Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.2.13
0
Padajú masky, vyťahujú sa esá z rukáva, ide sa cez mŕtvoly...

Záverečná veta článku Asistent starostu Pilinského v komisii MZ...? znela:
„Vie starosta Pilinský o územno-plánovacích ambíciách svojho asistenta?“

Dnes je jasné, že vie a že Martina Jónu v jeho ambíciách podporuje. V januári ho skúsil presadiť cez návrh poslanca Brychtu na komisii MZ pre výstavbu a územný rozvoj a keďže plán zlyhal, skúsi to zajtra na rokovaní MZ cez návrh prednostky a odporúčanie Rady MZ v zložení Milan Andráš - NEKA, Eduard Brychta - SMER-SD, Miloš Máťuš - Strana zelených, Tibor Šimoni - SDKÚ a Karol Štofira - KDH.

Odôvodnenie návrhu prednostky:

„Po odstúpení Ing. Vodanského ... – odborníka z radov obyvateľov ... navrhujeme, aby sa novým členom komisie stal p. Martin Jóna. ... Vo volebnom období 2006 – 2010 bol poslancom miestneho zastupiteľstva a predsedom Komisie územného rozvoja a výstavby. Z titulu zachovania informácii z tohto obdobia považujeme jeho účasť za prínosnú pre prácu komisie.“

O iných kandidátoch, odbornosti Martina Jónu a možných rizikách jeho pôsobenia v komisii ani slovo. Kým starosta má vo veci jasno, v MZ a vo verejnosti sú aj značne odlišné názory.

Poslanec Michal Drotován v fb-skupine Priatelia Rače návrh komentoval lakonicky:
A už je to tu - ide sa aj cez mŕtvoly“.

Poslanec Jozef Házy tamtiež o. i. napísal:
„... žiadam ... zápisnice zo všetkých rokovaní Komisie územného rozvoja a výstavby. ... Martin Jóna nie je náhradou Ing.Vodánskeho ... zo svojej pozície môže kedykoľvek požiadať o prítomnosť na predmetnej komisii ... má prepojenia aj na stavebných developerov ... som zásadne proti tomuto nehoráznemu návrhu prednostky.“

Publicista Peter Kunder v kritických novinách Fair-play v Rači už v roku 2007, v čase, keď bol Martin Jóna poslancom a členom komisií MZ, upozornil na možné oblasti konfliktu záujmov. Citujem časť jeho upozornení:

·       komisia územného rozvoja a výstavby by mohla pripraviť návrhy, z ktorých budú profitovať firmy poslanca,
·       poslanec môže využiť svoj nadštandardný vzťah s úradom a jeho zamestnancami,
·       poslanec môže využiť v prospech svojich firiem nadštandardné informácie o pripravovaných výstavbách, rekonštrukciách, predajoch, prenájmoch, verejných súťažiach,
·       poslanec sa môže podieľať na príprave podmienok vo verejných súťažiach s účasťou jeho firiem a prispieť k tomu, aby boli podmienky súťaží vhodné pre jeho firmu.

Uvedené výhrady nestratili po šiestich rokoch nič zo svojej aktuálnosti. Keďže je Martin Jóna zamestnaný na MÚ ako asistent org. služieb a internej komunikácie v Kancelárii starostu, platia viac než vtedy. A pribudli k nim ďalšie konflikty záujmov:

·       ako majiteľ Pelitas s.r.o., vydavateľa spravodaja Račan, je zainteresovaný na príjmoch z reklamy od Račany Rosso s.r.o. a potenciálne aj ďalších developerov,
·       ako konateľ firmy DeWin má v Rači vlastné realitné záujmy,
·       ako sponzor Strany zelených, jej spoluštatutár a asistent starostu je úzko prepojený so starostom.

Z vyššie uvedených faktov a súvislostí vyplýva viacero otázok:

Kto a prečo má záujem o Martina Jónu v komisii výstavby a územného rozovoja?
Prečo práve v čase sporov o urbanistickú štúdiu Račany Rosso a petície proti nej?
Prečo je v hre práve a len človek so súhlasným postojom k projektu Ivana Kmotríka?
Prečo návrh predkladá prednostka, do ktorej kompetencie komisie MZ nespadajú?

a postrehov/záverov:

1)   Postup pri presadzovaní Martina Jónu do komisie výstavby a územného rozvoja má všetky znaky klientelizmu a je protikladom otvorenej samosprávy sledujúcej verejný záujem.
2)   Cieľom presadenia Martina Jónu do komisie výstavby a územného rozvoja je zdá sa zaistiť priechodnosť návrhov developerov a iných záujmových skupín.
3)   Kým sú pochybnosti o formálnej aj obsahovej stránke návrhu, o minulej činnosti Martina Jónu v MZ a o jeho osobných a podnikateľských väzbách, hlasovanie o návrhu je predčasné.
4)   Každý poslanec, ktorý zajtra podporí zvolenie Martina Jónu, preberie spoluzodpovednosť za všetky pre Raču rizikové riešenia, ktoré Martin Jóna ako člen komisie môže pomôcť presadiť.
5)   Starosta Pilinský buď nemá vo svojom rozhodovaní voľné ruky, alebo vedome presadzuje aj záujmy v rozpore s mandátom z volieb v roku 2010.


Otázka pred zajtrajším MZ znie: 

Vpustia poslanci do komisie výstavby a územného rozvoja trójskeho koňa záujmových skupín?


0 komentárov:

Zverejnenie komentára