Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.2.13
0


Týmto zasielam zásadné pripomienky k zámeru „Obytný súbor Pod vinohradom“,  ktorý bol zverejnený na stránke www.envirportal.sk- http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-pod-vinohradom-bratislava  1. Požadujem pri stanovení rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti podľa §30 zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov vypracovať ďalší variant („Variant 2“) navrhovaného zámeru, ktorý by na rozdiel od predloženého variantu:
a)  dažďové vody (podľa zámeru 11 698 m3/rok – s. 27) zachovával na 100% v dotknutom území (formou retenčných nádrží, jazierok, zelených striech a pod.) a v žiadnom prípade by neboli zaústené do verejnej kanalizácie, ako to navrhuje predmetný zámer (s. 28, s. 37). Riešenie navrhnuté v zámere nie je pre prívalové dažde z Malých Karpát v území vhodné a tiež je v rozpore so snahou minimalizovať odtok dažďovej vody do verejnej kanalizácie. V prípade parkovísk požadujem po prečistení dažďových vôd v ORL tiež zaústenie do retenčnej nádrže.
b) znížil intenzitu zastavania a počty bytov (vrátane tzv. apartmánov, čo sú de facto tiež byty a ide iba o obchádzanie indexov a funkčných kódov územného plánu) na mieru vhodnejšiu s ohľadom na preťaženosť Račianskej ulice. Danú preťaženosť bude konštatovať aj dopravná štúdia, ktorá bude musieť byť vypracovaná v rozsahu hodnotenia (viac v bode 2.).
c) požadujem do nového „Variantu 2“ zapracovať výrazne väčšie množstvo občianskej vybavenosti (detské a športové ihriská, cyklochodníky, materská škola atď.), tiež vybudovanie jazierok na zadržiavanie dažďovej vody; výrazne väčší podiel zelene (aj nad rámec indexu zelene); menšiu intenzitu zastavanosti a väčšie množstvo verejných priestorov. Znížiť teda objemovosť projektu a zvýšiť rozlohu verejných priestorov.

  1. Požadujem do správy o hodnotení činnosti (§31 zákona 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov) doplniť:
a)       riadne vypracovanú dopravnú štúdiu, ktorá posúdi priepustnosť nielen pripravovanej svetelnej križovatky projektu s Račianskou ulicou ale aj križovatky Račianska/Nobelova; križovatky Račianska/Pekná cesta a pripravovanej križovatky Nový záhon/Račianska – zároveň je potrebné posúdiť dopravu výhľadovo do roku 2030 a do dopravnej štúdie zahrnúť očakávané projekty:
Projekt Radničné námestie – Polyfunkčný súbor Rustaveliho http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bratislava-raca-polyfunkcny-subor-rustaveliho-
            Projekt Račany Rosso - http://rosso.racan.sk
b)      predložiť hydrogeologický posudok ohľadom prúdenia podzemnej vody v predmetnom území a tiež posúdiť možnosť vybudovania zelených striech na zadržiavanie dažďovej vody v území, daný posudok je potrebné vypracovať aj na prívalové vody z Malých Karpát (lokálne výrazne zvýšenie zrážok, topenie snehu a pod.)
c)      predložiť hlukovú štúdiu nielen vplyv daného projektu na okolie, ale aj vplyv cestnej dopravy na Račianskej ulici (II/502), železničnej dopravy (aj ŽST Vinohrady), PD Bratislava - Vinohrady a vozovne Dopravného podniku Bratislava, a.s. na navrhovaný obytný súbor. V navrhovanom ďalšom variante (bod 1. – „variant 2“) výrazne redukovať negatívne externality z hluku umiestnením zeleného pásu stromov po celej línii projektu.
d)      predložiť posudok pamiatkového úradu či je potrebný archeologický prieskum územia.
e)       posudok o kapacite verejnej kanalizácie a verejného vodovodu (DN 200) pre napojenie daného projektu.
f)       odborný posudok o radónovom riziku v danej oblasti.
g)      rizikovú analýzu ohľadom možného znečistenia podzemných vôd pri výstavbe resp. prevádzke.

  1. Požadujem v ďalších stupňoch konania riešenie vykurovania a chladenia budov v zmysle minimálnej energetickej náročnosti (tzv. pasívne domy) a orientovať tieto domy a byty prioritne na slnečnú časť. Tiež požadujem doplnenie katalyzátorov a zachycovačov tuhých látok na celý ventilačný systém podzemných parkovísk.
  2. Zároveň vyjadrujem svoj názor, že budovanie podobných projektov pred vyriešením predĺženia Galvaniho ulice a posilnenia kapacity a kvality električkovej verejnej dopravy je nezmyslom. Požadujem koordinovať a posudzovať všetky navrhované projekty v okolí  – Slanec, navrhované projekty Dolná Pekná cesta a Ohnavy spoločnosti Grunt, maloobchodné zariadenie v areáli bývalej AB kozmetiky atď.  – spoločne a podmieňovať ich vyvolanou spoločnou investíciou (spolu s NDS, BSK, Magistrátom atď.) predĺženia Galvaniho ulice.


Pripomienky k projektu je možné do 08.03.2013 zaslať na Ministerstvo životného prostredia SR!

Mgr. Michal Drotován
www.drotovan.webs.com

dané do podateľne 18.02.2013
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1,
 812 35 Bratislava

0 komentárov:

Zverejnenie komentára