Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.11.21
1
Ako som v predchádzajúcom príspevku napísala, raz ráno bolo to v deň štátneho sviatku Slovenského národného povstania 29.08.2018, keď som zistila že na pozemkoch predtým p. č, 1681/2 o výmere 144 m2 vinica, p.č. 1651/1 o výmere 133 m2 vodné prirodzené plochy a na pozemku 1651/3 o výmere 20 m2 vodné plochy – list mapy 28722, neznáme osoby vyrubovali ovocné stromy, dreviny, krovie vrátane viniča. Výrub bol vyslovene uskutočňovaný vandalským spôsobom, bolo vidno, že sa veľmi ponáhľajú. Vyrúbané časti ovocných stromov a drevín hádzali do drtičky umiestnenej pod dopravnou značkou a pri plote súkromného rodinného domu vlastníka J. O. Alstrova 2/d. Výteční drevorubači nestačili pozbierať ani popadané ovocie z vyrúbaných stromov, príloha 1.
Cez tieto pozemky o šírke necelých 2 – 2,5 m mali drevorubači v pláne vybudovať prístupovú cestu na stavbu rodinného domu pre svoju matku a svokru (v súčinnosti so starostom a stavebným úradom aj vybudovali).
Podotýkam, že ani v pôvodnom Územnom pláne, schválenom 31.05.2007 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007, a jeho záväznej časti, vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007 a ani v doplnkovom Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy zmeny a doplnky a záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy a doplnky 02, ktoré boli vyhlásené všeobecne záväzným nariadením č. 17/2011 dňa 15.12.2011 s účinnosťou od 01.02.2012 sa neplánuje cesta cez vyššie uvedené pozemky p.č. 1651/2, 1652/1 a 1651/3, ktoré pozemky ešte v roku 2018 nemali založený list vlastníctva.
Keď som zistila, čo sa na týchto pozemkoch robí a drevorubači sa nevedeli preukázať ani sa obhájiť, prečo výrub ovocných stromov, drevín, viniča a krovín robia, kto im dal na tento výrub súhlas, okamžite som dňa 29.08.2018 9.51 hod. e-mailom poslala list „Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení o doplnení niektorých zákonov“, v ktorom som poukázala na hrubé porušovanie platných zákonov a všeobecne platných predpisov a noriem, v ktorých sa uvádza, že súhlas na výrub ovocných stromov, drevín, krovia a viniča vydáva príslušný miestny úrad MČ odd. životného prostredia a odd. územného plánovania v tomto prípade MČ Bratislava-Rača v súlade so zákonom: NR SR č. 543/202 Z. z., Vyhláškou MŽP č. 24/2003 Z. z., Zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. a Zákonom č. 50/1976 (stavebný zákon). Na čo mi bolo listom č. 18310/3319/2018/PR-VI, zo dňa 08.11.2018, oznámené, že súhlas na vyrub ovocných stromov, krovín, viniča a drevín ani o stavebné povolenie zatiaľ o takýto súhlas M Č. Bratislava-Rača nikto nepožiadal. príloha č. 2.
Vysvetlenie zástupcu vlastníčok predmetných pozemkov a zároveň splnomocnený zástupca spoločnosti PH9 s.r.o. Ing. arch. P. H. projektant „RD Alstrova“ RD s dvoma bytovými jednotkami, ktorý tento výrub realizoval, bol MČ Bratislava-Rača požiadaný o podanie vysvetlenia k danej veci v termíne 17.09.2018 (príloha č. 2).
