Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.8.22
0
Projekty väčších stavieb v katastri MČ Bratislava-Rača posudzované v procese EIA alebo v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní.
UPOZORNENIE
Na mobilné zariadenie si prosím nainštalujte bezplatný PREZI VIEWER:
• pre iPhone / iPad inštalujte tu
• pre Android tu

Projekty developerov väčších stavieb v procese EIA a v správnom konaní MČ Bratislava-Rača
LEGENDA
E
 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA (Environmental Impact Assesment)
U
 Územné konanie
UR
 Územné rozhodnutie
S
 Stavebné konanie
SP
 Stavebné povolenie
K
 Kolaudačné konanie
KR
 Kolaudačné rozhodnutie
---
Kód
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
1.1
Rínok Rača / býv. vin. závody-NKD
Rača; Objekty A, B, C a občianska vybavenosť; BD D1, D2, D3, G3 a OV7
Stavba
 
2JTI s.r.o.
 
Investor
1.1.1
 
U
2017.11.
UR vydané.
PP
U
2018.05.
UR právoplatné.
PP
1.1.2
 
S
2019.02.
Konanie prerušené.
MD
S
2019.04.
SP vydané.
MD
S
2019.06.10
SP právoplatné.
MD
S
2019.06.
Začali so stavbou.
MD
S
2020.07.
Podaná zmena stavby – predĺženie podzemnej garáže.
MD
S
2020.12.
Prerušené konanie.
MD
S
2021.02.
Predĺženie lehoty na doplnenie.
MD
S
2021.08.
Doplnené.
MD
S
2021.09.
Oznámenie o začatí.
MD
S
2021.12.
Nesúhlasné stanovisko Ministerstva ŽP – nesúlad s hodnotením vplyvu na ŽP – EIA.
Bude nové posúdenie.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
1.2
Račany Rosso / Huštekle-Táborky
Rača; Vinice za sídliskom Komisárky a obratiskom električiek
Stavba
 
Račany Rosso s.r.o.
 
Investor
1.2.0
 
E
2014.12.
Začiatok EIA procesu.
PP
E
2019.06.
Ukončenie EIA procesu, OU BA vydal rozhodnutie EIA.
MD
E
2019.06.
MČ Rača napadla rozhodnutie EIA na prokuratúre.
MD
E
2019.08.
Prokurátor podnet vyhodnotil ako vecne správny, ale procesne ho odložil bez vydania protestu prokurátora.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
1.3
LBG Arena / Hečkova
Rača; Športový areál
Stavba
 
LBG Aréna s.r.o.
 
Investor
1.3.1
 
U
2016.11.
UR právoplatné.
PP
U
2017.05.
Preskúmavanie rozhodnutia súdom.
PP
1.3.2
 
S
2018.06.
SP vydané.
PP
S
2018.11.
SP právoplatné.
PP
S
2020.10.
Koniec právoplatnosti stavebného povolenia na hlavnú budovu.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
1.4
RC-Rača Centrum / Detvianska
Rača; 2. etapa – 6+ podlažná časť
Stavba
 
EK Invest s.r.o.
 
Investor
1.4.2
 
S
2018.04.
Dodatočné povolenie zmeny stavby zrušené.
PP
S
2019.01.
Vrátené OU BA na nové prejednanie.
MD
S
2019.04.
Prerušenie konania s výzvou na doplnenie dokladov.
Predĺženie lehoty na doplnenie.
MD
S
2019.08.
Doručené nesúhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta SR BA.
MD
S
2019.10.
Stavebník požiadal o predĺženie termínu na doplnenie súhlasného stanoviska Mesta Bratislavy – prepracuje projekt.
MD
S
2020.01.
Predĺžená lehota na doplnenie do 31.3.2020.
MD
S
2021.02.
Podaná námietka voči záväznému stanovisku mesta – žiadosť o vyjadrenie mesta k námietke a dovtedy je konanie prerušené.
MD
S
2021.08.
Nesúhlasné záväzné stanovisko mesta potvrdené .
MD
S
2021.11.
Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby.
MD
S
2021.12.
Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby.
MD
S
2022.01.
Odvolanie.
MD
S
2022.01.
Odvolanie zaslané odvolaciemu orgánu OU BA.
MD
S
2022.03.
OU BA zrušil rozhodnutie a vrátil naspäť.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
1.5
Polyfunkčný objekt / Jurkovičova -Detvianska
Rača; Polyfunkčný objekt; Parcela 891/80
Stavba
 
IMC real s.r.o.
 
