najnižší článok miestnych úradov oddelení životného, stavebného a iných oddelení miestnej samosprávy, či zastupiteľstvá volené práve tými, ktorým sa celé roky krivdilo a ešte stále krivdí. Je to len preto, lebo neboli pritom – pri koryte? Zaujímavé, s akým rozhľadom, sebakritikou, kritikou na tých druhých a dokonca návrhmi, čo by bolo, keby bolo a ako by to mohlo byť v budúcnosti pre zachovanie našej zelenej planéty, čo je nepochybne tiež veľmi potrebné a zaujímavé. Len tá dôležitá časť, ako je ekonomika výživy a výživová politika štátu a k tomu hlavne slušné správanie sa radných k oprávneným vlastníkom, za čo sa má zodpovedať každá vláda svojim občanom, toto u našich poslancov-politikov nejako stále pokrivkáva. Možno preto naši právoplatne zvolení zástupcovia ľudu a vládni politici, o ktorých asi ťažko povedať, že sú aj odborníci na svojom mieste, lebo sa stále nedostali k tomu, ako a či sa dá efektívnym a racionálnym spôsobom usmerniť prepojenie v poľnohospodárstve z pôdohospodárskej prvovýroby, na časť spracovateľskú či na potravinársku výrobu, až po odbyt na našom trhu. Že si tu dovolím písať o výdobytkoch minulosti – plánovaného hospodárstva v poľnohospodárstve a potravinárskej výrobe? Ale... ale... ale vtedy sme vážení boli sebestačnou poľnohospodárskou, ovocinárskou a potravinárskou krajinou v oblasti každej komodity, v rastlinnej, ovocinárskej i živočíšnej výrobe až po ich spracovanie v potravinárskom priemysle a dodanie na pulty trhu. Neboli sme náhodou sebestační aj vo výrobe a odbyte vysoko kvalitného vína, ktorého história sa odvíja ešte od čias panovníčky Márie-Terézie? Toto dúfam uzná každý, aj ten najzaťatejší protivník a neznalec prírody a ničiteľ napríklad i našich vinohradov. Ale... ale... ale... a čo by sme my rovní od tých od nás rovnejších našich politikov, a ich tieňových úradníkov nechceli? Veď nás nevedia, či skôr nechcú informovať ani o tom, komu a kde sa stratilo to množstvo kvalitnej poľnohospodárskej a vinohradníckej pôdy, ktorú bez mihnutia oka, vedomia a súhlasu porozdávali a stále rozdávajú tým svojim vyvoleným rovnejším, ktorí túto pôdu – vinice menili a stále menia na stavebné pozemky. Ako, za čo, prečo a čo je za tým, vysvetlím v skratke v nasledujúcich riadkoch. Ak sa nad týmito riadkami zamyslíte, prídete na to aj sami.
Bolo krásne letné ráno a k tomu ešte aj štátny sviatok Slovenského národného povstania, teda ma nič nevyháňalo z postele za povinnosťami. Bolo to 29. augusta 2018, keď tu z ničoho nič som cez otvorené okno na našom rodinnom dome Alstrova 2/D počula silné pílenie, lámanie a hluk, ktorý prichádzal z ulice či vinohradu. Okamžite som vybehla von, odkiaľ prichádzal tento nepríjemný zvuk. Čo nevidím? Na susedných pozemkoch v katastrálnom území Rača, vtedy ešte s parcelným číslom 1651/2, 1651/1, 1651/3 prirodzené vodné plochy bez založeného LV a potoky o šírke asi 2 – 2,5 m (teraz už veľmi rýchlo premenené na parcelné číslo 1683/699 v súkromnom vlastníctve), neznáme osoby začali výrub ovocných stromov, kríkov, viniča a drevín. Neprestali ani po mojom upozornení. Keď ma zbadali, boli zjavne prekvapení a takmer výhražným hlasom sa ma spýtali, kto som a čo tam robím, a vyzvali, aby som okamžite odišla. Moja odpoveď bola jednoznačná. Bývam tu v tomto súkromnom rodinnom dome. Boli veľmi prekvapení, lebo si mysleli, že v dome nikto nie je a na tento ich zločin nikto nepríde. Po niekoľkých, nie veľmi lichotivých slovách a ich vyhrážkach som okamžite poslala mailom na MÚ MČ Bratislava-Rača (stavebný úrad a oddelenie životného prostredia) 29. augusta 2018 o 9.41 hod. dotaz, či týmto pre mňa úplne neznámym osobám bol vydaný v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane životného prostredia a krajiny, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z. zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. súhlas na výrub ovocných stromov a drevín. Odpoveď MÚ Rača znela cit.: „MÚ MČ Bratislava-Rača neeviduje žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na uvedených pozemkoch, ani nikomu súhlas nebol vydaný“. Toto MÚ potvrdil aj písomne e-mailom.