Zdôvodnenie splnomocneného zástupcu, že na pozemku sa zdržovali bezdomovci a vlastníčky pozemkov s adresou v Ružinove sa obávali, že na týchto pozemkoch vznikne požiar, bolo až veľmi vtipné!!! Avšak my obyvatelia, čo v okolí žijeme a máme tam svoje rodinné domy a pozemky, zaujímavé, že sme žiadnych bezdomovcov okrem srniek, rôzneho vtáctva a iných živočíchov na týchto pozemkoch po dlhé roky nevideli. Na moje opätovné odvolanie sa listom č, 15356/2949/2018/ŽP-Gul z 13.09.2018 mi bolo oznámené, že nakoľko sa jedná o postup podľa § 47 ods. 6 zákona, MČ Bratislava-Rača postúpila vec na vybavenie Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Z tohto úradu doposiaľ žiadne vyjadrenie či stanovisko k veci neprišlo. Nuž, čo robiť! Je až smiešne, ak nie trestuhodné, ako už v tom čase (pred 3 rokmi) si developeri a rôzni pokútni stavebníci ktovie za čo a ako, získavali náklonnosť pánov radných na MÚ Rača a OÚ odb. životného prostredia... keď za takéto hrubé porušenie niekoľkých zákonov a predpisov, porušiteľom nebol udelený žiadny postih.
Listom č. 14501/2885/2018/PR-VI z 10.09.2018 som bola pánom vtedajším prednostom MČ Bratislava-Rača výrazne poučená, že v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava z roku 2007 v znení neskorších predpisov a doplnkov je celé 22 ha územie v lokalite Rinzle už od roku 1998 (teda pred takmer štvrťstoročím, škoda že sa neodvolávajú na čas od panovania Márie-Terézie) určené na zastavanie a nie na stabilizáciu viníc, rozšírenie zelene a skvalitňovanie životného prostredia. Tá by ich hnala tak, že by sa za takýmito konateľmi a vedúcimi úradníkmi protispoločenských výrokov len tak zaprášilo. Vzdelanému človeku, ktorý vie aspoň čítať a písať pri takýchto úradníckych postojoch proti prírode a proti klimatickým podmienkam, najmä proti skvalitňovaniu životného prostredia, nabieha až husia koža na tele. Aspoň vieme, čo to máme za „arogantné čísla“ prepáčte mi za moje celkom slušné vyjadrenie, na úradníckych postoch. To si naši zvolení zástupcovia, úradníci a im podobní a tí, čo žijú z našich daní a odvodov, spia na ušiach a očiach? keď nevedia, aké sú dopady aj ich pričinením sa na ďalej rozvíjajúce nepriaznivé vplyvy na klimatické podmienky? Pýtam sa, čo ste to za ľudí? Dúfam, že mi niekto z nich aspoň odpovie!!!
Preto mňa neprekvapil list č. 6013/1806/2019/SU-MRV z 28.03.2019 „Oznámenie o začatí stavebného konania“ na stavbu „RD Alstrova“ rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, stavebníka PH9 s.r.o. Hudecova 6, 841 04 Bratislava, ktoré oznámenie mne bolo doručené oneskorene a účastníkovi konania J.O., ktorého sa priamo stavba na susednom pozemku a rodinného domu dotýkala, oznámenie bolo poslané na cudziu adresu. Nečudujem sa, že stavebný úrad takto postupoval podľa mňa zámerne, lebo sa bál našich odborných pripomienok. Stavebného konania sa zúčastnili len sám stavebník a dve vlastníčky pozemkov, na ktorých sa mal stavať pre ne RD Alstrova. A neprešli ani tri mesiace a stavebný úrad MČ Bratislava-Rača dňa 30.05.2019 vydal „Rozhodnutie“ pod č.j. 9993/1816/2029/SU-MRV o umiestnení stavby spojené so stavebným povolením na stavbu „RD Alstrova“ s dvoma bytovými jednotkami, vrátane dažďovej kanalizácie, plynovej prípojky, prípojky NN, elektrického rozvodu, areálového osvetlenia, SO.01, Hlavný stavebný objekt RD, SO.02, spevnené plochy, SO.03, oplotenie stavebníkovi PH9, s.r.o. Hudecova 6, Bratislava na pozemku p.č. 1683/699 vedenom na liste vlastníctva 12771, bez uvedenia katastrálneho územia. Toto rozhodnutie mi v súlade s § 59 ods. 1 písm. b/ stavebného zákona bolo doručené ako osobe majúce právo k susediacemu pozemku parc. č. reg. „C“ p.č. 11683/443 vedenom na liste vlastníctva č. 5439, k. ú. Rača. Zrazu aká ohľaduplnosť zo strany vedúcej stavebného úradu MČ Bratislava-Rača, ktorá pochybením stavebného úradu pri zásielke listu „Oznámenie o začatí stavebného konania“ naše pripomienky účastníkov konania nebrala v úvahu. Prečo – komplot so stavebníkom?
V tomto príspevku nemienim čitateľov zaťažovať podmienkami pre umiestnenie stavby RD Alstrova. V prípade, ak sa bude niekto cítiť ukrivdený a bude zvedavý, predložím mu ich k nahliadnutiu. Jednoznačne však môžem potvrdiť, že ani náhodou sa v projektovej dokumentácii, v dokumentoch ku stavbe a stavebnom povolení nespomína a nežiada stavba druhého RD NN.
Po vydaní predmetného stavebného povolenia bol pôvodný pozemok p.č. 1683/699 o výmere 950 m2 z vlastníctva PH9 s.r.o. prevedený do vlastníctva spoločníka a konateľa predmetnej s.r.o. pána Vladimíra Janka a bol rozdelený na pozemok p. č 1683/699 a p.č. 1683/727 až 735 spolu o výmere 950 m2. Hranica medzi pôvodným pozemkom p.č. 1683/699 je dnes pozemok vedený pod p. č 1683/728 a pozemkami 1683/59 a 1683/73, do dnešného dňa zostala nezmenená. Pekná chytračina, však!!
Nový vlastník a stavebník Vladimír Janko však začal meniť nielen p.č. pozemkov ale i „rozhodnutie stavebného úradu, stavebný zákon a projektovú dokumentáciu“ v súčinnosti starostu MČ Bratislava-Rača a stavebného úradu. Ktorý dáva stavebníkovi zatiaľ vždy a za každých okolností zelenú.
Každý. kto len trošku má dobrý zrak a nie je úplný slepec, musí zistiť, že osadenie stavby - novostavby „RD Alstrova“, ktorá je v katastrálnej mape pôdorysne zakreslená ako p.č. 1683/727 (prosím všímajte si zmeny parciel) nie je od hranice pozemkov p.č. 1683/59 a p.č. 1683/73 vzdialená tak ako to ukladá stavebné povolenie a projekt, teda 3,55 m, ale o 8,68 m zasahuje do vnútra pozemku p.č. 1683/73. Zaujímavé, že to nevideli a ani nezaregistrovali túto protizákonnú chybu odborní a plne kvalifikovaní poverení pracovníci orgánu štátneho stavebného dohľadu, vraj kvalifikovaní zamestnanci stavebného úradu MČ Bratislava-Rača. Opakovane som na túto skutočnosť v zmysle zákonov NR SR č. 211/2000 Z. z. upozornila stavebný úrad a starostu MČ Bratislava-Rača na porušovanie podmienok stavebného zákona a podmienok rozhodnutia stavebného povolenia. Odpovede na požadované otázky som dostávala neúplné, nekvalifikované a vyhýbavé voči žiadaným otázkam (ak sa bude niekto cítiť dotknutý, môžem predložiť dôkaz).
Vrcholom všetkého tohto diania je najmä posledný dôkaz „Záznam z vykonaného štátneho stavebného dohľadu zo dňa 09.06.2020“ prílohy č. 3,4,5, z ktorého nie je zrejmé vôbec nič, ani osoba, ktorá tento úkon vykonala i napriek porušeniu ustanovenia § 98 a následne stavebného zákona, ktoré určujú, kto a akým spôsobom sa štátny stavebný dohľad vykonáva. Mám dojem, že osoba, ktorá záznam vyhotovila, nebola odborne spôsobilá, teda ho vyhotovila v takej podobe úmyselne, podľa mňa chcela mi uškodiť.