Investor
1.5.1
 
U
2018.11.
UR vydané.
PP
1.5.2
 
S
2021.03.
Podaná žiadosť o SP.
MD
S
2021.05.
Prerušenie konania.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
1.6
Budova IPOS / Kubačova-Barónka
Rača; Polyfunkčný objekt IPOS; Nadstavba-prístavba; Parcela 891/72 a ďalšie
Stavba
 
Capital Slovakia s.r.o.
 
Investor
1.6.1
 
U
2018.01.
UR vydané.
PP
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
1.7
Hroznový sad / Rinzle
Rača; Polyfunkčný obytný súbor
Stavba
 
Hroznový sad s.r.o.
Zmena: Bývanie pod lesom s.r.o. od 2022/05.
Investor
1.7.0
 
E
2021.12.
Začatie konania EIA na OU BA.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
2.1
Dolný Slanec / Ohňavy
Krasňany; Bytové domy
Stavba
 
Grunt a.s.
 
Investor
2.1.1
 
U
2018.07.
UR vydané.
PP
U
2018.11.
UR právoplatné.
PP
U
2018.11.
OU BA potvrdil správnosť rozhodnutia SU.
PP
2.1.2
 
S
2020.05.
Prerušenie konania pre chýbajúce doklady a prebiehajúci súd k UR.
MD
S
2021.05.
Vyhovenie protestu prokurátora o zrušení prerušenia konania.
MD
S
2021.12.
Oznámenie o začatí konania.
MD
S
2022.04.
SP vydané.
MD
S
2022.05.
Odvolanie.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
2.2
Polyfunkčný bytový dom / býv. KD Elán
Krasňany; Polyfunkčný bytový dom
Stavba
 
IRP Invest s.r.o.
Zmena: VI GROUP s.r.o.
Investor
2.2.1
 
U
2019.02.
Návrh na vydanie UR.
MD
U
2019.04.
Prerušenie konania s výzvou na doplnenie podkladov.
MD
U
2020.05.
Oznámené začatie konania účastníkom a dotknutým orgánom.
Bolo prijatých veľa námietok, ktoré sa vyhodnocujú.
MD
U
2020.12.
Oznámenie o doplnení podania.
MD
U
2021.03.
UR vydané.
MD
U
2021.
UR právoplatné.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
2.3
Bytový dom / Krasňanská kúria
Krasňany;
Stavba
 
Monaq Invest s.r.o.
 
Investor
2.3.1
 
U
2021.06.
Návrh na umiestnenie stavby.
MD
U
2021.07.
Prerušenie konania.
MD
U
2021.08.
Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie.
MD
U
2022.05.
Predĺženie lehoty na doplnenie.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
2.4
Slanček / Ohňavy
Krasňany; Prístupová komunikácia a technická infraštruktúra
Stavba
 
AB-vinice s.r.o.
 
Investor
2.4.1
 
U
2020.
Územné konanie prerušené z dôvodu prebiehajúceho súdu k UR Dolný Slanec, na ktorý sa komunikácia pripája.
MD
U
2020..
Protest prokurátora proti prerušeniu neprijatý stavebným úradom.
MD
U
2020.11.
OU BA potvrdil protest prokurátora a zrušil rozhodnutia o prerušení kvôli súdu.
MD
U
2020.12.
Prerušenie konania s výzvou na doplnenie podkladov.
MD
U
2021.01.
Doplnené podanie.
MD
U
2021.05.
Oznámenie o začatí.
MD
U
2021.08.
UR vydané.
MD
U
2021
UR právoplatné.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
2.5
Prestavba haly / býv. AB Kozmetika
Krasňany; UNIMED CENTRUM Račianska
Stavba
 
UNIMED SK s.r.o.
 
