Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.11.13
0
Pozvánka na Valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva vlastníctva lesov a poľnohospodárskych majetkov
POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO PODIELOVÉHO VLASTNÍCTVA LESOV

A POĽNOHOSPODÁRSKYCH MAJETKOV

POZVÁNKA

Výbor Pozemkového spoločenstva podielových vlastníkov lesov a poľnohospodárskych majetkov, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 97 / 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na

zasadnutie Valného zhromaždenia,
ktoré sa uskutoční
v stredu dňa 27. novembra 2013
o 16:00 hodine
v spoločenskej sále Nemeckého kultúrneho domu,
Barónka 3 v Rači.

Vzhľadom na dôležitosť programu je Vaša 
účasť nutná.

Program:     

1. Otvorenie, prezentácia členov a kontrola uznášaniaschopnosti zhromaždenia.
2. Voľba orgánov.
3. Schválenie dodatku k zmluve o Pozemkovom spoločenstve vo forme nového plného znenia zmluvy.
4. Schválenie dodatku stanov Pozemkového spoločenstva vo forme nového úplného znenia stanov.
5. Splnomocnenie člena výboru na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom podielov spoločenstva.
6. Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva.
7. Správa o hospodárení Pozemkového spoločenstva.
8. Prerokovanie postúpenia výkonu práva poľovníctva na pozemkoch Pozemkového spoločenstva.
9. Rôzne, diskusia.
10. Záver.

Poučenie:

V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia Vás týmto žiadame, aby ste písomne splnomocnili svojho zástupcu.

Vaše prípadné podnety prosím zaslať na adresu urbar.raca@gmail.comdo 22. 11. 2013.Albánska 2,  831 06 Bratislava – Rača             e-mail: urbar.raca@gmail.com             mobil: +421 905 294 8190 komentárov:

Zverejnenie komentára