Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.1.13
0
Bratislavský kraj má dnes platný územný plán, ktorý bol spracovaný v rokoch 1993 až 1997 a schválený uznesením Vlády SR v roku 1998. Odvtedy bol formou zmien a doplnkov viackrát menený a dopĺňaný.


Obstarávanie nového územného plánu začalo ešte v roku 2009, kedy bola ako spracovateľ vybratá firma Aurex. V nasledujúcom roku zastupiteľstvo BSK schválilo zadanie pre nový územný plán. Koncept územného plánu bol predložený na prerokovanie verejnosti i poslancom na jar v roku 2012, súbežne aj s posudzovaním vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu.

Koncept v dvoch variantoch riešil základnú urbanistickú koncepciu kraja, otázky cestnej dopravy, vodnej dopravy, leteckej dopravy, chránené územia ako aj možnosti trasovania cyklotrás v chránených územiach. Špecifikom je možnosť ochrany vinohradov v územnom pláne regiónu, ktorá bola konzultovaná na ministerstve pôdohospodárstva a ministerstve dopravy. Koncept riešenia je podkladom pre prerokovanie územného plánu regiónu a spolu s výsledkami prerokovania podkladom pre spracovanie súborného stanoviska.

V priebehu prác bol spracovaný veľmi dôležitý územnoplánovací podklad, a to Územný generel dopravy BSK. Pri jeho spracovávaní sa ukázalo množstvo problémov a neuveriteľných skutočností a snáh o zatajovanie dát a neochotu sprístupniť informácie o doprave verejnými organizáciami. Napriek tomu sa podarilo spracovať vcelku dobrý podkladový materiál. Súborné stanoviska s pokynmi pre vypracovanie invariantného návrhu územného plánu BSK bolo poslancami schválené v októbri 2012.

Príprava územného plánu Bratislavského kraja vstupuje do poslednej tretiny. Po prerokovaní a vyhodnotení pripomienok bude výsledný návrh nového územného plánu Bratislavskej župy predložený poslancom na schválenie v júni tohto roka. O jednotlivých krokoch bola informovaná odborná i široká verejnosť. Do pripomienkového konania sa zapojilo 130 subjektov.

Invariantný návrh ÚPN R BSK bude verejne prerokovaný na jar tohto roku. Po vyhodnotení výsledkov prerokovania bude predložený Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na posúdenie – preskúmanie z hľadiska súladu s príslušnými právnymi predpismi a súladu so záväznými časťami Koncepcie územného rozvoja Slovenska. Následne bude predložený Zastupiteľstvu BSK na schválenie.

Viac podrobnejších info získate tu.

Anna Zemanova,
poslankyňa Z BSK
za volebný obvod Rača, Krasňany, Rendez, Vajnory
0 komentárov:

Zverejnenie komentára