Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Starosta MČ Bratislava - Rača Peter Pilinský vyhlásil dňa 21. 12. 2012 verejné prerokovávanie Urbanistickej štúdie zóny Račany Rosso vyvesením štúdie na úradnej tabuli MÚ.

Starosta ani vedúca odd. územného plánovania Ing. arch. Virsíková k štúdii nezaujali politické ani odborné stanovisko. Občanov postavili pred obsiahlu sprievodnú správu a jej prílohy bez akejkoľvek objasňujúcej informácie v Račianskom výbere, Račianskom magazíne alebo na webovej stránke samosprávy. Urobili tak na prahu takmer dvojtýždňového vianočno-prázdninovo-dovolenkového obdobia...
Urbanistická štúdia zóny Račany Rosso prichádza s ďalším „salámovým“ pokusom zvýšiť v pôvodne vinohradníckej lokalite Rače hustotu zastavanosti nad rámec platného Územného plánu hl. mesta. Na úpätie Malých Karpát developer v mene zisku a na úkor kvality života nielen obyvateľov MČ Bratislava - Rača tlačí výškové činžiaky! Podľa vyjadrení nezávislých urbanistov si zadávateľ a spracovatelia urbanistickej štúdie zaslúžia odobratie diplomu.


Poslanec MZ Michal Drotován vo svojej analýze Stop nezmyselnej výstavbe... uviedol k štúdii mnoho vecných a odborných pripomienok, tu je ich zhrnutie:
1)                    
UŠ zvyšuje v predmetnej lokalite zástavbu a počet obyvateľov nad rámec ÚPN, čím výrazne zvyšuje dopravnú záťaž Púchovskej cesty a celej MČ Bratislava - Rača, ktorú vôbec nerieši. Pritom už súčasná dopravná situácia je kritická a v blízkej budúcnosti sa ešte zhorší nárastom obyvateľov sídliska Račany Bianco a realizáciou výstavby na Radničnom námestí a v iných lokalitách MČ.
2)                    
UŠ zvýšením intenzity dopravy na Podbrezovskej ulici neprijateľne znižuje bezpečnosť a kvalitu životného prostredia (hluk, emisie) jej obyvateľov a obyvateľov domova dôchodcov.
3)                    
UŠ nedostatočne dimenzuje retenčné nádrže na zachytenie prívalových vôd iba na 50-ročnú vodu (viď záplavy sídliska Komisárky a Púchovskej cesty v roku 1999). Z UŠ nie je jasné ani to, za akých podmienok SVP, š. p. súhlasí so zaústením dažďovej vody do potoka „Na pántoch“.
4)                    
UŠ pracuje s nesprávnym predpokladom, že v materských školách MČ Bratislava - Rača je rezerva cca 60 miest, kým v skutočnosti počet prihlásených detí ich kapacitné možnosti prevyšuje.
5)                    
UŠ podhodnocuje bilančné nároky na počet miest v základných školách a zároveň vychádza z nereálnej rezervy 500 miest v zrušenej ZŠ Plickova.
6)                    
UŠ dostatočne nerieši hrozbu erózie, radónové riziko, hlukové zaťaženie spôsobené železnicou a dopravnou tepnou, primeranú občiansku vybavenosť, ani požiadavku postupne znižovať výšku budov smerom k ochrannému pásmu výhľadovej plochy cintorína.

V kocke: UŠ zóny Račany Rosso nad rámec platného ÚPN hl. mesta presadzuje do predmetnej lokality výškovú zástavbu a vyšší počet obyvateľov, je neprijateľným zásahom do kvality života obyvateľov MČ Bratislava - Rača (doprava, hluk, emisie) a Raču približuje k dopravnému kolapsu. Presadenie intenzifikačných návrhov UŠ do ÚPN nie je v záujme obyvateľov MČ, Bratislavy ani tranzitujúcich občanov SR.
S prihliadnutím na vyššie uvedené námietky žiadam vedenie MČ Bratislava - Rača a poslancov MZ a MsZ, aby predloženú UŠ a pripravovaný návrh zmeny územného plánu zamietli.

Záverom vyjadrujem nádej, že sa raz dožijeme doby, keď developerom a investorom podnikateľská a profesionálna česť nedovolí predkladať také návrhy, aké si v urbanistickej štúdii zóny Račany Rosso dovolil občanom MČ Bratislava - Rača predložiť Ivan Kmotrík.


P. S.

Vážení spoluobčania,

ak sa stotožňujete čo len s jednou pripomienkou alebo máte vlastné námietky voči návrhom predloženým v urbanistickej štúdii, doručte prosím svoje pripomienky najneskôr 28. januára do podateľne alebo na adresu MÚ (Miestny úrad Kubačova 21, 831 06 Bratislava) a upozornite na túto možnosť aj svojich spoluobčanov. Len tak môžeme zabrániť presadeniu devastačných zámerov UŠ do platného územného plánu hlavného mesta.

Na našom serveri nájdete vzor podania. Stiahnite si ho a upravte do podoby, ktorá vyjadruje Váš názor na návrhy obsiahnuté v urbanistickej štúdii.0 komentárov:

Zverejnenie komentára