To znamená, že osoby, ktoré sa neskôr predstavili ako Vladimír Janko a Ing. arch. Peter Hrebík, výrub na pozemku s parcelným číslom 1683/699 robili bez súhlasu a povolenia MÚ Rača protizákonne – teda načierno, dokonca bez vlastníckeho práva. Ponáhľali sa. Odpílené drevo (haluze ovocných stromov a krovín) hádzali do drtičky, ktorá bola postavená pod dopravnou značkou, alebo ich hádzali rovno do potoka a na náš plot. Drť z drevín zaprášila a znečistila celé okolie, našu záhradu a vinohrad. Podľa ich posmešných rečí, pripravovali prístupovú cestu pre ťažké stavebné mechanizmy na stavbu rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami, na ktorú stavbu nemali stavebné povolenie, ani listy vlastníctva na pozemky, ktoré ničili.
Na môj protest mi jeden z nich, Vladimír Janko, arogantne a s výsmechom naznačil, aby som mu dala pokoj a nerobila krik, lebo to oľutujem. Že on si svoje aj tak presadí. Aj si presadil. Asi po polhodine tohto incidentu prišli na miesto výrubu vedúca stavebného úradu MČ Rača Ing. arch. Virsíková a vedúca odd. životného prostredia RNDr. Jursová. Obidve boli veľmi nervózne, najmä keď sa objavilo vyleštené čierne auto vysokopostaveného úradníka v bielej košeli, pravdepodobne vedeli, o koho ide. Veľavážený pán vysokopostavený si niekoľko minút s vedúcimi úradníčkami pohovoril a potom odfrčal. S arogantným úsmevom na tvári ešte sa ma stačil spýtať, čo tam ešte robím. Menovaní drevorubci i naďalej vo výrube ovocných stromov pokračovali až dovtedy, pokiaľ sa z pozemkov nestala púšť (prakticky doposiaľ).
Opätovne som na MÚ MČ Rača 29.08.2018, 30.08.2018 a 10.09.2018 v zmysle zákona NR. SR č. 211/2000 Z. z. e-listom žiadala starostu MÚ MČ Rača, vedúcu stavebného úradu a životného prostredia o okamžité zastavenie výrubu a prípravných stavebných prác na týchto pozemkoch a zároveň som žiadala informáciu, ako a či vtedy splnomocnený zástupca spoločnosti vlastníkov pozemku 1683/699 Ing. arch. Hrebík zdôvodnil tento nezákonný výrub a čierne práce (prepáčte mi, vážení čitatelia, tú hlúpu odpoveď si ani nedovolím verejne napísať). Či menovaným a Vladimírovi Jankovi boli uložené nejaké sankcie? Ale kdeže by! Dodnes proti ním nepohli príslušní úradníci ani prstom, a to je už rok 2021!!!!!!!! Za to z každej strany za tie 3 roky naši radní, či vrchní úradníci, šikanujú iba mňa, Ing. Dašu Ostertágovú, vlastníčku pozemku s parcelným číslom 1683/443. Prečo? Asi preto, že k takejto vrchnosti či k radným nie som servilná – lebo ako bývala predsedníčka Občianskeho združenia ochrany Slovenských spotrebiteľov a znalá zákonov, si dovoľujem našich radných, politikov a vrchnosť kritizovať a žiadať od nich opatrenia voči nespratníkom a porušiteľom zákonov SR – takým, ako je napríklad Vladimír Janko – ktorí majú až vynikajúce zázemie. A toho sa úradníci boja.
Napríklad len v roku 2020 stavebným úradom na mojom pozemku bol vykonaný 2x štátny stavebný dohľad. Zaujímavé, že štátny stavebný dohľad sa doposiaľ ešte nikdy a nikým nekonal na pozemku Vladimíra Janka, ktorý stavia bez stavebného povolenia a poľnohospodársku pôdu – vinice mení bez súhlasu a povolenia OÚ-BA-PLO na stavebný pozemok, ale zaútočili na môj pozemok – vinicu, ktorú revitalizujem. Záznam z tohto štátneho stavebného dohľadu, na ktorý som musela rok čakať, je na úrovni možno tretiaka osobitnej školy. Vyzerá to tak, akoby pracovníci stavebného úradu nevedeli čítať, či písať. V tomto roku si opäť stavebný úrad MČ Rača na mňa spomenul a opäť vykonal v poradí už tretí štátny stavebný dohľad, lebo neviem kedy a kto videl na mojom pozemku stavať nejaký plot či oplotenie, ktorý tam nikdy nebol ani sa nestaval. Pozemok vinohrad je pokosený, staré viniče sa postupne nahradzujú, „revitalizujú“ mladými koreňmi. Aj toto by malo upozorniť nás občanov a vlastníkov na to, akí odborníci sú platení z našich daní na MÚ MČ Bratislava-Rača, alebo je i iná možnosť, že títo úradníci asi na svojich postoch nemajú čo robiť a vymýšľajú si pre svoju zábavku, možno i šikanovanie tých rovných (nepohodlných) pod zámienkou štátneho stavebného dohľadu, lebo si to ten rovnejší chránenec praje.
Možno si takzvaní odborníci na stavebnom úrade mýlia výraz „revitalizácia“ so „stavebníctvom“. Ak je to tak, je to vhodné na satiru do médií. Veď napokon nezákonný záber poľnohospodárskej pôdy a zmenu druhu pozemku „vinice“ vykonal-urobil vlastník a staviteľ Vladimír Janko, ktorý porušil niekoľko zákonov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zákon a zmena č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov parciel registra C KN č. 1683/699, 1683/728, 1683/729, 1683/59, 1683/73. V katastri nehnuteľností sú tieto pozemky vedené ako vinice v katastrálnom území Rača. Tieto pozemky-vinice stavebník a vlastník Vladimír Janko, bytom Hany Meličkovej 16, 841 05 Bratislava v rokoch 2018, 2019, 2020 až 2021 vyklčoval a zmenil na stavebný pozemok, čím prišlo k neoprávnenému záberu poľnohospodárskej pôdy-vinice, bez rozhodnutia OU - BA- PLO, bez potrebných povolení a súhlasu a bez poplatku za vyňatie poľnohospodárskej pôdy-vinice na zmenu stavebný pozemok, na ktorom dnes už má rozostavané dva rodinné domy „RD Alstrova“ a „RD NN“ podotýkam, že stále bez stavebného povolenia a za plnej súčinnosti starostu MČ Bratislava Rača, podpory stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Rača a bez rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, pozemkového a lesného odboru, Tomášikova 46, Bratislava. Avšak stavebníkovi a vlastníkovi Vladimírovi Jankovi neopodstatnené zaberanie poľnohospodárskej pôdy-vinice vyššie uvedených viníc nestačí. So skupinou developerov a stavebníkov plánuje vyňatie poľnohospodárskej pôdy-vinice s p. č. 1683/122, 1683/121 1683/32 a zmenu na stavebný pozemok – cestu k rodinným domom. Len dúfajme, že úradníci na príslušných inštitúciách k vydaniu potrebného súhlasu a povolení nepristúpia.
Písanie o tom, ako sa manipuluje a narába s nevysporiadanými pozemkami v Malokarpatskej vinárskej voľakedy útulnej Rači, nekončím. Bude pokračovať i ďalej, lebo doteraz to boli len útržky z toho, čo môže zažiť každý vinohradník, ktorý nie je servilný našim dosadeným. Ako? Prečítajte si reportáže o policajnom zásahu na Slovenskom pozemkovom fonde v roku 2018, na Okresnom úrade Bratislava, odbor životného prostredia. A čo sa zmenilo? Nič.
V prílohe prikladám fotky z vyrúbanej oblasti. Nemali čas pozbierať ani popadané ovocie. Takto vyzerá stavenisko stavebníka V. Janka, čo je podľa úradníkov stavebného úradu v poriadku, ale ŠSD robili kontrolu na mojom pozemku. Posledné pozemky-vinice, ktoré plánuje V. Janko vyrúbať a zmeniť na stavebný pozemok.

(pokračovanie)
Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, Žitný
0 komentárov:

Zverejnenie komentára