Neviem si vysvetliť, či starosta MČ Bratislava-Rača, alebo vedúca stavebného úradu MČ Bratislava-Rača ma považovali za negramotnú, či psychicky narušenú osobu, keď na moje dotazy, najmä na otázku, ktorou som žiadala okrem iného aj kedy a či bolo MČ Bratislava-Rača a stavebným úradom MČ Bratislava-Rača, vydané „Rozhodnutie o umiestnení druhého RD NN“ (či NM) vedľa rozostavaného „RD Alstrova“ bez stavebného povolenia na pozemku p.č. 1683/699 bez oznámenia o začatí stavebného konania spojeného územného konania so stavebným konaním. Prečo nás účastníkov konania o stavbe druhého RD nikto neinformoval, ani s nami ako účastníkmi konania nekonzultoval. Pritom si na predmetnom pozemku pán Janko spolu so stavebníčkou pani Natáliou Mandákovou? vopred vykopali základy pre druhý rodinný dom. Nič by som nemala proti tomu, keby mne ako vlastníčke susedného pozemku boli o tomto ich zámere povedali. Mohlo sa predísť mnohým škodám na mojom pozemku, bola by som pozemok na tento ich barbarský čin pripravila. Keďže stavebník Vladimír Janko všetku svoju činnosť robí protizákonne a spolieha sa na súčinnosť stavebného úradu a starostu o čom budem písať v ďalšom pokračovaní. Pri bagrovaní arogantne, bez ohľadu na okolie, na životné prostredie či na susedské vzťahy spolu s Natáliou Mandákovou bagrovali a bagrovali. Pri bagrovaní bol narušený môj pozemok p.č. 1683/443, boli vyhádzané pravdepodobne bagrom – možno úmyselne vytyčovacie kolíky označené jasnou červenou farbou, geodetickou kanceláriou označujúce hranice môjho pozemku p.č. 1683/443 o výmere 608 m2 medzi pozemkami stavebníka Vladimíra Janka p.č. 1683/699, 1683/73 a 1683/59. Pozemok vinica, ktorú revitalizujem, bola nadmieru zanesená zeminou a prachom, z čoho následne 3 mladé ovocné stromy vyschli a bolo zničených 5 koreňov už rodiaceho viniča, o čom som stavebníka a vlastníka Vladimíra Janka informovala s tým, aby konečne urobil okolo svojho rozostavaného pozemku plot a dal z dôvodu ním vyhádzania vytyčovacích kolíkov opätovne zamerať za mojej prítomnosti oba pozemky. Vladimír Janko doteraz nedal vymerať naše pozemky, ani nezabezpečil žiadne oplotenie, čo mu bolo uložené stavebným povolením. Pravdepodobne tá menej rovná, ako že ja, nemá asi pred úradníkmi MČ Bratislava-Rača takú cenu a vážnosť než ten rovnejší nejaký stavebník, ktorý ani nerozozná rodiaci strom od viniča. Ktovie prečo? Možno mi na túto otázku niekedy niekto odpovie, možno to bude až po budúcoročných komunálnych voľbách. Ja si počkám!!! Dúfam, že dopadnú v prospech slušných, čestných, poctivých a hlavne vzdelaných občanov.
Ako s nami nerovnými úradníci od starostu až po referentov MČ Bratislava-Rača jednajú a za čo nás majú možno zistíte z prílohy č. 8. Namiesto slušného jednania so mnou, ako s viac krát poškodenou účastníčkou konania, zo strany stavebníka, ktorá nie je servilná žiadnym pánom radným, ani politikom, ale si riadne uvedomuje svoju dôstojnosť a znalosť o svojich právach, mi bolo doporučeným listom č. 11738/818/2020/SU-LU dňa 03.07.2020 poslané „Oznámenie o výsledku ŠSD“, o ktorom som nebola informovaná, aj to na moju niekoľko násobnú žiadosť, ktoré oznámenie považujem skôr za výsmech a vhodný do satirického či bulvárneho časopisu. Dúfam, že iným spoluobčanom Rače sa to nestáva. Či áno? mám poznatky, že áno!!! Nemajte strach, voči vagabundom, ozvite sa.

(pokračovanie)
Ing. Daša Ostertágová Štrbová
z rodu Polakovič, Žitný1 komentárov: