Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.2.13
0
V poslednej dobe sa v Rači vyrojilo toľko nových developerských projektov, že je veľmi náročné to aj sledovať.


Po projektoch Račany Rosso (stále možno podpísať petíciu a aktuálne sa čaká na vysporiadanie sa developera s písomnými pripomienkami občanov - bolo ich skoro 60; budeme radi, ak vyplníte aj anketu o tomto projekte), a Pod vinohradmi (tam je možné v rámci procesu EIA zasielať pripomienky na Ministerstvo životného prostredia do 08.03.) prichádza ďalší projekt v Krasňanoch - Dolná Pekná cesta. O tomto projekte som už písal aj tu na blogu aj v Račianskom výbere 1/2013. Uviedol som, že tento projekt je nezmyslom a na tom trvám.

Mám k nemu tieto zásadné otázky a pripomienky:

1. Predložená urbanistická štúdia (UŠ) ponúka dva varianty, z ktorých je jeden horší ako druhý.
Variant 1:  21 domov, 380 bytov, 890 obyvateľov, 607 (resp. 675) parkovacích miest, zastavaná plocha 6790 m2
Variant 2:  20 domov, 348 bytov, 810 obyvateľov, 557 (resp. 622) parkovacích miest, zastavaná plocha 6090 m2

2. V štúdii nie je vôbec riešená doprava v širších vzťahoch a konštatovania v nej nie sú ničím podložené. Zámer uvádza, že "samotná doprava z riešeného územia bude smerovaná do ulice Pekná cesta a následne cez svetelnú križovatku na ulicu Račianska cesta, kde dôjde k jej rozdeleniu vo smere na Raču a Centrum Bratislavy. Zrealizovanie susednej zóny Rinzle umožní následne napojenie riešenej zóny na Račiansku ulicu i cez ulicu Hečkova." Tiež uvádza, že "Územie je v súčasnosti sprístupnené z jedného smeru a všetky prístupové komunikácie poskytujú kapacitne dostatočné pripojenie pre predpokladanú výstavbu obytnej zóny. Kapacitným posúdením sa zaoberá samostatná časť štúdie.Ďalej sa uvádza, že "navrhovaná obytná zóna bude na okolitú dopravnú infraštruktúru výhľadovo napojená v dvoch bodoch. Primárne a ako prvé bude realizované dopravné napojenie na ulicu Pekná cesta pomocou okružnej križovatky umiestnenej na parcele č. 17353 a 2266/6 katastrálne územie Rača. Kapacitné posúdenie predmetnej križovatky je v samostatnej časti tejto štúdie. Sekundárne napojenie na okolitú komunikačnú sieť sa uvažuje z koncového bodu komunikácie C1_MO 9,0/50 smerom na parcelu 9163 k. ú. Rača, ako prepojenie predpokladanej zóny Rača - Rinzle. Predĺžením nosnej komunikácie C1_MO 9,0/50 do zóny Rinzle bude možné následne zokruhovať cez Hečkovu ulicu obe obytné zóny na Račiansku ulicu."


Vo zverejnených materiáloch nie je však žiadna dopravná štúdia resp. žiadne posúdenie navrhovaného kruhového objazdu s Peknou cestou, križovatiek Pekná cesta/Račianska ulica a ďalších svetelných resp. neriadených križovatiek na Račianskej ulici. Žiadam predložiť riadne vypracovanú dopravnú štúdiu, ktorá bude zahrňovať aj schválené resp. navrhované projekty v okolí (Rinzle, výstavba v areáli AB Kozmetika, výstavba Pod vinohradmi, Slanec, projekt Rustaveliho a navrhovaný projekt Račany Rosso). Je prekvapujúce, že súčasťou návrhu nie je ani zmienka o tom, koľko áut by z projektu vychádzalo v dopravnej špičke a ani smery ich prúdenia. Bez predloženia riadne vypracovanej dopravnej štúdie sú tvrdenia o dostatočnej kapacite nepodložené a zavádzajúce. Situácia je už dnes kritická a Pekná cesta v rannej špičke nevyhovuje už ani v súčasnosti. Rovnako tak je aj situácia na ceste II/502 kritická v špičkových hodinách. Bez tohoto posúdenia považujem túto urbanistickú štúdiu za zdrap papiera. Požadujem pred akýmkoľvek ďalším procesom predložiť dopravnú štúdiu.