Investor
2.5.2
 
S
2020.07.
Žiadosť o SP. Dopĺňajú posledné stanovisko.
MD
S
2020.11.
Oznámené začatie konania.
MD
S
2020.12.
SP vydané.
MD
S
2021.01.
SP právoplatné.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
2.6
Dolný Slanec / Horská
Krasňany; Komunikácia a predĺženie komunikácie Horská
Stavba
 
Hl. mesto SR Bratislava
 
Investor
2.6.1
 
U
2018.07.
UR vydané.
PP
U
2018.11.
UR právoplatné.
PP
U
2018.11.
OU BA potvrdil správnosť rozhodnutia SU.
PP
2.6.2
 
S
2020.12.
Podaná žiadosť o SP a zverejnenie informácie.
MD
S
2021.07.
Konanie prerušené.
MD
S
2021.
Oznámenie o začatí konania. Podané námietky, ktoré sa teraz riešia.
MD
S
2022.02.
SP vydané.
MD
S
2022.03.
Odvolanie.
MD
S
2022.05.
Odvolanie zaslané odvolaciemu orgánu OU BA.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
2.7
Pod Slancom / Ohňavy
Krasňany; Obytný súbor
Stavba
 
B-vinice s.r.o.
 
Investor
2.7.0
 
E
2019.07.
Podaný podnet MČ Rača na EIA.
MD
E
2020.09.
Zamietnutie podnetu.
MD
E
2020.12.
Odvolanie MČ Rača.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
3.1
Rendez vous / Pri šajbách-Sklabinská
Východné; Pôv. Triangel a 4Ville; Polyfunkčný komplex Polyfunkčné budovy
Stavba
 
BD Rača s.r.o.
Zmena: VI GROUP Rendez s.r.o.
Investor
3.1.1
 
U
2018.06.
Začiatok územného konania.
PP
U
2019.
Predlžená lehota na doplnenie dokladov. Chýba ešte jeden doklad.
MD
U
2019.09.
Doplnené doklady. Oznámenie o začatí konania.
Plynie lehota na podanie námietok a pripomienok.
MD
U
2020.01.
UR vydané.
MD
U
2020.03.
UR právoplatné.
MD
3.1.2
 
S
2020.10.
SP právoplatné.
MD
S
2020.11.
Prerušenie konania. Dopĺňanie.
MD
S
2021.04.
Oznámenie o začatí.
MD
S
2021.07.
SP vydané.
MD
S
2021.08.
SP právoplatné.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
3.2
Bytové domy / Pri šajbách
Východné;
Stavba
 
Real Business s.r.o.
 
Investor
3.2.1
 
U
2021.05.
Návrh na umiestnenie stavby.
MD
U
2021.06.
Oznámenie o začatí konania.
MD
---
 
N
Stavba / lokalita
Investor
Kon
anie
Rok.Mes.Deň
Popis / Poznámka
+
3.3
Bytový dom / Dopravná
Východné; Parcela 4784/28 a ďalšie
Stavba
 
JADALU s.r.o.
Zmena: Bystrická s.r.o.
Investor
3.3.1
 
U
2018.05.
Zamietnutie návrhu na UR stavebným úradom.
PP
U
2018.09.
OU BA zrušil rozhodnutie.
PP
U
2019.01.
Prerušené územné konanie. Výzva na doplnenie dokladov konania.
MD
U
2019.03.
Odpoveď na výzvu bez doplnenia dokladov. Koniec lehoty na doplnenie.
MD
U
2019.05.
Rozhodnutie o zastavení konania.
MD
U
2019.05.
Odvolanie navrhovateľa.
MD
U
2019.07.
Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie.
MD
U
2019.09.
Odvolanie zaslané odvolaciemu orgánu OU BA.
MD
U
2019.12.
Zrušené rozhodnutie OU BA a vrátené na nové prejednanie.
MD
U
2020.02.
Konanie prerušené.
MD
U
2020.11.
Posledná výzva s konečným termínom na doplnenie 31.12.2020.
MD
U
2021.
Podanie nedoplnené. Žiadosť o predĺženie. Predĺženie lehoty na doplnenie o 30 dní.
MD
U
2021.
Žiadosť o ďalšie predĺženie. Predĺženie lehoty na doplnenie do 31.12.2021.
MD
U
2022.
Žiadosť o ďalšie predĺženie lehoty na doplnenie. Predĺženie lehoty na doplnenie.
MD
---
 
 

Zdroj:

0 komentárov:

Zverejnenie komentára