Zároveň uvádzam, že výstavba podobných projektov bez predošlého riešenia predĺženia Galvaniho ulice a ďalších nadväzujúcich dopravných projektov je nezmyslom a je proti záujmom obyvateľov Rače.

3. Považujem za krajne zavádzajúce, ak sa prakticky v žiadnom výkrese neuvádza súčasne platný funkčný kód pre dané územie - t. j. 502 G - tento kód umožňuje v území napr. vybudovať parkovisko, ktoré by bolo veľmi potrebné pre kamióny, ktorá blokujú hornú časť Peknej cesty. Je krajne zavádzajúce, ak vo výkresoch je uvedené v časti "širšie vzťahy" funkčný kód 101 F, ktorý tam však nie je a je iba štúdiou navrhovaný. Mimo textovej časti je však táto vec zamlčaná. Je krajne zavádzajúce, ak je vo výkrese uvedené farebne, že sa jedná o kód 101 F viacpodlažná zástavba podľa ÚP a územie je potom bodkovaním označené ako "zmena ÚP". Žiadam, aby v štúdii aj výkresoch bolo jasne uvedené, že sa jedná o návrh na zmenu územného plánu a že v súčasnosti nie je možná žiadna výstavba bytoviek v tom území. Osobne si myslím, že v rámci urbanizmu, problémov v Krasňanoch a pod. by bolo najlepšie riešenie pre obyvateľov vybudovať tam parkovisko príp. parkovací dom, ktorý by pomohol riešiť katastrofálnu situáciu s parkovaním a parkovanie na chodníkoch v Krasňanoch.4. Projekt "Rača - Dolná Pekná" uvádza, že je predpoklad potreby cca 90-100 nových miest v ZŠ a cca 30-40 v materských školách (tu je však chybné uvádzané, že sa jedná o kohortu 0-5) (s. 21). Ďalej sa v nej tvrdí, že je v Rači rezerva 50 miest v ZŠ (s. 22) a je potrebne teda zriadiť ešte miesta pre cca 50 detí (dve triedy), na rovnakej strane je však uvedené, že kapacita pre 100 detí je dostatočná aj ZŠ Hubeného (nie je to však žiadnym spôsobom obhájené). Projekt tiež navrhuje "dočasnú reprofiláciu určitých priestorov ŠKIŠ a SOŠ IT na základnú školu". To je však fikcia, ktorú nie je možné považovať za riešenie potreby cca 100 miest pre školopovinné deti. Treba uvažovať o tom, že sa bavíme o výraznom náraste v rokoch 2016-2020, kedy sa predpokladá výrazný nárast žiakov aj z iných projektov.

Štúdia tiež tvrdí, že "u školských zariadení treba uvažovať, že v MŠ sú kapacity v súčasnosti takmer naplnené, ale do doby výstavby budú mať dostatočné rezervy pre umiestnenie detí predškolského veku v rozsahu cca 40 detí." Bolo by skutočne zaujímavé zistiť, ako k tomuto tvrdeniu developer prišiel - stačí sa opýtať mamičiek, aký je problém umiestniť dieťa do materskej školy - a je ilúziou myslieť si, že v rokoch 2016-2020 bude táto situácia výrazne lepšia a bez problémov umožní umiestniť cca 40 detí z projektu Dolná Pekná cesta.

5. Považujem návrh zástavby 6 podlažných domov za nevhodný ohľadom krajinotvorby, nakoľko by vytváral výraznú bariéru svahu a tiež by umiestňoval pod lesopark a na kopec nad Krasňanmi vyššie bytovky ako sú v dolnej časti Krasňan. Tiež umiestnenie projektu priamo za výrobným závodom Slovenskej grafie je nevhodné a je dôvodný predpoklad, že z toho dôvodu sa bude jednať o tzv. štartovacie byty bez väčšieho zázemia obyvateľov (napr. nahlásený trvalý pobyt v mestskej časti).

6. Projekt správne uvádza, že dažďová voda musí ostať v území, nie je však okrem všeobecného popisu uvedené, aké veľké majú byť retenčné nádrže, tiež je uvedené, že dažďová voda z parkovísk má byť po prechode ORL byť zaústená do Račianskeho potoka (cca 48 l/s) - požadujem prepracovať projekt v tom zmysle, aby všetka dažďová voda zostala v predmetnom území a teda nebola zaústená ani do verejnej kanalizácie ani recipientom do Račianskeho potoka. Požadujem tiež uviesť prepočet zrážok pre celé územie a navrhnúť vhodnejšie riešenie - napr. využitie vody pre ochladzovanie budov v lete, úžitkovú vodu, vybudovanie jazierok v projekte a pod.7. V projekte nie je dostatočne vyriešené, akým spôsobom budú odvádzané splaškové vody, či existuje súhlas BVS na napojenie na súčasnú kanalizáciu a či je kapacita dostatočná bez vyvolanej investície. Žiadam predložiť posúdenie od BVS k danému projektu a tiež stanovisko správcu toku SVP, š.p. OZ Bratislava k návrhu zaústenia dažďovej vody do Račianskeho potoka. Nakoľko sa jedná o dôležitý biokoridor, požadujem vyjadrenie aj od Obvodného úradu životného prostredia - životné prostredie a ŠVS.

8. Žiadam predložiť hlukovú štúdiu nielen vplyvu projektu na okolie, ale aj vplyvu okolia na projekt - hlavne hlučnosť z prevádzky Slovenská grafia, tiež žiadam v tejto fáze vyjadrenie Úradu pre verejné zdravotníctvo.

9. Žiadam predložiť rizikovú štúdiu možného znečistenia podzemnej vody pri výstavbe resp. prevádzke a tiež predložiť hydrogeologický posudok a uviesť v akej hĺbke sa predpokladá podzemná voda a do akej hĺbky majú siahať podzemné garáže resp. základy stavby. Je potrebné uviesť, či počas výstavby tohoto projektu by hrozilo znečistenie podzemnej vody.

10. Štúdia tvrdí, že je to "návrh celkovej koordinácie a usmernenia rozvoja územia pri zachovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja." (s. 7) - toto však vôbec na ďalších stranách nedokazuje ani jedným faktom. Žiadam túto skutočnosť doložiť a obhájiť.

Záverom uvádzam, že ani jeden z variantov navrhnutých v predloženej forme pri predošlom neriešení problémov v území nie je vhodný a objemovom dimenzovaný na danú lokalitu ani v rámci širších vzťahov. Požadujem spoločné posudzovanie veľkých developerských projektov (nad 500 obyvateľov) a ich možné realizáciu resp. zmenu územného plánu až po prekládke cesty II/502 a predĺžení Galvaniho a po vyriešení problémov popísaných vyššie. Z daných dôvodov požadujem urbanistickú štúdiu výrazne prepracovať a upraviť do "ľudskejšej" formy. Daný návrh nie je akceptovateľný a bol by proti záujmom obyvateľov Rače.

Dôležitá informácia: Dňa  28.02.2013 od 16,00 h. bude k tejto téme verejné prerokovanie v Obecnom dome a do 20.03.2013 je možné zasielať písomné pripomienky k projektu na adresu Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. Ja zasielam vyššie uvedené pripomienky.

Michal Drotován
poslanec MZ Bratislava - Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára